Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác

Název projektu: Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác
Realizátor: Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
Období realizace projektu: 1.1.2018 až 31.12.2018
Místo realizace projektu: Praha
Oblast preventivní činnosti: prevence recidivy, resocializace
Cílová skupina: osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác
Odkaz: http://www.cppp.cz/
Kontakt: [email protected]

 

Popis projektu

Projekt Centra podpory podnikání Praha, o.p.s. si klade za cíl zlepšit postavení znevýhodněných osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen klientů) na území hlavního města Prahy. Prostřednictvím Komplexního reintegračního programu pro klienty opouštějící prostředí Vazební věznice Praha Pankrác je vyvíjena snaha o minimalizaci jejich společenských znevýhodnění a zlepšení pozice na pracovním trhu. Cílenými postupy jsou snižována rizika, kterých je klient nositelem a která by ho pravděpodobně vedla k opětovnému páchání trestných činů. Dosavadní praxe ukazuje, že potřeba realizace konkrétních vzdělávacích aktivit prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, tréninku finanční gramotnosti, provádění mentoringu a reintegrační asistence při práci s klienty před a následně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je základním východiskem pro jejich uplatnitelnost na trhu práce. S tím souvisí také snižování recidivy páchání trestné činnosti na území hlavního města Prahy.

Projekt je v souladu s prioritami prevence kriminality hl. města Prahy a vztahuje se k oblasti terciální prevence. Pracuje nejen s motivací klientů, ale především zaměstnavatelů, bez jejichž spolupráce nelze klienty vymanit z jejich sociálního vyloučení. Projekt si neklade za cíl rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit pro klienty ve věznici ve formě vzdělávacích kurzů, ale především se zaměřuje na profesní vzdělávání klientů s důrazem na udržení si nově získaných dovedností pro uplatnění v běžném životě ve společnosti, a to v návaznosti na aktuální i budoucí poptávku pracovního trhu. Projekt kombinuje aktivity pro klienty jak v průběhu výkonu trestu odnětí svobody (navazuje na resocializační aktivity věznice), tak po jejich propuštění a zahrnuje tyto aktivity:

 • rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro odsouzené v tradičních a na trhu práce žádaných oborech (kovovýroba, práce s křovinořezem). Na závěr kurzů obdrží klienti certifikát za úspěšné složení závěrečných zkoušek vydaný CPPP, o.p.s. a průkaz na křovinořez,
 • navazující výrobní praxi v přidružené výrobě věznice (do doby propuštění), vč. potvrzení o jejím absolvování,
 • zajištění pracovní pozice pro absolventy kurzů u partnerských zaměstnavatelů a sociálních podniků,
 • trénink finanční gramotnosti,
 • individuální motivační a poradenský program vedený odborným pracovníkem, který umožní klientům získat klíčové kompetence k uplatnění na pracovním trhu a motivující je k většímu úsilí v průběhu jejich vzdělávání,
 • dluhové poradenství, pomoc s řešením exekucí a oddlužením,
 • spolupráci klienta s mentorem, který pomůže v komunikaci se zaměstnavatelem, rodinou, úřady či s hledáním bydlení,
 • další postpeniterciární péči o klienta v prvních 6 měsících po propuštění (vč. zajištění krizového bydlení, právního poradenství, apod.)

Projekt je specificky zaměřen na posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti na území hlavního města Prahy a klade si za cíl výrazně přispět ke snížení recidivy. Rekvalifikace, získaná praxe a pracovní zkušenost nejen formují osobnost klientů, ale zlepšují jejich pracovní návyky, a tím zvyšují pravděpodobnost jejich uplatnění na trhu práce a zamezení jejich návratu zpět do vězeňských zařízení. Vybraná cílová skupina je znevýhodněná na trhu práce kriminální minulostí. Jejich cena na trhu práce je velice nízká a opakování trestné činnosti bývá nejen jejich osobním selháním, ale někdy i důsledkem zkratového řešení špatné sociální situace. Nemají často vyřešené problémy s ubytováním, nekomunikují s rodinou, neumí komunikovat s úřady. Budoucí zaměstnavatelé k nim navíc nemají důvěru. Dlouhé hledání prvního zaměstnání po propuštění je silně demotivující. Proškolení, motivování a následné garantované uplatnění na trhu práce přispěje k jejich snazší resocializaci, k vybudování nezbytných pracovních návyků a v neposlední řadě je také efektivním opatřením prevence kriminality.

