Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Statutární město Prostějov a Městská policie Prostějov uspořádalo ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV ČR ve čtvrtek 20. 6. 2024 odbornou konferenci „Bezpečnost v obci 2024: Inovace městských kamerových systémů a prevence kyberkriminality“.

Nad odbornou konferencí převzal záštitu ministr vnitra a 1. místopředseda vlády České republiky Vít Rakušan.

Podrobné informace o konferenci naleznete  ZDE

 

   

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Dne 15. 6. 2024 jsme si připomněli světový den proti násilí na seniorech, který upozorňuje na týrání, zneužívání a špatné zacházení se staršími dospělými. Špatné zacházení má mnoho podob, jednou z nich je ekonomické násilí.

Ekonomické násilí je specifické tím, že využívá seniora jako zdroj obohacení. Senior je nucen vydat svůj důchod, případně úspory, brát si půjčky. Má-li majetek (byt nebo rodinný dům, zahradu atd.), je nucen proti své vůli k jeho převodu na jinou osobu. Nebo se k tomuto kroku rozhodne na základě krásných slov ze strany příbuzné osoby, či se chce vyhnout dědickému řízení. Senior tak přestane být majitelem, nemůže dál s nemovitostí nakládat podle svých představ, ztrácí nad ní jakoukoliv kontrolu a ani věcné břemeno, pokud není dostatečně upraveno a rozšířeno, nezaručuje představu spokojeného stáří. Senioři poté často litují, že takový krok učinili.

Před převodem majetku je nutné poradit se s právníkem, který může nastínit potenciální rizika a ve věcném břemenu specifikovat, zda nový vlastník smí nebo nesmí disponovat s nemovitostí po dobu života seniora.

K tomuto tématu vyšel zajímavý článek v  Deníku.cz

Kam se obrátit o pomoc:

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

V rámci dnešního Evropského dne proti vloupání 2024 nabízíme odkazy na aktivity Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR:

Post na síti X MV (dříve twitter)

Facebook Policie ČR

Facebook Policie ČR

níže ukázky ze stories na Instagramu PČR:

     

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Středa 19. června 2024 je vyhlášena Evropským dnem proti vloupání do obydlí. Tento den, organizovaný Evropskou sítí prevence kriminality (EUCPN), se zaměřuje na zvýšení povědomí o rizicích vloupání a efektivních způsobech ochrany domácností.

Statistiky dlouhodobě ukazují, že nejčastěji dochází k vloupání do obydlí překonáním vstupních dveří, balkonů nebo oken. Mnoho vloupání je usnadněno ponecháním otevřené okenní ventilace, kterou pachatelé často využívají. Vloupání přes mikro ventilaci může trvat méně než jednu minutu.

„Čechy stále trápí majetková trestná činnost. Narušení privátních zón tím, že se pachatel vloupal do obydlí a byl v kontaktu s prostředím a osobními věcmi poškozených, je nepříjemným dopadem této kriminality, která následně u poškozených snižuje pocit bezpečí ve vlastním obydlí. Zodpovědný přístup veřejnosti k zabezpečení majetku vnímáme jako zvyšující se trend stejně jako systémová opatření v rámci lokální spolupráce mezi občany, samosprávou a Policií ČR v oblasti prevence. Proto i v letošním roce v týdnu od 17. do 21. června poskytneme veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit na 60 místech České republiky,“ uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

„Po klidnějších (z pohledu kriminality) covidových letech kriminalita mírně narostla, což se týká i nejvíce zastoupeného druhu kriminality, kriminality majetkové. Z pohledu vloupání do bytů a rodinných domů byl i přesto rok 2023 ve znamení poklesu jejich počtu, a to o celých 16 %. Za první 4 měsíce roku 2024 pokles nadále pokračoval a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil dokonce již 21 %. Je tak historicky na nejnižších úrovních. Odborníci se shodují, že velkou roli v tom hraje stále se zlepšující zabezpečení domácností a odpovědnější chování obyvatel. Přesto k vloupání do bytu či rodinného domu dochází v ČR přibližně každé 2 a půl hodiny, a proto je třeba se na prevenci i nadále zaměřovat,“ doplňuje JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Evropské studie rovněž uvádějí, že obydlí, které bylo jednou vykradeno, je vystaveno vyššímu riziku opakovaného vloupání. Toto riziko se může přenášet i na sousední domácnosti. Proto je klíčové ihned po vloupání posílit zabezpečení vstupů, zámků a osvětlení. Policie (státní i obecní) účinně přispívá k prevenci zvýšením hlídek v oblasti a informováním obyvatel o rizicích opakované viktimizace.

