Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dne 26. a 27. října 2023 probíhal dvoudenní odborný event pod názvem "Bezpečné město." Akce se konala v prestižních prostorách Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.

Odborné příspěvky a diskuse se týkaly problematiky vytváření "bezpečných, chytrých a udržitelných měst" a zdůrazňovaly důležitost integrování "chytrých" a bezpečnostních řešení v souladu s technickými normami prevence kriminality.

Představily se plány a strategické směřování, které budou hrát klíčovou roli v budoucím přístupu k prevenci kriminality. Následující témata byla hlavními body zájmu:

Jedním z hlavních cílů bylo zkoumání konceptu "SMART Cities" a způsobů, jakými moderní technologie a inovace mohou přispět k vytváření bezpečnějších a efektivnějších měst.

Důraz byl kladen na standardizaci a aplikaci vybraných technických norem v oblasti prevence kriminality, což by mělo zajistit jednotný a efektivní přístup ke zlepšení bezpečnosti v městech.

Diskutovalo se o důležitosti plánování městské zástavby v souladu s principy "Security by design", což znamená zohledňování bezpečnostních aspektů již při samotném návrhu městského prostředí.

Zajímavým tématem bylo i šíření povědomí o konceptu CPTED, což zahrnuje prevenci kriminality prostřednictvím environmentálního návrhu, a jeho aplikaci v praxi.

Nad akcí převzala záštitu paní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která podpořila aktivity a opatření realizované oddělením prevence kriminality.

Tato akce byla možná díky spolupráci a podpoře řady partnerů, mezi něž patří ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvo vnitra, Asociace bezpečná škola, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Mladá Boleslav – Statutární město, Mezinárodní bezpečnostní institut, Česká agentura pro standardizaci, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další podrobnosti, včetně rozhovoru s ředitelem odboru prevence kriminality MV ČR JUDr. Barboříkem, naleznete v článku na webu Středočeského kraje ZDE

 

   

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Mezinárodní konference APAC, kterou organizovalo Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR, proběhla ve dnech 19. a 20. října 2023.

Více informací v přiložené tiskové zprávě, která obsahuje i odkaz na on-line záznam z konference.

Tisková zpráva

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Již od roku 2007 si dne 18. října připomínáme Evropský den boje proti obchodování s lidmi, který je spojen se zvyšováním povědomí o této trestné činnosti a její prevenci. U příležitosti tohoto dne spustil Úřad evropské koordinátorky pro boj proti obchodování s lidmi při Evropské komisi preventivní mediální kampaně s názvem „Skončete s obchodováním s lidmi“ a „Přerušte neviditelný řetězec“. Zahajovací část této kampaně se zaměřuje na důležitost včasné detekce a identifikace oběti obchodování s lidmi. Tímto tématem se odborníci v České republice již zabývali ve svých minulých preventivních kampaních a projektech, a proto bychom rádi připomněli vytvoření tzv. Karty indikátorů možného obchodování s lidmi, která je průběžně distribuována vytipovaným profesním cílovým skupinám, u nichž je pravděpodobné, že mohou přijít do kontaktu s obětmi obchodováni s lidmi (dále jen „OSL“). Mediální výstupy a další informace o nové kampani Úřadu evropské koordinátorky naleznete zde. Další části této kampaně budou následovat ještě v průběhu letošního roku.

V letošním roce si taktéž připomínáme již 20 let existence Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále je „Program“). Tento Program je zajišťován odborem prevence kriminality MV (dále jen „OPK MV“), společně s nevládní organizací La Strada ČR a Mezinárodní organizací pro migraci Praha (dále jen „IOM“), a je určen pro pravděpodobné oběti OSL starší 18 let. Cílem Pro­gramu je poskytnout těmto osobám podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a zároveň moti­vovat tyto pravděpodobné oběti ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů trestných činů souvisejících s OSL. Stěžejní roli v Programu tak hraje i Policie ČR (Národní centrála proti organizovanému zločinu, krajská ředitelství PČR). Více informací o Programu naleznete zde. Od roku 2003 bylo zařazeno do Programu 317 pravděpodobných obětí OSL.

