Ozbrojený útočník ve škole – Středočeský kraj

 

Název projektu: Ozbrojený útočník ve škole
Realizátor: Středočeský kraj
Období realizace projektu: od roku 2017
Místo realizace projektu: Středočeský kraj
Oblast preventivní činnosti: ochrana měkkých cílů
Cílová skupina: pedagogové a zaměstnanci škol
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
Kontaktní osoba: JUDr. Milan Fára, vedoucí oddělení prevence kriminality, Středočeský kraj, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ je souborem preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem. Projekt je součástí komplexního řešení ochrany tzv. měkkých cílů ve Středočeském kraji a navazuje na aktivity měst Benešov, Kolín a Příbram, které obdobný projekt budou v roce 2017 realizovat v rámci projektů „Bezpečný Benešov“, „Bezpečný Kolín“ a „Bezpečná Příbram“ pro školy, jejichž jsou výše uvedená města zřizovatelem. Tento projekt je koncepčně součástí aktivit Bezpečných měst a obcí i Bezpečného Středočeského kraje a rozvíjí projekt Bezpečné město (obec) II. Středočeský kraj zrealizuje pilotně projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ v 8 školách ve výše uvedených městech.

Cíl projektu:

 • zvýšit ochranu tzv. měkkých cílů ve Středočeském kraji,
 • zvýšit míru zabezpečení škol proti závažným útokům a snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí,
 • zvýšit schopnosti všech zaměstnanců škol (a jejich prostřednictvím i žáků) na tuto mimořádnou událost vhodně a účinně reagovat, a tím zmírnit dopady možného útoku.

Dílčí cíle:

 • prověření všech aktuálních bezpečnostních opatření školy a navržení případných opatření k jejich zlepšení,
 • zvýšení informovanosti a odbornosti pověřeného bezpečnostního pracovníka školy a bezpečnostního týmu školy v případě napadení školy ozbrojeným útočníkem,
 • osvojení si zásad, jak preventivně vyhledávat rizikové faktory ve škole související s možností útoku na školu (např. problémový žák či agresivní rodič apod.)
 • předání velmi podrobných informací vedení školy, pedagogům a dalším zaměstnanců školy v oblasti prevence ozbrojeného útočníka,
 • zpracování „Plánu školy pro mimořádnou událost – ozbrojený útočník ve škole“
 • zpracování Zásahových karet školy pro potřeby zásahu Policii ČR a dalších složek IZS,
 • proškolení pedagogického sboru a i dalších zaměstnanců školy na téma „AMOK – ozbrojený útočník ve školním prostředí“
 • seznámení se s možnostmi prevence, základními pravidly chování v případě ohrožení agresorem, se zásadami spolupráce s PČR, MP a dalšími složkami IZS při takové mimořádné situaci vč. zpracování „Plánu školy pro mimořádnou událost – ozbrojený útočník ve škole“,
 • praktický nácvik postupu při napadení školy ozbrojeným útočníkem podle všech zpracovaných dokumentů.

 

Partneři projektu

Realizátorem projektu je Středočeský kraj, projekt koordinuje krajský koordinátor prevence kriminality a speciálně zřízená pracovní skupina pod vedením statutárního zástupce hejtmanky a náměstka hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Krajského ředitelství police Středočeského kraje, zástupci dalších složek IZS, pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, zástupci škol zapojených do projektu atd.) Lektorské a metodické zabezpečení aktivit projektu bude zajištěno ve spolupráci se zástupci MV ČR, Policejního prezídia ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, Hasičského záchranného sboru atd.

 

Vyhodnocení projektu

Vyhodnocení efektivity:

 • počet účastníků praktického semináře – alespoň 80% zaměstnanců vybrané školy se aktivně zúčastní odborného vzdělávání a nácviku zásahu,
 • počet provedených bezpečnostních auditů,
 • počet navržení bezpečnostních opatření (technické, režimové apod.) na základě výsledku bezpečnostních auditů,
 • počet vzniklých dokumentů „Plán školy pro mimořádnou událost – ozbrojený útočník ve škole“ a „Zákrokové karty IZS“,
 • počet proškolených osob v rámci školení bezpečnostního managmentu školy.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je možné přenést i do dalších lokalit.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Finanční náklady (Cena celkem v Kč vč. DPH):

 • Bezpečnostní audit 8 škol – 160 000,00
 • Proškolení bezpečnostního managementu školy – 3 odborné semináře včetně přípravy – 15 000,00
 • Metodická pomoc 8 školám při tvorbě Plánu školy pro mimořádnou událost – ozbrojený útočník ve škole v rozsahu 64 hod. – 16 000,00
 • Režijní náklady (pronájem prostor, tisk plánů a dokumentů, občerstvení pro účastníky seminářů a odborného vzdělávání, cestovné atd.) – 20 000,00
 • Celkem – 211 000,00