Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dotační programy

Politika prevence kriminality má v demokratické České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v České republice začala prevence kriminality systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.

Dotační programy pro projekty prevence kriminality

Realizátoři projektů prevence kriminality v České republice mohou žádat o finanční podporu v celé řadě dotačních programů různých veřejných orgánů. Na této stránce přinášíme jejich přehled.

MINISTERSTVO VNITRA

 • Program prevence kriminality na místní úrovni

Dotační Program prevence kriminality vyhlašuje Ministerstvo vnitra zejména na podporu konkrétních projektů a programů obcí a krajů a dále na podporu národních specifických projektů. Program vždy reflektuje priority a cíle stanovené aktuální Strategií prevence kriminality. Podmínky nastavené Programem také zajišťují, zejména na regionální a lokální úrovni, stabilní a profesionální výkon preventivních aktivit, když alespoň touto cestou při absenci legislativní úpravy, jsou na žadatele kladeny nároky na vytváření analýz bezpečnostní situace na území, tvorbu lokálních bezpečnostních strategií a zabezpečování preventivní politiky kvalifikovaným personálem (manažery prevence kriminality). Více informací zde.

 • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Ministerstvo vnitra realizuje na podporu práce s obětmi trestných činů specifický dotační titul „Prevence sociálně patologických jevů“, který je určen pro neziskové organizace a reaguje na aktuální společenské potřeby v dané oblasti. V současné době je titul zaměřen na oblast prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami, tzn. na projekty zaměřené na systematickou práci s násilnými osobami/pachateli domácího násilí. Více informací zde.

 • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ). Účelem je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde se nacházejí zařízení SUZ. Více informací zde.

 • Rozvoj dobrovolnické služby

O dotaci v tomto titulu mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy jako vysílající organizace definované v zákoně o dobrovolnické službě, které mají udělenou akreditaci. Více informací zde.

 • Program pro NNO provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006

Účelem dotačního programu je zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele. Více informací zde.

 • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

Účelem Programu je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Více informací zde.

 • Prevence korupčního jednání

Účelem dotace je prevence korupčního jednání s akcentem na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality. Žádat mohou bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví. Uvedené subjekty musí, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence korupčního jednání. Více informací zde.

 • Dotační program pro ochranu měkkých cílů

Program je vyhlašován v souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020“. Prioritou Programu je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům. Oblasti dotační podpory se zaměřují na: vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací akce, výcvikové akce, cvičení, nákup neinvestičních hmotných prostředků a financování bezpečnostního a administrativního pracovníka. Více informací zde.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

 • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Titul je určen pro programy programů sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutických programů, programů zahrnujících obecně prospěšnou činnost, vzdělávacích, doškolovacích, rekvalifikačních nebo jiných vhodných programů k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými, a zejména programů, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a snižují rizika opakování trestné činnosti. Více informací zde.

 • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Titul je určen pro programy, jejichž náplní je poskytování služeb obětem trestných činů na základě zákona o obětech trestných činů. Dotaci je možné získat na programy akreditované aktivity v oblasti poskytování právních informací a restorativní programy (zahrnují činnosti a procesy usilující o obnovení stavu, který byl narušen v důsledku spáchaného trestného činu, např. mediace, rodinné konference, atd.). Více informací zde.

 • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Titul je určen pro programy, jejichž obecným cílem má být úspěšná resocializace pachatelů, respektive klientů, jejich začlenění do společnosti, podpora procesu desistance (ukončení kriminálního chování) a následné snížení recidivy. Více informací zde.

 • Program protidrogové politiky ve věznicích

Titul je určen pro programy, které reagují na konkrétní potřeby osob vazebně stíhaných a osob ve výkonu trestu odnětí svobody - uživatelů drog. Více informací zde.

 • Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Titul je určen k podpoře zajišťování práce s rodinami odsouzených, jejichž cílem je udržení kontaktů osob ve výkonu trestu odnětí svobody se svými blízkými, včetně ekonomické a provozní podpory kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; a podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění. Více informací zde.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 • Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování

Výzva je zaměřena na podporu programů primární prevence všech typů rizikového chování dětí a mládeže, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb (výzkumy, sběr dat v oblasti rizikového chování), projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti (vzdělávání pedagogů, webové stránky či odborné konference). Více informací zde.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

 • Prevence kriminality

V rámci dotačního programu jsou podporovány projekty konkrétní, s jasně definovanými cíli, které mají kladný a praktický dopad na lokální či národní úrovni a současně mají dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů. Pro rok 2019 byla vyhlášena priorita "Děti a digitální média", která se zaměřuje na kyberšikanu u dětí a mladistvých. Více informací zde.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 • Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost. Více informací zde.

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

 • Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti)

Projektem pro účely dotačního řízení se rozumí soubor věcného, časového a finančního vymezení aktivit realizovaných v oblasti protidrogové politiky, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek a patologičtí hráči, jejíchž financování je podmíněno certifikací odborné způsobilosti pro uživatele drog a preventivní programy, jejichž financování je podmíněno certifikací programů prevence rizikového chování. Více informací zde.

ÚŘAD VLÁDY

 • Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Více informací zde.

 • Podpora terénní práce

Dotace v programu se poskytuje za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Více informací zde.

Všechny články

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left