Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

 

PREVENTIVNÍ PROJEKTY BEZPEČNÁ LOKALITA A BEZPEČNÁ ZEMĚ
Základní údaje o projektu
Název projektu Bezpečná lokalita / Bezpečná země
Období realizace projektu Od roku 2012
Místo realizace projektu Celá Česká republika
Oblast preventivní činnosti Situační prevence, ochrana majetku a osob
Cílová skupina Občané, samosprávy, obecní a městské policie
Odkaz  
Kontaktní osoba Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Tel: 974 832 255

E-mail: [email protected]

JUDr. Milan Fára

tel.: 974 833 207, e-mail: [email protected]

Popis projektu
Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit bezpečí. Statistika podílu druhů trestných činnosti v % v roce 2018 (zdroj: Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že naším největším problémem jsou stále majetkové činy.

 

Podíl druhů trestné činnosti

Majetkové činy 56,2 %

Hospodářské činy 12,4 %

Násilné činy 6,3 %

Mravnostní činy 0,9 %

Ostatní kriminální činy 11,0 %

Zbývající kriminalita 13,2 %

Závěr je jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování. Ministerstvo vnitra a Policie České republiky ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality MV – zejména
s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Českou asociací pojišťoven (ČAP) nabízí občanům důležité rady a užitečné informace v rámci programu Bezpečná lokalita.

Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob. Předpokládáme zájem a iniciativu začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě vašeho bydliště. Například zabezpečit dům, byt rodinný domek, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů.

Program je odborně garantován Ministerstvem vnitra a Policií ČR, AGA a ČAP. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra a preventivně informační skupiny Policie ČR, tzv. PIS, poskytují občanům první informace o programu. Odbor prevence kriminality konzultuje odborné otázky s AGA a ČAP. Společnou platformou Ministerstva vnitra, AGA a ČAP jsou evropské normy, certifikace výrobků, montáží, služeb a produktů a etické kodexy podnikání.

Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného a soukromého sektoru (v EU označované jako Public Private Partnership, PPP). Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality. Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

 

Výstupy programu Bezpečná lokalita

Pro informovanost a zapojení občanů, dalších subjektů a představitelů samosprávy, strážníkům obecních a městských policií do programu zpracoval a vydal odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra široké spektrum preventivně osvětových materiálů (skládačky, publikace, videokazety). Pracovníci odboru prevence kriminality, PIS Policie ČR, strážníci obecních a městských policií, AGA a ČAP propagují program na veletrzích a na výstavách, na dnech s Policií ČR, seminářích, v televizi a v rozhlase, publikují v denním tisku a odborných časopisech apod.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických a právnických osob, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody do domů apod. Úsilí samotných občanů musí mít pochopitelně návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a obcí. Jde zejména o:

 • Zřizování městských kamerových dohlížecích, geografických, informačních a vyhledávacích systémů.
 • Zabezpečení objektů a jejich připojení na pulty centralizované ochrany (PCO) policie nebo bezpečnostních agentur.
 • Optimální využití PCO v práci obou policií, hasičů a záchranné služby.
 • Rozšiřování a zkvalitňování veřejného osvětlení.
 • Zřizování hlídaných parkovišť.
 • Vytváření bezpečných nákupních zón a center zábavy.
 • Plánování městské výstavby a navrhování budov podle evropských norem prevence kriminality.
 • Zřizování, provoz a údržbu zájmových klubů, dětských hřišť, plácků a sportovišť pro nejrůznější volno časové aktivity dětí a mládeže.
 • Sociální projekty.
 • Protidrogovou prevenci.
 • Dopravní preventivní opatření.
 • Projekty pro zlepšení životního prostředí.
 • Technické vybavení obou policií.
 • Další projekty, které operativně vyplynou podle situace a potřeb té které lokality.

 

Bezpečná země

Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality při výstavbě budov řady ČSN EN 14383.

