Fenomén doby – kyberkriminalita

 

Název projektu: Fenomén doby – kyberkriminalita
Realizátor: Krajské ředitelství Ústeckého kraje
Období realizace projektu: od roku 2016
Místo realizace projektu: Ústecký kraj
Oblast preventivní činnosti: kyberkriminalita
Cílová skupina: policisté, manažeři prevence měst a obcí, pedagogové, školní metodici prevence a další odborná veřejnost
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
Kontakt: Krajské ředitelství Ústeckého kraje, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Nezadržitelný rozvoj informačních a komunikačních technologií s sebou přináší řadu pozitiv pro každodenní život. Srovnatelný rozmach však zaznamenávají i negativní jevy spojené s rozvojem IT technologií. V současné době velmi diskutovaná problematika, která je podložena i statistikami trestné činnosti, i přes její vysokou latenci. Sympozium se snaží přinést nejnovější poznatky a příklady dobré praxe v oblasti prevence sociálně patologických jevů a kriminality spojené s užíváním internetu a moderních komunikačních technologií.

Cílem konference je uvědomit si, jakou hodnotu mají v kyberprostoru osobní údaje a jak je důležité je chránit. Ze zkušeností vyplývá, že není důležité dávat si pozor jen na to, komu, kde a jaké informace sdělujeme. Naší snahou je zprostředkovat pohled na současné hrozby v kyberprostoru a jejich souvislost s kyberkriminalitou, přinést aktuální trendy trestné činnosti páchané prostřednictvím internetu a možnosti hlášení nezákonného nebo i závadného obsahu.

Důraz je také kladen na uplatňování a sdílení praktických zkušeností všech zúčastněných cílových skupin:
1) policisté;
2) manažeři prevence měst a obcí – získávají informace, na základě kterých mohou v rámci vlastních preventivních projektů zvyšovat informovanost občanů a motivovat veřejnost k aktivnímu přístupu pro zajišťování svého on-line bezpečí;
3) pedagogové, školní metodici prevence – jsou seznamováni s formami internetového nebezpečí, zejména s formami kyberšikany, riziky sociálních sítí a možnosti rodičovské kontroly;
4) další odborná veřejnost.

 

Partneři projektu

Realizátorem odborné konference je Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelsttví policie Ústeckého kraje. Do realizace projektu jsou zapojeni odborníci z oboru informačních a komunikačních technologií a komunikací, pedagogů, odborníků z oblasti prevence a práva, kteří na konferenci přednášejí.

 

Vyhodnocení projektu

Odborná konference „Fenomén doby – kyberkriminality“ pořádána v loňském roce, měla velmi příznivý ohlas ze strany účastníků, pravděpodobně z tohoto důvodu byl mnohonásobně větší zájem ze strany odborné veřejnosti o konferenci letošní. Nebylo v našich silách uspokojit všechny zájemce, i tak byla kapacita přednáškového sálu překročena o několik míst. Uplatňování a sdílení praktických zkušeností všech zúčastněných cílových skupin.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt lze přenést do dalších lokalit v případě finančního zajištění.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Odborná konference „Fenomén doby – kyberkriminalita“ je finančně podpořena Evropskou Unií Interreg V A/2014-2020, projekt EU číslo 100 253 277 – Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností.