Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

 

Bezpečná škola

 

Cílem projektů a aktivit situační prevence je znesnadnění spáchání trestného činu, zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a potrestán, a minimalizace zisků z trestné činnosti. Subjekty situační prevence jsou MV (jediné, které poskytuje dotace na projekty z oblasti situační prevence, a projednává technické normy zasahujících do oblasti ochrany majetku a osob), Policie ČR (doporučuje a realizuje konkrétní opatření situační prevence), obecní a městské policie, samosprávy krajů, měst a obcí (konkrétní realizace programu prevence kriminality na místní úrovni), asociace sdružující firmy podnikající v oblasti ochrany majetku a osob, soukromé bezpečnostní služby, pojišťovací subjekty, architekti a stavbaři.

S rozvojem vědy a techniky a neustálým přísunem nových technologií rostou nejen možnosti pachatelů k páchání trestné činnosti a ke ztížení jejich odhalení či usvědčení, ale také se objevují nové možnosti ochrany před trestnou činností, zejména majetkovou. Prioritou v této oblasti zůstává situační prevence, která staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností a prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat, a dále na informování o aktuálních hrozbách a možnostech ochrany před nimi. K tomu je třeba vnímat a využívat nové technologie, pomůcky, přístupy a nástroje v predikci a prevenci majetkové trestné činnosti a v možnostech navrácení odcizených předmětů okradeným majitelům. V identifikaci těchto nových přístupů a technologií a jejich prosazování do realizovaných preventivních opatření a aktivit může úspěšně pomoci spolupráce s partnery sdruženými v Poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.

 

Zejména v zemích západní Evropy (a v dalších vyspělých demokratických zemích) v posledních letech významně vzrostla hrozba teroristických útoků, a to především na tzv. měkké cíle, které jsou veřejnosti přístupné a koncentruje se v nich větší množství osob (např. školy, nádraží a prostředky hromadné dopravy, nemocnice, sportoviště, památky, náboženská místa). V rámci řešení tématu ochrany tzv. měkkých cílů je možné se podílet na preventivních aspektech zajišťování bezpečnosti těchto míst, a to zejména prostřednictvím prvků situační prevence.

Jednou z částí této problematiky – problematikou Bezpečných škol – se odbor prevence kriminality velmi aktivně zabývá. Konkrétně jde o vznik nové preventivní normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení s cílem vytvořit základní bezpečnostní standard, který byl v současné době velmi očekáván.

Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala Technická normalizační komise TNK 148 (za velkého přispění odborníků z MV ČR a dalších členů Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality) “Prevence kriminality a ochrana obyvatel“ jako možnou odpověď na řešení problematiky ochrany a zabezpečení škol a školských zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení rizik. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Příčiny kriminality a antisociálního chování jsou předmětem zkoumání již řadu let. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v dané oblasti či objektech. Sociálně ekonomické faktory ani lokální specifika nejsou předmětem této normy. Společným vodítkem všech opatření je ztížení nebo omezení neoprávněného vstupu do objektu školy.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Nová norma pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Uvedená norma je platná i účinná od 1. září 2016.

Zveřejnění české technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Na základě vzájemné úzké spolupráce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) a MV se podařilo zabezpečit zveřejnění ČSN 73 4400 v elektronické podobě, v kryptovaném formátu pdf, na webových stránkách resortu MV.

Souhlas s použitím české státní normy byl poskytnut zcela mimořádně s přihlédnutím k významnému podílu MV na tvorbě této ČSN 73 4400 a k veřejně prospěšnému účelu prevence kriminality. Nadále tak není dotčeno, že ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ust. § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele, tedy ÚNMZ.

Na základě velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti se MV rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace této normy do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola.

Metodika aplikace nové technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“ do praxe byla zpracována s následujícími cíli:

  • Pochopit a vyhledat rizika dle ČSN 73 4400
  • Určit rizika, které jsou pro vaše školské zařízení nejvážnější
  • Zhodnotit současný stav opatření k eliminaci definovaných rizik
  • Pochopit postup vedoucí k bezpečí.

Ke stažení:

Technická norma ČSN 73 4400
Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400
Bezpečnost školských zařízení

 

Během roku 2018 pracovníci odboru prevence kriminality připravili či se podíleli na více než 29 seminářích, konferencích, odborných dnech za účasti více než 1500 osob.

MV velmi úzce spolupracuje s Asociací bezpečná škola, která je metodologickým centrem celé problematiky – viz www.asociacebezpecnaskola.cz

Seznam auditorů Asociace bezpečná škola z.s.

 

Podívejte se na novinky z oblasti Bezpečná škola (archiv novinek od roku 2017 je dostupný zde).

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal další díl z podcastové série Promluvme si preventivně – Ozbrojený útočník a bezpečnost ve školách.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení, vydal další díl z podcastové série …

Učitelské noviny: „Umíte rozeznat varovné signály?“

Velmi zajímavý článek věnující se bezpečnosti ve školách s názvem „Umíte rozeznat varovné signály?“ s podtitulem …

Týden pro wellbeing ve škole

Několik desítek organizací z celé České republiky se spojilo a připravilo na dny 13.–20. února …

Ministerstvo vnitra uspořádalo seminář k bezpečnosti ve školách

Odbor prevence kriminality MV ČR ve spolupráci s Asociací bezpečná škola, z.s. (dále jen ABŠ) uspořádal …

Seminář na téma „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV připravuje na 14. září 2023 …

Newsletter ABŠ se věnuje i tématům z oblasti prevence kriminality

Asociace bezpečná škola zveřejnila minulý týden první číslo letošního newsletteru.  Newsletter se věnuje řadě zajímavých …

Znojmo se rozhodlo zaměřit na zajištění bezpečnosti ve svých základních školách

Bezpečnostní audity dle Normy ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při …

Přinášíme vám k využití „Manuál bezpečné školy“ – Bezpečná škola v kontextu ČSN 73 4400

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s odborem prevence kriminality, s odborníky na normy prevence kriminality …

Všechny články