Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Světový den proti násilí na seniorech

Publikováno dne: 14. 6. 2024

Dne 15. června 2024 si připomeneme světový den proti násilí na seniorech, který byl vyhlášen mezinárodní Organizací spojených národů. Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti v ČR trpí 29 % seniorů a seniorek[1]. Co si pod tímto tvrzením můžeme představit?

Týrání, zneužívání a špatné zacházení se staršími dospělými může být jednorázové, nebo opakované, úmyslné či neúmyslné jednání nebo opomenutí vůči člověku vyššího věku. V důsledku tohoto jednání nebo nejednání může dojít k újmě na zdraví, psychické nebo sociální újmě, nebo k materiální škodě. Někdy jsou tyto následky v kombinaci. Kromě ohrožení života, zdraví a lidské důstojnosti dochází k prohloubení zranitelnosti člověka.

Násilí páchané na seniorech bohužel probíhá v rodině, tedy tam, kde je očekávána důvěra, ale i mimo rodinu, např. v domovech pro seniory či lůžkových zařízeních se zdravotní péčí, tedy tam, kde je senior odkázán na pomoc a péči druhých osob. Ten, kdo necitlivým přístupem zanedbává úmyslně
či z nedbalosti zdravotní péči o seniora, či jej nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, může se dostat
do roviny pachatele. Původcem špatného zacházení s osobami vyššího věku může být i společenské prostředí, které tyto osoby vyčleňuje jako „nepotřebné“.

Proto je důležité o problému mluvit a společně hledat cesty, jak mu předcházet, jak řešit problémy, kterým senioři a seniorky čelí, a jak společnost připravovat na stárnutí.

Odbor prevence kriminality se touto problematikou zabývá v rámci Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026, vypracovaném Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, je aktivním členem Vládního výboru pro práva starších osob a úzce spolupracuje s Policií ČR.

Jak by se tedy oběti násilí či osoby, mající podezření z týrání seniorů, měly zachovat?

 • Pokuste se násilí okamžitě zastavit.
 • Vyhledejte odbornou pomoc (soc. pracovníky, lékaře, krizová centra, organizace pro pomoc obětem).
 • Pokud hrozí akutní nebezpečí, volejte okamžitě policii, která může násilníka vykázat
  ze společného obydlí.
 • Řešte problém pokud možno na samotném začátku.

Seniorům také doporučujeme jako prevenci před násilím, týráním či zanedbáváním:

 • Udržovat kontakt se svými vrstevníky, sousedy a přáteli.
 • Před převodem majetku se poradit s právníkem, který vám může nastínit potenciální rizika.
 • Trvat na dodržování vašeho soukromí v bytě i v domově pro seniory či zařízení se zdravotní péčí.
 • Pamatovat, že máte právo na informace a vlastní rozhodnutí.

Na koho se obrátit[2]

 • Senior telefon (ŽIVOT 90): 800 157 157 (nonstop)
 • Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8:00–20:00)
 • Poradenská linka pro pečující doma (Diakonie): 800 915 915 (všední dny 9:00–20:00)
 • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop)
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop)
 • Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop) pro dospělé
 • Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha): 222 580 697 (nonstop) pro dospělé
 • Krizová linka SOS centra Diakonie: 222 514 040, 777 734 173 (denně 9:00–20:00)

Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

[1] Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

[2] Světový den proti násilí na seniorech – Život 90 (zivot90.cz)

Odkaz na post na síti X Ministerstva vnitra ČR

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left