Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Česká technická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Publikováno dne: 7. 3. 2019

Zveřejnění české technické normy ČSN 73 4400

„Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Na základě vzájemné úzké spolupráce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“ a Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV“) se podařilo zabezpečit zveřejnění ČSN 73 4400 v elektronické podobě, v kryptovaném formátu pdf, na webových stránkách resortu MV.

Souhlas s použitím české státní normy byl poskytnut zcela mimořádně s přihlédnutím k významnému podílu MV na tvorbě této ČSN 73 4400 a k veřejně prospěšnému účelu prevence kriminality. Nadále tak není dotčeno, že ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ust. § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele, tedy ÚNMZ.

Technická norma prevence kriminality na školách a školských zařízení – ochrana měkkých cílů

Zejména v zemích západní Evropy (a v dalších vyspělých demokratických zemích) v posledních letech významně vzrostla hrozba teroristických útoků, a to především na tzv. měkké cíle, které jsou veřejnosti přístupné a koncentruje se v nich větší množství osob (např. školy, nádraží a prostředky hromadné dopravy, nemocnice, sportoviště, památky, náboženská místa). V rámci řešení tématu ochrany tzv. měkkých cílů je možné se podílet na preventivních aspektech zajišťování bezpečnosti těchto míst, a to zejména prostřednictvím prvků situační prevence.

Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala v rekordním čase Technická normalizační komise TNK 148 (za velkého přispění odborníků z MV a dalších členů Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality) jako možnou odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Většina trestných činů ve školách je spáchána proto, že je pro pachatele snadné vstoupit do objektu či areálu, je tam možnost úkrytu, neexistuje jednoznačné vymezení veřejného a privátního prostoru, není dostatečné osvětlení, vyskytují se nevhodné architektonické úpravy a stavební řešení budov a terénu. Popisované faktory spolu s dalšími přispívají ke zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy, která upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Nová norma pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tím eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Řízení bezpečnosti je nedílnou součástí řízení jakékoliv organizace, k problematice bezpečnosti je nutné přistupovat odpovědně, v souladu s požadavky dnešní doby a s aktuální bezpečnostní situací, což je pro obce a kraje jako zřizovatele škol základním mementem. Podstatou všech opatření je a bude zabránit tomu, aby se nepovolaná osoba dostala do objektu školy, tedy prevence!

Uvedená norma je platná i účinná od 1. září 2016.

Zdroj: ÚNMZ

Vlastní kryptovaný text ČSN 73 4400: CSN_73 0044

Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 ke stažení zde.

Kontakt: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217 e-mail: [email protected]

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left