Letošní kampaň upozorňuje na skutečnost, že dle evropských studií jsou již jednou vykradená obydlí a jejich okolí více riziková, že zde k vloupání dojde opětovně. Proto se letos zaměřujeme na policisty a strážníky, jak mají postupovat a jak informovat občany, aby pomohli této opakované viktimizaci předcházet. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec drahé.“, doplňuje Michal Barbořík. Kampaň zahrnuje nové plakáty a videa, které policisty a strážníky upozorňují na nebezpečí opakovaného vloupání a možnosti prevence. Tyto nové materiály, ale i materiály z předchozích let obsahující rady pro širokou veřejnost, jsou dostupné na stránkách EUCPN a na Materiály | EUCPN (stopvloupani.cz)

Doporučení pro občany jsou zaměřena na tyto oblasti:

Prevence se vyplatí!

Více informací je k dispozici na stopvloupani.cz a www.policie.cz/zabezpectese.

Materiály a videospoty z loňského roku lze zhlédnout na YouTube kanále MV ČR

informuje redakce OPK MV

Belgické předsednictví Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) uspořádalo na konci května mezinárodní expertní konferenci na téma zapojení občanů do prevence kriminality. Konference se zúčastnili odborníci na prevenci kriminality ze 22 členských států EU, spolu s mnohými belgickými experty, státními zástupci, policisty, pracovníky prevence a zástupci místních orgánů. Cílem konference bylo najít a sdílet způsoby, jak aktivně zapojit občany a dobrovolníky do vytváření bezpečnější a odolnější společnosti.

V průběhu celého dne probíhaly prezentace odborníků nejen z Belgie, ale i České republiky, Irska, Nizozemska, Španělska nebo Švédska. Byla pokryta témata komunitní angažovanosti, sousedské spolupráce, zapojení dobrovolníků do práce policie a místní správy a různé formy místních partnerství. Účastníci se blíže seznámili s iniciativami, jako jsou sousedské informační sítě, komunitní policejní iniciativy, průzkumy bezpečnosti v sousedství a sousedská mediace. Za Českou republiku představil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Michal Barbořík projekt bezpečnostního dobrovolníka a jeho úspěšnou implementaci ve městě Stříbro.

Konference poskytla zástupcům a odborníkům platformu pro diskusi o strategiích aktivního zapojení občanů do ochrany svého okolí a sdílení příkladů dobré praxe ze zemí napříč Evropou. Vzájemné sdílení může posílit stávající projekty a inspirovat potenciální nové iniciativy, a podporovat tak silný integrovaný přístup k bezpečnosti. Pokud vás zaujala témata zapojení občanů do prevence kriminality, bezpečnostního dobrovolnictví nebo sousedské angažovanosti, prezentace z konference jsou nyní k dispozici na webu EUCPN.

informuje redakce OPK MV a Ester Kunštátová

Quishing můžeme definovat jako specifickou a sofistikovanou formu phisingu, která využívá QR kódy k odkázání na podvodné webové stránky (které působí velmi věrohodně), jejichž primárním účelem bývá získání citlivých osobních údajů či jsou prostředkem k šíření malwaru.

Z nejnovější zprávy Threat Intelligence kyberbezpečnostní společnosti Egress vyplývá, že je quishing na strmém vzestupu. Ještě v roce 2022 jsme mohli narazit na QR kód ve phisingovém emailu poměrně vzácně, přesněji v 1,4 % zachycených útoků, naopak v první polovině letošního roku už to bylo v 10,8 % případů. Očekává se, že na konci roku bude celkový podíl ještě vyšší.

