Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

 

DOMOVNÍK – PREVENTISTA
Základní údaje o projektu
Název projektu Domovník – preventista
Období realizace projektu Od roku 2013
Místo realizace projektu Celá Česká republika
Oblast preventivní činnosti Sociální prevence
Cílová skupina Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
Odkaz  
Kontaktní osoba Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Tel: 974 832 255

E-mail: [email protected]

Mgr. Bc. Vladimír Dvořák

tel.: 974 832 337, e-mail: [email protected]

Popis projektu
Projekt Domovník – preventista je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost
a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů
a společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita.Prakticky jde o odzkoušení možnosti pozitivně ovlivnit (cestou nově vytvořené pracovní pozice „DOMOVNÍK“) stávající neutěšenou situaci v oblasti správy bytového fondu obce a současně tak výrazně napomoci zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v dané lokalitě tzv. „řízenou samosprávou“ domu s tím, že se přepokládá účast cca 2 až 6 Domovníků v projektu za obec.Neméně důležitým záměrem je ukázat občanům žijícím a bydlícím v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách, že i v nich se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni a bezpečně, a to za dodržování jasně definovaných pravidel chování.Současně lze aplikací tohoto projektového záměru očekávat zlepšení vztahu nájemce a jeho rodiny k svěřenému majetku, který užívá a byl mu za úhradu k užívání svěřen.

Cílem projektu je:

 • definovat pracovní pozici domovníka v systému bezpečnosti a veřejného pořádku;
 • nastolit systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;
 • snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů
  a jednání;
 • posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných;
 • proškolit cílovou skupinu v základech manuální zručnosti. 

Základním předpokladem a podmínkou udělení dotace a realizace projektu Domovník jsou následující podmínky:

 • dům či domy jsou ve vlastnictví obce a DOMOVNÍK bydlí (bude bydlet) v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován
 • výběr DOMOVNÍKA obcí standardním výběrovým řízením z více uchazečů a jeho následná profesní příprava
 • vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání DOMOVNÍKA minimálně na 6 měsíců v rámci DPP
 • součinnost s „okrskářem“ – strážníkem obecní policie a Asistenty prevence kriminality v dané lokalitě
 • koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z pilotního projektu DOMOVNÍK s odborem prevence kriminality.

Obsah profesní přípravy

Konkrétní zaměření profesní přípravy bylo přizpůsobeno daným specifikám lokality (resp. majitelem budov) s tím, že převážná část byla věnována komunikaci s nepřizpůsobivými občany, manuálním zručnostem a dalším dovednostem budoucích Domovníků.

Vlastní realizace probíhá vždy po dohodě žadatele o dotaci (město) se zástupci odboru prevence kriminality MV ČR. Na obsahu profesní přípravy se také podílejí zástupci asociací a sdružení, které jsou zastoupeni v Poradním sboru pro situační prevenci kriminality (zejména ve vztahu k ochraně osob a majetku).

Zejména jde o:

 • znalost, respektování a vyžadování základních zásad v oblasti prevence kriminality se zvláštním zaměřením na oblast situační prevence
 • psychickou odolnost a zvládání psychické zátěže při řešení nestandardních situací s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
 • základní právní minimum s důrazem na dodržování základních legislativních norem (zvláště pak BOZP, PO a OŽP), bezpečnost a dodržování veřejného pořádku
 • předcházení a zvládání konfliktů s důrazem na komunikaci
 • motivaci a upevňování vztahů, součinnosti s ostatními subjekty prevence kriminality
 • získání základních manuálních dovedností při základní údržbě domovního fondu
  a provádění drobných oprav v domě a v nebytových prostorech, kontrola technického zařízení, prostředků protipožární ochrany a případné zabezpečení odstranění případných závad
 • koordinaci a vyžadování dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším okolí
 • kontrolu dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými pravidly
 • objednávání revizí, údržbových prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce
 • dozor nad správným používáním společných prostor budov
 • součinnost s dalšími subjekty prevence kriminality (s obcí, s manažerem prevence kriminality, obecní či městskou policií, Asistenty prevence kriminality, Policií ČR, sociální správou, úřadem práce, NNO, členy Poradního sboru pro situační prevenci kriminality apod.)  

Náplň práce je konkretizována dle aktuálních potřeb jednotlivých obcí s tím, že DOMOVNÍK zejména:

 • nastoluje systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;
 • snižuje stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 • posiluje odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • spolupracuje s asistentem prevence kriminality a místně příslušným „okrskářem“ obecní policie v oblasti dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti v dané lokalitě tzv. „řízenou samosprávou“ domu.

Jmenovitě:

 • dohlíží nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu (svěřených objektech) a jejím bezprostředním okolí (případně samostatný výkon úklidu)
 • koordinuje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším okolí
 • kontroluje dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými pravidly
 • provádí drobné opravy v domě a v nebytových prostorech, kontrolu technického zařízení, prostředků protipožární ochrany apod.
 • zabezpečuje odstranění případných závad
 • provádí odečet stavu elektroměrů a hlavních měřičů v napojovacím uzlu
 • zabraňuje porušování Domovního řádu a konkrétní případy hlásí neprodleně technikovi správy majetku města
 • dohlíží nad pořádkem a správným používáním společných prostor domu
 • upozorňuje nájemce na ohlašovací povinnost, zjistí-li nesrovnalosti v počtu osob bydlících
  v bytě
 • provádí dohled nad technickým stavem instalačních rozvodů vody, ústředního topení včetně oznamování funkčnosti hlavních uzávěrů a přístupu k nim
 • zabezpečuje dozor nad stavem ostatních zařízení domu (např. domovní telefon, zámky, osvětlení, výtahy, domovní schránky apod.)
 • provádí drobné opravy (např. opravy zámků, dveří, PVC na schodištích a ostatních společných prostorech), na které byl profesně připraven
 • hlásí bez odkladu opravy většího charakteru technikovi
 • vede domovní knihu se záznamy o zjištěných závadách, porušování Domovního řádu apod. a o dalších skutečnostech, týkajících se provozu domu včetně další požadované evidence.

Ke stažení: Doporučení k projektu Domovník-preventista

Podívejte se na novinky z projektu Domovník (archiv novinek od roku 2017 je dostupný zde).

Komunitní prevence kriminality

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Městem Česká Třebová uskutečnila konferenci …

„Ten, kdo vymyslel tento projekt by měl být vyznamenán!“ – úspěch projektu Domovník-preventista v Ostravě

Šest domovníků-preventistů se od roku 2018 podílí na zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku v ostravském městském …

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ředitel odboru prevence kriminality MV informuje o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na …

Ohlédnutí za 31. ročníkem stavebního veletrhu FOR ARCH 2020

Cílené a kvalitní prevence kriminality není nikdy dost aneb ohlédnutí za uskutečněným veletrhem FOR ARCH …

ZRUŠENO!!! Závěrečná Konference k projektu ESF Domovník – preventista

S ohledem na aktuální situaci se ruší plánovaná závěrečná konference projektu „Domovník – preventista“, která …

Domovníci preventisté osvědčili teoretické poznatky v reálné rizikové situaci při explozi v Břeclavi

Dne 19. 5. 2020 došlo v sociálně vyloučené lokalitě v Břeclavi v jednom z bytů v třípatrovém domě k explozi. Tlaková …

Domovník – preventista – nastavení kvalifikačních standardů

V rámci KA č. 03 „Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník – preventista …

Výměna dobré praxe v projektu Domovník-preventista

Ve dnech 13. – 14. 3. 2019 se v Kadani uskutečnilo již druhé setkání zástupců …

Všechny články