Konference „Věda a prevence kriminality“

24. a 25. května se zástupci odboru prevence kriminality zúčastnili mezinárodní konference „Věda a prevence kriminality“ v Budapešti, kterou v prostorách ředitelství maďarské policie organizovala maďarská Národní rada prevence kriminality.

Ústředním tématem tohoto ročníku byla restorativní justice a reintegrace pachatelů trestné činnosti do společnosti. To je také jedním z hlavních témat současné politiky prevence kriminality v České republice. Boj proti recidivě a účinnější resocializace pachatelů je jednou z priorit dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni. Informace o vybraných příspěvcích z konference vám přinášíme v tomto článku.

Vystupující z řad Národní rady prevence kriminality na konferenci podtrhli důležitost aplikace vědeckých poznatků při uplatňování politiky prevence kriminality a poznamenali, že jejich organizace se snaží ve své práci vědecká zjištění co nejvíce využívat. Dále zmínili nutnost vzdělávání pedagogů, kteří by měli mít základní povědomí o prevenci kriminality. V debatě byly zmíněny některé úspěšné projekty Národní rady prevence kriminality: muzikál na téma prevence kriminality, projekt prezentace kriminálních statistik PRE-STAT, komiksová kampaň k obchodování s lidmi, série vzdělávacích videí k různým tématům prevence kriminality a Festival prevence kriminality, který je rozsáhlou událostí, prostřednictvím které se organizátoři snaží prevenci kriminality učinit přitažlivým tématem pro různorodé skupiny obyvatel. Na konferenci byla prezentována také činnost Záchranného kruhu, projektu z Karlových Varů. Tento projekt se v Maďarsku dočkal velkého zájmu a maďarská Národní rada prevence kriminality by ho ráda do Maďarska přenesla.

Havajský resocializační program a sport ve věznicích v Anglii a ve Walesu

S prezentací k resocializačnímu programu v havajských věznicích vystoupila Lorenn Walker, ředitelka organizace Friends of Restorative Justice. Během svého výstupu popsala program pro vězně, spočívající v moderovaných setkáních s rodinnými příslušníky, obětmi či osobami dotčenými vězňovou kriminální aktivitou či jeho pobytem v zařízení. Během setkání se zúčastnění dotknou různých témat souvisejících s úspěšným návratem vězněného do společnosti a procesem smíření. Program s klienty zachází jako s vlastními iniciátory změn spíše než jako s pasivními příjemci. Podle výzkumů se díky tomuto programu podařilo u zúčastněných osob snížit recidivu, a to i u těch, kteří již v minulosti trestáni byli.

Rosie Meek, autorka publikace Sport in Prison: Exploring the Role of Physical Activity in Correctional Settings, z Londýnské univerzity představila svůj výzkum týkající se sportovních aktivit osob ve výkonu trestu odnětí svobody v Anglii a ve Walesu. Ve své prezentaci se věnovala veřejnému vnímání sportu ve věznicích, výhodám a rizikům organizace sportovních aktivit, různým aspektům sportování ve věznicích, které je potřeba vzít na vědomí, a příkladům dobré praxe. Na základě výzkumů lze říci, že sportovní aktivita má pozitivní vliv na vězněné osoby v podobě zlepšení jak fyzické, tak psychické kondice, alternativy k nežádoucím formám touhy po vzrušení a riskantním chování či lepšího vypořádání se s vězeňským životem a usnadnění procesů sociální kontroly. Snahy o implementaci sportovních aktivit do chodu věznic však naráží na některá úskalí. Těmi mohou být organizační problémy, zvláštní charakteristiky vězeňské populace či problém zapojení do aktivity odlišné skupiny vězňů.

Prevence kriminality v rámci projektování životního prostředí

István Jenő Molnár, zástupce ředitele Národní rady prevence kriminality, představil koncept prevence kriminality v rámci projektování životního prostředí (crime prevention through environmental design, ve zkratce CPTED). CPTED je sérií opatření a technik, spočívající ve výstavbě veřejného prostoru tak, že dojde k pozitivnímu ovlivnění rozhodovacího procesu potencionálních pachatelů a úspěšné prevenci trestné činnosti. Molnár upozornil na to, že přes nárůst městské populace není tento koncept v Evropě dostatečně rozvíjen a aplikován. Maďarští zástupci se proto v tomto směru inspirovali u realizovaných zámořských projektů, zejména na Novém Zélandu nebo v Kanadě.

Jedním z projektů, které pan Molnár představil, byla autobusová stanice v novozélandském městě Christchurch. Díky architektonickému návrhu, který čerpal z poznatků a doporučení politiky prevence kriminality, se podařilo výrazně snížit kriminalitu. CPTED byla v Christchurch přijata jako strategie pro obnovu města po ničivém zemětřesení, které jej postihlo v roce 2011. Koncepce byla využívána městem Chrischurch a Canterburskou autoritou pro obnovu po zemětřesení ve všech stavebních projektech financovaných z veřejných rozpočtů. Důraz byl kladen zejména na centrum města, kam se v minulosti soustředila kriminální aktivita.