Nejlepší evropské projekty prevence kriminality roku 2018

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) 6. prosince 2018 ve Vídni udělila Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA) pro rok 2018, jejímž tématem byl letos „community policing“.

Do soutěže se přihlásily projekty prevence kriminality z 20 různých evropských států. Českou republiku v soutěži reprezentoval projekt Bezpečný Středočeský kraj, který zvítězil v národním kole ECPA, které každoročně pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Letošní ECPA byla, co se obsahu projektů týče, velmi rozmanitá. Nominované projekty byly zaměřeny jak velmi komplexně (jako v případě rakouského „Security.Together in Austria“), tak i na různá dílčí témata jako například na kyberkriminalitu (španělský projekt „Ciberexpert@“), pouliční násilí (irský projekt „Use Your Brain Not Your Fist“), seniory (portugalský projekt „Elderly in Security Project“) či sport (estonský projekt „SPIN-programme“). Jedno měly ale všechny projekty společné – snahu o přímou komunikaci s občany a jejich zapojení do procesu vytváření bezpečnější společnosti.

Vítězem se stal finský projekt „The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts”, který nastavil interaktivní proces mediace v rámci komunity a u kterého se podařilo prokázat přímou souvislost se snížením kriminality v oblasti. Druhé místo obsadil litevský projekt „Šiauliai District Discovers a Security Formula”, na kterém porota ocenila mimo jiné významnou účast členů místní komunity. Na třetím místě pak skončil maďarský projekt „My neighbour is the policeman!“ zaměřený na budování důvěry mezi policií a obyvateli.

Projekt „Bezpečný Středočeský kraj“, který do soutěže nominovala Česká republika, reaguje na bezpečnostní rizika na místní úrovni a potřebu zajištění pocitu bezpečí obyvatel regionů a měst. Hlavním cílem projektu je snížení počtu trestných činů a zvýšení pocitu bezpečí občanů ve Středočeském kraji. Projekt stojí zejména na dvou hlavních pilířích: práce s veřejností a koordinovaná spolupráce všech relevantních subjektů. Cílem aktivit zaměřených na veřejnost je co možná neobjektivnější vnímání bezpečnosti občany, jejich zapojení do procesu tvorby bezpečné komunity a zvyšování pocitu bezpečí. Projekt je dále založen na komplexní spolupráci složek státní správy a samosprávy na místní úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence kriminality a všech dalších relevantních subjektů. Policie také přijímá opatření na základě podnětů od občanů. Současně je kladen důraz na co možná nejobsáhlejší informování občanů o bezpečnostní situaci v jejich okolí. Nominaci projektu do ECPA naleznete zde. Nominace a prezentace projektu ve Vídni vycházely zejména z praxe dílčího projektu Bezpečný Kolín, který stál na počátku krajského projektu.

Níže přinášíme stručný popis ostatních projektů přihlášených do ECPA 2018.

The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts (Forsská metoda: mediace polarizace a konfliktů mezi skupinami)
Finsko

Projekt je založen na důkladné analýze situace ve finském městě Forssa, které se potýkalo s násilnou kriminalitou a konflikty mezi místní mládeží a obyvateli přijímacího centra, které v konečném důsledku ovlivnily i širší komunitu ve městě. Cílem projektu bylo znovunastolit pocit bezpečí, zamezit polarizaci ve společnosti a předcházet dalším násilným střetům. Nástrojem projektu byla neutrální a transparentní komunikace a multidisciplinární spolupráce umožňující sdílení informací a koordinaci jednotlivých aktivit. Profesionální mediátoři a policie dali prostřednictvím komunitní mediace a dialogu prostor k vyjádření zájmů a potřeb skupinám v konfliktu. Projekt byl dále přenesen i na občany, kteří nebyli přímo vtaženi do konfliktu, ale jeho blízkost na ně negativně působila, a pro místní studenty byl vytvořen mediální projekt. Díky projektu se situace ve Forsse uklidnila a násilná kriminalita vymizela.

Šiauliai District Discovers a Security Formula (Obvod Šiauliai objevuje recept na bezpečnost)
Litva

Projekt města Šiauliai má za cíl nastavit proces zlepšování místní bezpečnostní situace, na kterém se aktivně podílí všechny složky společnosti (vláda, místní úřady, policie, nevládní organizace, média, občané). Kromě tradiční preventivně informační činnosti projekt zavádí takové aktivity, které mají vést ke změně postojů a myšlení, zaujetí pozornosti a konečně zapojení všech subjektů do práce za společný cíl, jímž je prevence kriminality. Policie v rámci projektu organizuje setkání s občany, na kterých je mimo jiné podporuje v utváření bezpečnostních sousedských skupin a fungování těch již vzniklých. V oblasti domácího násilí policie realizuje vzdělávací aktivity podporující zdravý rodinný vývoj
a netoleranci k domácímu násilí. V rámci projektu byly dále vyvinuty aktivity k předcházení nežádoucího pouličního chování, vznikla mobilní policejní služebna a soutěžní mobilní aplikace pro mládež.

My neighbour is the policeman! (Můj soused je policista!)
Maďarsko

Projekt vznikl v budapešťské čtvrti č. 14 – Zugló s cílem podpořit místní policisty a zajistit jim uznání ze strany občanů. V rámci komunikační kampaně byly distribuovány materiály obsahující kontaktní informace a fotografie místních policistů, kterým bylo v první fázi také pořízeno nové vybavení pro usnadnění komunikace s veřejností. V další fázi projektu byla vytvořena bezpečnostní veřejná síť s využitím komunitní tvůrčí metody „Police Café“, která je obdobou metody „World Café“, kdy se prostřednictvím strukturovaných konverzací na určité téma u několika stolů, mezi kterými se účastníci střídají, hledají řešení různých problémů. Policisté společně se zástupci místní komunity a institucí zde tvoří mapu místních problémů a hledají pro ně specifická řešení. Cílem projektu je posílit důvěru v policii a demonstrovat, že udržování veřejné bezpečnosti je úkolem, který vyžaduje zapojení všech členů společnosti.

Broken Wings – National domestic violence prevention project (Národní projekt prevence domácího násilí)
Rumunsko

Projekt rumunské policie má za cíl zvýšit povědomí o domácím násilí prostřednictvím příběhů žen, které se v reakci na dlouhodobé násilnosti páchané jejich partnery staly samy násilnicemi a dopustily se vraždy partnera. Primárním nástrojem kampaně je dokumentární film „Broken Wings“, který se těmto případům věnuje. Mezi další aktivity projektu patřila školení odborníků či pořádání veřejných akcí na téma domácí násilí.

Child Police Station (Dětská policejní stanice)
Bulharsko

Dětská policejní stanice je projektem bulharského Ministerstva vnitra zaměřeným na dospívající, který je realizován jako mimoškolní aktivita. V rámci projektu se děti zábavnou formou učí vyrovnávat se s náročnými situacemi a výzvami doma, ve škole či na ulici. Dále je projekt učí právům a povinnostem vůči společnosti, týmové spolupráci, respektu a toleranci. V rámci projektu byla vypracována metodická příručka pro policisty, která se věnuje tématům jako je první pomoc, policejní ochrana dětí, bezpečnost silničního provozu, sociální dovednosti, zdraví, etika, právo a další.

Ciberexpert@, training minors in the safe use of the Internet (Kyberexpert@, školení mládeže v bezpečném užívání internetu)
Španělsko

Projekt vypracovala španělská policie s cílem poskytnout lepší ochranu dětí na internetu prostřednictvím jejich vzdělávání v této oblasti. Projekt sestává z webového portálu, kde jsou k dispozici všechny informace a výukové materiály, a z informačně vzdělávacích aktivit vedených policisty ve spolupráci se vzdělávacími institucemi. Všichni studenti, kteří se programu zúčastní a projdou závěrečným testem, získají „Kyberexpert@“ certifikát.

Elderly in Security Project (Senioři v bezpečnostním projektu)
Portugalsko

V rámci projektu jsou lokalizovány izolovaní a samostatně žijící senioři, kteří jsou zvláště náchylní k tomu stát se oběťmi trestných činů. Na ně jsou pak zaměřeny další aktivity projektu. Osvětové kampaně upozorňují seniory na rizikové chování a těm, kteří se nacházejí ve špatných životních podmínkách, je zprostředkován kontakt s místní institucí sociální podpory.

Knowing of a Valuable Life (Poznaním k hodnotnému životu)
Slovensko

Projekt se zaměřuje na všechny věkové kategorie, včetně dětí předškolního věku, dětí s určitým handicapem, ale i na seniory a různé pomáhající profese. V rámci projektu je prováděna vzdělávací
a publikační činnost, kurzy sebeobrany a poradenská činnost zejména pro osoby ohrožené kriminalitou. Tematicky se prioritně zaměřuje na prevenci drogové, majetkové, násilné a internetové kriminality, na rizika související se sociálními sítěmi, šikanu ve školách, prevenci obchodování s lidmi, programy zaměřené na pozitivní motivaci a eliminaci nenávistných projevů ve společnosti. Součástí projektu je práce s marginalizovanou komunitou formou tzv. “Romské hlídky”, která v ní plní mediační a hlídkovou činnost. Inovativními formami projektu je využívání prvků canisterapie (práce s terapeutickým psem).

