Předávání dobré praxe Asistentům prevence kriminality v Sokolově

V závěru měsíce července 2018 se sokolovští asistenti prevence kriminality (APK), pracující u městské policie, spolu s kolegyněmi z Rotavy podělili o techniky zvládání sociálně situační prevence a stali se průvodci lokalitami označovanými veřejností jako sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Výměna dobré praxe byla mentory projektu naplánována na dva pracovní dny.

První den společné přípravy mentorka APK Sokolov provedla standardní přípravu a seznámení s aktuálními otázkami, týkajícími se bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě s využitím poznatků strážníků z výkonu služby. Vyhodnotila činnost dvoučlenných skupin APK a stanovila konkrétní priority na uvedený den. Rotavské APK překvapila úzká součinnost se strážníky městské policie a policisty PČR, což bylo prezentováno i konkrétním vystoupením a předáním podnětů jedním z policistů místního oddělení. Zvláštní pozornost věnovala dlouhodobým projektům prevence kriminality, které jsou velmi kladně hodnoceny občany města a na kterých se podílí i APK.

Velitel strážníků a zároveň mentor APK z Rotavy Bc. Petr Krágl, který své asistentky do Sokolova doprovázel, specifikoval činnost asistentů směrem k cílovým skupinám, se kterými nejvíce přichází při výkonu služby do kontaktu, zdůraznil jejich roli při zabezpečování veřejného pořádku v době, kdy nejsou přítomni ve službě strážníci, a specifikoval činnost APK přes víkendy a svátky. Dále zdůraznil, že prioritou tohoto nejbližšího období je stabilizace stávajícího systému služeb, podpora činnosti APK strážníky městské policie a minimalizování případných profesních selhání z nedbalosti nebo porušením profesní kázně.

Druhý den měly rotavské APK možnost vidět sokolovské asistentky a asistenty přímo v akci, kdy neplánovaně, na první pohled zdánlivě spontánně, „za pochodu“ oslovovali v několika případech jednotlivce i skupinky osob porušující vyhlášky města, a bezprostředně tak reagovali na danou situaci.

Po závěrečném shrnutí a vyhodnocení splnění cílů dvoudenního setkání bylo jednou asistentkou, Aničkou Červeňákovou, zdůrazněno, že „dobrá praxe je výsledkem mnohaletého vzdělávacího úsilí a uplatňováním bezpečnostních standardů sociálně situační prevence.“ Ze strany rotavských APK jednohlasně zaznělo velké poděkování a upřímný obdiv, co vše sokolovští APK zvládají, jaký mají respekt u občanů města ve vyloučených lokalitách a jaké mají vytvořeny podmínky pro svou práci.

Za účasti obou mentorů a obou skupin asistentek a asistentů bylo vyjádřeno přesvědčení, že tento způsob přípravy
a předávání dobré praxe je žádoucí rozšířit i o účast dalších APK a jejich mentorů z jiných měst. Příprava setkání APK z Karlovarského kraje a přilehlých krajů by měla být uskutečněna po komunálních volbách v prvních dnech měsíce listopadu 2018.