Internetem bezpečně

Název projektu: Internetem bezpečně
Realizátor: you connected, z.s.
Období realizace projektu: od roku 2016
Místo realizace projektu: Karlovarský kraj
Oblast preventivní činnosti: kyberkriminalita
Cílová skupina: uživatelé internetu
Odkaz: internetembezpecne.cz
Kontaktní osoba: Roman Kohout a Michaela Kožíšková, kontakt zde

 

Popis projektu

Projekt si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách, facebookovém profilu a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.

V roce 2017 se projekt umístil na třetím místě v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.

Ze statistik Policie České republiky lze vyčíst zvýšený nápad trestné činnosti páchané v kyberprostoru s následky dopadajícími na běžné uživatele internetu. Značná část trestných činů v kybernetickém prostředí je dokonána i v důsledku neznalosti pravidel bezpečného pohybu návštěvníků na internetu. Vzhledem k absenci jakýchkoliv vzdělávacích aktivit v Karlovarském kraji zaměřených na bezpečný pohyb na internetu byla založena nezisková organizace you connected, z.s., která realizuje systematické vzdělávání v této oblasti pro laickou i odbornou veřejnost.

Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcí. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

Aktivity projektu:

Odborné webové stránky www.internetembezpecne.cz – v provozu od července 2017. Stránky definují jednotlivé kybernetické hrozby a poradí co dělat v případě ohrožení.

Odborné vzdělávací kurzy pro rodiče, pěstouny a další zájemce – kurzy účastníkům popisují jednotlivá rizika v online prostředí, která hrozí nejen dětem a dospívajícím a naučí je těmto rizikům předcházet, ochránit své blízké a jak situaci řešit, pokud se dítě stane obětí virtuálního predátora. Spolupráce s knihovnami v Karlovarském kraji. Uskutečněno celkem 5x. Do současné doby byly realizovány 2 kurzy z celkových 5 s účastí 60 osob, odhad účasti na všech kurzech je 120-150 osob.

Odborná konference #INTERNETEMBEZPEČNĚ – odbornou konferenci pořádá Karlovarský kraj. Organizace you connected, z.s. se významným způsobem podílí na organizaci celé konference. Konference reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které vyplývají z dynamičnosti tohoto prostředí. Cílem konference je rozšíření spolupráce odborníků bezpečnostních složek, specialistů z oblasti prevence a vzdělávání, zástupců pedagogické sféry a sociálně právních ochrany dětí, zejména v otázkách řešení patologických jevů ve světě informačních a komunikačních technologií.

Vzdělávací přednášky pro seniory – ve spolupráci s Karlovarským krajem you connected z.s. realizuje tematické přednášky

Projekt byl oceněn jako třetí nejlepší projekt na téma kyberkriminality národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2017, které každoročně pořádá Ministerstvo vnitra.

 

Partneři projektu

Karlovarský kraj – pořadatel odborné konference, finanční podpora aktivit organizace you connected z.s. v rámci dotačního titulu Karlovarského kraje – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
Město Karlovy Vary – podpora vzniku webových stránek
Krajská knihovna Karlovy Vary – podpora při realizaci vzdělávacích aktivit (prostory a propagace)

 

Vyhodnocení projektu

V rámci projektu je sledována návštěvnost internetových stránek, účast na konferenci a vzdělávacích akcích.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je možné přenést do dalších lokalit – krajů ČR. Je možné čerpat informace z webových stránek projektu, zrealizovat odbornou konferenci #INTERNETEMBEZPEČNĚ na jiném místě či realizace odborných přednášek a kurzů.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Zdroje financování:
Magistrát města Karlovy Vary – webové stránky
Karlovarský kraj – kurzy pro rodiče, odborná publikace Internetem Bezpečně
ČSOB a.s. – přednášky pro ZŠ, SŠ a pedagogy, učebnice informatiky, metodická příručka pro PČR
ČEZ – přednášky pro školy, provoz a aktualizace webových stránek
T-Mobile – přednášky pro dětské domovy a nevidomé