Skutečnost, že se Česká republika dlouhodobě snaží eliminovat všechny formy OSL, se odráží i v každoročním nejvyšším hodnocení Ministerstva zahraničních věcí USA.  Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi za rok 2022 (tzv. TIP Report, dále je „Zpráva“) Česká republika figurovala mezi nejlépe hodnocenými zeměmi ve skupině 1. Zpráva hodnotí jednotlivé státy podle jejich úsilí a učiněných opatření v boji proti OSL a obsahuje doporučení konkrétních cílů a záměrů na příští rok. Kladné hodnocení získala ČR především za důsledné uplatňování priorit stanovených v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v ČR na léta 2020–2023 a za zvýšené úsilí v prevenci pracovního vykořisťování. Ačkoli ČR splňuje minimální standardy, obsahuje zpráva též několik doporučení pro ještě účinnější boj s touto trestnou činností, kterými se bude na svém jednání zabývat Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi (dále je „MKS“) koordinovaná Ministerstvem vnitra (např. důsledná identifikace pravděpodobných obětí pracovního vykořisťování mimo Program, pomoc obětem OSL v rámci civilního řízení). Prestižního hodnocení na seznamu států skupiny 1 se České republice dostalo i ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi za rok 2023.

Nejaktuálnější informace o situaci v oblasti boje proti OSL v České republice jsou již od roku 2009 každoročně prezentovány v informativním dokumentu nazvaném Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR (dále jen „Zpráva“)Aktuálně zveřejněná Zpráva za rok 2022 je ovlivněna mimořádnou situací související s ruskou invazí na Ukrajinu, v jejímž důsledku se Česká republika stala cílovou destinací pro přibližně 480 000 válečných uprchlíků (především žen a dětí). Z tohoto důvodu došlo k mimořádné mobilizaci všech zainteresovaných subjektů (orgánů veřejné správy, nestátních neziskových organizací, dobrovolníků atd.), k realizaci potřebných preventivně osvětových kampaní a aktivit. Ve srovnání s rokem 2021 nebyly zaznamenány žádné podstatné změny ve struktuře trestné činnosti OSL ani ve formách jejího páchání. ČR stejně jako v minulých letech byla v oblasti trestné činnosti OSL nejen zemí cílovou a tranzitní, ale rovněž zemí původu. Na území ČR byly v roce 2022 jako nejčastější formy této trestné činnosti zaznamenány případy pracovního vykořisťování a nucení k prostituci. Zpráva za rok 2022 taktéž uvádí priority pro rok 2023, jimiž jsou prevence zneužívání ukrajinských uprchlíků pobývajících na území ČR k OSL, zlepšení schopností pracovníků v terénu identifikovat oběti OSL a realizace projetu Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi.

Další významnou příležitostí pro prezentaci probíhajících preventivních aktivit v rámci problematiky OSL bylo vyhlášení národního kola Evropské ceny prevence kriminality (dále jen „ECPA“) pro rok 2023. Evropská síť pro prevenci kriminality v letošním roce totiž zvolila téma Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a jiných druhů vykořisťování. V rámci národního kola byly oceněny tři níže uvedené nominované projekty (rovnocenně, bez pořadí):

Z uvedených projektů byl členy MKS nominován do evropské kola ECPA 2023, které se bude konat v prosinci ve španělské Valencii, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (informace o Programu viz výše).

