Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 16. 11. 2018

Název projektu: Okrskář roku
Realizátor: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Období realizace projektu: Projekt probíhá každoročně od roku 2014.
Místo realizace projektu: Liberecký kraj
Oblast preventivní činnosti: community policing
Cílová skupina: široká veřejnost, policisté
Odkaz: http://www.policie.cz/clanek/okrskar-roku-vyhlaseni.aspx, https://www.policista.cz/clanky/reportaz/okrskar-roku-1031/
Kontakt: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, email: [email protected]

Popis projektu

Projekt „Okrskář roku“ je jako princip Community policing transformován do podoby soutěže, aby nenásilnou formou analýzy poskytla zjištění skutečného stavu výkonu okrskové činnosti v kraji. Na jejím základě je možné aktualizovat minimální standardy tohoto výkonu, sjednotit činnost policistů v okrscích, nastavit spolupráci s institucemi v nich, zlepšit vedení přehledu a sdílení informací o okrsku. Především však najít cestu k občanům a obyvatelům v okrsku, zvyšovat tak svou fyzickou přítomností a nastavením důvěryhodného vztahu pocit bezpečí. Rovněž jde o metodu, jak motivovat policisty ke zvyšování své odbornosti a profesionality.

V roce 2018 se projekt umístil na 2. místě v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.

Samotná soutěž probíhá každý rok již od roku 2014 a policisté obvodních oddělení se přihlásí podáním přihlášky. Soutěž je dvoukolová a jednotlivá na kola je jmenována hodnotící komise. I. kolo z řad policistů KŘPL, II. kolo navíc přizvané spolupracující subjekty (viz IV).

Obsahem prvního kola je ze strany jednotlivých okrskářů, za přítomnosti a podpory vedoucího útvaru prezentována charakteristika a problematika přiděleného okrsku, se specifiky teritoria, popisem rizikových míst na základě vyhodnocení bezpečnostní situace a způsob vedení přehledu o okrsku ve webové aplikaci IS Okrsek.

Nejdůležitější částí prezentace je samotná činnost okrskáře ve svém okrsku, předání dobré praxe při řešení protiprávních jednání, způsob zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s kulturními nebo sportovními akcemi a představení preventivních opatření pro zvýšení pocitu bezpečí mezi občany nebo turisty v daném okrsku. Z taktických důvodů se prezentují okrskáři z různých územních odborů. Cílem je představit a ukázat činnost a problematiku policistů napříč celým Libereckým krajem, jelikož policisté ze stejného územního odboru již znají jeho problematiku, problematické lokality a osoby. V rámci prezentačního dne je okrskářům předložen písemný test. Otázky odborného testu jsou čerpány z otázek závěrečných zkoušek na základní odborné přípravě policistů. Do II. kola postoupí 10. nejlépe hodnocených soutěžících.

V druhém kole komise navštěvuje okrskáře v jeho okrsku. Během návštěvy soutěžící představí svůj okrsek, výkon služby, problematické lokality, druh a způsob spolupráce s orgány místní samosprávy, preventivní aktivity či další specifické činnosti, kterým se při výkonu služby věnuje.

Komise druhé části soutěže pak na základě osobní návštěvy, z prezentace policejní činnosti okrskáře, z odpovědí na otázky komise a ze setkání s místní samosprávou ohodnotí každého okrskáře zvlášť v souladu se specifiky okrsku, stanoví výherce soutěže a další pořadí. Ti jsou následně oceněni při slavnostním vyhlášení soutěže koncem daného roku v reprezentativních prostorech KŘPL.

Projekt vede k tomu, že okrskář se více pohybuje ve svém přiděleném okrsku, kde spolupracuje nejen s místními organizacemi či orgány samosprávy, ale především se samotnými občany a působí tak především preventivně. Zabývá se dohledem nad dodržováním veřejného pořádku, ochranou majetku občanů, řešením dlouhodobých problémů, kontrolou problémových lokalit, kriminálně závadových osob a preventivní činností.

Policista se díky přípravě a účasti v soutěži podrobněji seznámí se svým okrskem, s jeho problematikou, orgány samosprávy a především s obyvateli. Díky své fyzické přítomnosti v daném území, se na základně své osobní a místní znalosti stává odborníkem ve svém území. Na základě aktivní komunikace s občany nastaví rovnocenný partnerský vztah a zvyšuje se tak v lidech pocit bezpečí. Tato pozitivní spolupráce, zapojení veřejnosti a její informovanost napomáhá ke snížení kriminality v dané lokalitě. Svou aktivní fyzickou přítomností v okrsku policista působí na zvyšování povědomí občanů, vybízí k otevřené diskuzi a k aktivní spolupráci veřejnosti s policií. Výsledkem je, že se sami občané obrací na „svého“ policistu s žádostí o radu, s podnětem či prosbou o pomoc.

