Informovaný senior

 

Název projektu: Informovaný senior
Realizátor: Plzeňský kraj
Období realizace projektu: od roku 2010
Místo realizace projektu: Plzeňský kraj
Oblast preventivní činnosti: trestná činnost páchaná na seniorech
Cílová skupina: senioři

 

Popis projektu

Projekt se věnuje preventivně informační činnosti s cílovou skupinou seniorů v Plzeňském kraji. Cílem projektu je seznámit seniory s nejčastějšími typy trestné činnosti, která je na nich buď páchána, nebo která jim hrozí. Cestou starostů všech měst a obcí jsou seniorům nabízena 90 minutová setkání s lektory na téma finanční gramotnosti, informační gramotnosti, práce s počítačem a internetem, občanskoprávního vědomí, první pomoci a bezpečného chování. Výběr vždy dvou témat je ponechán na samotných seniorech a lektoři za nimi dojíždí do měst a obcí. V roce 2016 byla pro potřeby projektu nakoupena mobilní počítačová učebna pro 16 seniorů. Všichni účastníci vzdělávacích aktivit, obdrží vždy písemné informační materiály k probíraným okruhům a dále drobné propagační předměty zvyšující jejich osobní bezpečnost např. reflexní pásky, pepřové spreje nebo osobní alarmy.

 

Partneři projektu

Lektoři jsou vybíráni z řad zaměstnanců Informačního a vzdělávacího centra Plzeň, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Organizačně se na projektu podílí společnost TRITIUM 2000 s.r.o.

 

Vyhodnocení projektu

Projekt je každoročně hodnocen podle počtu zúčastněných obcí, počtu zúčastněných seniorů a za pomoc dotazníku zpětné vazby, který vyplňují všichni účastníci. Počty obcí a seniorů neustále rostou a spokojenost s kvalitou a obsahem setkání se pohybuje pravidelně nad 97 %. V roce 2016 se 180 setkání ve 44 obcích zúčastnilo více než 3 600 seniorů. Z vyhodnocení dotazníků zpětné vazby z realizace jednotlivých aktivit projektů pak vyplynulo, že více než 98 % hodnotilo tento druh preventivní aktivity nejlepší známkou.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je přenositelný do dalších lokalit.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje. Do roku 2015 čerpal dotace z dotačního titulu MV ČR, od roku 2016 pak z dotačního titulu MPSV ČR. V roce 2017 je v rozpočtu projektu počítáno se schválenou dotací ve výši 599 000 Kč, plánovaná spoluúčast Plzeňského kraje činí 546 400 Kč.