National Security Threat Map (NSTM) (Národní mapa bezpečnosti a hrozeb)
Polsko

NSTM představuje nový nástroj v zapojení občanů do utváření bezpečnosti. Mapa se skládá z interaktivní a statistické části. Interaktivní část umožňuje uživatelům v mapě anonymně označit místa, o kterých se domnívají, že negativně ovlivňují pocit bezpečí v dané lokalitě. Policie má za úkol každý takový případ vzít v úvahu a zajistit, že řešení problému bude v mapě rovněž viditelné. Na základě rozsáhlé společenské diskuse bylo definováno 25 kategorií hrozeb, které mohou být prostřednictvím mapy hlášeny.

Neighborhood conciergerie (Správce čtvrti)
Belgie

Projekt je realizovaný obcí a usiluje o usnadnění a povzbuzení vzájemných vztahů mezi obyvateli určité čtvrti (ale také lidmi, kteří zde pracují), snížení pocitu strachu z kriminality a celkové zlepšení kvality života i životního prostředí. Občané se na správce čtvrti mohou obracet se svými dotazy, poznatky
a návrhy v oblasti bezpečnosti v oblasti. Vývoj řešení problému je pak možné sledovat a je navržen termín pro jeho plnění.

Neighbourhood Prevention Breda (Sousedská prevence v Bredě)
Nizozemsko

Sousedská prevence v Bredě je společenstvím, ve kterém místní obyvatelé, policie a samospráva spolupracují na zvyšování bezpečí a kvality života ve městě Breda a společně nesou odpovědnost za bezpečnost ve městě. Preventivní politika je utvářena kontrolní skupinou, kterou tvoří čtyři zástupci z řad obyvatel a po jednom zástupci policie a místní samosprávy. Občané zde tedy mají v oblasti prevence kriminality vedoucí roli, zatímco policie a samospráva mají především roli podpůrnou. V rámci projektu bylo již utvořeno 86 sousedských preventivních skupin, Flat Alert a WhatsApp skupin propojených s 3 300 kontaktními osobami v jednotlivých ulicích a více než 18 000 adresami.

Safe and secure events (Bezpečné a zajištěné akce)
Švédsko

Projekt reaguje na problém sexuálního obtěžování a jiných nežádoucích jevů a trestných činů páchaných při konání veřejných událostí, jemuž se dostalo zvýšeného zájmu po silvestrovských oslavách na přelomu let 2015 a 2016. Švédský policejní prezident tehdy inicioval zpracování zprávy o tomto problému, která položila základy práci na předcházení tohoto druhu kriminality. Projekt představil vzdělávací materiály a model spolupráce v dané oblasti. Tyto výstupy jsou k dispozici organizátorům velkých akcí a jejich zaměstnancům.

Safe Neighbourhoods in Køge (Bezpečné sousedství v Køge)
Dánsko

Projekt vznikl jako reakce na neutěšenou bezpečnostní situaci v dánské čtvrti Køge spojenou s aktivitami kriminálních gangů. Místní policie nad rámec své působnosti rozjela intenzivní spolupráci s místními profesionály a občany zapojenými do organizace pro sociální bydlení. Díky této spolupráci získala policie přístup k informacím o místních obyvatelích, rodinách a aktivitách, které jim napomohly k rozbití gangu. Projekt pokračuje jako součást aktivit prevence kriminality. Policie čtvrť pravidelně navštěvuje, pořádá schůzky s místními partnery a s pomocí mobilní policejní stanice se setkává také s občany. V rámci projektu je také poskytována pomoc v oblasti zaměstnávání a vzdělávání místních chlapců a mladých mužů.

Security.Together in Austria (Bezpečnost. Společně v Rakousku)
Rakousko

Hlavním principem projektu je aktivní zapojení občanské společnosti do procesu vytváření vnitřní bezpečnosti a institucionalizace bezpečnostního partnerství mezi občany a policií. Za tím účelem projekt zavádí nové organizační struktury jak uvnitř policie tak mimo ni a začleňuje nové pracovní postupy do každodenních policejních aktivit. Projekt započal v roce 2016 a dnes už běží jako standardizovaný proces. V rámci projektu spolu pod taktovkou tzv. „bezpečnostních důstojníků“ spolupracují další tzv. „bezpečnostní partneři“, kterými jsou vedle policie, obcí a dalších odpovědných osob také dobrovolníci z řad veřejnosti. Součástí projektu jsou celostátní kampaně a aktivity i úzce zaměřené dílčí projekty (např. školení pro zaměstnance, kteří pracují v „hotspot“ lokalitách, kde se necítí bezpečně). Policisté jsou v zájmu spolupráce s komunitami vedeni k aktivnímu přístupu
a naslouchání občanů. V rámci projektu také rakouská policie zveřejnila mapu, ve které lze dohledat místně příslušného policistu v celém Rakousku. V současnosti jde o vedoucí jednotlivých služeben, do budoucna je však cílem iniciativy zahrnout do mapy všechny policisty.

