Bezpečný Středočeský kraj

 

Název projektu: Bezpečný Středočeský kraj
Realizátor: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeským krajem
Období realizace projektu: Projekt byl zahájen 2014, projekt je stále realizován a rozvíjen.
Místo realizace projektu: Středočeský kraj
Oblast preventivní činnosti: community policing
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: http://bezpecnystredoceskykraj.cz/
Kontaktní osoba: JUDr. Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (e-mail: [email protected]), JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví (e-mail: [email protected])

 

Popis projektu

Projekt „Bezpečný Středočeský kraj“ se skládá z několika navzájem propojených aktivit, a to především lokálních projektů „Bezpečné město (obec)“, webových stránek „Bezpečný Středočeský kraj“, vzdělávacích a informačních akcí, zapojení veřejnosti prostřednictvím facebooku apod. Projekt Bezpečné město (obec nebo region) je rozšířen do více než 35 lokalit ve Středočeském kraji.

V roce 2018 se projekt umístil na 1. místě v národním kole Evropské ceny prevence kriminality a v prosinci téhož roku reprezentoval Českou republiku na evropském finále.

Projekt nastavil institucionální spolupráci všech zainteresovaných subjektů (vedle Police ČR, i městské policie, zástupců samospráv, sociálních pracovníků, pracovníků úřadu práce, PMS škol, neziskových organizací atd.), tak aby probíhala koordinovaně a efektivně a nebyla založena pouze na dobrých neformálních vztazích. Za tímto účelem dochází k pravidelným koordinačním schůzkám. V jednotlivých „Bezpečných městech“ se konají pravidelně (cca 1x za 1 měsíc, max. 1 x za 2 měsíce) koordinační schůzky k Bezpečným městům. Těchto schůzek se vedle vedení policie, vedení obcí či měst (starosta, radní), městské nebo obecní policie, účastní i zástupci úřadu práce, probační a mediační služby, odboru sociálních věcí, neziskového sektoru atd.

Projekt přispívá ke snižování kriminality a zvyšovaní pocitu bezpečí několika dílčími aktivitami. Jednak je to koordinováním sdílením informací, které mají vliv na kriminalitu v daném regionu. Policie na základě těchto informací ve spojitosti s mapami kriminality přijímá efektivní opatření k předcházení trestné činnosti, a to ve spolupráci se všemi dalšími zainteresovanými subjekty. Součástí projektu jsou i vzdělávací aktivity, jejichž cílem je informovat všechny subjekty, které se podílejí na realizaci projektu o nových formách a metodách preventivní práce. Projekt zapojuje do procesu snižování kriminality i občany, a to informováním prostřednictvím webových stránek, ale i rubrikou „Pomozte nám s případy“, kde se občané mohou aktivně podílet na dopadení pachatele trestného činu či přestupku.

Hlavním cílem projektu je snížení počtu trestných činů a zvýšení pocitu bezpečí občanů ve Středočeském kraji, což se daří (od roku 2013 do roku 2017 ve Středočeském kraji poklesla kriminalita celkem o 46,32 %). Projekt je založen na komplexní spolupráci složek státní správy a samosprávy na místní úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence kriminality. Cílem je předání ucelených informací a postupů k zajištění komplexní spolupráce složek státní správy a samosprávy na místní úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence kriminality, zkvalitnění stávající spolupráce složek státní správy a samosprávy ve městech a obcích, kde je již projekt realizován, rozvoj projektu v dosud nezapojených obcích a stanovení pravidel pro spolupráci složek státní správy a samosprávy při realizaci projektu Bezpečné město (obec).

Dílčí cíle se od prvního roku realizace průběžně měnily. V roce 2016 bylo cílem zapojení dalších měst a obcí do projektu, stanovit jasná pravidla pro spolupráci složek státní správy a samosprávy při realizaci jednotlivých projektů „Bezpečných měst“ (v souhrnu pak tvoří Bezpečný Středočeský kraj). V roce 2017 bylo cílem vytvořit webové stránky „Bezpečný Středočeský kraj“, odbornou metodiku a tzv. webovou šablonu pro obce. Dlouhodobým cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o realizaci projektu a zapojit občany do procesu snižování kriminality na území Středočeského kraje. V rámci projektu se uskutečnily odborné konference a workshopy s cílem vzájemného předávání praktických zkušeností při realizaci dílčích projektů „Bezpečné město“.

Inovativní na projektu je využívání moderního způsobu predikce kriminality, a to prostřednictvím map kriminality a tzv. hot spotů, které jasně ukazují, ve kterých lokalitách (a v následně při podrobném rozčlenění v jaký den v týdnu, v jaký čas atd.) dochází nejčastěji k pouliční trestné činnosti. Právě mapy kriminality (včetně tzv. hot spotů) ve spojitosti s dalšími informacemi z pravidelných schůzek subjektů zapojených do projektů „Bezpečných měst“, slouží k plánování hlídkové služby na území měst a obcí. Právě zaměření výkonu služby na rizikové lokality přispěly v daných lokalitách k výraznému snížení kriminality.

