Ozbrojený útočník ve škole – Utíkej, schovej se, bojuj!

Název projektu: Ozbrojený útočník ve škole – Utíkej, schovej se, bojuj!
Realizátor: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Období realizace projektu: od roku 2012
Místo realizace projektu: Praha
Oblast preventivní činnosti: ochrana měkkých cílů
Cílová skupina: pedagogové, zaměstnanci škol, široká veřejnost
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/projekty-pk-projekty-prevence-kriminality.aspx , http://www.policie.cz/clanek/utikej-schovej-se-bojuj.aspx
Kontakt: Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Jedná se o soubor opatření, která v časovém období více jak 6 let rozšiřovala a stále rozšiřují povědomí o problematice útoků aktivních střelců (dále jen útočníků). Ve své první fázi byl projekt zaměřen výhradně na odbornou veřejnost a to konkrétně na management škol, pedagogický sbor a ostatní personál škol a školských zařízení a to bez rozdílu zřizovatele. Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s tímto fenoménem a dále jim nabídnout odpovědi na otázky: jak rozpoznat potencionálního útočníka a jak se zachovat v případě útoku.

V průběhu let 2012 až 2016 doznal seminář obměny a to z důvodu změny vnímání jeho potřebnosti ze strany odborné veřejnosti po tragickém útoku ve škole ve Žďáru nad Sázavou z roku 2014. V průběhu zmíněných let bylo ze strany Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy provedeno více jak 50 seminářů, při kterých bylo proškoleno přes 4.000 posluchačů. Semináře byly nejprve pořádány v kinosále Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dále ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi v jejich objektech. Úkolem jednotlivých MČ bylo zajistit vhodný prostor pro přednášku a pozvat zástupce škol a školských zařízení a to bez rozdílu zřizovatele. Semináře pro školy vždy byly a do dnešní doby jsou určeny pouze pro pedagogy, ne pro žáky a studenty. Seminář nesmí být návodný! Z celosvětových statistických výstupů vyplývá, že útočníci na školách se ve valné většině rekrutují z řad bývalých či současných studentů napadené školy. Seminář byl v roce 2014 předán formou sdílení dobré praxe cestou Policejního prezidia do celé České republiky a byl úspěšně převzat všemi krajskými ředitelstvími policie. Z důvodu změny bezpečnostní situace ve světě a zvažování nových hrozeb byla v roce 2017 cílová skupina těchto opatření rozšířena z odborné veřejnosti na veřejnost širokou. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy byl vytvořen projekt: „Preventivní videospot Utíkej, schovej se, bojuj!“, který má za cíl seznámit veřejnost s fenoménem aktivních útočníků. Za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy byl natočen videospot, který je založen na celosvětově podporovaném způsobu reakce na zmíněné útoky, tzv. „cestě přežití“ – útěk, úkryt, boj. Videospot je v délce 6 minut a k jeho šíření byla využita sociální média, prioritně Youtube – https://youtu.be/hEuAXc6tsuQ. Souběžně je videospot šířen na 3 youtubových kanálech, kdy na konci srpna 2018 má více jak 345.000 shlédnutí. Videospot byl opatřen českými titulky a překladem do znakového jazyka. Je volně šiřitelný a poskytuje dostatečné informace a to jednoduchou a zapamatovatelnou formou. Děj se odehrává uvnitř budovy, nicméně způsob reakce je universálně přenositelný takřka do každého prostředí.

V roce 2017 a 2018 byly dále modifikovány zmíněné semináře pro další dvě cílové skupiny. S tématem ochrana měkkých cílů byly v roce 2017 osloveny všechny nemocnice a zdravotnická zařízení s lůžkovou péčí v hl. m . P raze a v roce 2018 všechny úřady městských částí hl. m. Prahy. Celkem tedy více jak 65 subjektů. Těmto subjektům byl nabídnut seminář pro všechny zaměstnance. Cílem semináře bylo opět poskytnout informace o fenoménu aktivní útočník/teroristický útok a opět nabídnout způsoby řešení vzniklé situace. Semináře byly pořádány v poskytnutých prostorech jednotlivých subjektů tak, aby neomezovaly jejich chod, avšak poskytly možnost účasti každému. Z tohoto důvodu byly pořádány jak dopolední, tak odpolední semináře. Pro zdravotnické subjekty byl seminář uspořádán celkem 8x, pro jednotlivé městské části již proběhlo 25 seminářů a další jsou ještě naplánovány. V této fázi bylo proškoleno již přes 1.900 osob.

