Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech

Název projektu: Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
Realizátor: Policie ČR
Období realizace projektu: od roku 2010
Místo realizace projektu: celá ČR
Oblast preventivní činnosti: pohřešované děti
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: https://www.pomoztemenajit.cz
Kontaktní osoba: odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, e-mail: [email protected], telefon: 974 832 255

PROČ A JAK PROJEKT VZNIKL

Mezinárodní ochrana dětí se stala jednou z priorit Ministerstva vnitra ČR pro období předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Česká republika tak pokračovala v iniciativě předcházejících předsednických zemí budovat výstražné systémy pro pohřešované děti v jednotlivých evropských zemích a uspořádala mezinárodní konferenci, v jejímž průběhu byly představeny výstražné systémy pro pohřešované děti fungující v některých evropských (Francie, Nizozemí, Velká Británie, Řecko) i mimoevropských zemích (USA).

V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání po pohřešovaných dětech začala svůj výstražný systém budovat i Česká republika pod názvem Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen NKMPPD).

V roce 2008 byla navázána spolupráce s nejvýznamnějšími mediálními partnery. Na konci téhož roku schválil tehdejší ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer předběžnou podobu NKMPPD. Během roku 2009 byly klíčové aspekty  projektu projednány a projekt jako takový připraven k realizaci. Dne 11. května 2010 byla v rámci tiskové konference tehdejším minstrem vnitra Ing. Martinem Pecinou, MBA podepsána memoranda o spolupráci s partnerskými médii. Tím byl projekt oficiálně spuštěn.

JAK FUNGUJE

NKMPPD byl vyvinut za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání  a také se  zajištěním potřebné psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí. Základem systému je pátrací činnost Policie ČR. Při rozsáhlých pátracích akcích v terénu je rovněž zapojován integrovaný záchranný systém (IZS). Systém jako celek není založen na konceptu vytváření nových institucí, ale na lepším využití existujících mechanismů spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, na efektivním využití existujících komunikačních kanálů a koordinaci odpovědných orgánů.

O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR  na základě stanovených kritérií, přičemž systém není určen pro dobrovolné útěky z domova či z ústavního zařízení. Vždy se posuzují konkrétní okolnosti případu, samotný vývoj pátrání po pohřešovaném dítěti. Konečné rozhodnutí, zda bude systém aktivován, náleží příslušnému pracovníkovi služby kriminální policie a vyšetřování zodpovědnému za pátrání, na základě stanovené metodiky a spolupráce se specialisty po linii mládeže a násilné trestné činnosti.

Podmínky pro přenos informací od Policie ČR k médiím vytváří nově upravená aplikace „pátrání po osobách“. Aplikace umožňuje nejen médiím, ale i všem občanům  přihlásit se e-mailem nebo RSS kanálem k odběru novinek (upozornění o zveřejnění/aktualizaci/stažení záznamu o pohřešovaném dítěti na webu Policie ČR). Na tuto aplikaci se můžete přihlásit přímo prostřednictvím těchto webových stránek.

V současné době je do projektu zapojeno celkem 10 médií (Česká televize, TV Prima, TV Barrandov, Český rozhlas, Rádio Impuls, Frekvence 1, Aktuálně.cz, Česká tisková kancelář, zpravodajský web TN.CZ a Týden.cz), společnost GOPE Systems, a.s., evropská platforma pro pohřešované děti AMBER Alert Europe, organizace Cesta z krize, z.ú. a organizace Aplikace Echo, z.s. Více informací o spolupracujících partnerech zde.

Dosavadní zkušenosti a průběžná vyhodnocení ukazují, že systém je efektivní a splňuje účel, pro který byl zřízen. V doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ze 17. června 2011 je NKMPPD přímo označen jako jeden z několika progresivních počinů České republiky v rámci plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu k Úmluvě o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Poznatky z praktického využívání systému jsou s ohledem na svoji závažnost také dále zapracovávány do interních předpisů Policie ČR.

KRITÉRIA ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE „DÍTĚ V OHROŽENÍ“

Systém je aktivován v následujících případech:

  1. Jedná-li se o dítě mladší 15 let, které se pravděpodobně nachází v ohrožení života nebo zdraví:
    – dítě se vzhledem k svému věku muže stát obětí nešťastné náhody,
    – dítě postrádá přístup k životu potřebným lékům,
    – dítě je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované,
    – jedná se o únos (dle českého právního řádu), který buď vykazuje evidentní známky násilí,nebo pachatel trpí duševním onemocněním, nebo je labilní s možností nepředvídatelného jednání, nebo existují předchozí výhružky či jiné indicie nasvědčující tomu, že dítěti hrozí poranění nebo smrt.
  2. Jedná-li se o dítě starší 15 a mladší 18 let v případech hodných zvláštního zřetele (např. dítě je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované nebo postrádá přístup k životu potřebným lékům, nebo je v ohrožení života), v ostatních případech sporu o dítě dle individuálního posouzení závažnosti případu.
POZN:
Z policejních statistik jednoznačně vyplývá, že z celkového počtu pohřešovaných dětí tvoří většinu věková kategorie dětí od 15  do 18 let a kategorie dětí-svěřenců, u kterých byla nařízena ústavní, resp. ochranná výchova. U této kategorie pohřešovaných dětí se jedná velmi často o krátkodobé opakované útěky z dětských domovů a výchovných nebo diagnostických ústavů. V těchto případech systém aktivován není.