SPIN-programme (SPIN program)
Estonsko

SPIN je intervenčním sportovním projektem určeným pro děti ve věku 10 až 18 let, které vyrůstají v prostředí s omezenými možnostmi pro mladé a vysokou mírou kriminality mládeže. Hlavním cílem projektu je nabídnout příležitosti pro rozvoj dětí a snížit míru antisociálního chování mezi zúčastněnými dětmi. Dalšími cíli jsou snížení kriminality mládeže, vybudování silných komunit, podpora vzdělávání a zvýšení počtu mladých lidí jako kvalifikované pracovní síly. Projekt běží každým rokem od srpna do června a sestává ze tří setkání týdně. Dvě třetiny času jsou věnovány sportovnímu tréninku a jedna třetina nácviku sociálních dovedností. Mezi roky 2015 a 2018 se programu zúčastnilo přes 800 mladých lidí v pěti městech.

The Territorial Contact Brigade (Územní kontaktní brigáda)
Francie

Účelem Územní kontaktní brigády, která je součástí policie, je posilovat vztahy mezi pochůzkáři, místními obyvateli a územní samosprávou. Vyčlenění příslušníci policie tuto činnost vykonávají v terénu a na plný úvazek, což jim dovoluje přizpůsobovat práci policie potřebám komunity a podporovat vzájemnou komunikaci. Členové brigády mají k dispozici tablety a chytré telefony, které komunikaci s veřejností usnadňují.

Together we can do more (Společně dokážeme víc)
Chorvatsko

V rámci své „community policing strategie“ vystupuje chorvatská policie proaktivně, identifikuje potřeby občanů a mobilizuje různé aktéry občanské společnosti s cílem přispět k efektivní primární i sekundární prevenci. Mobilizací komunity policie dokázala jasně definovat cíle své činnosti a změřit výsledky, které byly později potvrzeny v rámci evaluace. Projekt přispěl k úspěšné primární prevenci v oblasti užívání drog a dalších návykových látek, vandalismu, násilí mezi vrstevníky a dalších trestných činů a patologických jevů. Projekt dále zavedl silné a trvající partnerství mezi policií, občanskými organizacemi a dalšími relevantními institucemi, což umožnilo dlouhotrvající spolupráci a systematický a víceodvětvový přístup k řešení problémů.

Use Your Brain Not Your Fist (Používej mozek, ne pěsti)
Irsko

Cílovou skupinou kampaň „Používej mozek, ne pěsti“ jsou muži ve věku od 18 do 39 let, kteří vyvolávají násilné střety, a to většinou rovněž s muži. Nízká recidiva jak v případě pachatelů, tak i obětí vypovídá o tom, že jsou tyto útoky většinou jednorázového charakteru a stimulované užitím alkoholu nebo drog. Kampaň má za úkol informovat potencionální agresory o dopadech násilného útoku na jinou osobu. K těm patří riziko ztráty zaměstnání, možnosti cestovat či výkon trestu ve vězení. Vedle toho projekt upozorňuje na devastující tělesné a psychické následky, kterým je vystavena oběť útoku. Kampaň je šířena na sociálních sítích, v ulicích a v barech.

Walk around your Hood (Projděte svou čtvrť)
Německo

Projekt představuje nástroj bezpečnostního auditu, který identifikuje míru pocitu bezpečí občanů a tzv. hot-spoty, přičemž definuje dvě kategorie míst – taková, kde se lidé necítí bezpečně a taková, kde se kriminalita skutečně děje. Díky systematickému auditu se lze při potírání každodenní kriminality a dalších jevů, které znepříjemňují život na určitém místě, zaměřit na jednotlivé lokality, kde se tyto problémy vyskytují, a přijmout preventivní opatření. Projekt cílí na zvýšení objektivního i subjektivního pocitu bezpečí a propojuje teoretické přístupy z oblasti bezpečnostního výzkumu s praktickými řešeními.