 

Partneři projektu Bezpečná země

Autorem projektu je Cech mechanických zámkových systémů ČR působící na našem trhu již více než 17 let. Jeho členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany osob a majetku. Zkušenosti a léta praxe, zúročená v každém členovi, to jsou devízy, které Cech do projektu přináší.

Další devizou projektu je záštita státu a veřejnoprávních složek, jedná se konkrétně o Ministerstvo vnitra a jeho odbor prevence kriminality, Policii ČR, Městskou policii Praha. Dalším partnerem projektu je Hospodářská Komora ČR, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, dále krajské úřady, magistráty, města a obce.

Spolupráce s policií, konkrétně zahájení s Městskou policií Praha, přineslo mnoho významných zkušeností a hlavně práci s veřejností v terénu. Byl natočen krátký film pro veřejnost, představující projekt a Cech. Film vysvětluje základní požadavky na bezpečnostní produkty, na co dbát a čeho se vyvarovat při jejich pořizování. Kdokoliv si také může leták či informační brožuru, spolu s dalšími informacemi přečíst na webových stránkách Cechu.

Zájem Ministerstva vnitra ČR na popisovaném projektu spočívá zejména z hlediska prevence kriminality, která je realizována tím, že se lidé, na základě projektu, zabezpečí pouze kvalitními, certifikovanými produkty. To významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů, a tím pádem i jejich napadení. Protože správně dimenzovaný mechanický zábranný prostředek v odpovídající kombinaci s úspěchem plní svoji primární funkci – odradit pachatele. Spoluprací se státním sektorem a různými mediálními partnery se projekt dostává postupně do všech regionů naší země. Partnery projektu jsou rovněž organizovány odborné semináře a přednášky ohledně problematiky zabezpečení a projektu pro širokou veřejnost, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

 

K hlavním cílům projektu patří zejména:

 • Vysvětlit a ukázat a v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení, zejména prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů – jak správně, účinně a relevantně zabezpečit svůj byt, dům či majetek.
 • Vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti a jejich kombinace v reálném životě.
 • Propojit teoretickou část výkladu prevence kriminality s praktickou částí a zkušenostmi Cechu a jeho členů.
 • Projekt Bezpečná země byl schválen na 13. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality MV na konci roku 2011 a prakticky se realizuje od května roku 2012.

Naletět na různé prodejní triky je dnes velmi snadné. Všelijací odborníci, v touze prodat maximum, využijí každé slabiny a neznalosti zákazníka, aby mu vnutili něco, co ve skutečnosti jeho problém vůbec nevyřeší. Úplné a korektní informace všem občanům, to je poslání projektu Bezpečná země.

Členové Cechu ukážou, poradí a nabídnou odpovídající výrobky od předních tuzemských a evropských výrobců. Také vysvětlí, proč je důležité pořizovat si jednotlivé prvky zabezpečení ve správné kombinaci. Jedině tak budou svoji funkci plnit skutečně účinně.

Masový příliv necertifikovaných výrobků ze zemí Asie poškozuje tuzemské či evropské výrobce a nedosahuje mnohdy ani parametry těch základních požadavků. Velmi často takové výrobky nebývají ani certifikované, což znamená, že prodejce není schopen doložit, zda daný výrobek odpovídá požadavkům a splňuje normy na udávanou bezpečnostní třídu, protipožární odolnost nebo odolnost proti destruktivním nebo nedestruktivním metodám pokusů o překonání. Problematika certifikace těchto výrobků je natolik rozsáhlá a složitá, že běžný občan není schopen, ve většině případů, vše pojmout a pochopit tak, aby učinil správný směr a kombinaci zabezpečení pro svou potřebu.

