Bezpečnější Ostrava

Název projektu: Bezpečnější Ostrava
Realizátor: Statutární město Ostrava
Období realizace projektu: Od roku 2007
Místo realizace projektu: Ostrava
Oblast preventivní činnosti: Informování občanů, veřejné prostory, služby pro oběti trestných činů
Cílová skupina: široká veřejnost, oběti trestných činů
Odkaz: bezpecnejsi.ostrava.cz
Kontaktní osoba:

Popis projektu

Bezpečnější Ostrava je projekt, který má za cíl posílení pocitu bezpečí občanů, změnu negativního vývoje majetkové trestné činnosti a snížení nápadu násilné trestné činnosti.

Dalším cílem je zvýšení informovanosti občanů o možnostech ochrany před trestnou činností, o aktuálním vývoji a realizovaných opatřeních. Neméně důležité je docílit aktivizace občanů při zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.

Jde také o užší a intenzívnější spolupráci institucí zapojených do realizace projektu.

Cílovými skupinami jsou nejen rizikové skupiny jedinců: senioři, osamělé a handicapované osoby, děti a mládež, návštěvníci hypermarketů a cestující v prostředcích MHD, ale celá ostravská veřejnost.

Realizátorem projektu je statutární město Ostrava. Pracovní skupinu tvoří zástupci Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava, Policie České republiky, Dopravního podniku Ostrava.

Projekt je realizován ve dvou liniích. První se soustřeďuje na informační kampaň a druhá se týká spolupráce s partnery projektu.

Projekt Bezpečnější Ostrava tvoří tyto 3 hlavní okruhy:
1) BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA – PROJEKT Z OBLASTI INFORMOVÁNÍ OBČANŮ
2) BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA – HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ PRO VEŘEJNOST
3) BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA – DOPLNĚNÍ SLUŽEB PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA – PROJEKT Z OBLASTI INFORMOVÁNÍ OBČANŮ

Projekt zahrnuje komplex opatření z oblasti informování a aktivizace občanů, kterými se snaží reagovat na problém nárůstu majetkové trestné činnosti, především kapesních krádeží a související trestné činnosti v Ostravě s cílem zvýšit pocit bezpečí Ostravanů a vytvořit bezpečnější prostor. Dále se snaží o seznámení občanů s realizovanými opatřeními v oblasti prevence kriminality a o zapojení co nejširšího spektra subjektů do ochrany vlastní bezpečnosti.

Těžištěm projektu je informační kampaň pro občany, která se snaží využívat široké spektrum dostupných způsobů pro přenos informací. Občané – zejména rizikové cílové skupiny, jsou upozorňováni na nebezpečí ohrožení vybranou trestnou činností a zároveň informováni o možnostech a způsobech ochrany před touto trestnou činností. Dále jsou informováni o tom, co pro zvýšení jejich bezpečnosti dělají zainteresované instituce. Všechny formy, a zejména tiskoviny, mají jednotnou grafickou úpravu v souladu s vizuálním stylem prezentace města

Hlavní komunikační témata:
– Bezpečné nakupování
– Bezpečné parkování
– Bezpečné cestování
– Bezpečný domov
– Bezpečně na ulici
– Bezpečí pro seniory

BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA – HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ PRO VEŘEJNOST

Projekt „Hřiště otevřená pro veřejnost“ umožňuje široké ostravské veřejnosti využívat sportoviště (zejména základních škol, dílčím způsobem pak mateřských škol a středisek volného času) v odpoledních hodinách po skončení vyučování, o víkendech, o svátcích a o prázdninách, využívat bezplatné půjčovny sportovních pomůcek, zúčastnit se v případě zájmu také organizovaných aktivit, vyzkoušet si sportovní disciplíny. Cílem projektu je zapojit nenásilným způsobem co nejširší okruh veřejnosti do sportovních a dalších aktivit nabízených na hřištích. Mapa hřišť otevřených bezplatně pro veřejnost je zveřejněna na webových stránkách projektu Bezpečnější Ostrava.

BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA – DOPLNĚNÍ SLUŽEB PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Součástí projektu je vyhledávání, kontaktování a aktivizace potenciálních obětí, především seniorů a podpora vytipovaných osob. Důležitou součástí projektu je informační kampaň zaměřená především na práva obětí
(v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb. “o obětech”), která probíhala na konci roku 2014 v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost aj. v podobě infoletáků, brožur, karet bezprostřední pomoci, plakátů v MHD či magnetek s důležitými kontakty apod.

Partneři projektu

Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrát města Ostravy – kancelář primátora
Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava
Městská policie Ostrava
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Pedagogicko psychologická poradna Ostrava – Zábřeh, p.o.- odloučené pracoviště Poruba

Vyhodnocení projektu

Projekt reaguje na vývoj v oblasti nápadu trestných činů a přestupků, výskytu kriminogenních faktorů a dalších rizikových jevů a snaží se, kromě průběžných témat souvisejících s ustálenými a periodickými jevy jako jsou zvýšení krádeží před Vánoci nebo vyšší nápad majetkové kriminality apod., reagovat ve svých tématech právě na to, co je aktuálně potřebné. Součástí jednání pracovní skupiny je průběžná prezentace statistik – prezentuje Policie ČR a MPO. Město Ostrava vypracovává každoročně bezpečnostní analýzu, která se sestává z analýzy kriminality, analýzy přestupků, sociálně – demografické analýzy a institucionální analýzy. Realizátoři (policie) při svých akcích zjišťují interní spokojenost s akcí (anketa s účastníky) a provádí se zjišťování u externích partnerů.

V roce 2014 proběhlo v rámci vyhodnocování Koncepce prevence kriminality písemné šetření u odborné veřejnosti, ze kterého vyplynulo, že je přínos projektu vnímán pozitivně „doplňuje chybějící aktivity v systému prevence kriminality …“. V roce 2015 proběhl nereprezentativní srovnávací výzkum pocitu bezpečí občanů s cílem identifikovat zdroje nebezpečí a nástroje zvyšujících pocit bezpečí (reálnou bezpečnost), ze kterého vyplynula některá doporučení (např. soustředit se na obavy občanů z krádeží, loupeží, přepadení, znásilnění a zkušenosti s nimi – počet policistů v ulicích, přehlednost veřejného prostoru, zajištění majetku, městská zeleň, okolí hospod/heren/barů, volný čas mladých atd.). V roce 2016 proběhla velká analýza sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě.

Projekt Hřiště otevřená pro veřejnost je průběžně monitorován v rámci hodnocení jeho efektivity okrskáři Městské policie Ostrava a zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednotliví realizátoři musí také dokládat účelnost poskytnutých finančních prostředků a vyhodnocovat přínos projektu.

V rámci projektu Doplnění služeb pro oběti trestných činů proběhla analýza potřeba a překážek a posléze přínosů projektu formou skupinové diskuze všech partnerů zapojených do projektu.

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je přenositelný do dalších lokalit. Je postaven na spolupráci místních subjektů zabývajících se oblastí prevence kriminality a bezpečnosti, ve kterém se na základě společně definovaných potřeb realizují opatření zejména v oblasti informování občanů, aktivizace veřejnosti a další opatření.

Finanční náklady a zdroje financování