Prvotní myšlenkou bylo zvýšení kvality odborné úrovně přímého výkonu služby pořádkové policie na základních organizačních článcích KŘPL. Vysledovat, jak jednotliví policisté spolupracují s orgány státní správy a hlavně se samotnými občany, jak dbají o veřejný pořádek, ochranu zdraví a majetku občanů. Jakým způsobem řeší dlouhodobé problémy ve svém „okrsku". Jaký je jejich průběh služby. Jakým způsobem ve svém přiděleném okrsku působí preventivně, jak předchází páchání trestné činnosti a celkové kriminalitě. Jak jednají s občany, jak vystupují a působí navenek. Jakým způsobem vedou přehled o okrsku, jaké informace a jak probíhá jejich sdílení.

Hlavním cílem projektu bylo zjištění skutečného stavu výkonu okrskové činnosti obvodních oddělení policie v Libereckém kraji. Sjednocení činnosti a výkonu služby policistů pořádkové policie v daném území – v přiděleném okrsku a sjednocení vedení přehledu o okrsku v rámci KŘPL. Dále nastavení dlouhodobé spolupráce s orgány samosprávy daného okrsku a s občany žijícími v něm. Rovněž zlepšení způsobu získávání informací a kontaktů důležitých pro činnost policie. Vedlejší - účast policistů v soutěži pomáhá nejen k rozvoji jejich profesionality, rozvoji osobních schopností, dovedností, ale zdokonalí je v taktice, rétorických schopnostech a vystupováním na veřejnosti. Zlepšuje spolupráci a komunikativnost při jednání s organizacemi a jejich zástupci. Zároveň zlepšuje spolupráci na pracovišti, kolegialitu a ocenění za účast či případnou výhrou motivuje další policisty k vlastnímu rozvoji a k účasti v dalším ročníku soutěže.

Partneři projektu

Spolupracujícími subjekty jsou představitelé orgánů místních samospráv – starostové jednotlivých měst a obcí. Jejich činnost spočívá v přímé účasti na projektu jako členů hodnotící komise II. Kola soutěže „Okrskář roku“.

Vyhodnocení projektu

Hodnocení vedení přehledu o okrsku, které bylo v listinné podobě, přístupné pouze danému OOP. Došlo tak ve spolupráci s Odborem informačních a komunikačních technologií k vytvoření jednotného zpracování přehledu o okrsku, a to pomocí týmové webové aplikace „IS Okrsek“ jakožto elektronického přehledu o přiděleném okrsku na intranetových stránkách KŘPL. Tento týmový web je neustále přístupný k nahlédnutí pro všechny policisty OOP, a rovněž pro policisty dalších složek (SKPV, Integrovaného operačního střediska, Oddělení služební kynologie, Oddělení krizového řízení atd.). Elektronický přehled o okrsku se osvědčil k zrychlení předávání, sdílení a ucelení informací s dalšími složkami PČR při nutnosti jejich výjezdu do jiného okrsku. Od roku 2015 je zavedeno elektronické vedení okrsku jako jedno s hodnotících kritérií soutěže.

Dále bylo v roce 2017 metodou dotazníku provedeno šetření za účelem hodnocení soutěže zúčastněnými policisty a jejich přímými nadřízenými. Vyhodnocení dotazníku provedl Odbor služby pořádkové policie KŘPL. Kritéria hodnocení byla nastavena především na hodnocení soutěže a získání zpětné vazby soutěže od soutěžících okrskářů o průběhu soutěže, přínosu pro samotného soutěžícího, ale i na negativní postoje k soutěži a k získání případných návrhů na inovaci projektu.

Základní myšlenkou bylo zjištění skutečného stavu výkonu okrskové činnosti obvodních oddělení policie, sjednocení činnosti a výkonu služby policistů pořádkové policie v daném území, dále ke zjištění aktuálního stavu rychlosti předávání a sdílení informací mezi složkami PČR, zvýšení pocitu bezpečí a přiblížení práce policie zpět veřejnosti. Hodnocení bylo provedeno na základě statistických čísel objasněnosti a nápadu trestné činnosti v Libereckém kraji.

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt lze bez větších úprav využít v dalším regionu. Projekt lze využít ve všech krajských ředitelství policie ČR, ale i v jiných členských státech EU. Každý stát je členěn na jednotlivé regiony, okresy, kantony a na další nižší články, území či okrsky, ve kterých probíhá hlídková činnost samotných policistů. Projekt je prostředkem ke zlepšení výkonu služby, navázání užší spolupráce s veřejností díky častější přítomnosti policisty v daném úseku, jeho znalosti jednotlivými občany, organizacemi a orgány samosprávy a zvýšením pocitu bezpečí u veřejnosti svou fyzickou přítomností.

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt je financován z vlastních zdrojů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Finanční zdroje – finanční odměny a věcné dary pro vítěze, finalisty soutěže a komise obou kol.
Materiálové zdroje – upomínkové předměty a prezentační dary PČR. Upomínkové předměty a dary od spolupracujících subjektů.
Lidské zdroje – jde o běžný výkon služby pořádkových policistů na obvodních odděleních a jejich přímých nadřízených. Hodnotící komise I. kola soutěže – policisté Odboru služby pořádkové policie KŘPL. Spolupracující subjekty – představitelé orgánů místních samospráv jako členů hodnotící komise II. kola soutěže. Slavnostní vyhlášení soutěže probíhá v reprezentativních prostorách KŘPL.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left