Cech také podává uceleně a neutrálně maximum informací v oblasti zabezpečení tak, aby to široká veřejnost snadno pochopila, bez nutnosti znát obsáhlé legislativní problematiky a výklad norem. V ČR vznikla jako jedna z dobrých věcí evropská norma řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov. Tyto normy nejsou téměř vůbec známé, což je dalším důvodem vzniku a průběhu společného projektu Bezpečná země – naučit veřejnost přemýšlet tak, aby vznik příležitost ke vzniku zejména majetkové trestné činnosti byla co nejvíce eliminována. Lidé nevědomky, z mnoha důvodů, mimo jiné i z mylných informací, volí míru zabezpečení majetku, bytu, nebo domu neefektivně či nesmyslně. Tím naopak usnadňují vzniku možnosti k trestné činnosti.

Logo projektu Bezpečná země

Průnikem celého projektu je logo projektu, které zároveň slouží jako označení provozoven a prodejen všech členů Cechu. Použití loga pro občany znamená jistotu a záruku nabídky pouze kvalitních, plně certifikovaných výrobků od předních tuzemských a evropských výrobců, spojené s vysoce profesionální a kvalifikovanou instalací, montáží a následným servisem.


Preventivní projekt Bezpečná země zejména:

 • Je nadstavbou programu „Bezpečná lokalita“ se záštitou státu a veřejnoprávních složek, konkrétně Ministerstva vnitra ČR a jeho odboru prevence kriminality a Policie ČR
 • Vyzdvihuje a podporuje mechanické zábranné prostředky jako základ každého zabezpečení objektu a nezbytný předpoklad situační prevence kriminality
 • Zlepšuje informovanost a orientaci občanů v problematice mechanických zábranných prostředků, v oblasti bezpečnostních zámků, vložek a kování, bezpečnostních dveří, bezpečnostních mříží a trezorů
 • Podporuje důležitost používání norem řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov
 • Vysvětluje občanům specifika a kombinace mechanických zábranných prostředků a jak postupovat při výběru různých typů zabezpečení
 • Radí, jak rozpoznat, co je dobré a kvalitní řešení a co nikoliv
 • Podporuje řemeslné činnosti, jejich kvalitu a tradici v ČR a přispívá tím k podpoře zaměstnanosti v ČR.

 

Materiály ke stažení:

Manuál bezpečného bydlení
Kudy a přes co chodí pachatelé
Brožura Bezpečná lokalita
Posouzení ochrany majetku – rodinný dům (dotazník)
Bezpečná lokalita – leták

Podívejte se na novinky z oblasti Bezpečná lokalita / Bezpeční země (archiv novinek od roku 2017 je dostupný zde (Bezpečná lokalita) a zde (Bezpečná země).

 

Evropský den proti vloupání 2024 – další aktivity a příspěvky

V rámci dnešního Evropského dne proti vloupání 2024 nabízíme odkazy na aktivity Ministerstva vnitra ČR …

Evropský den proti vloupání 2024

Středa 19. června 2024 je vyhlášena Evropským dnem proti vloupání do obydlí. Tento den, organizovaný …

Zapojení občanů do prevence kriminality: příklady dobré praxe z mezinárodní konference

Belgické předsednictví Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) uspořádalo na konci května mezinárodní expertní konferenci na …

Prevence majetkové kriminality – značení jízdních kol

Jednou z možností prevence krádeže jízdního kola, koloběžky apod. je označení syntetickou DNA. Značení spočívá …

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal další díl z podcastové série Promluvme si preventivně – Ozbrojený útočník a bezpečnost ve školách.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení, vydal další díl z podcastové série …

Na konferenci věnované veřejnému osvětlení vystoupil i zástupce MV ČR

V Praze se koncem dubna 2024 konala odborná konference s názvem „Veřejné osvětlení ekologicky, hospodárně …

S cyklistickou sezonou je nutné myslet i na vhodné zabezpečení vašeho kola

V roce 2023 evidovala Policie ČR krádež více než 5 000 kol. Kolik jich bylo …

Konference „Bezpečnost v obci 2024: Inovace městských kamerových systémů a prevence kyberkriminality“

Statutární město Prostějov  a Městská policie Prostějov pořádají odbornou  konferenci „Bezpečnost v obci 2024: Inovace …

Všechny články