Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 5. 3. 2019

Název projektu: Ozbrojený útočník ve škole
Realizátor: Jihočeský kraj
Období realizace projektu: od roku 2016
Místo realizace projektu: Jihočeský kraj
Oblast preventivní činnosti: ochrana měkkých cílů
Cílová skupina: pedagogové a zaměstnanci škol
Odkaz: https://utocnik.kraj-jihocesky.cz/
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Švehlová Bullová, koordinátorka projektu, manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje, e-mail: [email protected]; mjr. Mgr. Jiří Matzner, Krajské ředitelství policie, vedoucí oddělení tisku a prevence, e-mail: [email protected]

Popis projektu

Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného útoku.

Projekt se od roku 2016 pilotně testuje na 34 základních a středních školách napříč celým Jihočeským krajem. Svým komplexním pojetím nevsází na vnější efekt nebo na pouhé zavádění finančně nákladných bezpečnostních systémů do škol. Záměr projektu není komerční, měřítkem úspěšnosti nejsou efektní a líbivé akce. Projekt vychází ze zkušenosti, že základem pro zvládnutí mimořádné situace, v tomto případě útoku v prostředí školy, je v první řadě dobrá osobní znalost objektu a prostředí školy, kvalitně nastavená organizační opatření, která jdou ruku v ruce s odborně proškolenými zaměstnanci školy. Jádrem aktivit je posléze realizace pravidelných „nácviků chování při útoku“ v prostředí dané školy.

Klíčové aktivity projektu

Práce se školou – I. etapa

 • Bezpečnostní audit školy nebo Odborná konzultační bezpečnostní prohlídka se zaměřením na možnost neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy, včetně následného doporučení k nápravě nedostatků,
 • Tvorba interní bezpečnostní směrnice školy pro případ mimořádné události – útoku (vytvořena doporučující osnova směrnice),
 • Modelový seminář první pomoci v případě mimořádné události – útoku,
 • Celodenní teoretický a praktický seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez přítomnosti žáků),
 • Zhotovení podkladů pro tvorbu zákrokové dokumentace školy pro potřeby PČR (realizováno pouze v roce 2016, poté na žádost PČR pozastaveno),
 • Seminář "Principy ochrany školy" pro vedení škol (zabezpečení školy, režimová opatření, zpracování bezpečnostní směrnice a krizového plánu, krizová komunikace).

Práce se školou – II. etapa

 • REaudit školy se zaměřením prověření provedených bezpečnostní a organizační opatření školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu v I. etapě doporučena (vytvořit, zavést, změnit či výrazně zpřísnit),
 • Praktické cvičení a seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (za přítomnosti žáků) se zaměřením na prověření získaných znalostí a dovedností předaných v I. etapě a odpovědného chování personálu školy.

Osvěta

 • Informační teoretické semináře pro vedení škol „Ozbrojený útočník ve škole“,
 • Celorepubliková i krajská odborná setkání na téma „Bezpečná škola“ (výměna zkušeností a diskuse nad možnostmi nastavení systémového řešení dané problematiky),
 • Navazování příhraniční spolupráce - Slovensko, Německo a Rakousko (výměna zkušeností, nové poznatky a způsoby preventivní práce),
 • Tvorba informačních a osvětových materiálů pro zaměstnance škol (karta USB a První pomoci, souhrnné leporelo).

Partneři projektu

Vedení, organizace a administrace projektu: Manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje, Krajský úřad JčK
- Odborní lektoři výuky: Instruktoři školního policejního střediska, policisté služby pořádkové policie a oddělení tisku a
prevence KŘP JčK (Školení „Ozbrojený útočník ve škole“ a realizace nácviků chování při útoku), Zdravotníci ZZS JčK (Výuka první pomoci a zdravotní asistence při nácvicích), Strážníci MěP ČB (Základy sebeobrany ve školách v Českých Budějovicích)
- Auditní služby a zpracování zákrokové dokumentace: členové Asociace Bezpečná škola, z.s.
- 21 ZŠ a SŠ (napříč celým JčK) na kterých se projekt realizuje a zřizovatelé těchto škol

Vyhodnocení projektu

Kraj svým projektem zareagoval na prioritu Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020, nové hrozby a rizika – ozbrojení útočníci ve školním prostředí, ochrana tzv. měkkých cílů (veřejně přístupná místa s koncentrací většího množství osob). Jednotlivé aktivity projektu od roku 2016 přispěly nejen k vyšší informovanosti zúčastněných osob a druhotně i jejich blízkých v rámci daného tématu, ale zejména prožitkovým způsobem a seznámením se s problematikou také k nácviku obranných technik. Aktivity projektu byly v roce 2016 připraveny, vyzkoušeny, otestovány a na základě ohlasů a zkušeností lze konstatovat, že toto je cesta použitelná k realizaci preventivních opatření, které vedou/ mohou vést ke zvýšení schopnosti zaměstnanců školy účinně a správně reagovat na krizovou situaci spojenou s potencionálním útokem. Pilotní část projektu je vč. finanční, personální a časové náročnosti připravena i pro další využití škol/ obcí/ jiných krajů.

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je možné převést do dalších lokalit – ostatně záměr projektu převzalo z Jihočeského kraje město Český Krumlov. Následně poté i Středočeský kraj a města Kolín, Benešov a Příbram.

Finanční náklady a zdroje financování

2016 (350 000,- dotace MV ČR, 20 000,- E.on a 28 658,- JčK)
2017 (650 000,- dotace MV ČR, 70 000,- E.on a 40 000,- JčK)

Je nutné zdůraznit, že Jihočeský kraj a KŘP JčK, ZZS JčK do projektu samozřejmě vkládají další nemalé prostředky, především se jedná o personální a provozní výdaje, které v žádosti o dotaci a v následném vyúčtování nejsou vyčíslovány.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left