Další oceněný projekt, a to Prevence vykořisťování a obchodu s lidmi u zvláště zranitelné skupiny nezletilých přicházejících v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, se La Strada rozhodla realizovat jako reakci na příchod vysokého počtu válečných uprchlíků po vypuknutí války na Ukrajině, mezi kterými bylo i mnoho dětí a mladistvých. Vzhledem k vysoké zranitelnosti této skupiny příchozích se dalo očekávat, že budou vystaveni vyššímu riziku OSL a vykořisťování. Z tohoto důvodu posílila La Strada svůj tým o ukrajinsky a rusky hovořící odborníky a rozšířila své aktivity jak v oblasti prevence, tak i identifikace a následné péče. Vzhledem k vysokému počtu nezletilých, kteří přicházeli pouze s formálním či s žádným doprovodem, se La Strada rozhodla rozšířit své služby i pro cílovou skupinu do 18 let věku. Mezi tyto aktivity patří prevence (informovanost nezletilých a mladistvých o rizicích OSL – workshopy, semináře, vzdělávací aktivity), pracovně-právní záležitosti, řešení konkrétních situací a případné poskytnutí služeb v rámci systému sociálně-právní péče o nezletilé. Zároveň probíhá i screening mladých lidí účastnících se workshopů a seminářů, dochází tedy i k identifikaci potenciálních obětí OSL v této skupině.

V současné době La Strada připravuje ve spolupráci s OPK MV (financování aktivit) videa a online semináře na Youtube a další kanály, aby bylo možné informace distribuovat i bez fyzické přítomnosti na seminářích. Budou se např. vyrábět dva cca 60minutové videospoty pro nejvíce skrytou část uprchlické populace pobývající na území ČR, která žije izolovaně a převážně v soukromých bytech bez přístupu k relevantním informacím. První videospot bude zaměřen na dospělé osoby z této cílové skupiny a druhý bude reflektovat specifika mladistvých a nezletilých.

Cílem třetího oceněného projektu národního kola ECPA 2023, Prevence pracovního vykořisťování (realizovaný IOM), je snížit riziko vykořisťování státních příslušníků třetích zemí na trhu práce v České republice za pomoci série preventivních opatření, které by vedly k odrazování případných pachatelů, překažení trestné činnosti, ochraně zranitelných cílů, snižování zisků z trestní činnosti apod. Projekt se totiž zaměřuje na dlouhodobý problém zastřeného agenturního zaměstnávání, v jehož rámci často dochází u zahraničních zaměstnanců k nedůstojným či neférovým podmínkám a k pracovnímu vykořisťování. Pro zlepšení situace je ovšem nutné nabídnout potřebnou pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům, vytvořit prostředí, v němž budou zastřené agentury postupně vytlačovány z trhu práce přirozeným způsobem.  Konkrétně je nutné motivovat zaměstnavatele ke společenské odpovědnosti, vysvětlit proč a jak zaměstnávat cizince etickým a legálním způsobem a poukázat na negativní dopady spolupráce se zatřenými agenturami na osudy lidí i budoucnost firmy. Je také potřeba podpořit efektivitu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a příslušníků PČR na svých pracovištích.

informuje redakce OPK MV a Petra Binková

Jako velmi dobrý příklad dobré praxe uveřejňujeme odkaz na reportáž o interaktivní výstavě v Kralupech nad Vltavou, která učí děti zábavnou formou kyberbezpečnosti.

Dle sdělení autorů bude možné výstavu vidět ještě v tomto roce v Kutné Hoře a v budoucnu možná i v dalších městech.

Odkaz na reportáž naleznete ZDE

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Může fungovat věznice bez dozorců? Na tuto zkušenost bude hledat odpovědi ve čtvrtek 19. října a v pátek 20. října 2023 mezinárodní konference APAC, kterou organizuje Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR.

Podrobnosti včetně možnosti přihlášení a programu naleznete na tomto ODKAZU

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Jak jsme již informovali, Středočeský kraj pod záštitou hejtmanky kraje Mgr. Petry Peckové pořádá dvoudenní konferenci s názvem „Bezpečné město“, která se bude konat ve dnech 26. - 27. října 2023 v městě Mladá Boleslav.

Tato konference představuje jedinečnou příležitost, jenž se zaměří na oblast bezpečnosti měst se zaměřením na koncept tzv. smart cities.