A proč se stává quishing u podvodníků stále „oblíbenějším“? Škodlivý QR kód vypadá na první pohled naprosto bezpečně a neškodně, velmi snadno se tedy za něj dá skrýt škodlivý úmysl. Samotný QR kód je díky mnoha bezplatným aplikacím jednoduché vytvořit a není k jeho tvorbě třeba speciálních znalostí či dovedností, což podvodníkům zaručuje snadné a rychlé šíření samotného podvodu. QR kód zároveň působí sofistikovaněji než běžný URL odkaz, čímž v lidech vyvolává i větší důvěru. Podvodníci navíc k jejich šíření nevyužívají pouze kyberprostor.  I v České republice jsou již hlášeny případy, kdy QR kódy byly umístěny na veřejných místech, jako jsou zastávky MHD, billboardy nebo dokonce stolky v restauracích. Ve chvíli, kdy uživatelé naskenovali kód, očekávajíce získání slevy nebo přístup k wi-fi síti, byli přesměrováni na stránky, které vypadaly jako legitimní, ale ve skutečnosti byly navrženy ke krádeži osobních údajů.

I přes to, že se s quishingem setkávají prozatím především zahraniční země, lze očekávat, že je jen otázkou času, kdy bude terčem větší vlny tohoto typu podvodů i Česká republika. Buďte proto velmi obezřetní a dodržujte několik základních bezpečnostních zásad při otevírání QR kódů, které doporučuje projekt E-BEZPEČÍ:

Zdroj dalších informací: Novinky.cz

informuje redakce OPK MV a Tereza Trčková

Letošní ročník Dne s Policií ČR se koná 15. června 2024 od 10 h na Letenské pláni, Praha 7.

Podrobnosti, včetně programu, naleznete na tomto odkazu:

Den s Policií ČR - Praha - Policie České republiky

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Dne 15. června 2024 si připomeneme světový den proti násilí na seniorech, který byl vyhlášen mezinárodní Organizací spojených národů. Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti v ČR trpí 29 % seniorů a seniorek[1]. Co si pod tímto tvrzením můžeme představit?

Týrání, zneužívání a špatné zacházení se staršími dospělými může být jednorázové, nebo opakované, úmyslné či neúmyslné jednání nebo opomenutí vůči člověku vyššího věku. V důsledku tohoto jednání nebo nejednání může dojít k újmě na zdraví, psychické nebo sociální újmě, nebo k materiální škodě. Někdy jsou tyto následky v kombinaci. Kromě ohrožení života, zdraví a lidské důstojnosti dochází k prohloubení zranitelnosti člověka.

Násilí páchané na seniorech bohužel probíhá v rodině, tedy tam, kde je očekávána důvěra, ale i mimo rodinu, např. v domovech pro seniory či lůžkových zařízeních se zdravotní péčí, tedy tam, kde je senior odkázán na pomoc a péči druhých osob. Ten, kdo necitlivým přístupem zanedbává úmyslně
či z nedbalosti zdravotní péči o seniora, či jej nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, může se dostat
do roviny pachatele. Původcem špatného zacházení s osobami vyššího věku může být i společenské prostředí, které tyto osoby vyčleňuje jako „nepotřebné“.

Proto je důležité o problému mluvit a společně hledat cesty, jak mu předcházet, jak řešit problémy, kterým senioři a seniorky čelí, a jak společnost připravovat na stárnutí.

Odbor prevence kriminality se touto problematikou zabývá v rámci Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026, vypracovaném Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, je aktivním členem Vládního výboru pro práva starších osob a úzce spolupracuje s Policií ČR.

Jak by se tedy oběti násilí či osoby, mající podezření z týrání seniorů, měly zachovat?

Seniorům také doporučujeme jako prevenci před násilím, týráním či zanedbáváním:

Na koho se obrátit[2]

Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

[1] Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

[2] Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

Odkaz na post na síti X Ministerstva vnitra ČR

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Dne 4. 6. 2024 byla vyhlášena nová výzva č. 065 OPZ+ „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)“:

Více informací najdete na webu ESFČR.

informuje redakce OPK MV a Adolf Polák

Policisté opět varují před podvodným jednáním, které se vyskytlo v rámci několika sociálních sítích. Během několika málo hodin či dnů přišlo šest poškozených v Moravskoslezském kraji o statisíce. V tomto případě jednání pachatelů cílilo na podvodné vylákání peněz od zájemců o práci či brigádu. Své oběti vyhledávali především na platformě Tik Tok, ale falešné stránky se objevily i na síti Instagram, které se snaží tvářit jako oficiální pomoc Policie České republiky. Více informací společně s fotkami zachycené podvodné komunikace naleznete na tomto odkazu.

Zároveň Policie ČR pravidelně zveřejňuje užitečné informace k nejaktuálnějším formám internetových podvodů v rámci krátkých videí na platformě Instagram. Na odkazech níže se můžete dozvědět:

 Jaké jsou nejčastější a zároveň nejnebezpečnější inzertní podvody a podvodné e-shopy.

Buďte proto i nadále obezřetní!

informuje redakce OPK MV a Tereza Trčková

Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím (MVS) a Vězeňskou službou ČR realizovala první výzkum v ČR zaměřený na děti vězňů.

Klíčové závěry a doporučení, která tříletý výzkum s přiléhavým názvem Rodičovství za mřížemi přinesl, si můžete přečíst v přiložené Tiskové zprávě

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Výzkum provedený organizací Socio.Faktor pro Ministerstvo vnitra České republiky, financovaný UNICEF, zmapoval informovanost ukrajinských uprchlíků v Česku, kteří mají dočasnou ochranu. Výsledky ukazují, že 79,4 % ukrajinských uprchlíků považuje informace poskytované státem za kvalitní a 80,9 % uvádí, že dostávají informace včas.

Tento průzkum byl motivován potřebou Ministerstva vnitra zajistit efektivní strategickou komunikaci s uprchlíky, kteří hledají spolehlivé informace v novém prostředí. Efektivní komunikace jim pomáhá nejen se připravit na životní změny spojené s migrací a integrací, ale také se bránit proti dezinformacím. Ministerstvo mělo zájem specifikovat používané komunikační kanály, aby zajistilo, že důležité informace dostávají všechny skupiny, včetně dětí a seniorů.

Podrobnosti viz Tisková zpráva MV

informuje redakce OPK MV

Rada Evropy se věnuje problematice boje proti obchodování s lidmi velmi komplexně, a to zejména na základě Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2005, která vešla v platnost v roce 2008. Na základě této Úmluvy byla vytvořena platforma expertů z jednotlivých signatářských států s názvem Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), která se věnuje monitoringu opatření v boji proti obchodování s lidmi v signatářských státech. Mezi další úkoly této platformy patří preventivní aktivity, ochrana obětí, postih pachatelů a podpora koordinačních aktivit členských států, jako i podpora spolupráce na mezinárodní úrovni. Česká republika Úmluvu podepsala v květnu 2016, ratifikovala v březnu 2017 a v platnost vstoupila dne 1. července 2017. Hlavní gesci za Českou republiku má Ministerstvo spravedlnosti.

Dne 31.12.2024 končí funkční období 8 z 15 členů Expertní skupiny GRETA, a proto se uskuteční volba na všechna uvolněná místa. Volba proběhne v rámci 35. zasedání Výboru smluvních stran Úmluvy na přelomu listopadu/prosince 2024 ve Štrasburku. Právo nominovat kandidáta ze 40 smluvních stran Úmluvy má rovněž Česká republika. V letošních volbách se budou obměňovat členové GRETA z následujících zemí, resp. jim odpovídajících geografických oblastí a právních řádů: Německo, Arménie, Švédsko, Litva, Nizozemsko, Belgie, Řecko a Švýcarsko.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo výzvu pro národní výběrové řízení, která byla zveřejněna spolu s potřebnými přílohami na Portálu justice (viz odkaz níže). Lhůta pro předkládání kandidatur uplyne dne 31. července 2024 v 16:15 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatury Ministerstvu spravedlnosti doručeny, nepostačí jejich podání k poštovní přepravě. Konání výběrové komise je plánováno na první polovinu měsíce září 2024.

Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci člena Expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi (GRETA) - Ministerstvo spravedlnosti České republiky – Portál justice

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Mgr. Barboru Holušovou (Kancelář pro mezinárodní a evropskou spolupráci, Ministerstvo spravedlnosti):

e-mail: [email protected]  tel: +420 221 997 589

informuje redakce OPK MV a Petra Binková

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left