Kybergrooming

Kybergrooming označujeme jako nežádoucí chování uživatelů internetu, sociálních a komunikačních platforem, kteří tyto prostředky zneužívají k navázání důvěrných vztahů, zvláště  se zranitelnými skupinami populace – oběťmi, často  dětmi a mladistvými. Je to negativní fenomén s možnými velmi závažnými dopady na oběti.

Po navázání důvěrného vztahu, (kyber)groomer, predátor či pachatel vyzve svou oběť k reálnému setkání. Cílem takového vylákání a následného setkání je sexuální nebo jiné zneužití (důvěry) této „vyhlédnuté“ osoby (potencionální oběti.)

Oběťmi kybergroomingu mohou být kromě dětí i dospělí a senioři. Součástí kybergroomingu může být také další závažné jednání s projevy v kyberprostředí – vydírání, sexuální nátlak, kyberagrese, kyberšikana.

Téma kybergroomingu otevřel a postup predátorů – oslovení oběti, navázání vztahu, zneužití důvěry a komunikace s ní až po vylákání oběti ke schůzce nastínil film „V síti.“ V reálném světě samozřejmě probíhá chování reálných obětí, nikoliv fiktivních hereckých postav,  trošku jinak. Tj. v realitě je průběh i dopad na oběť často mnohem hlubší a jejich projevy i emoce jsou spontánně mnohem méně předvídatelné.

K zvlášť zranitelným osobám tj. s vysokou pravděpodobností viktimnosti i sekundárních viktimních dopadů patří:

  • děti a mladiství
  • osamělé osoby, strádající nedostatkem lásky či pozornosti
  • nepoučení uživatelé, trávící neefektivně čas v on-line prostředí
  • uživatelé, s nedostatkem kritického myšlení, neznalé/nevěnující pozornost varování před riziky příliš otevřené internetové komunikace
  • osoby submisivní, se sníženou sebeúctou a s nedostatkem sebedůvěry, zvýšeně sugestibilní, hypersenzitivní, snadno podléhající manipulaci i nátlaku
  • osoby, se sklony k závislostnímu chování

Právo, ochrana a kybergrooming

Předmětný trestný čin je více upraven v ustanovení § 193b trestního zákoníku.

Právnická nebo fyzická osoba, která dítěti mladšímu patnácti let, tedy dítěti, které není schopno dát zodpovědný souhlas k pohlavnímu styku, navrhne setkání s cílem spáchat na něm trestný čin pohlavního zneužití, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k pohlavnímu styku, popř. jiný trestný čin se sexuální pohnutkou (může jít např. o trestný čin obchodování s lidmi či trestný čin sexuálního nátlaku) naplní objektivní stránku trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Oblast legislativního zázemí i možnosti trestně – právního řešení  oblasti kybernetické kriminality tj. včetně řešení i stíhání pachatelů fenoménů, které virtuální prostor umožňuje i umocňuje tedy  včetně kybergroomingu,  je základem pro úspěšnou prevenci i pro bezpečnost uživatele jako dopadu. V souvislosti s každým chováním, které již spadá do rizik i následné možné patologie, je proto potřebné v rámci prevence pracovat průběžně, uvádět legislativní  možnosti řešení – jaká je aktuální možná pomoc i následná pomoc obětem. Jaké jsou ruku v ruce jdoucí trestně právní dopady. Je nezbytné průběžně posilovat kromě sociálně – psychologických aspektů i osvěty i právní vědomí, což může účinně zvýšit obranu i ochranu  před potencionálními pachateli. V případě kybergroomingu nesmíme ale zapomínat a podceňovat i na zcela zásadní „práci s pachatelem,“ oblast resocializace i terapie, tak aby se dařilo eliminovat riziko recidivy těchto pachatelů, které je u těchto fenoménů značně vysoké.

V následujícím článku se můžete dočíst ke kybergroomingu více včetně příkladu, jak takové jednání může nevinně začít a velmi tragicky končit.

článek

O autorovi článku:

Tomáš Hamberger – pedagog, zakladatel Digitální pohotovosti a odborný poradce pro digitalizaci a pokročilé technologie na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Tomáš Hamberger je pedagog, který od počátku své pedagogické praxe prosazuje moderní trendy ve vzdělávání a hledá inspiraci ve finském vzdělávacím systému. Je rovněž odborným lektorem, zabývající se dlouhodobě kybernetickou kriminalitou. Je autorem několika úspěšných preventivních projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fakenews. Například projekt Škola bezpečně on-line. Během pandemie covid-19 založil projekt Digitální pohotovost 4.0, což je projekt, který pomáhal školám a učitelům zvládat distanční výuku a vzdělávání. Tomáš Hamberger stojí také za projektem Tour for the Future – Pojízdná učebna techniky. Tato speciální a pojízdná učebna cestuje po České republice a seznamuje dnešní mládež s novými technologiemi jako je například virtuální realita nebo 3D tisk. Součástí tohoto projektu jsou rovněž preventivní programy zaměřené na bezpečné používání internetu a moderních technologií, kterých se v minulém roce zúčastnilo celkem 2500 žáků a 900 učitelů. Sám o sobě Tomáš tvrdí, že je obezřetný inovátor, protože je přesvědčený, že ne každá inovace je krokem ku předu a že rovněž není dobré zapomínat na osvědčené a tradiční postupy nebo technologie.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová