Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA – Karviná

 

Název projektu: Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA
Realizátor: Městská policie Karviná
Období realizace projektu: od roku 2014
Místo realizace projektu: Karviná
Oblast preventivní činnosti: forenzní identifikační značení
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: https://www.karvina.cz/mesto-karvina/mestska-policie
Kontakt: Městská policie Karviná, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Forenzní značení pomocí syntetické DNA je novou metodou značení majetku – jízdních kol, invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek (nebo jakéhokoliv definovaného majetku – např. umělecká díla, či městský mobiliář). Toto značení není pouhým okem viditelné a jeho unikátnost spočívá v uložení číselné informace na mikrotečce, která je pomocí pojidla (průhledné a viditelné pouze pomocí ÚV světla) pevně ukotvena na značeném předmětu (několik míst). Takto je umožněna nejen registrace značeného majetku (ucelené číselné řady), ale především je zajištěna, díky jednotné databázi, také nezaměnitelná a nezpochybnitelná kontrolovatelnost oprávnění držení – zejména pak strážníky a policisty přímo v terénu. Značený majetek je opatřen samolepkou, která varuje a informuje potencionálního pachatele, že předmět je chráněn syntetickou DNA. Ochrana tímto způsobem významně snižuje počet odcizení jízdních kol a invalidních vozíků, čímž se v rámci situační prevence zaměřuje na odstraňování příležitostí, podmínek a situací, které vedou pachatele k protiprávnímu jednání. Jedná se o optimální doplnění prvků situační prevence (bezpečnostní stojany na jízdní kola a jiné mechanické zábrany a MKDS).

Základní a významné výhody této metody:
– Významná komplikace pro potencionálního pachatele – nemožnost jednoduše zpeněžit.
– Dohledatelnost na celém území ČR (od 08//2017 nově i v Polsku).
– Jednotnost pro všechny zainteresované subjekty – první celoplošná registrace (nejen popis markantů, ale také 6 fotografií)
– Odstranění důkazní nouze v případě nálezu zcizeného předmětu (prokazatelnost vlastnictví věci)
– Taktická výhoda pro Policii ČR (sledovatelný pohyb přesunu zcizeného majetku).
– Znemožnění kombinování několika zcizených věcí do jedné (oblíbené skládání jízdních kol – složení jednoho z několika pouhou záměnou jednotlivých částí).
– Propojení kontrolní činnosti obou zainteresovaných policí – odstranění nevhodné duplicity vytvářením lokálních registrů.

 

Partneři projektu

Jako uživatelé projektu jsou zapojeni všichni občané. Značení a registraci provádějí zejména strážníci městské policie (MP), mohou být zapojeny i pověřené osoby samosprávy. A v rámci náhodných, či cílených kontrol pak strážníci MP a příslušníci PČR.

 

Vyhodnocení projektu

Vyhodnocení projektu je prováděno jak na základě přesných statistických údajů poskytnutých Policii, kdy prokazatelně dochází k poklesu trestné činnosti – v rámci hodnoceného období 2013-2016 (2014 počátek značení) došlo k 50% poklesu zcizených jízdních kol v rámci Územního odboru Karviná, aniž by byly zavedeny jiné nové bezpečnostní prvky, či opatření. Zároveň metoda významně přispívá k pocitové bezpečnosti občanů a umožňuje další preventivní propagaci při samotném značení – letáky, komunikace s občany, kteří si předmět značí s tématy:
– Mechanická zabezpečení
– Bezpečný pohyb po komunikacích
– Viditelnost – reflexní prvky
– Jiný typ osvěty dle aktuálních témat

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Nejen možné, ale je to záměrem projektu, který se díky příkladům dobré praxe nestal pouze lokálním, ale během let 2014-2016 se celoplošně šířil v rámci celé ČR a jeho reálná ambice je rozšíření do sousedících zemí. Navázána spolupráce se Slovenskem (zájem o připojení k projektu) a již existující zapojení Polska, které fyzicky započne značení a registraci v srpnu 2017 ve městě Jastrzębie-Zdrój a připravuje se další polské město – Cieszyn.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Financování projektu je podstatnou měrou realizováno díky dotační pobídky MV ČR (90 %) a samotného města. Prvotní náklady města Karviná v letech 2014 – 2016 se pohybovaly v rozmezí 100.000,- až 120.000,- Kč ročně, nyní již není nutno nakupovat školící materiál, detekční prostředky a jiné, takže se náklady snížily na 25 % v porovnání s původním rozpočtem.