Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Letošní ročník Dne s Policií ČR se koná 15. června 2024 od 10 h na Letenské pláni, Praha 7.

Podrobnosti, včetně programu, naleznete na tomto odkazu:

Den s Policií ČR - Praha - Policie České republiky

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Dne 15. června 2024 si připomeneme světový den proti násilí na seniorech, který byl vyhlášen mezinárodní Organizací spojených národů. Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti v ČR trpí 29 % seniorů a seniorek[1]. Co si pod tímto tvrzením můžeme představit?

Týrání, zneužívání a špatné zacházení se staršími dospělými může být jednorázové, nebo opakované, úmyslné či neúmyslné jednání nebo opomenutí vůči člověku vyššího věku. V důsledku tohoto jednání nebo nejednání může dojít k újmě na zdraví, psychické nebo sociální újmě, nebo k materiální škodě. Někdy jsou tyto následky v kombinaci. Kromě ohrožení života, zdraví a lidské důstojnosti dochází k prohloubení zranitelnosti člověka.

Násilí páchané na seniorech bohužel probíhá v rodině, tedy tam, kde je očekávána důvěra, ale i mimo rodinu, např. v domovech pro seniory či lůžkových zařízeních se zdravotní péčí, tedy tam, kde je senior odkázán na pomoc a péči druhých osob. Ten, kdo necitlivým přístupem zanedbává úmyslně
či z nedbalosti zdravotní péči o seniora, či jej nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, může se dostat
do roviny pachatele. Původcem špatného zacházení s osobami vyššího věku může být i společenské prostředí, které tyto osoby vyčleňuje jako „nepotřebné“.

Proto je důležité o problému mluvit a společně hledat cesty, jak mu předcházet, jak řešit problémy, kterým senioři a seniorky čelí, a jak společnost připravovat na stárnutí.

Odbor prevence kriminality se touto problematikou zabývá v rámci Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026, vypracovaném Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, je aktivním členem Vládního výboru pro práva starších osob a úzce spolupracuje s Policií ČR.

Jak by se tedy oběti násilí či osoby, mající podezření z týrání seniorů, měly zachovat?

Seniorům také doporučujeme jako prevenci před násilím, týráním či zanedbáváním:

Na koho se obrátit[2]

Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

[1] Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

[2] Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

Odkaz na post na síti X Ministerstva vnitra ČR

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left