Registraci lze provést v odkazu nebo QR kódem v pozvánce či programu, které jsou v příloze:

PROGRAM

POZVÁNKA

infomuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Pod záštitou ministra vnitra proběhly v Ostravě Národní dny prevence. Od 10. do 11. října 2023 tam vystoupilo množství odborníků na prevenci kriminality nejen z Ministerstva vnitra. Ústředním tématem letos byla prevence kybernetické kriminality a kyberbezpečnost. Konference se opět konala za významné finanční i odborné podpory Ministerstva vnitra (MV). Experti MV a policie představili např. aktuální trendy v kyberprevenci a věnovali se také prevenci pohlavního zneužívání dětí a boji proti němu.

MV také v Ostravě vyhlásilo nejlepší projekty prevence kriminality za letošní rok. Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality vyhodnotila jako nejlepší projekt E-Bezpečí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jde o národní projekt prevence rizikového chování v on-line prostoru, který poskytuje osvětu i vzdělání žákům základních a středních škol, pedagogům, ale také policistům, rodičům či seniorům. Projekt nabízí také on-line poradnu, která každý rok zachytí přes 500 případů osob, které se dostaly do obtížné situace spojené s internetem. „Kybernetická šikana, rizikové seznamování v on-line prostředí nebo třeba on-line závislosti jsou témata, kterým je nutné se věnovat. I proto oceňuji projekt E-Bezpečí, a to nejen za témata, kterým se věnuje, ale i za lidský přístup, který volí,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan. Oblasti prevence se hodlá MV dále intenzivně věnovat.

Druhé místo letos obsadili policisté s projektem Prevence na školách s Policií ČR. Jeho součástí je šest informačních spotů určených pro vysílání na infotabulích na základních a středních školách. Spoty interaktivní moderní formou s využitím textů, obrázků a infografiky přibližují dětem témata jako sexuální obtěžování, sexting, hate speech či podvodné nabídky brigád. S tématy a vytvořenými materiály následně pracují osobně policejní preventisté po celé republice nejen na školách.

Na třetím místě se umístil projekt Internetem bezpečně, který formou různorodých vzdělávacích aktivit zvyšuje povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Projekt používá inovativní výukové metody, trendy a interaktivní přístupy včetně praktických ukázek kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, osoby s handicapem, pedagogové, specialisté v oblasti prevence kriminality a rizikového chování, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek, úředníci apod. Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Hlavním tématem letošního ročníku byla prevence kybernetické kriminality ve vztahu ke zvlášť zranitelným obětem. K předání ocenění došlo na slavnostním večeru první den konference, která účastníkům nabídla také sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality i bezpečnosti a diskuse o dosavadních zkušenostech s tématy kyberbezpečnosti a prevence kyberkriminality. Mezi další témata konference patřila např. diskuse o podpoře obětem trestných činů a prevence jejich viktimizace nebo nástroje sociální prevence.

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete v tiskové zprávě na webu MV ČR ZDE

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Odborníci z Ministerstva vnitra a Policie ČR poskytovali již tradičně informace a rady z oblasti ochrany majetku a osob a z prevence kriminality na 34. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Veletrh probíhal ve dnech 19. – 23. září 2023 v areálu PVA EXPO Praha v pražských Letňanech a navštívilo jej 43 727 návštěvníků.

Mnoho z těchto návštěvníků navštívilo také Poradenské centrum MV, aby získali informace o dlouhodobých a osvědčených typech ochrany majetku. Krom odborníků z MV zde poskytovali poradenství také další odborní garanti – Policie ČR a Cech mechanických zámkových systémů.