 

Partneři projektu

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. – realizátor projektu, od roku 2009 pomáhá propuštěným vězňům a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel uplatnit se na trhu práce. Zaměřuje se na odbornou psycho-sociální pomoc, výchovné a vzdělávací programy a programy asistence při nalezení pracovního uplatnění. Organizace má s reintegračními programy bohaté zkušenosti, v předchozích letech realizovala velké bilaterální projekty ve spolupráci s věznicemi Příbram, Opava, Oráčov, Horní Slavkov, Nové Sedlo, Stráž pod Ralskem, Heřmanice, Kynšperk nad Ohří, Praha Pankrác a Ostrov nad Ohří. Kromě aktivizace firem a zajištění zaměstnání pro stovky osob, realizátor přímo založil 3 sociální podniky orientované na klientelu osob s kriminální minulostí. Působnost organizace je celorepubliková.

Probační a mediační služba ČR a sociální kurátoři působící na území HMP – kromě běžné spolupráce s těmito subjekty zaměstnává realizátor projektu pracovníky z řad PMS a kurátorů na pozicích mentorů formou DPP. Mentoři provádějí především terénní práci, pomáhají klientům v rámci adaptace na svobodě. Osobám po výkonu trestu poskytují potřebnou podporu.

Vězeňská služba ČR – souhlasí s realizací projektu a potvrzuje spolupráci s CPPP, o.p.s. Prostřednictvím Vazební věznice Praha Pankrác nabízí osobám ve výkonu trestu zapojení do projektu.

Vazební věznice Praha Pankrác – je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou.

 

Vyhodnocení projektu

Hodnocení projektu probíhá průběžně, jak z hlediska kvantitativního plnění cílů, tak z hlediska kvalitativního postupu v realizaci projektu.
Nastavené indikátory projektu:
 15 klientů – bude zařazeno do projektu,
 13 klientů program úspěšně dokončí,
 min. 10 klientů, kteří v roce 2018 vystoupí z Vazební věznice Pankrác, získá pracovní místo. I pro další klienty budou aktivně vyhledávána pracovní místa.

V rámci projektu je počítáno dle zkušenosti z praxe až s 30 % úbytkem osob při výstupu, neboť osoba vykonávající výkon trestu odnětí svobody dostane prodloužení trestu. Realizátor garantuje poskytnout postpeniterciární péči těmto klientům i po skončení projektu.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt lze realizovat i v dalších krajích a aplikovat i na jiné věznice (s drobnými úpravami podle vybavení a režimu konkrétní věznice).

 

Finanční náklady a zdroje financování

Celkové náklady na projekt: 824 696 Kč
Dotace od hlavního města Prahy: 500 000 Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze)
Vlastní zdroje: 324 696 Kč

Rozpočet:

 • Materiálové náklady: 39 230 Kč – ochranné a pracovní pomůcky, spotřební materiál pro výuku, kancelářské potřeby
 • Ostatní služby: 189 300 Kč – dluhové poradenství, řešení exekucí a bankrotů, školení mentorů, kurz finanční gramotnosti, kurz křovinořez a motorová pila, telefony
 • Mzdové náklady: 565 666 Kč – 2 lektoři praktické výuky, 1 pedagog, 1 sociální pracovník, 5 mentorů, 1 manažer mentorské základny – mediátor, 1 koordinátor projektu – pracovník pro reintegraci cílové skupiny
 • Jiné provozní náklady: 30 500 Kč – krizové ubytování, příspěvek na zdravotní prohlídky