Prevence kriminality

Politika prevence kriminality má v demokratické České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v České republice začala prevence kriminality systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.

 

Dotační programy pro projekty prevence kriminality

 

Realizátoři projektů prevence kriminality v České republice mohou žádat o finanční podporu v celé řadě dotačních programů různých veřejných orgánů. Na této stránce přinášíme jejich přehled.

 

MINISTERSTVO VNITRA

 • Program prevence kriminality na místní úrovni

Dotační Program prevence kriminality vyhlašuje Ministerstvo vnitra zejména na podporu konkrétních projektů a programů obcí a krajů a dále na podporu národních specifických projektů. Program vždy reflektuje priority a cíle stanovené aktuální Strategií prevence kriminality. Podmínky nastavené Programem také zajišťují, zejména na regionální a lokální úrovni, stabilní a profesionální výkon preventivních aktivit, když alespoň touto cestou při absenci legislativní úpravy, jsou na žadatele kladeny nároky na vytváření analýz bezpečnostní situace na území, tvorbu lokálních bezpečnostních strategií a zabezpečování preventivní politiky kvalifikovaným personálem (manažery prevence kriminality). Více informací zde.

 • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Ministerstvo vnitra realizuje na podporu práce s obětmi trestných činů specifický dotační titul „Prevence sociálně patologických jevů“, který je určen pro neziskové organizace a reaguje na aktuální společenské potřeby v dané oblasti. V současné době je titul zaměřen na oblast prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami, tzn. na projekty zaměřené na systematickou práci s násilnými osobami/pachateli domácího násilí. Více informací zde.

 • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ). Účelem je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde se nacházejí zařízení SUZ. Více informací zde.

 • Rozvoj dobrovolnické služby

O dotaci v tomto titulu mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy jako vysílající organizace definované v zákoně o dobrovolnické službě, které mají udělenou akreditaci. Více informací zde.

 • Program pro NNO provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006

Účelem dotačního programu je zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele. Více informací zde.

 • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

Účelem Programu je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Více informací zde.

 • Prevence korupčního jednání

Účelem dotace je prevence korupčního jednání s akcentem na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality. Žádat mohou bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví. Uvedené subjekty musí, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence korupčního jednání. Více informací zde.

 • Dotační program pro ochranu měkkých cílů

Program je vyhlašován v souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020“. Prioritou Programu je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům. Oblasti dotační podpory se zaměřují na: vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací akce, výcvikové akce, cvičení, nákup neinvestičních hmotných prostředků a financování bezpečnostního a administrativního pracovníka. Více informací zde.

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

 • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Titul je určen pro programy programů sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutických programů, programů zahrnujících obecně prospěšnou činnost, vzdělávacích, doškolovacích, rekvalifikačních nebo jiných vhodných programů k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými, a zejména programů, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a snižují rizika opakování trestné činnosti. Více informací zde.

 • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Titul je určen pro programy, jejichž náplní je poskytování služeb obětem trestných činů na základě zákona o obětech trestných činů. Dotaci je možné získat na programy akreditované aktivity v oblasti poskytování právních informací a restorativní programy (zahrnují činnosti a procesy usilující o obnovení stavu, který byl narušen v důsledku spáchaného trestného činu, např. mediace, rodinné konference, atd.). Více informací zde.

 • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Titul je určen pro programy, jejichž obecným cílem má být úspěšná resocializace pachatelů, respektive klientů, jejich začlenění do společnosti, podpora procesu desistance (ukončení kriminálního chování) a následné snížení recidivy. Více informací zde.

 • Program protidrogové politiky ve věznicích

Titul je určen pro programy, které reagují na konkrétní potřeby osob vazebně stíhaných a osob ve výkonu trestu odnětí svobody – uživatelů drog. Více informací zde.

 • Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Titul je určen k podpoře zajišťování práce s rodinami odsouzených, jejichž cílem je udržení kontaktů osob ve výkonu trestu odnětí svobody se svými blízkými, včetně ekonomické a provozní podpory kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; a podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění. Více informací zde.

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 • Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování

Výzva je zaměřena na podporu programů primární prevence všech typů rizikového chování dětí a mládeže, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb (výzkumy, sběr dat v oblasti rizikového chování), projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti (vzdělávání pedagogů, webové stránky či odborné konference). Více informací zde.

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

 • Prevence kriminality

V rámci dotačního programu jsou podporovány projekty konkrétní, s jasně definovanými cíli, které mají kladný a praktický dopad na lokální či národní úrovni a současně mají dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů. Pro rok 2019 byla vyhlášena priorita “Děti a digitální média”, která se zaměřuje na kyberšikanu u dětí a mladistvých. Více informací zde.

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 • Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost. Více informací zde.

 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

 • Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti)

Projektem pro účely dotačního řízení se rozumí soubor věcného, časového a finančního vymezení aktivit realizovaných v oblasti protidrogové politiky, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek a patologičtí hráči, jejíchž financování je podmíněno certifikací odborné způsobilosti pro uživatele drog a preventivní programy, jejichž financování je podmíněno certifikací programů prevence rizikového chování. Více informací zde.

 

ÚŘAD VLÁDY

 • Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Více informací zde.

 • Podpora terénní práce

Dotace v programu se poskytuje za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Více informací zde.

 

Pracují tam, kde je třeba.

Kampaň, která představuje příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří si našli práci v České republice, společně připravilo …

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality informuje

Dne 4. dubna 2024 schválil, z pověření ministra vnitra, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a …

Informace o aktuálně vyhlášených výzvách pro příjem žádostí o grant v rámci přímo řízeného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizenship, Equality, Rights and Values – CERV).

Dovolujeme si Vás informovat na základě sdělení Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny …

Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ohledně výše platů asistentů prevence kriminality a výše příspěvků poskytovatelů dotací na tyto platy

V příloze naleznete nové doporučení OPK MV k výši platů APK a příspěvků poskytovatelů dotací …

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 na stránkách MV

Informujeme o zveřejnění “Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024” a dále …

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024

Účelově poskytnuté finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra, Policie České republiky, …

Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Prostějově v roce 2023

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je ve městě Prostějově budován a modernizován již přes dvě …

Prevence sociálně patologických jevů a evropské krizové či asistenční linky – dotace pro rok 2024

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci …

Všechny články