Hned první den veletrhu se uskutečnil, v rámci doprovodného programu, odborný seminář Bezpečný domov, který organizoval OPK MV ve spolupráci s partnery. Program semináře byl zaměřen především na aktuální informace k zabezpečení bytů a domů, včetně rekreačních objektů. Účastníkům semináře byl představen informační web www.policie.cz/zabezpectese, který informuje uceleně o všech nejdůležitějších možnostech zabezpečení majetku. Uvedena byla také webová aplikace Mapy kriminality https://kriminalita.policie.cz/, která znázorňuje pomocí mapových podkladů registrované trestné činy a přestupky a její využití je skvělým pomocníkem pro vytváření preventivních projektů měst a obcí. Cech mechanických zámkových systémů upozornil na nekalé praktiky „šmejdů“ a byl představen nový Katalog doporučených výrobků Katalog výrobků | CMZS obsahující i řadu dalších užitečných preventivních informací a pomůcek. Zazněly také praktické informace o využití kamerových systémů v bytových a panelových domech a právní rámec pro jejich užívání. Zajímavé byli také informace o možnostech chytré domácnosti a s tím spojených rizicích v oblasti kyberkriminality.

Na stánku Poradenského centra MV pokračoval doprovodný program i v dalších dnech. Ve středu 20. září byla hostem stánku Poradenského centra MV Česká agentura pro standardizaci (ČAS). Zájemcům byly představeny principy a pravidla tvorby norem a také informace z problematiky prevence kriminality v oblasti standardizace.

V pátek 22září byli v Poradenském centru přítomni specialista Policie ČR a kriminalistický technik, kteří návštěvníkům veletrhu představili problematiku vloupání do objektů v názorných příkladech. A právě tyto názorné příklady a „zlodějské náčiní“ přilákalo velkou pozornost návštěvníků.

 

 

 

informuje redakce OPK MV a Iva Fürbacherová

Olomoučtí policisté ve spolupráci s Olomouckým krajem a za finanční podpory z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 připravili rozsáhlou osvětovou kampaň s názvem „Prokoukl to! A ty?“, která si klade za cíl informovat veřejnost v kraji o aktuálních nástrahách a podvodných praktikách, s nimiž se mohou lidé setkat při komunikaci v online prostředí.

Více info naleznete na webových stránkách Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje ZDE

informuje redakce OPK MV

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, pořádá odborný seminář Právní aspekty provozování kamerových systémů
Seminář se uskuteční 3. listopadu 2023 od 9.30 do 14.30 hod. v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, místnost číslo 088.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální legislativou upravující provozování kamerových systémů. Seminář je zcela zdarma a je určen pro širokou odbornou veřejnost, především zástupce samospráv (starosty a místostarosty obcí, manažery prevence kriminality krajů a obcí, pracovníky městských a obecních policií atd.), zástupce Policie ČR atd.

Obsah:
• Zpracování osobních údajů – prameny práva a 3 základní kategorie osobních údajů – teoretická část
• Základní zásady a zákonnost zpracování osobních údajů – teoretická část
• Základní přehled právních předpisu vztahující se k provozování MKDS
• Varianty provozování kamerového systému: kamerový systém provozuje obec s MP; bez MP s veřejnoprávní smlouvou s jinou obcí, která má MP; bez MP prostřednictvím PČR, malá obec samostatně …
• plnění právních povinností v souvislosti s provozem MDKS – výčet a způsob
• Jak pracovat se záznamy, jejich využívaní pro přestupkové či trestní řízení, „Smlouva o společném zpracovaní osobních údajů“ (obec s PČR apod.)

Lektorem semináře je Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D. znalec se zvláštními specializacemi – bezpečnost měst, obcí a městských částí; technická a jiná bezpečnost osob a majetku; bezpečnost a ochrana osobních údajů.

Kapacita semináře je omezena, přihlašování je možné do zaplnění sálu, nejpozději však do 27.10. 2023, a to prostřednictvím prohlížeče Google Chrome přes odkaz https://forms.gle/uKDDNH4RiKCi679PA.

Pozvánka

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Projekt Majáček je dílem policistů Krajského ředitelství PČR MSK a v letošním roce byl finančně podpořen z resortního programu Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality.

Podrobnosti o tomto zajímavém projektu naleznete   ZDE

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left