V neposlední řade, se podařilo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, od akademického roku 2017/2018, začlenit bezpečnostní gramotnost pro učitele všech aprobací na Pedagogické fakultě UK. Jeho obsahem je mimo jiné Minimální bezpečnostní standrad a dále Doporučení Policie ČR k problematice ozbrojených útoků ve školách.

Partneři projektu

V prvopočátku tohoto následného souboru opaření stála pracovní skupina, která měla za cíl vznik odborného semináře na téma Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních. V této pracovní skupině byli zastoupeni odborníci
z řad Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Konkrétně z řad Zásahové jednotky, Speciální pořádkové jednotky, Pohotovostní motorizované jednotky, Oddělení tisku a prevence, Psychologických služeb. Dále Policejní prezidium, které pomohlo s rozšířením seminářů do celé ČR. Mezi další subjekty, které se v průběhu vzniku dalších opatření, k těmto připojovali, patří zejména Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Jednotlivé městské části v hl. m. Praze, jednotlivá zdravotnická zařízení a v neposlední řadě školy a školská zařízení.

 

Vyhodnocení projektu

Během prvotní fáze projektu, tedy v průběhu konání seminářů pro pedagogy, byla prováděna procesní evaluace formou cílených dotazů před a po skončení semináře, které prováděli přednášející. Z výsledků rozhovorů vyplynulo, že není potřeba obsah semináře měnit. I přes naši počáteční obavu z negativního přijetí úvodního videa, nebylo třeba jej upravovat. Z dotazů před seminářem vyvstala zvědavost posluchačů, která vycházela z informací od kolegů, kteří již seminář absolvovali. Reakce po semináři byly při rozhovorech kladné. Přednášející se nesetkali s posluchačem, který by seminář přijal vyloženě negativně. Mezi kritéria hodnocení byly zařazeny reakce jednotlivých posluchačů, forma, obsah a množství doplňujících otázek a feedback od
posluchačů přenesený přes další jejich kolegy a spolupracovníky. Na základě této procesní evaluace nebyly provedeny změny v obsahu ani průběhu semináře. Stejná metoda průběžného hodnocení byla provedena i u následujících seminářů pro další
cílové skupiny.

Objektivní hodnocení dopadu celého souboru opatření na námi zvolené téma lze zodpovědně provést pouze z pohledu kvantitativního. Z tohoto pohledu se jeví opatření za uspokojivé. Celkový počet posluchačů seminářů a počet shlédnutí preventivního videospotu je umocněn faktem, že se vždy jednalo o účast dobrovolnou. Opatření nikdy nebylo cílovým skupinám podáváno silově.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Problematika, které se tento soubor opatření věnuje je problematikou celého regionu Evropa, respektive svět. Informace mohou posloužit v jakémkoliv prostředí a zemi.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt byl a je financován v rámci rozpočtu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, kdy toto financování spočívá zejména v poskytování personálního zabezpečení seminářů a v počátcích i prostor pro jejich konání. Dále se na financování podílel zejména Magistrát hl. m. Prahy a to z dotačních prostředků na prevenci kriminality. Jednalo se nejprve o financování výroby zápisníku s perem pro pedagogy, kdy před poslední stranu tohoto zápisníku byl vložen zvláštní list s informacemi, které shrnovaly obsah odborného semináře. Dále ve financování vzniku preventivního videospotu Utíkej, schovej se, bojuj!.

Od svého počátku byl projekt finančně podpořen Magistrátem hl. m. Prahy částkou 184.000,-Kč, která byla určena na tvorbu a nákup více jak 5000ks zmiňovaného zápisníku s vloženou souhrnnou preventivní informací. Dále částkou 400.000,-Kč, která byla určena na tvorbu preventivního videospotu. Co se týče lidských zdrojů, tak tyto byly široce využity v počátku vzniku odborného semináře a dále při vzniku videospotu a to z celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Při samotné realizaci seminářů jsme lidské zdroje čerpali pouze v rámci Oddělení tisku a prevence Krajského Ředitelství hl. m. Prahy.