Poslat projekt

Pomocí tohoto formuláře můžete zaslat odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra návrh na projekt ke zveřejnění na těchto stránkách. Může se jednat o právě probíhající i již ukončený projekt. Do popisu projektu doporučujeme zahrnout hlavní a dílčí cíle, cílovou skupinu, vliv projektu na prevenci kriminality, dostupná empirická data týkající se projektu, výstupy z projektu, časové rozvržení projektu apod. Čím/jak projekt přispívá k prevenci kriminality a/nebo ke snížení kriminality a zvyšování pocitu bezpečí? Zaměřuje se projekt na zvyšování povědomí občanů nebo aplikuje jiné mechanismy? Zavádí projekt inovativní metody a postupy? Je projekt přenositelný do dalších lokalit?

Dále doporučujeme vyjmenovat partnery projektu. Které subjekty jsou zapojeny do realizace projektu? Jaká je jejich úloha v rámci projektu? Proč projekt vznikl? Jaký(-é) problém(-y) měl vyřešit? Proběhla před zahájením projektu předběžná analýza stávajícího stavu? Kdo a jak ji provedl? Jaká data byla využita? Jakým způsobem tato analýza přispěla ke vzniku projektu?

Pro potřeby sdílení dobré praxe je také vhodné uvézt způsob vyhodnocení projektu. Byla do projektového řízení zapracována procesní evaluace – hodnocení postupů během projektu? Kdo tato hodnocení prováděl (interní/externí týmy) a s jakými výsledky? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? V jaké fázi se projekt nachází nyní a jak byly hodnoceny jeho jednotlivé fáze? Byly na základě takového hodnocení provedeny nějaké změny? Bylo do projektového řízení zapracováno hodnocení výsledku či dopadu/přínosů? Kdo toto hodnocení provedl (interní/externí tým), jaká data a metody byly využity a s jakým výsledkem? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? Jaké konkrétní dopady/přínosy měl realizovaný projekt? Nakolik projekt dosáhl/přiblížil se stanoveným cílům (statistiky, evaluace dopadů na cílovou skupinu, snížení určitého typu kriminality, zvýšení pocitu bezpečí, dopad na preventivní chování apod.)? Více o evaluaci projektů si můžete přečíst zde a zde.