Předpověď kriminality: PACHATEL DOPADEN DŘÍV, NEŽ ZLOČIN SPÁCHAL!

Skupina pachatelů se chystá vykrást rodinný dům na okraji města a ve stejné chvíli se chystají policisté k jejich zadržení. Ještě než zloděj páčidlem poškodí dveře, policisté mu nasazují pouta. Skupina sprejerů si připravuje barvy na svou noční výpravu na majetek města, kdy chtějí po svém „vylepšit“ fasády domů. Ve stejné chvíli již strážnici hlídkují na předem vytipovaných místech a tuto skupinu zadržují ve chvíli, kdy se chystají pomalovat první dům.
Fikce, nebo fakt? Je skutečně možné dopředu předpovídat spáchání konkrétního trestného činu či přestupku? To má ukázat mezinárodní studie Ministerstva vnitra a společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Predikce nám napoví, kdy a kde se kriminalita v budoucnu vyskytne a umožní předcházet jejímu vzniku. Stát, kraje a zejména obce budou schopny účinně plánovat preventivní opatření, aby k páchání trestných činů nebo přestupků docházelo co nejméně. Policie ČR nebo obecní policie pak budou schopny dopadnout pachatele před nebo bezprostředně po spáchání trestného činu či přestupku.

V posledních letech je kladen důraz na oblast prevence kriminality, která může velmi efektivně pracovat s analýzami a využívat informační technologie pro práci s prostorovými daty.

V rámci vládní Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 realizuje Ministerstvo vnitra řadu opatření k většímu a efektivnějšímu využití takovýchto dat pro účely prevence kriminality a zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni.

Od září 2014 zpracovává Ministerstvo vnitra ve spolupráci se společností ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. mezinárodní srovnávací studii týkající se mapování kriminality, jejích analýz a možnosti jejího předpovídání. Studie je zpracovávaná v rámci projektu Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality, podporovaného z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Studie v závěru doporučí, jak tyto nástroje a přístupy co nejlépe implementovat v prostředí České republiky. Jejich využití totiž povede k zefektivnění výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku. Zejména práce Policie ČR a obecních policií bude efektivnější, cílenější a levnější.

Součástí projektu je také uspořádání dvou odborných workshopů, a to v prosinci 2014 a v červnu 2015. Na těchto setkáních odborníci z České republiky i zahraničí seznámí odbornou veřejnost z řad Policie ČR, obecní policie, městských zastupitelstev a ministerstev s problematikou mapování, analýz a predikce kriminality. Zároveň zde budou připraveny modelové příklady se zaměřením na praktické využití v praxi.

V budoucnu mohou tyto aktivity přispět k rozvoji nástrojů pro mapování, analýzu a predikci kriminality v rámci veřejné správy v České republice. Mapy budoucnosti nám tak umožní znázornit vývoj kriminality v prostoru a čase. Predikce kriminality pomůže předcházet spáchání trestných činů nebo přestupků v území ještě před jejich vznikem a účinně tak plánovat opatření v prevenci kriminality tak, aby k ní
vůbec nedocházelo.

Jaké jsou tedy přínosy predikce kriminality?
1. Cílenější a efektivnější nasazování sil a prostředků bezpečnostních složek.
2. Zvýšení objasněnosti kriminality na většině území ČR.
3. Zkvalitnění rozhodovacích procesů bezpečnostních složek na všech úrovních řízení.
4. Efektivnější práce s daty a informacemi => zlepšení koordinace a komunikace přímo v terénu.
5. Snížení potřebných finančních prostředků => pozitivní ekonomický dopad.
6. Vytváření scénářů budoucího vývoje kriminality na úrovni ulic měst a plánování účinnějších preventivních opatření.

Zahraniční zkušenosti v této oblasti prokazují, že právě na základě analýz a predikcí dochází k poklesu obecné kriminality až o 30 %. Je možné očekávat, že díky realizaci tohoto projektu dojde i v České republice k zahájení procesů, které povedou v konečném důsledku k výraznému snížení kriminality, a tím ke zvýšení pocitu bezpečí občanů České republiky.