V rámci práce policejních hlídek zaměřuje svůj výkon služby do míst, kde dochází ke koncentraci majetkové trestné činnosti. Jedná se o čtverce cca 200 m2. Tato místa jsou určována prostřednictvím geografického systému vyvíjeného Policií České republiky, který umožňuje na základě zadaných údajů tyto „hot spoty“, v mapě graficky znázornit. Tato místa jsou následně pokryta výkonem služby policistů obvodního oddělení, dopravního inspektorátu a městské policie, a to tak, aby nedocházelo k prolínání těchto subjektů na jednom místě, ale bylo pokryto co nejvíce těchto míst.

 

Partneři projektu

Projekt je založen na úzké spolupráci řady subjektů, orgánů a institucí. Hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (a jeho územní odbory a obvodní oddělení). Projekt Bezpečný Středočeský kraj na nejvyšší úrovni koordinuje společně JUDr. Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a JUDr. Robert Bezděk, CSc. radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, a to prostřednictvím pravidelných schůzek za účasti dalších odpovědných pracovníků obou subjektů. V jednotlivých „Bezpečných městech“ se konají pravidelně (cca 1x za 1 měsíc, max. 1 x za 2 měsíce) koordinační schůzky k Bezpečným městům. Těchto schůzek se vedle vedení policie, vedení obcí či měst (starosta, radní), městské nebo obecní policie, účastní i zástupci úřadu práce, probační a mediační služby, odboru sociálních věcí, neziskového sektoru atd.

 

Vyhodnocení projektu

Evaluace probíhá průběžně. Při porovnání statistických údajů o spáchané trestné činnosti na území Středočeského kraje ve sledovaném období let 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 je zřejmé, že dochází k poklesu trestné činnosti (od roku 2013 do roku 2017 ve Středočeském kraji poklesla kriminalita celkem o 46,32 %), jak je znázorňováno i v grafickém vyjádření statistických údajů pro celý Středočeský kraj a jeho vybraná města.

Ve městech, kde je realizován preventivní projekt „Bezpečné město“ (Benešov, Kolín, Příbram), dochází rovněž ve sledovaném období k poklesu trestné činnosti. Největší pokles je vidět při zavádění projektu do praxe, v dalších letech kriminalita klesá pomaleji, ale stále, což je pozitivní informace (více viz příloha).

Projekt je stále ve fázi implementace do dalších měst a obcí Středočeského kraje a je hodnocen průběžně na každé koordinační schůzce a v případě potřeby dochází k dalšímu systémovému vylepšení stávající spolupráce subjektů, které se na realizaci projektu podílejí, a to v závislosti na místních podmínkách. Projekt má nastavena základní pravidla systémové spolupráce, a však na základě místních odlišných podmínek v jednotlivých „Bezpečných městech“ může docházet i určité variabilnosti, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro co nejefektivnější spolupráci.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je plně přenositelný do dalších regionů a členských států EU, samozřejmě při respektování odlišené legislativy, která upravuje v těchto zemích bezpečnost a prevenci kriminality. Základem projektu je úzká spolupráce všech subjektů za předem daných a jasně definovaných pravidel, která mohou nějaký způsobem přispět ke snižování kriminality a zvyšovaní pocitu bezpečí. Mapy kriminality lze využívat všude, kde jsou k dispozici relevantní informace k trestné činnosti (vedle právní kvalifikace především GPS souřadnice místa spáchání).

Konkrétní měřitelné výsledky, tedy snižování kriminality při minimalizaci zvýšení nákladů pro zúčastněné subjekty (tzn. efektivněji a koordinovaněji využívané stávající lidské zdroje), jsou velmi dobrý důvodem pro implementaci projektu v dalších regionech.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt je realizován na základě běžných činností jednotlivých subjektů bez speciálního finančního dopadu, a to koordinovanějším způsobem vzájemné spolupráce a efektivnějším výkonem běžných činností např. u PČR v rámci standartního výkonu služby.

Informačně a vzdělávací část byla v letech 2016 a 2017 finančně podpořena z dotace MV ČR, a to částkou 453 000,00 Kč a z rozpočtu Středočeského kraje bylo zatím uvolněno 190 000,00 Kč. Za tyto finanční prostředky byl vytvořen (a je provozován) web Bezpečný Středočeský kraj (www.bezpecnystredoceskykraj.cz ), webové šablony pro obce, vzdělávací workshopy a konference, a metodická příručka „Jak vytvořit Bezpečné město (obec)“.