Pilotní projekt TRIVIS – Projektové dny s Policií ČR

V roce 2015 realizovali zástupci oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky a představitelé TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní a Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. (TRIVIS) pilotní projekt s názvem TRIVIS – Projektové dny s Policií ČR.

Projekt inicioval nynější ředitel školy Mgr. Bc. Jiří Fuchs, který navázal na velmi dobrou spolupráci zástupců TRIVIS a Policie České republiky.

Cílem projektu bylo v rámci akreditovaného vzdělávacího programu prevence kriminality, jehož obsahem je taktéž projektování, propojit teoretické poznatky studentů s praktickými zkušenostmi v oblasti prevence kriminality.

Na podzim roku 2014 byl vypracován neobvyklý koncept pilotního projektu, jehož inovativním prvkem byla projektová činnost studentů na daná témata rizikových jevů společnosti, a to pod přímým vedením zástupce ředitele školy a specialistů z řad Policie České republiky (služby kriminální a dopravní policie, oddělení tisku a prevence). Projektu se v rámci mimoškolní aktivity zúčastnili studenti 1. a 2. ročníků školy.

V první fázi realizace projektu na jaře roku 2015 se studenti zúčastnili přednášky o tvorbě preventivních programů a osvětových kampaní. Zástupci Policie České republiky seznámili studenty s formálními náležitostmi tvorby a realizace projektů, dále zhlédli názornou ukázku již realizovaných celorepublikových projektů v rámci Policejního prezidia ČR. Účastníci přednášky měli v jejím průběhu taktéž možnost získat další cenné informace prostřednictvím dotazů. Závěrem setkání byly rozděleny témata a úkoly jednotlivým skupinám a stanoveny další organizační náležitosti k zajištění týmové tvorby daných projektů. Konkrétně se jednalo o témata: BESIP – bezpečnosti v silničním provozu, GRAFFITI – projev vandalství a KYBERNETICKÁ KRIMINALITA na sociálních sítích.

Následovala fáze zpracování projektové dokumentace k daným tématům, kdy studenti mj. měli za povinnost prostudovat informace o dané problematice, trestněprávní rámec předmětného rizikového jevu, zpracovat popis projektu, stanovit cíle projektu a hlavní hypotézy zkoumaného jevu. Dále provést dotazníková šetření, průzkum trhu k finančnímu rozpočtu, vytvořit grafické návrhy, vypsat zdroje informací apod.

Při zpracování tohoto nesnadného úkolu byli studentům k dispozici odborní konzultanti z řad Policejního prezidia ČR, kteří se zástupci jednotlivých skupin daná témata konzultovali prostřednictvím e-mailové korespondence, telefonických hovorů nebo osobních setkání.

V říjnu roku 2015 se uskutečnila poslední třetí fáze projektu. Na společném setkání studentů a realizátorů projektu bylo uskutečněno závěrečné vyhodnocení pilotního projektu, které vyvrcholilo slavnostním vyhlášením nejlépe zpracovaného projektu.

Vítězem se stal tým s projektem nazvaným „Máš rád sebe a svoji rodinu, nepiš na FB každou blbinu“ ve složení: Kamila Houdková, Jaroslav Calta, Sandra Bartošová, Nela Prchlíková, Natálie Jestřábová, Lucie Poláková, Josef Toráň a Matěj Krubner. Studenti získali hodnotné ceny, mj. knihu „Policie České republiky“ a možnost návštěvy integračního operačního střediska Policejního prezidia ČR.

Při projektové činnosti studenti získali informace o daných rizikových jevech společnosti a povědomí o trestněprávním dopadu protizákonného jednání, čímž bylo v oblasti prevence kriminality působeno na jejich pozitivní vzorce chování a jednání. Z pohledu policie tak byla naplňována jedna z hlavních priorit vládního dokumentu „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“
ve směru k dětem a mládeži.

Z pohledu zástupců školy TRIVIS tato zcela ojedinělá a výjimečná spolupráce umožnila studentům bezpečnostně právního studia získat jednak nové podněty k řešení prevence kriminality konkrétních rizikových jevů společnosti a rovněž získat praktické dovednosti a znalosti při tvorbě projektů prevence kriminality.

Dle vyjádření účastníků studijních skupin byla tato spolupráce vnímána jako možnost získat praktické zkušenosti na základě již načerpaných teoretických znalostí, či jako výzva s ohledem na budoucí profesní směřování. Velmi pozitivně byla vnímána rovněž zkušenost týmové spolupráce s prvky efektivní komunikace. Studenti vyjádřili velké poděkování vedení školy a zástupcům Policie ČR za zprostředkování této velmi zajímavé zkušenosti.

kpt. Mgr. Renata Šanderová
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR