Kyberkriminalita

Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor, případně zkráceně kyberprostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je. Kybernetická kriminalita, dříve také označována jako informační kriminalita, je definována v Policii ČR jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání (Policie ČR).

Kybernetická bezpečnost

Vzdělávání, osvěta, poradenství a IT služby

Help linka

Prevence kyberkriminality

Děti, mládež, rodiče

Učitelé, preventisté

Zaměstnanci, odborníci, široká veřejnost, senioři

Kyberšikana

Kybergrooming

Sexting

Stalking a kyberstalking

Netholismus

Hry

Komunikace se světem

Informace na netu

Nákupy na netu

Internetbanking

Stahování a sdílení dat

Technická ochrana počítače

Sociotechnika

HOAX

Další témata

 

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost představuje souhrn organizačních, politických, právních, technických a vzdělávacích opatření a nástrojů směřujících k zajištění zabezpečeného, chráněného a odolného kyberprostoru v České republice, a to jak pro subjekty veřejného a soukromého sektoru, tak pro širokou českou veřejnost. Kybernetická bezpečnost pomáhá identifikovat, hodnotit a řešit hrozby v kyberprostoru, snižovat kybernetická rizika a eliminovat dopady kybernetických útoků, informační kriminality, kyberterorismu a kybernetické špionáže ve smyslu posilování důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat, systémů a dalších prvků informační a komunikační infrastruktury. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je pak ochrana prostředí k realizaci informačních práv člověka (převzato z dokumentu Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 – 2020, str. 5).

Stěžejním orgánem státní správy pro oblast kybernetické bezpečnosti je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Hlavní oblasti činnosti NÚKIB:

 • provozovat Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ)
 • spolupráce s ostatními národními CERT® týmy a CSIRT týmy
 • spolupráce s mezinárodními CERT® týmy a CSIRT týmy
 • příprava bezpečnostních standardů pro informační systémy KII a VIS
 • osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • ochrana utajovaných informací v oblasti informačních komunikačních systémů
 • kryptografická ochrana
 • národní kontaktní místo PRS – jedna ze služeb evropského satelitního systému Galileo (NCPRS)

 

Na webových stránkách naleznete zejména:

Bezpečnostní týmy v ČR

Jedním z prvků boje proti kyberkriminalitě jsou bezpečnostní týmy typu CERT (Computer Emergency Response Team) nebo CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Každá z těchto zkratek má trochu jiný význam a hlavně trochu jinou historickou genezi, ve skutečnosti je dnes za obě zkratkami možno chápat stejný typ týmu – tým, který je ve svém jasně definovaném poli působnosti zodpovědný za řešení bezpečnostních incidentů, z pohledu uživatelů nebo jiných týmů tedy místo, na které se mohou obrátit se zjištěným bezpečnostním incidentem nebo i jen podezřením.

Národní CERT

CSIRT.CZ je Národní CSIRT České republiky, který je vykonávaný dle veřejnoprávní smlouvy a Zákona o kybernetické bezpečnosti. Tým CSIRT.CZ je provozován sdružením CZ.NIC. V současné době má 10 členů, všichni členové jsou zaměstnanci sdružení CZ.NIC. Tým CSIRT.CZ je členem mezinárodních uskupení CSIRT/CERT týmů. U Trusted Introducer je akreditovaný od roku 2011. V roce 2015 se tým CSIRT.CZ stal také členem organizace FIRST.

Role CSIRT.CZ je v prostředí České republiky následující:

 • udržování zahraničních vztahů – se světovou komunitou CERT/CSIRT týmů a organizacemi, které tuto komunitu podporují
 • spolupráce se subjekty v rámci ČR – ISP, poskytovateli obsahu, bankami, bezpečnostními složkami, akademickým sektorem, úřady státní správy a dalšími institucemi
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
 • řešení a koordinace řešení bezpečnostních incidentů
 • osvětová a školící činnost

Polem působnosti týmu CSIRT.CZ je Česká republika, tzn. uživatelé a sítě provozované v České republice mimo subjekty spadající pod Vládní CERT tým.

CESNET-CERTS

CESNET-CERTS je oficiální jméno bezpečnostního týmu sdružení CESNET, z.s.p.o. Tým CESNET-CERTS řeší a koordinuje řešení bezpečnostních incidentů v síti CESNET2. Správcům a bezpečnostním technikům z připojených sítí členů a účastníků poskytuje metodickou pomoc při řešení bezpečnostních incidentů a zvládání krizových situací, provozuje a poskytuje řadu bezpečnostních služeb a pořádá osvětové akce.

CIRC-MO

Centrum CIRC je organizačním prvkem Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS) a prvkem kybernetické bezpečnosti s působností pokrývající celý resort MO. Úkolem Centra CIRC je proaktivní identifikace bezpečnostních hrozeb a incidentů pomocí nepřetržitého monitoringu důležitých segmentů datových sítí resortu MO, jejich následná analýza, vyhodnocování a reportování relevantním partnerům. V rámci procesu rychlé reakce na bezpečnostní hrozby Centrum CIRC připravuje protiopatření, opravné postupy a nástroje a šíří bezpečnostní povědomí mezi uživateli a správci IS a KS. Aktivně spolupracuje s odbornými orgány při šetření počítačových bezpečnostních incidentů a jejich původců. Napomáhá k ochraně informací a dat, která jsou uložena v informačních systémech, a k ochraně technických prostředků pro velení a řízení resortu MO. Ve vnitřních sítích provozuje Informační portál Centra CIRC určený ke sdílení bezpečnostních informací, rad, postupů a návodů, a bezpečného nastavení HW a SW. V rámci tohoto portálu poskytuje opravné SW balíčky a software pro zvyšování připravenosti uživatelů i prvků IS a KS na potenciální počítačové útoky a hrozby. Zabezpečuje a provádí nasazení, provoz, správu a údržbu bezpečnostních technologií Centra CIRC. A v neposlední řadě plní úkoly v rámci mezinárodních cvičení, workshopů a konferencí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

CSIRT-MU

CSIRT-MU je bezpečnostní tým Masarykovy univerzity. Spadá pod Ústav výpočetní techniky a tvoří jej tři skupiny:
• skupina reakce na incidenty
• skupina proaktivní bezpečnosti
• skupina bezpečnosti digitálních identit

Všechny skupiny spolupracují na ochraně univerzitní počítačové sítě, jejich agenda se však za dobu existence CSIRT-MU značně rozšířila.

Bezpečnostní týmy v zahraničí

Níže uvedený odkaz obsahuje aktuální seznam národních organizací CSIRT s detailnějším popisem jejich činnosti (dostupné pouze v angličtině).

http://www.cert.org/incident-management/national-csirts/national-csirts.cfm

 

Přehled legislativy vztahující se ke kybernetické bezpečnosti

https://www.govcert.cz/cs/zkb/legislativa/

 

Slovník kybernetické bezpečnosti

Třetí rozšířené a upravené vydání výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti, které kolektiv autorů vydal ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze a Českou pobočkou AFCEA, pod záštitou Národního bezpečnostního úřadu a Národního centra kybernetické bezpečnosti, je k dispozici v tištěné a elektronické podobě.

Elektronická verze ke stažení zde.

 

 

Vzdělávání, osvěta, poradenství a IT služby

Na koho se obrátit v ČR?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Akademie CZ.NIC

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o konkrétních tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Součástí výukového centra je také unikátní laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Akademie CZ.NIC se zaměřuje převážně na technická témata, která v jiných školících centrech nenajdete. Lektoři Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, především členové Laboratoří CZ.NIC, vysokoškolští pedagogové a odborníci s mnohaletou praxí, kteří se dlouhodobě věnují konkrétní problematice jako publicisté, vývojáři či konzultanti. Akademie CZ.NIC poskytuje služby a vzdělávání v oblasti internetových technologií již od roku 2009. Na webových stránkách CZ.NIC naleznete mimo jiné videoprojekt “Jak na Internet“, který je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ a provozovatele služby mojeID. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy, jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Seriál vzniknul v letech 2012 – 2014.

Risk Analysis Consultants

Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti informací v souladu s mezinárodními normami, související národní legislativou a respektováním individuálních podmínek klientů. Od roku 1995 pomáhá zajišťovat bezpečnost informací v informačních systémech organizací státní správy, bank, finančních institucí, telekomunikačních společností a průmyslových podniků v České republice i v zahraničí.
V roce 2003 se z rozhodnutí Ministra spravedlnosti České republiky stala prvním soukromým znaleckým ústavem, kvalifikovaným pro výkon znalecké činnosti v oblasti kybernetiky a výpočetní techniky. Od roku 2006 je ve společnosti zaveden integrovaný systém řízení (IMS), který je certifikován společností DNV Business Assurance v části systému řízení kvality (QMS) podle ISO 9001 a v části řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001 pod akreditací UKAS.

GOPASS – Počítačová škola

Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií na českém i slovenském trhu. Ročně absolvuje odborné kurzy téměř 30 tisíc studentů, z nichž většinu tvoří specialisté IT. I přesto, že působí na poměrně malém trhu, patří GOPAS k jedněm z největších poskytovatelů IT školení v Evropě.

PC‑DIR Real s.r.o.

Společnost PC‑DIR Real s.r.o. vznikla v roce 1998 rozdělením PC‑DIR s.r.o., od roku 1990 předního systémového integrátora a dodavatele několika desítek instalací SAP a velkých IT projektů do nejvýznamnějších firem v ČR. PC‑DIR, s.r.o. se stal v roce 1998 součástí koncernu Fujitsu. V minulých letech se PC‑DIR Real, s.r.o. zaměřil zejména na IT školení a za dobu své existence vyškolil více než 23 000 posluchačů. V této oblasti dlouhodobě nabízí kvalitní služby a na trhu si získali nepřehlédnutelné postavení. Školicí středisko profituje ze zázemí a finanční stability společnosti. Většina lektorů prošla firemním speciálním výcvikem a kromě pedagogických schopností mají většinou nadprůměrné prezentační dovednosti. Kromě Manažerských kurzů, Projektového řízení a vybraných služeb SAP se věnují převážně školení uživatelů i profesionálů ICT.

Zahraniční firmy působící v ČR

Níže uvádíme odkazy – dostupné pouze v anglickém jazyce.

Mezinárodní organizace a agentury s přesahem do kybernetické bezpečnosti

 

Pravidelné konference a akce pořádané v ČR

 • Hacker Fest – pořadatelem je GOPASS – Počítačová škola
 • SecuritySession – pořadatelem je Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 • Linux Days – spolupořadatelem je Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
 • DevConf – DevConf.cz is free Red Hat sponsored community conference for developers, admins, DevOps engineers, testers, documentation writers and other contibuters to open source technologies such as Linux, Middleware, Virtualization, Storage, Cloud and mobile where FLOSS communities sync, share, and hack on upstream projects together in the beautiful city of Brno, Czech Republic.
 • InstallFest – spolupořadatelem je Studentská unie ČVUT v Praze
 • Digikoalice – digikoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky.
 • NCBI – konference – aktuální informace o odborných konferencích Národního centra bezpečnějšího internetu.

 

Help linka

Hlášení incidentu na CSIRT.CZ

Kdy se obrátit na CSIRT.CZ – CSIRT.CZ je v oblasti řešení bezpečnostních incidentů týkajících se sítí provozovaných v ČR (zdrojem nebo cílem je síť provozovaná v ČR) nutné brát jako poslední instanci kam je možné se obrátit se žádostí o pomoc a spolupráci. Řešení bezpečnostního incidentu (ověření, obrana, náprava) je vždy v rukou správce dané sítě nebo počítače. Obecně tedy doporučujeme obrátit se na CSIRT.CZ v jednom z následujících případů:

 • bezpečnostní incident přetrvává (nebyl odstraněn v přijatelném časovém intervalu);
 • na hlášení bezpečnostního incidentu nikdo nereaguje (je jedno jestli se jedná o kontakt v ČR nebo mimo ČR);
 • na hlášení bezpečnostního incidentu jste obdrželi zamítavou odpověď (adresát se odmítá problémem zabývat, danou situaci za problém nepovažuje a podobně);
 • nedokážete dohledat, kdo je za síť/IP adresu (obecně zdroj útoku) zodpovědný nebo se kontaktní informace ukážou jako neaktuální;
 • jste přesvědčeni o tom, že problém by se mohl týkat více sítí, které by bylo záhodno zkontaktovat a vyrozumět.

Pokyny pro koncové uživatele – pokud se váš počítač začal chovat neobvykle a vy se domníváte, že jde o bezpečnostní incident, obraťte se laskavě s prosbou o pomoc na správce své sítě, svého počítače, na svého poskytovatele internetových služeb apod. Prosíme, nekontaktujte CSIRT.CZ!

Pokyny pro správce sítí – pokud se vaše síť stala terčem síťového útoku a pokud si nejste jisti, že dokážete správně určit zdrojovou síť, z níž útoky vycházejí, obraťte se laskavě s prosbou o pomoc na své zkušenější kolegy, na správce nadřazené sítě, na svého poskytovatele internetových služeb apod., který by měl incident vyřídit za vás. Pokud se vaše síť stala terčem útoku a pokud si jste jisti, že umíte správně určit kontaktní adresy osob zodpovědných za síť, z níž útoky vycházejí, pošlete jim laskavě svou stížnost co nejrychleji elektronickou poštou. Čím dříve se Vaše hlášení dostane do rukou zodpovědných osob, tím menší celkové škody mohou vzniknout. Pokud jste svou stížnost na takový bezpečnostní incident už poslali, ale několik dní nepřišla žádná rozumná reakce a útoky stále trvají, můžete poslat svou původní stížnost spolu s doprovodným dopisem na adresu CSIRT.CZ, který se pokusí tento bezpečnostní incident vyřídit za vás a o výsledcích vás bude informovat.

 

 

Prevence kyberkriminality

Linka bezpečí 

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.
Zákonné podmínky Linka bezpečí, z.s. ke své činnosti splňuje veškeré potřebné náležitosti, aby mohly být služby Linka bezpečí a Rodičovská linka realizovány jako sociální služby ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Rozhodnutí o udělení registrace služeb proběhlo dne 27.11.2007.Linka bezpečí, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí a realizuje několik akreditovaných výcviků a kurzů. Linka bezpečí, z.s. je držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí MHMP ze dne 16.9.2002. Služby a projekty – Linka bezpečí poskytuje bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů. Současně provozuje Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí o dítě. Služby jsou akreditovány v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Linka bezpečí je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

Poskytované služby – Linka bezpečí, E-mailová poradna Linky bezpečí, Chat Linky bezpečí, Rodičovská linka, E-mailová poradna Rodičovské linky

Projekty – Linka bezpečí ve vaší třídě

 

Online helpline (NCBI)

ONLINE HELPLINE je poradenské centrum, provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu.
S čím Vám můžeme pomoci?

 • Jsme jediná linka pomoci, specializující se na problematiku zneužívání Informačních technologií jako jsou internet, mobilní telefony, chytré mobilní telefony.
 • Poskytujeme pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi jevy jako je kyberšikana, grooming, stalking a jinými negativními jevy na internetu a v kyberprostoru, které mohou negativně ovlivnit jejich vývoj a zanechat trvalé následky.
 • Poskytujeme pomoc dospělým a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu užívání internetu a ICT technologií.

Prostřednictvím e-mailu můžete na ONLINE HELPLINE napsat svůj problém. Odeslání dotazu na ONLINE HELPLINE je anonymní. Uvedením svého kontaktu umožníte komunikaci s Vámi a především odeslání odpovědi.

Své dotazy pište na e-mailovou adresu: [email protected]. Dotazy, které obdrží OnlineHelpline po 17h., budou akceptovány den následující. Pokud máte problémy s Facebookem, můžete najít odpovědi na některé ze svých otázek zde.

 

Stop online (https://internet-hotline.cz/o-nás.html) (NCBI)

STOPONLINE je nízkoprahové kontaktní centrum pro příjem hlášení týkajícího se nezákonného obsahu na internetu, zejména dětské pornografie a kyberšikany páchané na dětech. Hlavním úkolem STOPONLINE je odstranění nezákonného obsahu z internetu v co nejkratší době poté, kdy je oznámen. CZ.NIC, provozovatel STOPONLINE, na tom spolupracuje s Policií ČR, internet service providery, provozovateli webových stránek. Hlášení nám můžete podat pomocí kontaktního formuláře ZDE. Stoponline.cz aktivně spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek. Online Hotline je jednoduchý formulář, který je variabilní podle toho, o jaký nezákonný obsah se jedná. Uživatel, který zaregistruje nelegální online obsah, tak má možnost ho během několika málo sekund nahlásit. Při ohlášení není nutno uvádět žádné osobní údaje. Vše je plně anonymní. E-mailovou adresu, respektive jinou formu kontaktu je možno uvést v případě zájmu o zpětné informování oznamovatele. Tento kontakt nebude bez souhlasu oznamovatele předán třetím stranám. Obsah vyplněných formulářů ONLINE HOTLINE analyzuje. Hlášení, která vyhodnotí jako opodstatněné, následně předává policii, mobilním operátorům, poskytovatelům internetových služeb a také mezinárodní organizaci INHOPE k přijetí nezbytných opatření, která zamezí dalšímu šíření nezákonného a škodlivého obsahu v kyberprostoru. V České republice může rozhodnout o nelegálnosti nahlášeného obsahu, či o jeho trestnosti pouze soud. Některé případy nezákonného a škodlivého obsahu mohou být z kyberprostoru odstraněny na základě interních pravidel mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetu. ONLINE HOTLINE tedy nemůže garantovat odstranění nebo znepřístupnění nahlášeného obsahu. Pokud se nezákonný či nevhodný obsah nachází v zahraničí, předávají pracovníci hlášení příslušné zahraniční internetové Horké lince v rámci organizace INHOPE, případně Interpolu. Zde je nutno mít na zřeteli to, že každý stát má své vlastní zákony a má své vlastní kritéria a mechanismy ohledně nelegálního obsahu. ONLINE HOTLINE provozuje nezisková organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu z.s. (NCBI) Na financování provozu se v letech 2015 – 2016 podílí Evropská komise a Ministerstvo vnitra. Provozovatel ONLINE HOTLINE  spolupracuje s linkou Policie ČR „Hlášení kyberkriminality“ , CSIRT.CZ (provozuje CZ.NIC) a NCKB (Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které je součástí NBÚ). V rámci bezpečnostní komunity navrhuje provozovatel ONLINE HOTLINE legislativní změny v oblasti kybernetické bezpečnosti a nelegálního obsahu na internetu.

 

Poradna e-bezpečí

Poradna je provozována Centrem prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP v Olomouci (2008-2015). Poradenská činnost je poskytována anonymně a zdarma. Poradna je finančně podporována Statutárním městem Olomouc, Ministerstvem vnitra ČR, Olomouckým krajem, společností O2 Czech Republic, firmou Seznam.cz, firmou Google a dalšími institucemi. Poradna byla podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci projektu “E-Bezpečí pro online kriminalitu 2015”, je rovněž pravidelně podporována z Programu prevence Statutárního města Olomouc.

 

Poradna projektu bezpečný internet.cz

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb. Emailová komunikace, platby přes internet a bohužel i internetové viry jsou každodenními průvodci více jak 5,5 milionů lidí, kteří se každý měsíc připojují na český internet. Čím více budou právě oni vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní data. Proto se zakládající partneři projektu, společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, domluvili a připravili společný projekt Bezpečný internet.cz. Hlavním cílem spojení je společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích a vzdělat české uživatele internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uživatele v oblasti bezpečného internetu.

 

 

Děti, mládež, rodiče

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Hlavním cílem sdružení je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. NCBI realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, pomoc uživatelům internetu v nesnázích, a na boj proti šíření ilegálního obsahu online. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického, obsahu na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí. K dalším významným projektům sdružení patří – Bezpečně on line, Proti nenávisti online, Mladí proti nenávisti online, atd. NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Na svých webových stránkách a profilech sociálních sítí přináší informace o aktuálních trendech v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří doporučení, jak se případným rizikům vyhnout, nebo jak je případně minimalizovat.

Projekty NCBI

The Web we want (Web podle nás)

O portálu „Web podle nás” – pro mnoho mladých lidí na začátku 21. století jsou jejich společenské interakce a aktivity na Internetu a osobnost v internetovém světě stejně důležité jako život ve světě fyzickém. Učitelé to proto musí mít na paměti a mladým lidem pomáhat, aby dokázali možnosti, které jim online technologie a sociální media nabízejí, využívat pro rozvoj klíčových kompetencí a aby se v první řadě stali přemýšlivými a zodpovědnými občany. Právě toto si klade za cíl Web podle nás, spuštěný v rámci sítě Insafe* v únoru 2013 na Den bezpečnějšího internetu. Vytvořili ho mladí lidé pro mladé lidi a jeho cílem je seznámit čtenáře s jejich právy a povinnostmi a přimět je, aby se zamysleli nad chováním vlastním i chováním svých vrstevníků. Stejně jako Web podle nás vytvořili mladí lidé pro mladé lidi, navrhli Pedagogickou příručku Webu podle nás učitelé pro učitele z celé Evropy i mimo ni. V plánech lekcí najdete nápady a aktivity, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi, aby rozvíjeli své tvůrčí a kritické myšlení, což budou v budoucnu nezbytně potřebovat, budou-li chtít svůj život smysluplně naplnit. Všechny plány hodin odpovídají evropskému rámci e-kompetencí, který pomáhá stanovit a popsat kompetence v oblasti ICT podle evropského rámce kvalifikací a nastiňuje metodické možnosti. Své návrhy na plány lekcí a zdroje materiálů nám můžete zasílat na adresu [email protected]. O síti Insafe – Insafe je evropská síť pro bezpečnější Internet zaměřená na osvětu, kterou spolufinancuje Evropská komise. Tvoří ji národní osvětová centra, linky pomoci a panely mladých v zemích Evropské unie a dále na Islandu, v Norsku, Rusku a Srbsku a její činnost koordinuje organizace European Schoolnet. Insafe si klade za cíl umožnit uživatelům využívat kladných stránek Internetu a zároveň se vyhýbat možným nebezpečím. Více informací je k dispozici na stránkách www.betterinternetforkids.eu nebo na adrese [email protected].

 

Bezpečně online

Projekt bezpecne-online.cz se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematickým těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery mají webové stránky bezpecne-online.cz za cíl také poskytnout základní metodickou podporu učitelům a rodičům. Webové stránky www.bezpecne-online.cz provozuje Národní centrum bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz díky finanční podpoře Poštovní spořitelny. Výukové materiály ke stažení – pro rodiče a učitele: (http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy/ke-stazeni).

 

Safer internet.cz

Informační centrum pro mládež (ICM) je součástí Národního centra bezpečnějšího internetu, Saferinternet.cz. Všem zájemcům poskytuje informace především v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí, způsobů trávení volného času, cestování. Specializuje se na oblast bezpečného užívání internetu, informování o potenciálních rizicích, které hrozí v případě neopatrného užívání sociálních sítí a obecné zvýšení povědomí o zodpovědném používání online technologií. Pořádá vzdělávací kurzy, besedy, konference, sdílí informace s ostatními centry a snaží se poskytovat příklady dobré praxe jak z oblasti požívání online technologií, tak i jiných činností mládeže. O všech aktivitách informuje především prostřednictvím internetových stránek www.saferinternet.czwww.bezpecne-online.cz. ICM je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládežwww.nicm.cz. Na evropské úrovni je součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org. Národní centrum bezpečnějšího internetu nabízí široké portfolio vzdělávacích programů pro děti, rodiče a profesionály. Díky speciálně proškoleným lektorům lze získat aktuální informace o rizicích ve světě online. Pro děti – školám nabízí preventivní semináře pro žáky již od třetích tříd. Pro rodiče a veřejnost – nabízí osvětové besedy pro rodiče a pěstouny i pro širokou veřejnost. Pro odborníky – poskytuje akreditované vzdělávací programy pro pedagogy, sociální pracovníky a pomáhající profesionály, metodiky ICT a koordinátory prevence kriminality pracovníky policie.

Mladí proti nenávisti online

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň: „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva”. Cílem kampaně „Mladí proti nenávisti online“, která je iniciována Radou Evropy, je vystupovat proti šíření nenávisti na internetu, zejména  rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu, extremismu, apod.

Kampaň podporuje šíření osvěty a vzdělávání v oblasti lidských práv a mediální výchovy, zejména mezi mládeží. Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například respektováním svobody vyznání. Evropský soud pro lidská práva identifikoval řadu forem projevu, které jsou považovány za nepřístojné a odporující Úmluvě (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Společným jmenovatelem těchto projevů je zášť a nenávist. Právě proti nenávisti je zaměřena kampaň Rady Evropy „Proti nenávisti online“, jejímž cílem je podpořit zájem o dění v oblasti lidských práv a bránit šíření nenávistných projevů, zejména na internetu. Podívejte se na video portugalského projektu „No Hate Ninja“.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK)

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PRVoK) se orientuje na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit. Od roku 2009 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace úspěšně zrealizovalo více než 20 projektů zaměřených na rizika komunikace ve virtuálních prostředích. Mezi nejvýznamnější patří – Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy, E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace, E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-2011, E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2016, Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy, E-Bezpečí pro Olomouc 2009 – 2016, E-Bezpečí pro Ostravu 2011 – 2016, Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2011-2016, Bezpečný internet – preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou, atd.

 

Projekty Centra PRVoK

E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt je časově neohraničený. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: kyberšikanu (forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií), kyber grooming (nebezpečná internetová manipulace, v rámci které útočník usiluje o osobní schůzku s nezletilou obětí, – útořník s obětí komunikuje prostřednictvím internetu a mobilních telefonů), stalking a kyberstalking (nebezpečné pronásledování, od 1. 1. 2010 trestný čin), sexting (rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů), sociotechnika (sociální inženýrství, metody manipulace, phishing, pharming).

Sexting.cz

Projekt zaměřený výhradně na problematiku sextingu.

 

NEBUĎ OBĚŤ 

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství, úředníky školských odborů na úrovni města Ostravy a Moravskoslezského kraje, knihovníky Knihovny města Ostravy. V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o jedinou organizaci specializující se na rizika internetu a komunikačních technologií, která aktivně pořádá a organizuje akce směřující k minimalizaci těchto rizik, do nichž opakovaně a aktivně zapojujeme přímo naši primární cílovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a učňovských oborů.

 

Projekt„Seznam se bezpečně“

Pomáhá dětem, jejich rodičům a pedagogům bojovat s nástrahami internetu. Snaží se upozornit na nebezpečné situace a ukázat, jak je řešit. V roce 2007 nedokázali pomoc mladé patnáctileté dívce, která kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, byl založen projekt Seznam se bezpečně. Od té doby organizace pomohla více než 14 000 lidem, a další tisíce pak navštíví na školách.

Hlavní aktivity

 • Filmynatočili trilogii filmů, které upozorňují na rizika spojená s využíváním internetu. V prvním díle, ukazují rizika anonymního seznamování. Například příběh o Andree, která byla na schůzce naslepo znásilněna, nebo příběh malé Moniky, která si dopisovala s pedofilem. Lze se dozvědět, co vše se může stát, pokud děti poskytnou své intimní fotografie a jaké to je být vydírán. Druhý díl „Seznam se bezpečně! 2“ byl představen v březnu 2012. Mimo jiné se zabývá otázkou, jestli se nejčastější oběti – děti – nestaly i částečně pachateli. Poukazuje na největší hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inženýrství a dětskou prostituci. Zároveň otevírá téma, že kyberšikana není přeceňovaný problém a mýtus. Třetí díl mapuje případ zneužití 39 dětí skautskými vedoucími Piškotem a Meluzínem. Rafinovaná elektronická i lidská manipulace a výborná znalost skautského prostředí dala pachatelům do ruky nástroj, díky němuž žádný z rodičů zneužívaných chlapců nepojal sebemenší podezření, přestože se jim trestná činnost odehrávala takřka před očima.
 • Spoty – v rámci projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem “Křečci v síti“. Tyto spoty jsou vhodné pro menší děti. Pro ty starší bylo natočeno Desatero s Benem.
 • Výjezdy do škol – ročně navštíví desítky škol a snaží se jim jinou, odlehčenější formou představit rizika internetu. Na nich jsou doprovázeni některými z ambasadorů projektu – Ben Cristovao, Mirek Vaňura  nebo Braňo Holiček. Jak takové návštěvy škol vypadají, se můžete podívat zde.
 • Divadlo – divadelní inscenace #jsi_user, vznikla ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Důvod pro předání informací divadelní formou je jednoduchý. Jen na „prknech, která znamenají svět“, je možné cílovou skupinu nejen pobavit, ale zábavnou formou jim i něco předat tak, aby tomu porozuměly. Inscenace vznikala metodou kolektivní improvizace, debat a diskuzí, aby co nejvíce reagovala na aktuální události. Proto i text této hry je z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný a upravený dramaturgem Janem Tošovským a režisérem Braněm Holičkem pro herce ve Studiu Ypsilon. Inscenace #jsi_user je výsledkem hledání nové formy, jak komunikovat netolismus a další problémy internetové bezpečnosti, a přitom se vyhnout moralizování. Podívejte se na ukázku z inscenace a rozhodněte se, jestli se na ní přijdete podívat.
 • Knihavšechny zkušenosti si nenechávají pro sebe. Nakladatelství GRADA vydalo publikaci „Bezpečně na internetu“, která nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují.

Bezpečný internet.cz

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb. Emailová komunikace, platby přes internet a bohužel i internetové viry jsou každodenními průvodci více jak 5,5 milionů lidí, kteří se každý měsíc připojují na český internet. Čím více budou právě oni vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní data. Proto se zakládající partneři projektu, společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, domluvili a připravili společný projekt Bezpečný internet.cz. Hlavním cílem spojení je společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích a vzdělat české uživatele internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uživatele v oblasti bezpečného internetu. Užitečný je rovněž slovník (http://www.bezpecnyinternet.cz/slovnik/default.aspx).

E-learningové kursy jsou rozděleny do cílových skupin:

Kraje pro bezpečný internet

E-learningové kurzy pro všechny věkové a profesní skupiny.

Projekt byl schválen usnesením Rady Asociace krajů České republiky na 6. zasedání Rady dne 12. – 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS. Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory. Realizaci e-learningového modulu zajišťuje společnost PC Help.  Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na realizaci projektu se také podílí společnosti Microsoft a Gordic. Organizačně a finančně se na projektu podílí všech 14 krajů ČR. Jednotlivé kurzy členěny dle kategorií – pro děti a studenty, – pro rodiče, – pro sociální pracovníky, – pro policisty, – pro učitele.

 

 

Internetem bezpečně

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru. Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcích. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:

 • provoz webových stránek internetembezpecne.cz
 • facebooková stránka Internetem Bezpečně
 • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
 • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
 • organizace odborných konferencí.

 

 

Projekt Nenávist na internet nepatří

Jedná se o jeden z projektů, který je realizován nestátní neziskovou organizací Sdružení D. Od srpna roku 2014 do dubna 2016 realizovali projekt Nenávist na internet nepatří, který vznikl za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Projektu se zúčastnilo 24 městských základních škol z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybralo, která ze tříd (8. nebo 9. roč.) se bude účastnit interaktivního divadelního představení – divadla fórum – na téma kyberšikana. Toto divadlo fórum se hrálo přímo v prostorách školy, jeho rozsah byl 3 vyučovací hodiny a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum – společné diskuze lektorů s žáky. Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vybrali 4-5 dětí, které se aktivně účastnily také informační peer kampaně Neboj se promluvit! Přímo ve škole. Zapojení žáků do kampaně bylo dobrovolnické a jeho cílem bylo, rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýšilo povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která probíhala na každé spolupracující škole, byla podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které odkazovaly na webové stránky www.nebojsepromluvit.cz.  Ty poradí svým návštěvníkům, jak si poradit v případě nenávistného útoku na internetu, ale také jim pomohou rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. Součástí projektu bylo také rozšíření know-how projektu po celé republice. Sdružení D pomohlo spřáteleným organizacím z Asociace dramacenter ČR připravit podmínky pro úspěšnou realizaci podobného projektu v dalších 6 velkých městech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Formou workshopů pomohlo Sdružení D lektorům a managementu spřátelených organizací porozumět principům divadla fórum, předalo jim scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomohlo jim také umět připravit podobnou informační kampaň.

 

Say No!

Kampaň Europolu pro děti a mládež proti sextingu a webcamtrollingu (on line sexuálnímu nátlaku a vydírání). Video i v českém jazyce. Europol sídlí v nizozemském Haagu a pomáhá 28 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Spolupracuje také s řadou partnerských zemí mimo EU a mezinárodních organizací. Europol poskytuje podporu donucovacím orgánům v celé EU v boji proti trestné činnosti a terorismu ve všech oblastech, které spadají do mandátu úřadu.

 

 

Učitelé, preventisté

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Hlavním cílem sdružení je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. NCBI realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, pomoc uživatelům internetu v nesnázích, a na boj proti šíření ilegálního obsahu online. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického, obsahu na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí. K dalším významným projektům sdružení patří – Bezpečně on line, Proti nenávisti online, Mladí proti nenávisti online, atd. NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Na svých webových stránkách a profilech sociálních sítí přináší informace o aktuálních trendech v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří doporučení, jak se případným rizikům vyhnout, nebo jak je případně minimalizovat.

Projekty NCBI

The Web we want (Web podle nás)

O portálu „Web podle nás” – pro mnoho mladých lidí na začátku 21. století jsou jejich společenské interakce a aktivity na Internetu a osobnost v internetovém světě stejně důležité jako život ve světě fyzickém. Učitelé to proto musí mít na paměti a mladým lidem pomáhat, aby dokázali možnosti, které jim online technologie a sociální media nabízejí, využívat pro rozvoj klíčových kompetencí a aby se v první řadě stali přemýšlivými a zodpovědnými občany. Právě toto si klade za cíl Web podle nás, spuštěný v rámci sítě Insafe* v únoru 2013 na Den bezpečnějšího internetu. Vytvořili ho mladí lidé pro mladé lidi a jeho cílem je seznámit čtenáře s jejich právy a povinnostmi a přimět je, aby se zamysleli nad chováním vlastním i chováním svých vrstevníků. Stejně jako Web podle nás vytvořili mladí lidé pro mladé lidi, navrhli Pedagogickou příručku Webu podle nás učitelé pro učitele z celé Evropy i mimo ni. V plánech lekcí najdete nápady a aktivity, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi, aby rozvíjeli své tvůrčí a kritické myšlení, což budou v budoucnu nezbytně potřebovat, budou-li chtít svůj život smysluplně naplnit. Všechny plány hodin odpovídají evropskému rámci e-kompetencí, který pomáhá stanovit a popsat kompetence v oblasti ICT podle evropského rámce kvalifikací a nastiňuje metodické možnosti. Své návrhy na plány lekcí a zdroje materiálů nám můžete zasílat na adresu [email protected]. O síti Insafe – Insafe je evropská síť pro bezpečnější Internet zaměřená na osvětu, kterou spolufinancuje Evropská komise. Tvoří ji národní osvětová centra, linky pomoci a panely mladých v zemích Evropské unie a dále na Islandu, v Norsku, Rusku a Srbsku a její činnost koordinuje organizace European Schoolnet. Insafe si klade za cíl umožnit uživatelům využívat kladných stránek Internetu a zároveň se vyhýbat možným nebezpečím. Více informací je k dispozici na stránkách www.betterinternetforkids.eu nebo na adrese [email protected].

Bezpečně online

Projekt bezpecne-online.cz se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematickým těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery mají webové stránky bezpecne-online.cz za cíl také poskytnout základní metodickou podporu učitelům a rodičům. Webové stránky www.bezpecne-online.cz provozuje Národní centrum bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz díky finanční podpoře Poštovní spořitelny. Výukové materiály ke stažení – pro rodiče a učitele: (http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy/ke-stazeni).

Praha bezpečně online

Praha bezpečně online 2017 je společný projekt Národního centra bezpečnějšího internetu, z. s., a městských částí Praha 6, 7 a 14. Projekt podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v oblasti bezpečnějšího užívání online technologií především u cílových skupin:

 • dětí a mládeže,
 • učitelů a rodičů,
 • zástupců Policie ČR,
 • sociálních a odborných pracovníků.

Projekt navazuje na předchozí úspěšně realizované ročníky a klade si za cíl nadále zvyšovat kompetence u všech cílových skupin aktivních uživatelů online technologií. Digitální technologie se neustále vyvíjí a je naším společným cílem společně přispět k udržení kroku s rychlým rozvojem. V uplynulých měsících jsme byli svědky několika vln ransomwarových útoků, které se zaměřují na nejširší spektrum cílových skupin. Kybernetická kriminalita je jediným rostoucím segmentem kriminálních jevů. V souvislosti s rozvojem internetu věcí se i nadále očekává, že právě IoT bude další zdroj zranitelností a bezpečnostních rizik. Proto je potřeba klást důraz na průběžné vzdělávání v oblasti online bezpečnosti. Vzdělaný uživatel je i bezpečný uživatel a bezpečný uživatel využije lépe všechna pozitiva internetu. V rámci projektu Praha bezpečně online 2017 proběhne ve spolupráci s MČ Praha 6, 7 a 14 na místních ZŠ celkem 192 kurzů primární prevence.

eSafety Label – Pro bezpečnější školu

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt eSafety Label, podporující realizaci bezpečného IT prostředí provozovaného na školách. V rámci své výuky a předávání zkušeností žákům mají školy povinnost provozovat bezpečné IT prostředí a přístup k online technologiím. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout tohoto cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele. Prostřednictvím webového portálu eSafety Label školy mohou:

 • Hledat informace, které jim pomohou předcházet a řešit problémy související s bezpečností online;
 • Prezentovat rodičům i ostatním zájemcům, do jaké míry jsou otázky bezpečnosti pro školu důležité;
 • Nabízet učitelům podněty k jejich soustavnému profesionálnímu vzdělávání.

Senioři bezpečně online

Každým rokem stoupá počet seniorů, kteří používají internet a další on-line nástroje a aplikace, mezi které patří nejčastěji e-mail, Skype, Facebook, internetové bankovnictví a další. Není divu. Vždyť internet nabízí mnoho výhod pro seniory, včetně kontaktu s rodinnými příslušníky, komunikaci napříč generacemi, rychlé nalezení informací důležitých pro život, nakupování z pohodlí domova a internetové bankovnictví. Internet pomáhá seniorům začlenit se do společnosti. Přináší důležité informace a zdroje, které jim pomáhají zůstávat déle aktivní.

 

Projekt “Praha – BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“ realizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou grantu Hlavního města PrahyMinisterstva vnitra. Stáhněte si Příručku účastníka” a dozvíte se více.

 

 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK)

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PRVoK) se orientuje na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit. Od roku 2009 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace úspěšně zrealizovalo více než 20 projektů zaměřených na rizika komunikace ve virtuálních prostředích. Mezi nejvýznamnější patří – Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy, E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace, E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-2011, E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2016, Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy, E-Bezpečí pro Olomouc 2009 – 2016, E-Bezpečí pro Ostravu 2011 – 2016, Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2011-2016, Bezpečný internet – preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou, atd.

Projekty Centra PRVoK

E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt je časově neohraničený. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: kyberšikanu (forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií), kyber grooming (nebezpečná internetová manipulace, v rámci které útočník usiluje o osobní schůzku s nezletilou obětí, – útořník s obětí komunikuje prostřednictvím internetu a mobilních telefonů), stalking a kyberstalking (nebezpečné pronásledování, od 1. 1. 2010 trestný čin), sexting (rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů), sociotechnika (sociální inženýrství, metody manipulace, phishing, pharming).

Sexting.cz

Projekt zaměřený výhradně na problematiku sextingu.

 

NEBUĎ OBĚŤ 

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství, úředníky školských odborů na úrovni města Ostravy a Moravskoslezského kraje, knihovníky Knihovny města Ostravy. V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o jedinou organizaci specializující se na rizika internetu a komunikačních technologií, která aktivně pořádá a organizuje akce směřující k minimalizaci těchto rizik, do nichž opakovaně a aktivně zapojujeme přímo naši primární cílovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a učňovských oborů.

 

Projekt„Seznam se bezpečně“

Pomáhá dětem, jejich rodičům a pedagogům bojovat s nástrahami internetu. Snaží se upozornit na nebezpečné situace a ukázat, jak je řešit. V roce 2007 nedokázali pomoc mladé patnáctileté dívce, která kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, byl založen projekt Seznam se bezpečně. Od té doby organizace pomohla více než 14 000 lidem, a další tisíce pak navštíví na školách.

Hlavní aktivity

 • Filmynatočili trilogii filmů, které upozorňují na rizika spojená s využíváním internetu. V prvním díle, ukazují rizika anonymního seznamování. Například příběh o Andree, která byla na schůzce naslepo znásilněna, nebo příběh malé Moniky, která si dopisovala s pedofilem. Lze se dozvědět, co vše se může stát, pokud děti poskytnou své intimní fotografie a jaké to je být vydírán. Druhý díl „Seznam se bezpečně! 2“ byl představen v březnu 2012. Mimo jiné se zabývá otázkou, jestli se nejčastější oběti – děti – nestaly i částečně pachateli. Poukazuje na největší hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inženýrství a dětskou prostituci. Zároveň otevírá téma, že kyberšikana není přeceňovaný problém a mýtus. Třetí díl mapuje případ zneužití 39 dětí skautskými vedoucími Piškotem a Meluzínem. Rafinovaná elektronická i lidská manipulace a výborná znalost skautského prostředí dala pachatelům do ruky nástroj, díky němuž žádný z rodičů zneužívaných chlapců nepojal sebemenší podezření, přestože se jim trestná činnost odehrávala takřka před očima.
 • Spoty – v rámci projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem “Křečci v síti“. Tyto spoty jsou vhodné pro menší děti. Pro ty starší bylo natočeno Desatero s Benem.
 • Výjezdy do škol – ročně navštíví desítky škol a snaží se jim jinou, odlehčenější formou představit rizika internetu. Na nich jsou doprovázeni některými z ambasadorů projektu – Ben Cristovao, Mirek Vaňura  nebo Braňo Holiček. Jak takové návštěvy škol vypadají, se můžete podívat zde.
 • Divadlo – divadelní inscenace #jsi_user, vznikla ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Důvod pro předání informací divadelní formou je jednoduchý. Jen na „prknech, která znamenají svět“, je možné cílovou skupinu nejen pobavit, ale zábavnou formou jim i něco předat tak, aby tomu porozuměly. Inscenace vznikala metodou kolektivní improvizace, debat a diskuzí, aby co nejvíce reagovala na aktuální události. Proto i text této hry je z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný a upravený dramaturgem Janem Tošovským a režisérem Braněm Holičkem pro herce ve Studiu Ypsilon. Inscenace #jsi_user je výsledkem hledání nové formy, jak komunikovat netolismus a další problémy internetové bezpečnosti, a přitom se vyhnout moralizování. Podívejte se na ukázku z inscenace a rozhodněte se, jestli se na ní přijdete podívat.
 • Knihavšechny zkušenosti si nenechávají pro sebe. Nakladatelství GRADA vydalo publikaci „Bezpečně na internetu“, která nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují.

Bezpečný internet.cz

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb. Emailová komunikace, platby přes internet a bohužel i internetové viry jsou každodenními průvodci více jak 5,5 milionů lidí, kteří se každý měsíc připojují na český internet. Čím více budou právě oni vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní data. Proto se zakládající partneři projektu, společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, domluvili a připravili společný projekt Bezpečný internet.cz. Hlavním cílem spojení je společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích a vzdělat české uživatele internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uživatele v oblasti bezpečného internetu. Užitečný je rovněž slovník (http://www.bezpecnyinternet.cz/slovnik/default.aspx).

E-learningové kursy jsou rozděleny do cílových skupin:

 

Hoax.cz

Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o těchto nástrahách, se kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné používání Internetu a jsou i v rozporu s Netiketou. Najdete zde pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů. Dříve než rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte naši databázi a ujistěte se, že právě Vy nerozesíláte zbytečnou poplašnou zprávu svým přátelům, známým či obchodním partnerům.

 

Better internet for kids

The Digital Agenda for Europe aims to have every European digital. Children have particular needs and vulnerabilities on the internet; however, the internet also provides a place of opportunities for children to access knowledge, to communicate, to develop their skills and to improve their job perspectives and employability. The ‘Strategy for a Better Internet for Children‘ proposes a series of actions to be undertaken by the Commission, Member States and by the whole industry value chain. Find out more on the EC website. In reaching this point however, EC policy has evolved over the course of a number of years and via various programmes. To help track this process, we have developed a policy roadmap aiming to provide a chronological overview of the various relevant activity lines and stakeholders involved, including programme timelines, key outreach events and campaigns, the role of industry, as well as the ongoing evaluation processes. Access the policy roadmap here.

 

 

Kraje pro bezpečný internet

E-learningové kurzy pro všechny věkové a profesní skupiny.

Projekt byl schválen usnesením Rady Asociace krajů České republiky na 6. zasedání Rady dne 12. – 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS. Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory. Realizaci e-learningového modulu zajišťuje společnost PC Help.  Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na realizaci projektu se také podílí společnosti Microsoft a Gordic. Organizačně a finančně se na projektu podílí všech 14 krajů ČR. Jednotlivé kurzy členěny dle kategorií – pro děti a studenty, – pro rodiče, – pro sociální pracovníky, – pro policisty, – pro učitele.

 

Akademie CZ.NIC

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o konkrétních tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Součástí výukového centra je také unikátní laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Akademie CZ.NIC se zaměřuje převážně na technická témata, která v jiných školících centrech nenajdete. Lektoři Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, především členové Laboratoří CZ.NIC, vysokoškolští pedagogové a odborníci s mnohaletou praxí, kteří se dlouhodobě věnují konkrétní problematice jako publicisté, vývojáři či konzultanti. Akademie CZ.NIC poskytuje služby a vzdělávání v oblasti internetových technologií již od roku 2009. Na webových stránkách CZ.NIC naleznete mimo jiné videoprojekt “Jak na Internet“, který je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ a provozovatele služby mojeID. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy, jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Seriál vzniknul v letech 2012 – 2014.

 

 

E-nebezpečí pro učitele

Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity pro učitele všech typů škol, kteří potřebují získat nové znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování spojeného s využíváním informačních a komunikačních technologií – zejména internetu a mobilních telefonů. Projekt nabízí všem pedagogům základních a středních škol působících na území Olomouckého kraje vynikající jednodenní certifikovaný prezenční kurz s následným e-learningovým vzděláváním realizovaným v systému LMS Unifor. Veškeré vzdělávací aktivity (včetně studijních materiálů) jsou zcela zdarma. Nabídka platí do naplnění kurzu účastníky (celkem 280 účastníků). Detaily o kurzu jsou k dispozici zde.

O projektu

Cílem projektu je poskytnout systematické a efektivní vzdělávání 280 učitelům ZŠ a SŠ v oblasti sociálně-patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální zejména v souvislosti s tím, jak žáci tráví svůj volný čas. Projekt se zaměřuje na tyto nebezpečné fenomény:

 • Kyberšikana a sexting
 • Kybergrooming
 • Kyberstalking a stalking
 • Ochrana osobních údajů
 • Problematika zneužití sociálních sítí (Facebook, Libimseti, …)

Učitelé mají v současnosti o sociálně-patologických jevech spojených s ICT velmi málo informací, jsou odkázáni na informace z médií, případně ze specializovaných zdrojů (ty však neposkytují systematickou edukaci). Učitelé navíc nevědí, jak v případných krizových situacích reagovat, které instituce zabezpečují řešení problémových situací, jak postupovat, v jakém případě se obrátit na Policii ČR apod. Tým projektu složený z expertů na tuto problematiku (řada z nich jsou přímo realizátory informačně-intervenčního projektu E-Bezpečí, pracovníky Preventivně-informační skupiny Policie ČR Olomouc apod.) pod garancí Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. vám zajistí kvalitní a funkční edukaci s velmi pozitivním dopadem jak na učitele, tak i na jejich žáky. Realizované vzdělávací akce jsou akreditované v rámci DVPP. Kromě samotné edukace získají učitelé řadu materiálů (přehledové listy, informační brožury, pracovní materiály, rady jak se zachovat a jak co řešit, právní rozbory), které mohou využívat pro svou vlastní výuku. Spolupráce s učiteli bude pokračovat i po skončení projektu prostřednictvím e-learningového studia ve speciálním vzdělávacím prostředí LMS Unifor.

Materiály pro studium:

 

Digikoalice

Otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jsme platforma otevřená každé organizaci, která se ztotožní s myšlenkami Memoranda. DigiKoalice propojuje zaměstnavatele a vzdělavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, navýšení jejich uplatnitelnosti nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. DigiKoalice vybízí k vzájemnému dialogu, otevřené komunikaci, spolupráci, a hlavně propagaci důležitosti digitální gramotnosti v dnešní době. Podporuje rozvoj digitální gramotnosti, digitálních dovedností a informatického myšlení. Sdružuje klíčové hráče v oblasti digitálních technologií a podporujeme jejich spolupráci. Prosazujeme pozitivní přístup k digitálním technologiím. Sdílí příklady dobré praxe.

 

 

Internetem bezpečně

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru. Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcích. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:

 • provoz webových stránek internetembezpecne.cz
 • facebooková stránka Internetem Bezpečně
 • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
 • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
 • organizace odborných konferencí.

 

Projekt Nenávist na internet nepatří

Jedná se o jeden z projektů, který je realizován nestátní neziskovou organizací Sdružení D. Od srpna roku 2014 do dubna 2016 realizovali projekt Nenávist na internet nepatří, který vznikl za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Projektu se zúčastnilo 24 městských základních škol z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybralo, která ze tříd (8. nebo 9. roč.) se bude účastnit interaktivního divadelního představení – divadla fórum – na téma kyberšikana. Toto divadlo fórum se hrálo přímo v prostorách školy, jeho rozsah byl 3 vyučovací hodiny a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum – společné diskuze lektorů s žáky. Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vybrali 4-5 dětí, které se aktivně účastnily také informační peer kampaně Neboj se promluvit! Přímo ve škole. Zapojení žáků do kampaně bylo dobrovolnické a jeho cílem bylo, rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýšilo povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která probíhala na každé spolupracující škole, byla podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které odkazovaly na webové stránky www.nebojsepromluvit.cz.  Ty poradí svým návštěvníkům, jak si poradit v případě nenávistného útoku na internetu, ale také jim pomohou rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. Součástí projektu bylo také rozšíření know-how projektu po celé republice. Sdružení D pomohlo spřáteleným organizacím z Asociace dramacenter ČR připravit podmínky pro úspěšnou realizaci podobného projektu v dalších 6 velkých městech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Formou workshopů pomohlo Sdružení D lektorům a managementu spřátelených organizací porozumět principům divadla fórum, předalo jim scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomohlo jim také umět připravit podobnou informační kampaň.

 

No More Ransom

Právo vymáhající orgány a IT bezpečnostní společnosti spojily své síly, aby narušily obchody v oblasti kybernetické kriminality spojené s ransomware. Webová stránka “No More Ransom” je iniciativou Národního centra pro boj s informační kriminalitou Nizozemské policie, Evropského centra pro boj proti kybernetické kriminalitě při evropské agentuře EUROPOL a dvou společností zabývajích se IT bezpečností, Kaspersky Lab a McAfee, s cílem pomoci obětem ransomware získat zpět jejich zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné zločincům. Protože je mnohem jednodušší vyhnout se napadení, než řešit situaci až v okamžiku, kdy je systém již napaden, obsahuje projekt také vzdělávací prvek zaměřený na uživatele s cílem informovat o způsobech, jakými škodlivý software typu ransomware funguje a jaká mohou být příjata předběžná opatření zabraňující infikování systému. Čím více subjektů bude podporovat tento projekt, tím lepšího výsledku bude dosaženo. Iniciativa je otevřena i dalším veřejným a privátním subjektům.

Preventivní rady a doporučení jak se bránit útoku ransomware.

 

Say No!

Kampaň Europolu pro děti a mládež proti sextingu a webcamtrollingu (on line sexuálnímu nátlaku a vydírání). Video i v českém jazyce. Europol sídlí v nizozemském Haagu a pomáhá 28 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Spolupracuje také s řadou partnerských zemí mimo EU a mezinárodních organizací. Europol poskytuje podporu donucovacím orgánům v celé EU v boji proti trestné činnosti a terorismu ve všech oblastech, které spadají do mandátu úřadu.

 STOP. THINK. CONNECT.

The Anti-Phishing Working Group (APWG)

 

Zaměstnanci, odborníci, široká veřejnost, senioři

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Hlavním cílem sdružení je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. NCBI realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, pomoc uživatelům internetu v nesnázích, a na boj proti šíření ilegálního obsahu online. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického, obsahu na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí. K dalším významným projektům sdružení patří – Bezpečně on line, Proti nenávisti online, Mladí proti nenávisti online, atd. NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Na svých webových stránkách a profilech sociálních sítí přináší informace o aktuálních trendech v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří doporučení, jak se případným rizikům vyhnout, nebo jak je případně minimalizovat.

Projekty NCBI

Safer internet.cz

Informační centrum pro mládež (ICM) je součástí Národního centra bezpečnějšího internetu, Saferinternet.cz. Všem zájemcům poskytuje informace především v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí, způsobů trávení volného času, cestování. Specializuje se na oblast bezpečného užívání internetu, informování o potenciálních rizicích, které hrozí v případě neopatrného užívání sociálních sítí a obecné zvýšení povědomí o zodpovědném používání online technologií. Pořádá vzdělávací kurzy, besedy, konference, sdílí informace s ostatními centry a snaží se poskytovat příklady dobré praxe jak z oblasti požívání online technologií, tak i jiných činností mládeže. O všech aktivitách informuje především prostřednictvím internetových stránek www.saferinternet.czwww.bezpecne-online.cz. ICM je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládežwww.nicm.cz. Na evropské úrovni je součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org. Národní centrum bezpečnějšího internetu nabízí široké portfolio vzdělávacích programů pro děti, rodiče a profesionály. Díky speciálně proškoleným lektorům lze získat aktuální informace o rizicích ve světě online. Pro děti – školám nabízí preventivní semináře pro žáky již od třetích tříd. Pro rodiče a veřejnost – nabízí osvětové besedy pro rodiče a pěstouny i pro širokou veřejnost. Pro odborníky – poskytuje akreditované vzdělávací programy pro pedagogy, sociální pracovníky a pomáhající profesionály, metodiky ICT a koordinátory prevence kriminality pracovníky policie.

Praha bezpečně online

Praha bezpečně online 2017 je společný projekt Národního centra bezpečnějšího internetu, z. s., a městských částí Praha 6, 7 a 14. Projekt podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v oblasti bezpečnějšího užívání online technologií především u cílových skupin:

 • dětí a mládeže,
 • učitelů a rodičů,
 • zástupců Policie ČR,
 • sociálních a odborných pracovníků.

Projekt navazuje na předchozí úspěšně realizované ročníky a klade si za cíl nadále zvyšovat kompetence u všech cílových skupin aktivních uživatelů online technologií. Digitální technologie se neustále vyvíjí a je naším společným cílem společně přispět k udržení kroku s rychlým rozvojem. V uplynulých měsících jsme byli svědky několika vln ransomwarových útoků, které se zaměřují na nejširší spektrum cílových skupin. Kybernetická kriminalita je jediným rostoucím segmentem kriminálních jevů. V souvislosti s rozvojem internetu věcí se i nadále očekává, že právě IoT bude další zdroj zranitelností a bezpečnostních rizik. Proto je potřeba klást důraz na průběžné vzdělávání v oblasti online bezpečnosti. Vzdělaný uživatel je i bezpečný uživatel a bezpečný uživatel využije lépe všechna pozitiva internetu. V rámci projektu Praha bezpečně online 2017 proběhne ve spolupráci s MČ Praha 6, 7 a 14 na místních ZŠ celkem 192 kurzů primární prevence.

Senioři bezpečně online

Každým rokem stoupá počet seniorů, kteří používají internet a další on-line nástroje a aplikace, mezi které patří nejčastěji e-mail, Skype, Facebook, internetové bankovnictví a další. Není divu. Vždyť internet nabízí mnoho výhod pro seniory, včetně kontaktu s rodinnými příslušníky, komunikaci napříč generacemi, rychlé nalezení informací důležitých pro život, nakupování z pohodlí domova a internetové bankovnictví. Internet pomáhá seniorům začlenit se do společnosti. Přináší důležité informace a zdroje, které jim pomáhají zůstávat déle aktivní.

 

Projekt “Praha – BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“ realizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou grantu Hlavního města PrahyMinisterstva vnitra. Stáhněte si Příručku účastníka” a dozvíte se více.

 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK)

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PRVoK) se orientuje na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit. Od roku 2009 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace úspěšně zrealizovalo více než 20 projektů zaměřených na rizika komunikace ve virtuálních prostředích. Mezi nejvýznamnější patří – Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy, E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace, E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-2011, E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2016, Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy, E-Bezpečí pro Olomouc 2009 – 2016, E-Bezpečí pro Ostravu 2011 – 2016, Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2011-2016, Bezpečný internet – preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou, atd.

 

Projekty Centra PRVoK

E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt je časově neohraničený. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: kyberšikanu (forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií), kyber grooming (nebezpečná internetová manipulace, v rámci které útočník usiluje o osobní schůzku s nezletilou obětí, – útořník s obětí komunikuje prostřednictvím internetu a mobilních telefonů), stalking a kyberstalking (nebezpečné pronásledování, od 1. 1. 2010 trestný čin), sexting (rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů), sociotechnika (sociální inženýrství, metody manipulace, phishing, pharming).

Sexting.cz

Projekt zaměřený výhradně na problematiku sextingu.

 

NEBUĎ OBĚŤ 

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství, úředníky školských odborů na úrovni města Ostravy a Moravskoslezského kraje, knihovníky Knihovny města Ostravy. V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o jedinou organizaci specializující se na rizika internetu a komunikačních technologií, která aktivně pořádá a organizuje akce směřující k minimalizaci těchto rizik, do nichž opakovaně a aktivně zapojujeme přímo naši primární cílovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a učňovských oborů.

 

Projekt„Seznam se bezpečně“

Pomáhá dětem, jejich rodičům a pedagogům bojovat s nástrahami internetu. Snaží se upozornit na nebezpečné situace a ukázat, jak je řešit. V roce 2007 nedokázali pomoc mladé patnáctileté dívce, která kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, byl založen projekt Seznam se bezpečně. Od té doby organizace pomohla více než 14 000 lidem, a další tisíce pak navštíví na školách.

Hlavní aktivity

 • Filmynatočili trilogii filmů, které upozorňují na rizika spojená s využíváním internetu. V prvním díle, ukazují rizika anonymního seznamování. Například příběh o Andree, která byla na schůzce naslepo znásilněna, nebo příběh malé Moniky, která si dopisovala s pedofilem. Lze se dozvědět, co vše se může stát, pokud děti poskytnou své intimní fotografie a jaké to je být vydírán. Druhý díl „Seznam se bezpečně! 2“ byl představen v březnu 2012. Mimo jiné se zabývá otázkou, jestli se nejčastější oběti – děti – nestaly i částečně pachateli. Poukazuje na největší hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inženýrství a dětskou prostituci. Zároveň otevírá téma, že kyberšikana není přeceňovaný problém a mýtus. Třetí díl mapuje případ zneužití 39 dětí skautskými vedoucími Piškotem a Meluzínem. Rafinovaná elektronická i lidská manipulace a výborná znalost skautského prostředí dala pachatelům do ruky nástroj, díky němuž žádný z rodičů zneužívaných chlapců nepojal sebemenší podezření, přestože se jim trestná činnost odehrávala takřka před očima.
 • Spoty – v rámci projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem “Křečci v síti“. Tyto spoty jsou vhodné pro menší děti. Pro ty starší bylo natočeno Desatero s Benem.
 • Výjezdy do škol – ročně navštíví desítky škol a snaží se jim jinou, odlehčenější formou představit rizika internetu. Na nich jsou doprovázeni některými z ambasadorů projektu – Ben Cristovao, Mirek Vaňura  nebo Braňo Holiček. Jak takové návštěvy škol vypadají, se můžete podívat zde.
 • Divadlo – divadelní inscenace #jsi_user, vznikla ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Důvod pro předání informací divadelní formou je jednoduchý. Jen na „prknech, která znamenají svět“, je možné cílovou skupinu nejen pobavit, ale zábavnou formou jim i něco předat tak, aby tomu porozuměly. Inscenace vznikala metodou kolektivní improvizace, debat a diskuzí, aby co nejvíce reagovala na aktuální události. Proto i text této hry je z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný a upravený dramaturgem Janem Tošovským a režisérem Braněm Holičkem pro herce ve Studiu Ypsilon. Inscenace #jsi_user je výsledkem hledání nové formy, jak komunikovat netolismus a další problémy internetové bezpečnosti, a přitom se vyhnout moralizování. Podívejte se na ukázku z inscenace a rozhodněte se, jestli se na ní přijdete podívat.
 • Knihavšechny zkušenosti si nenechávají pro sebe. Nakladatelství GRADA vydalo publikaci „Bezpečně na internetu“, která nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují.

Bezpečný internet.cz

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb. Emailová komunikace, platby přes internet a bohužel i internetové viry jsou každodenními průvodci více jak 5,5 milionů lidí, kteří se každý měsíc připojují na český internet. Čím více budou právě oni vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní data. Proto se zakládající partneři projektu, společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, domluvili a připravili společný projekt Bezpečný internet.cz. Hlavním cílem spojení je společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích a vzdělat české uživatele internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uživatele v oblasti bezpečného internetu. Užitečný je rovněž slovník (http://www.bezpecnyinternet.cz/slovnik/default.aspx).

E-learningové kursy jsou rozděleny do cílových skupin:

 

Hoax.cz

Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o těchto nástrahách, se kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné používání Internetu a jsou i v rozporu s Netiketou. Najdete zde pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů. Dříve než rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte naši databázi a ujistěte se, že právě Vy nerozesíláte zbytečnou poplašnou zprávu svým přátelům, známým či obchodním partnerům.

 

Better internet for kids

The Digital Agenda for Europe aims to have every European digital. Children have particular needs and vulnerabilities on the internet; however, the internet also provides a place of opportunities for children to access knowledge, to communicate, to develop their skills and to improve their job perspectives and employability. The ‘Strategy for a Better Internet for Children‘ proposes a series of actions to be undertaken by the Commission, Member States and by the whole industry value chain. Find out more on the EC website. In reaching this point however, EC policy has evolved over the course of a number of years and via various programmes. To help track this process, we have developed a policy roadmap aiming to provide a chronological overview of the various relevant activity lines and stakeholders involved, including programme timelines, key outreach events and campaigns, the role of industry, as well as the ongoing evaluation processes. Access the policy roadmap here.

 

 

Kraje pro bezpečný internet

E-learningové kurzy pro všechny věkové a profesní skupiny.

Projekt byl schválen usnesením Rady Asociace krajů České republiky na 6. zasedání Rady dne 12. – 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS. Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory. Realizaci e-learningového modulu zajišťuje společnost PC Help.  Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na realizaci projektu se také podílí společnosti Microsoft a Gordic. Organizačně a finančně se na projektu podílí všech 14 krajů ČR. Jednotlivé kurzy členěny dle kategorií – pro děti a studenty, – pro rodiče, – pro sociální pracovníky, – pro policisty, – pro učitele.

 

Akademie CZ.NIC

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o konkrétních tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Součástí výukového centra je také unikátní laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Akademie CZ.NIC se zaměřuje převážně na technická témata, která v jiných školících centrech nenajdete. Lektoři Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, především členové Laboratoří CZ.NIC, vysokoškolští pedagogové a odborníci s mnohaletou praxí, kteří se dlouhodobě věnují konkrétní problematice jako publicisté, vývojáři či konzultanti. Akademie CZ.NIC poskytuje služby a vzdělávání v oblasti internetových technologií již od roku 2009. Na webových stránkách CZ.NIC naleznete mimo jiné videoprojekt “Jak na Internet“, který je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ a provozovatele služby mojeID. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy, jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Seriál vzniknul v letech 2012 – 2014.

 

Digikoalice

Otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jsme platforma otevřená každé organizaci, která se ztotožní s myšlenkami Memoranda. DigiKoalice propojuje zaměstnavatele a vzdělavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, navýšení jejich uplatnitelnosti nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. DigiKoalice vybízí k vzájemnému dialogu, otevřené komunikaci, spolupráci, a hlavně propagaci důležitosti digitální gramotnosti v dnešní době. Podporuje rozvoj digitální gramotnosti, digitálních dovedností a informatického myšlení. Sdružuje klíčové hráče v oblasti digitálních technologií a podporujeme jejich spolupráci. Prosazujeme pozitivní přístup k digitálním technologiím. Sdílí příklady dobré praxe.

 

 

Viry.cz

Autorem stránek je nenápadný jedinec se jménem Igor Hák (*1981) a přezdívkou Igi, který byl od malička vychováván rodiči pouze a jen v boji s počítačovou havětí. Autor vystudoval Univerzitu Hradec Králové – obor Obecná Informatika. Momentálně pracuje ve společnosti ESET software spol. s r.o. Je tak havětí celoživotně postižen. Vznik stránky, ze které nyní vychází viry.cz, se datuje na začátek roku 1998, kdy nastala osudová chyba – byl získán přístup k Internetu. Během několika let prošly stránky řadou změn. Od změny názvu (původně „Počítačová Infiltrace“) přes změny designu i obsahu. Dalším významným mezníkem bylo získání domény VIRY.CZ. Havěť se postupem času stala každodenním problémem většiny uživatelů a zřejmě až výskyt červa Blaster/Lovsan znamenal obrovský zlom v návštěvnosti těchto stránek. Velkým okamžikem byl bezesporu vznik diskuzního fóra FORUM.VIRY.CZ, což je obrovská „studnice informací“ a to hlavně díky skvělým moderátorům a rádcům, kteří ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu odvádějí fantastickou práci.

 

Iniciativa Nešlape.cz

Nabízí pomoc na odvirování či zrychlení počítače on line.

Dostupnost odkudkoliv – službu vzdálené pomoci lze využít, ať už jste kdekoliv. Doma i v práci. Diagnostika zdarma – zdarma předem určí zdroj problémů. Potom se s Vámi dohodnou na dalším postupu. Rychlá reakce a profesionalita – tým je složen pouze z odborníků a na požadavky reaguje téměř okamžitě. Žádná platba předem – platbu uskutečníte až na závěr a pochopitelně pouze v případě, že bude zákrok úspěšný.

 

 

Internetem bezpečně

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru. Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcích. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:

 • provoz webových stránek internetembezpecne.cz
 • facebooková stránka Internetem Bezpečně
 • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
 • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
 • organizace odborných konferencí.

 

 

Projekt Nenávist na internet nepatří

Jedná se o jeden z projektů, který je realizován nestátní neziskovou organizací Sdružení D. Od srpna roku 2014 do dubna 2016 realizovali projekt Nenávist na internet nepatří, který vznikl za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Projektu se zúčastnilo 24 městských základních škol z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybralo, která ze tříd (8. nebo 9. roč.) se bude účastnit interaktivního divadelního představení – divadla fórum – na téma kyberšikana. Toto divadlo fórum se hrálo přímo v prostorách školy, jeho rozsah byl 3 vyučovací hodiny a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum – společné diskuze lektorů s žáky. Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vybrali 4-5 dětí, které se aktivně účastnily také informační peer kampaně Neboj se promluvit! Přímo ve škole. Zapojení žáků do kampaně bylo dobrovolnické a jeho cílem bylo, rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýšilo povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie. Informační kampaň, která probíhala na každé spolupracující škole, byla podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které odkazovaly na webové stránky www.nebojsepromluvit.cz.  Ty poradí svým návštěvníkům, jak si poradit v případě nenávistného útoku na internetu, ale také jim pomohou rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní. Součástí projektu bylo také rozšíření know-how projektu po celé republice. Sdružení D pomohlo spřáteleným organizacím z Asociace dramacenter ČR připravit podmínky pro úspěšnou realizaci podobného projektu v dalších 6 velkých městech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Formou workshopů pomohlo Sdružení D lektorům a managementu spřátelených organizací porozumět principům divadla fórum, předalo jim scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomohlo jim také umět připravit podobnou informační kampaň.

 

No More Ransom

Právo vymáhající orgány a IT bezpečnostní společnosti spojily své síly, aby narušily obchody v oblasti kybernetické kriminality spojené s ransomware. Webová stránka “No More Ransom” je iniciativou Národního centra pro boj s informační kriminalitou Nizozemské policie, Evropského centra pro boj proti kybernetické kriminalitě při evropské agentuře EUROPOL a dvou společností zabývajích se IT bezpečností, Kaspersky Lab a McAfee, s cílem pomoci obětem ransomware získat zpět jejich zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné zločincům. Protože je mnohem jednodušší vyhnout se napadení, než řešit situaci až v okamžiku, kdy je systém již napaden, obsahuje projekt také vzdělávací prvek zaměřený na uživatele s cílem informovat o způsobech, jakými škodlivý software typu ransomware funguje a jaká mohou být příjata předběžná opatření zabraňující infikování systému. Čím více subjektů bude podporovat tento projekt, tím lepšího výsledku bude dosaženo. Iniciativa je otevřena i dalším veřejným a privátním subjektům.

Preventivní rady a doporučení jak se bránit útoku ransomware.

 

Say No!

Kampaň Europolu pro děti a mládež proti sextingu a webcamtrollingu (on line sexuálnímu nátlaku a vydírání). Video i v českém jazyce. Europol sídlí v nizozemském Haagu a pomáhá 28 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Spolupracuje také s řadou partnerských zemí mimo EU a mezinárodních organizací. Europol poskytuje podporu donucovacím orgánům v celé EU v boji proti trestné činnosti a terorismu ve všech oblastech, které spadají do mandátu úřadu.

 

Kyberšikana

Kybernetická – počítačová šikana, angl. cyberbullying je druh šikany využívající informační a komunikační technologie (počítače, tablety, mobilní telefony, sociální sítě, emaily apod.) k ublížení druhému (vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.).

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Kyberšikana: co všechno se pod tím skrývá?
 • Kybernetická šikana je taky šikana. Přečti si jak se jí bránit!
 • Kyberšikaně můžeš aktivně předcházet.
 • Kyberšikana II
 • Kyberšikana – Let´s fight together
 • Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
 • Jak předcházet kyberšikaně? 10 tipů pro rodiče a učitele dětí
 • Šikana v mobilních telefonech? Outing, happy slapping & spol.
 • Kyberšikana zaměřená na učitele – jak jsou pachatelé vlastně trestáni?
 • Jaký dopad má kybernetická agrese na učitele? A co se s tím dá dělat?
 • Komentář: Vytočte svého učitele – natočte jeho reakci a vyhrajete Fajn lyžák za 750 000. A říkejme tomu třeba prank.
 • Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích
 • Počet případů vydírání v kyberprostoru roste. Oběťmi jsou nejenom děti, ale také dospělí.
 • Kyberšikana na GIFYO v novém kabátu opět pokračuje
 • Kauza “roztahovačky” duní republikou
 • Další tragický případ kyberšikany – Rebecca Ann Sedwick
 • Mládeži nepřístupno
 • Výskyt kyberšikany u žáků 2. stupně ZŠ Hálkova, Olomouc
 • Kyberšikana je stejně škodlivá jako šikana fyzická, zjistila studie
 • Sebevražda Tylera Clementiho
 • Kyberšikana zaměřená na učitele řádí, mění se její formy
 • Kyberšikana zaměřená na pedagogy českých vysokých škol
 • Specifické znaky kyberšikany vs. klasická šikana
 • Změny ve vnímání verbálních forem kyberšikany
 • Kanadským Vancouverem otřásla zpráva o smrti patnáctileté školačky Amandy Toddové
 • 95 procent případů kyberšikany je realizováno z žertu
 • Ghyslain Raza aka Star Wars Kid se stal právníkem
 • Jak se chránit před kyberšikanou a jak se bránit kyberútočníkům
 • Co je kyberšikana?
 • Kyberšikana si vyžádala další oběť. Tentokrát smrtelnou.
 • Má happy slapping své hranice?
 • Jak se bránit kyberšikaně zaměřené na učitele
 • Happy slapping
 • Internet a kyberšikana
 • Mobilní telefony a kyberšikana
 • Jak ve škole postupovat při řešení kyberšikany
 • Kyberšikana a prevence
 • Kyberšikana na Facebooku
 • Zkušenosti učitelů z práce se třídou, v níž se vyskytla kyberšikana. Díl 1: Gábina.
 • Jak na prevenci kyberšikany
 • Kyberšikana jako jeden z projevů celospolečenské krize výchovy
 • Vydírání dětí postupuje podle několika schémat, je třeba se je naučit rozpoznat
 • Cyberbullying – zákeřnost Internetu

 

O kyberšikaně

Anglickým výrazem „cyberbullying“ označujeme kybernetickou šikanu, kyberšikanu, či počítačovou šikanu. Obecně ji můžeme definovat jako agresivní používání elektronických informačních kanálů a komunikačních přístrojů (e-mail, instant messaging, textové zprávy, mobilní telefon, pagery, pomlouvačné webové stránky) k šikanování, ponižování nebo trýznění jednotlivců i skupin prostřednictvím osobních útoků.

Následky kyberšikany

Že je kyberšikana novým nebezpečným fenoménem dospívající mládeže, svědčí několik případů z celého světa. Prvním takovým je příběh z roku 2003 kanadského chlapce Ghyslaina Razu, který se natočil na video, když předváděl jednu ze svých oblíbených postav Hvězdných válek. Patnáctiletý hoch s nadváhou imitoval souboj s náhražkou světelného meče a vydával bojovné výkřiky. Po čase toto video našli jeho spolužáci a umístili na internet jako vtip, jenž za krátkou dobu získal vysokou sledovanost. Chlapce nabytá popularita psychicky rozložila a zbytek školní docházky strávil v psychiatrické péči. Pozitivní stránkou byla reakce spolužáků – uspořádali petici žádající producenty Hvězdných válek, aby Ghyslainovi věnovali drobnou roli v dalším pokračování. Daleko tragičtější vyústění měly další čtyři nejznámější případy kyberšikany.

Rizika online komunikace

Kyberšikana (kybernetická – počítačová šikana, angl. cyberbullying) je druh šikany využívající informační a komunikační technologie (počítače, tablety, mobilní telefony, sociální sítě, emaily apod.) k ublížení druhému (vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.). Aktéry kyberšikany jsou (obdobně jako u klasické šikany): Agresor – Oběť – Přihlížející (publikum).

Kybergrooming

Nebezpečná internetová manipulace, v rámci které útočník usiluje o osobní schůzku s nezletilou obětí, útočník s obětí komunikuje prostřednictvím internetu a mobilních telefonů.

Kybergroominglze vysvětlit jako psychickou manipulaci dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem získat důvěru oběti, vylákat ji na osobní schůzku a zpravidla sexuálně zneužít. Kybergrooming se nejčastěji vyskytuje v rámci instant messengerů (Facebook messenger, Skype), sociálních sítí (Facebook, Twitter, Badoo), internetových seznamek (libimseti.cz) a různých blogovacích stránek.

 

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Kybergrooming
 • Jak můžete přispět k tomu, aby se vaše dítě nestalo obětí kybergroomingu?
 • Co je to kybergrooming?

 

Počet případů kybergroomingu spojených s Minecraftem roste. Rodiče, pozor!

Komentář – Je Skaut pro moje dítě bezpečný?

Nové trestné činy spojené se zneužíváním dětí

„Jít či nejít?“ Nové video projektu E-Bezpečí

Případy kybergroomingu I.

Stručně o dětské pornografii

Kybergrooming – praktické ukázky

Kybersex

Chcete vědět, co je to cyber grooming?

Kybergrooming

 

Sexting

Sexting je rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů.

Sexting je spojení slov sex a textování, a znamená posílání textového, fotografického, audio a video obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Takový obsah, zasílaný převážně v rámci milostného vztahu, je zejména po jeho ukončení zneužit k poškození druhé strany jeho zveřejněním nebo k výhrůžce jeho zveřejnění. Sexting, v němž figurují nezletilé a mladistvé osoby, může být z právního hlediska kvalifikován i jako trestný čin. Jedná se o velmi rizikové chování!

Sexting

Termínem sextingu (česky ekvivalent by zněl sextování) označujeme elektronické rozesílání zpráv, obrázků a videí se sexuálním obsahem. Nejčastěji tyto materiály vznikají v rámci partnerských vztahů, jejich pořízení nás uvádí do nebezpečí, že budou zveřejněny a šířeny bez našeho vědomí internetem či pomocí mobilních telefonů. Podle jediného českého serveru sexting.cz, který se zabývá výhradně problematikou sextingu, skýtá tento nový fenomén několik druhů rizikového chování:

 1. Potenciálním útočníkům dáváme k dispozici citlivý materiál, který mohou zneužít proti nám.
 2. Tento materiál může na internetu kolovat několik let nebo může být použit za několik let od svého vzniku.
 3. Oběť sextingu může být vystavena tzv. harašení či sexuálním útoků.
 4. Šiřitelé sextingu se mohou stát pachateli přestupku či trestného činu (šíření dětské pornografie, ohrožování mravní výchovy mládeže apod.).

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Sexting vážně není moc cool
 • O co jde, když se řekne sexting?

 

Kyberflashing – staronový druh sexuálního kontaktu v online světě

Kyberflashing je staronový druh sexuálního kontaktu spojeného s IT technologiemi, který je založen na sdílení intimních materiálů bez nutnosti ověření identity jednotlivých aktérů. V praxi má formu zejména odesílání intimních materiálů do mobilních telefonů okolních osob, aniž by věděly, od koho materiál (třeba pornografická fotografie či video) pochází. Velmi často se pro kyberflashing používá aplikace Airdrop, v minulosti se pro kyberflashing využívaly především přenosy souborů přes technologii bluetooth.

Varování: Vydírání prostřednictvím úniku intimních fotografií se stále častěji týká dospělých! Oběťmi bývají často osamělí movití muži.

Počet případů sextingu trvale roste – uživatelé dělají stále stejné chyby

Fenomén sexting v teorii a praxi (díl 1)

Fenomén sexting v teorii a praxi (díl 2)

Proč vlastně děti realizují sexting?

Komentář: Opravdu je sledování pornografie dětmi v pohodě?

Sexting aneb Černobílá budoucnost

Sex za peníze – sladký život s hvězdičkou

Závislost na kybersexu

Tým projektu E-Bezpečí přispěl k vypátrání nebezpečného online vyděrače

Nové případy sextingu a vydírání v kontextu sociální sítě GIFYO

Dětská prostituce

Tragický případ sextingu z USA

České děti o sextingu

Co je sexting

První pomoc pro zastavení šíření intimních fotografií internetem

 

Stalking a kyberstalking

Cyberstalking („kybernetický lov“) a označuje se jím zneužívání online komunikace k nabízení nepožadovaných služeb a věcí, virtuální pronásledování, obtěžování a zastrašování vybraných uživatelů přes internet. Oběti tohoto chování jsou pak pronásledovány a obtěžovány v chatovacích místnostech („chat roomech“) spamem, zanecháváním vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů apod. V kriminologickém smyslu je stalking, tedy pronásledování, definován jako úmyslné, zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Cyberstalking můžeme považovat za jeho elektronickou podobu.

Co je to stalking a cyberstalking

Stalking (lov, pronásledování) je termín, který označuje opakované a stupňované obtěžování, které může mít řadu různých forem a různou intenzitu. Pronásledovatel svou oběť například bombarduje SMS zprávami, e-maily, telefonáty či “dárky”, jež oběť nechce. Ve spojení s využitím ICT u útočníka hovoříme o termínu cyber-stalking. V tomto případě jde o zasílání různých zpráv pomocí instant messengerů (ICQ), chatu, prostřednictvím VoIP technologií apod. Nejčastějšími obětmi stalkingu jsou celebrity, ex-partneři, politici, zhrzení v lásce apod.

Kyberstalking

Kyberstalking lze jednoduše nazvat nebezpečným pronásledováním. Útočník využívá informační a komunikační technologie k dlouhodobému, opakovanému a stupňovanému kontaktování – pronásledování své oběti, ve které chce úmyslně vyvolat pocit strachu o své soukromí, zdraví nebo život.

 

 

Virtuální nápadník – preventivní film o stalkingu

 

Podporuje používání internetu a mobilních telefonů vznik domácího násilí?

Vítá vás vaše historie… Změny na Facebooku.

Stalking celebrit aneb I cena slávy má své hranice (1. část)

Stalking celebrit aneb I cena slávy má své hranice (2. část)

Stalking celebrit aneb I cena slávy má své hranice (3. část)

Stalking celebrit aneb I cena slávy má své hranice (4. část)

Stalking a jeho právní výklad

Typologie stalkerů

Cyberstalking – praktické ukázky

 

Netholismus

Termín netolismus (příp. netholismus) lze vysvětlit pojmem závislost – v tomto případě závislost na virtuálních drogách, mezi které můžeme zařadit sociální sítě, počítačové hry, různé internetové služby, ale i užívání samotných zařízení jako např. mobilní telefon, televize apod. Takto závislou osobu označujeme slovem netholik.

Netholismus

Co je to netholismus, netholik? S dětským věkem se pojí jistá dávka naivity, důvěřivosti, ale i neopatrnosti, nezodpovědnosti a touha po dobrodružství, přátelství. Spojení všech těchto vlastnosti je právě při špatném používání internetu velice nešťastné. Pokud přidáme sociálně vyloučené dítě bez kamarádů, možnosti zažít úspěch a obdiv, máme tu profil jedince, jenž snadno propadá závislosti na internetu, hraní, ale i bezhlavému seznamování pomocí sociálních sítí. Ve virtuální společnosti může i sebevětší outsider školního kolektivu zažívat obdiv. Samozřejmě že vyhledávání nových přátel pomocí seznamek a chatů nepovažujeme za špatné jednání, sounáležitost i úspěch chce zažívat každý jedinec, dítě o to víc. Problém je v patologické závislosti na internetu prohlubující asociální chování. Následuje absence přirozených sociálních vztahů, nemožnost a neschopnost jejich budování. Závislost stupňuje izolaci a vytváří bludný kruh. Selhávání v reálném světě je kompenzováno úspěchy i obdivem na internetu. Obou se dá totiž snadno dosáhnout díky vítězství v hrách, vybájenému profilu, atd. Avšak čas strávený v kyberprostoru není věnován kamarádům, koníčkům, studiu a dalším bohulibým činnostem. Z aktuálních zpráv ovšem vyplývá, že netholikem se může stát i dospělý člověk.

 

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Ujíždíš na internetu? Otestuj se!

 

Existuje závislost na internetu?

Závislostní chování na internetu u dětí 2. stupně ZŠ

 

Hry

Počítačové hry lze v zábavním průmyslu považovat za dobře vydělávající artikl, a to i přes fakt, že se do současné doby ve značné míře stahují nelegálně. Navštívíme-li obchod specializující se na prodej počítačových her, najdeme zde tisíce titulů (od akční střílečky po simulátor letu). Však jen v době, kdy vznikaly tyto řádky, jeden z největších eshopů v České republice s IT technikou ve svém herním oddělení disponoval 1.752 ks herních titulů, a to jen pro platformu PC (pro stolní počítače) – tedy nejsou zde započítány hry, které byly vydány pouze pro herní konzole (Xbox, Playstation apod.) Rodičům, kteří mají snahu své dítě chránit i ve světě počítačových her, může tento úkol připadat nesplnitelný.

 

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Byla jednou jedna PC hra …. a začala nás bavit!
 • Hraní a nic než hraní? Jak si zahrát ale neprohrát
 • Ulítáváš na hrách? Udělej si test!
 • Závislost na počítačích – co můžete udělat vy?
 • Hlavní příznaky závislosti na počítačových hrách
 • Jak vyzrát na počítačové hry? 10 tipů pro rodiče
 • O co vlastně jde v počítačových hrách?

 

K pozitivním vlivům hraní World of Warcraft

 

Komunikace se světem

Sociální síť (z angl. social network nebo community network) v rámci pojmů virtuálního světa můžeme definovat jako online službu, která na základě registrace umožní vytvořit profil uživatele, pod kterým lze tuto službu využívat zejména ke komunikaci, sdílení informací, fotografií, videa atd. s dalšími registrovanými uživateli.

FacebookStatistiky potvrzují, že Facebook je nepopiratelným lídrem na poli sociálních sítí. Číslo, jež je této skutečnosti důkazem, je ohromující -1,871 miliardy aktivních uživatelů po celé planetě (leden 2017).

 

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Jak nastavit soukromí na sociálních sítích?
 • Sociální sítě – jak je to s nimi doopravdy?
 • Užívej si sociální sítě, ale rozumně!
 • Chat – tipy a pravidla
 • Chat? Ano, ale opatrně!
 • Jak chatovat
 • Co není při chatování OK?
 • Seznamování po internetu (EN)
 • Mobilní tipy do pohody
 • Fotky a videa natočená mobilem? Ano, ale s respektem.
 • Etiketa při používání mobilních telefonů.
 • Bezpečnostní pravidla
 • Rád na netu poznáváš nové lidi? Ok, ale dávej si pozor!
 • Rizika sociálních sítí
 • Co teenagery na sociálních sítích tak baví?
 • Jste nervózní ze sociálních sítí? 10 tipů pro vás!
 • Rizika chatu – jak na ně
 • Chat – jaká rizika hrozí dětem a teenagerům?

 

Rizika sociálních sítí

Rodičům byly odebrány děti kvůli obvinění ze šikany. Vše zaznamenávali a sdíleli na YouTube. 

Komentář: Abychom pochopili fenomén „modrá velryba“, musíme především pochopit, že Rusko není země zaslíbená. Ruské děti totiž páchají sebevraždy 3x častěji, než je celosvětový průměr… aniž by hrály tuto hru.

Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod.

České děti na Facebooku (část 1)

České děti na Facebooku (část 2)

Zdeněk Svěrák obětí trollingu

Facebook a majetková kriminalita

Google spustil českou lokalizaci Centra zásad a bezpečnosti YouTube

Komentář – Lidské hyeny a Facebook

Stručný přehled vybraných podmínek užívání Facebooku

V případu tzv. Facebookové vraždy padl první trest

Právo na ochranu osobnosti v prostředí internetu.

Která profilová fotografie je ta správná?

Sociální sítě jako prostředí pro nebezpečnou virtuální komunikaci

Facebook podruhé

On-line komunikace očima mladistvých

Buď v bezpečí – kompletní přehled

Jak nastavit svému dítěti první mobilní telefon?

Buď v bezpečí – přehledové listy pro školy

Nový projekt E-Bezpečí a společnosti O2 Czech Republic odstartoval ve Zlatých Horách

Nedej se, přiznej se

Seznam se bezpečně 2

Kde hledat informace?

Kdo by měl vést děti k bezpečnému užívání informačních a komunikačních technologií?

Bezpečná komunikace a rodiče – jak mohou pomoci?

Jak děti seznamovat s riziky elektronické komunikace?

Nebezpečí elektronické komunikace – strašák nebo vážný problém?

Jak nastavit svůj účet na Facebooku

Češi se nebojí, polovina si mezi přátele přidá kohokoli

Jak moc anonymní jste na Facebooku?

Kybergenerace virtuálního světa aneb generace Facebooku, seznamte se!

České děti patří mezi nejvíce ohrožené riziky na internetu.

České děti jsou v přístupu k internetu liberální, a proto zranitelné, říká studie.

Pravidla k bezpečnému užívání na internetu pro děti a školáky

 

Listina dětských práv na internetu

Jistě znáte listinu základních lidských práv a svobod. Každý člověk by měl její obsah dobře znát, aby si byl vědom své ceny ve společnosti, ale i právního prostoru, který mu je vymezen. Každé dítě, které se pouští do kyberprostoru, by zase mělo být seznámeno se svými právy na internetu. Proto byla sestavena tzv. Listina dětských práv na internetu. Jedná se o kodex, jenž by měl dětem zabezpečit pocit bezpečí, svobody a respektu ze strany všech uživatelů internetu. Jak tedy vypadá listina dětských práv na internetu?

Netiketa

Všem jsou známá pravidla slušného chování, majitelům řidičského průkazu navíc i pravidla silničního provozu. Ne každý se podle nich sice řídí, ale to podvědomí o jejich existenci nemění. V podstatě se dá konstatovat, že vše má svá pravidla, obyčejná dětská hra i mezinárodní obchod. Pravidla jsou zkrátka potřeba pro většinu lidské činnosti. I když Cicero tvrdí, že „žádná pravidla nejsou pevná a trvalá“, zkusíme si nastínit zásady slušného chování na internetu. Internet je prostorem anonymity, mnozí lidé tak snadno ztrácí v diskuzích mantinely, uráží jiné uživatele, neberou si servítky se staršími, o užívání vulgarismů ani nemluvě. Podobný vzorec chování, kterého se nevyvaruje někdy ani inteligentní otec rodiny, můžeme sledovat i v silničním provozu – netolerance, agresivita, hrubost, předvádění síly atd.

INHOPE

Pojmem INHOPE označujeme mezinárodní asociaci internetových horkých linek (Internet Hotlines). První linka byla založena v roce 1999 a její sídlo je v irském Dublinu. Cílem linek INHOPE je bojovat proti kriminalitě na internetu. V hledáčku se tak ocitá především dětská pornografie, ale snaží se děti chránit i před snadno přístupnou a legální pornografií a dalšími nezákonnými aktivitami. Posláním INHOPE je podpora Internet Hotlines po celém světě, jejich spolupráce a snaha o dosažení toho, aby internet byl bezpečným místem. Národní horké linky nabízí veřejnosti jednoduchý způsob, jak oznámit podezřelý, nelegální obsah, který byl nalezen na internetu. Síť těchto linek obdržela jen v posledních 27 měsících od veřejnosti 900.000 oznámení o nelegálním obsahu na internetu. V současné době INHOPE sdružuje 33 národních horkých linek ve 29 zemích celého světa. Základním dokumentem INHOPE je tzv. Code of practice. V Českých zemích se rozjel Internet Hotline díky Nadaci Naše dítě, a to již v roce 2007. Co všechno můžeme na stránkách www.internethotline.cz nahlásit? V podstatě vše, co je nelegální. O nezákonných praktikách na internetu se dozvíte více v kapitole Internet a legislativa.

 

Informace na netu

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Jak moc spoléhat na wikipedii?
 • Jak poznám dobrý článek na wikipedii?
 • Vyhledávání snadno a rychle

Nákupy na netu

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Placení kartou na netu
 • Jak můžeš platit online?
 • E-shopů je spousta! Ale který je ten pravý?!
 • Jak správně vybrat zboží?
 • Nenech se napálit! Podvody při online nákupech
 • 7 zlatých pravidel internetových nákupů
 • Podvody při online nákupech
 • Platba kartou přes internet – na co si dát pozor?
 • Možnosti plateb online
 • Jak vybrat dobrý e-shop

 

Rizika nakupování na internetových bazarech nebo inzertních portálech

Internetové bazary a inzertní portály, jako např. Bazoš.cz, Sbazar.cz, Hyperinzerce, Avízo.cz, Annonce apod., jsou plné inzerátů a lákavých nabídek prodeje nejrůznějšího zboží. Můžeme zde velmi levně nakoupit, ale také narazit i na falešné nabídky neexistujícího zboží.

Rizika nakupování na aukčních portálech

Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží, byť již použité, za příznivou cenu. A k tomu nám skvěle slouží tzv. aukční portály, tedy www prezentace na internetu, na nichž probíhá elektronická aukce se zbožím či službami, při které není cena zboží předem stanovena a určí se až během dražby v soutěži mezi několika nakupujícími a prodejci.

Rizika nakupování v e-shopech

Nakupování v e-shopech (internetových obchodech) je mezi lidmi stále více populární. Dokladem toho je zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého mělo v minulém roce (tj. 2015) zkušenost s nákupem zboží v e-shopu celkem 42 % Čechů a počet nakupujících přes internet nadále stoupá.

 

Internetbanking

Díky Internetu už to nemusí znamenat fronty na poště a vyplňování složenek, banky totiž nabízejí internetové bankovnictví. Internetbanking umožňuje ovládat bankovní účet pohodlně z domova a běžné finanční operace realizovat v několika vteřinách přes Internet. Protože ale Internet se svými takřka neomezenými možnostmi představuje i určitá rizika, je důležité vědět, jak celý systém vlastně funguje a na co si dát pozor.

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Phishing není jen rybaření. Je to podvod!
 • Co to je internetbanking a jak funguje?
 • Internetové finanční podvody aneb na co si dát pozor
 • Je internetové bankovnictví bezpečné?
 • Jak vlastně funguje internetbanking?

 

Stahování a sdílení dat

Snaha ochránit děti před tímto obsahem je nekončící boj, každou takovou stránku, která je z internetu odstraněna, totiž nahradí desítky dalších. Jejich regulace je navíc složitá i proto, že řada nevhodných stránek je umístěna na zahraničních serverech. O to důležitější je, aby rodiče věděli, co jejich dětem na internetu hrozí, a hlavně jak pro ně zajistit bezpečí při surfování. V této sekci vám nabízíme rady a tipy, jak se jako rodiče a učitelé s problematickými internetovými stránkami vyrovnat.

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Peer-topeer sítě: jak fungují a kde je problém
 • Co a jak se dá stáhnout z netu?
 • Právo na netu
 • Facebook
 • Stahování a sdílení dat (2)
 • Autorský zákon – co se smí a co už ne?
 • Kde, co a jak stahovat z Internetu
 • Čemu na internetu důvěřovat?
 • Pornografie na internetu

 

Péťa

Víte co dělá Vaše dítě na internetu? S kým si píše? Že ne? V tomto videu to názorně uvidíte.

http://www.bezpecne-online.cz/item/21-peta

 

Technická ochrana počítače

Online se dají vyřešit běžné věci, jako jsou nákupy, daňová přiznání nebo bankovní převody. Čím důležitější a hodnotnější jsou záležitosti, které lidé vyřizují přes internet, tím více je i lidí, kteří se snaží takové počínání nabourat nebo z něj vytěžit nějaký majetek. Většinou k tomu používají ilegální a škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně, nebo např. e-mailoví červi a phishingové e-maily. Obecně platí, že počítač, který nemá žádný technický štít, se po připojení k internetu do 60 vteřin stane terčem útoku. A škody mohou být závážné: vedle technických defektů a ztráty dat hrozí i velké finanční ztráty. Pomocí škodlivého softwaru je možné vystopovat například hesla k bankovním účtům ovládaným po internetu a dostat se tak přímo k penězům. Internet dnes hraje stále důležitější roli v životě dětí a teenagerů. Přitom je ale i spousta stránek, které pro ně nejsou vhodné a mohou ohrozit jejich zdravý vývoj. Toto nebezpečí si postupně začínají uvědomovat i rodiče a ptají se po filtrovacích programech, které pomohou jejich děti před nevhodným obsahem chránit. Proto přinášíme nejen základní informace o ochraně počítače a dat, ale i o možnostech nasazení filtrů pro ochranu dětí před nevhodným obsahem.

 

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web https://bezpecne-online.saferinternet.cz/index.php

 • Základní poučení co je co
 • Jak se bránit
 • Základní poučení o spamech a hoaxech
 • Jak fungují spamfiltry
 • Možnosti rodičovské kontroly

 

Méně než polovina rodičů pravidelně kontroluje, co dělají jejich děti na internetu

Digitální rodičovství – starý koncept v novém kabátě

Rozhodni se sám – prevence přímo pro děti

Zahraniční výzkum zmapoval míru obav rodičů o bezpečnost jejich dětí na internetu

 

Ochrana dítěte v online prostředížijeme v době, kdy je užívání internetu dětmi prakticky nevyhnutelné a znalosti dětí v oblasti informačních a komunikačních technologií často převyšují znalosti jejich rodičů. Mnozí rodiče vzhledem k této skutečnosti na ochranu svých dětí v online prostředí prakticky rezignují. Nechají své děti v online prostředí bez dozoru.

Desatero dobrého „kybernetického“ rodiče – naše děti se často ze strany rodičů a dalších „starších generací“ setkávají s nepochopením v podobě dehonestace užívaných moderních technologií – aplikací a služeb s poukazováním na čas strávený jejich užíváním. Nezřídka děti slýchávají slova: „My jsme Facebook neměli a taky jsme žili …; Ty děti si dnes neumí ani hrát, jsou jen na internetu …“.

Programy na hlídání dětí v online prostředíkromě různých funkcí v samotném operačním systému lze k monitorování činnosti dětí na internetu užít sofistikovanější programy a aplikace, k tomuto účelu přímo vytvořené. Je tedy jasné, že toho budou umět mnohem více. Největším kladem je variabilita – monitoring dítěte lze provádět napříč různými zařízeními (počítač, tablet, mobilní telefon) a různými operačními systémy (Windows, Android, iOS apod.). Ceny takových aplikací nejsou nikterak závratné.

Router – zabezpečení připojení k internetu. Začněme od základu, a to zabezpečím internetového připojení. Průměrná domácnost dnes nemá na internet připojený pouze počítač, ale i chytré telefony, tablety, chytré televize, herní konzole, domácí disková uložiště a pomalu již přibývají chytrá zařízení jako dětské chůvičky připojené na internet, IP kamery nebo chytré LED žárovky.

Počítač – zabezpečení zařízení. Abychom mohli úspěšně čelit mnohým nástrahám v online prostředí, je třeba dodržovat několik hlavních zásad zabezpečení svého zařízení:

 • Aktualizovaný operační systém
 • Aktualizovaný software
 • Zapnutý antivirový program
 • Aktivní firewall
 • Pravidelně zálohovat svá data

 

Software

Windows – uživatelské účty. Pokud v domácnosti počítač užívá více osob, je vhodné každé z nich vytvořit vlastní uživatelský účet. Zamezí se tak zejména ztrátě důležitých dat (dokumenty, fotografie apod.), neboť každý uživatel bude mít vlastní složky s daty a nemá oprávnění zasahovat do dat jiného uživatele – pokud mu to není v nastavení dovoleno. Navíc v případě uživatelského účtu dítěte lze nastavit, že nebude mít oprávnění instalovat nové aplikace bez vědomí dospělého, resp. administrátora.

 

Sociotechnika

Internetové podvody

PHISHING

PHISHING je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. K získání těchto důvěrných informací využívají podvodné e-maily, které na první pohled vypadají, že jsou odeslány přímo z banky a snaží se přesvědčit uživatele, aby kliknul na odkaz. Jestliže neopatrný uživatel na tento falešný odkaz klikne, dostane se na podvodné stránky, kde jsou po něm požadovány, přístupové údaje k účtům, platebním kartám nebo jiné důvěrné informace. Pokud je uživatel naivně vyplní, získají tato data podvodníci, kteří je následně využijí pro svůj prospěch. Popis podvodu a rady, jak se bránit najdete části Co je to phishing. V databázi najdete názornou ukázku některých phishingových podvodů. Ve skutečnosti je denně generováno tisíce podvodných e-mailů a vytvořeny stovky falešných stránek s podvodnými formuláři. Hlavní obranou je kromě dobrého antispamového filtru vždy zachovat chladnou hlavu a použít rozum. Pamatujte: Banka nemá důvod rozesílat e-maily s odkazy na formulář s důvěrnými informacemi!

PODVODNÉ LOTERIE

Podvodné loterie jsou druhem podvodu, kdy jsou lidem rozeslány e-maily s oznámením o výhře vysoké částky v eurech, dolarech nebo v jiné zajímavě měně. V případě, že oslovený výherce kontaktuje provozovatele loterie, je mu sděleno, že výhra bude vyplacena, jakmile zaplatí manipulační poplatek ve výši v přepočtu až několika desítek tisíc korun, který samozřejmě není možné odečíst ze slíbené výhry. V případě, že uživatel poplatek zaplatí, je po něm obvykle požadován další, dokud je ochoten platit. Zaplacené peníze a slíbenou výhru už nikdy neuvidí.  V databázi najdete názornou ukázku některých “zajímavých” oznámení o výhře. Ve skutečnosti je denně generováno mnoho podobných e-mailů s různými názvy loterií, princip je však vždy velmi podobný. Hlavní obranou je kromě dobrého antispamového filtru vždy zachovat chladnou hlavu a použít rozum. Podrobnější informace o podvodných loteriích si můžete přečíst ZDE.

SCAM 419

SCAM 419 je označení pro druh podvodu u nás známého spíše jako Nigerijské dopisy. Tyto podvody nejsou žádnou novinkou, existovaly již dříve buď ve formě dopisu nebo jako faxy. Rozvojem e-mailové komunikace se podvody masově rozšířily, ale princip zůstává stejný. Osloví vás neznámý člověk, že zdědil, získal nebo dokonce spravuje něčí majetek ve výši několika desítek milónů dolarů a potřebuje pomoc při jeho převodu ze země. Za to je slíbená tučná odměna ve výši několika desítek procent z celkové částky. Princip podvodu spočívá v tom, že oběť musí neustále platit něčekané administrativní poplatky a převod majetku se stále oddaluje. V naší databázi najdete názornou ukázku několika těchto podvodů. Denně však chodí do různých e-mailových schránek tisíce různých nových nebo upravených verzí a hlavní obranou je kromě dobrého antispamového filtru vždy zachovat chladnou hlavu a použít rozum. Podrobněji o těchto podvodech si můžete přečíst ZDE.

MALWARE

MALWARE je všeobecné označení pro škodlivý kód. Nejčastěji to může být počítačový vir, červ nebo stále častěji Trojský kůň. Dříve se podobná havěť šířila přímo e-mailem, ale v dnešní době se stále více využívá sociální inženýrství, kdy v textu e-mailu je pouze odkaz na tento škodlivý kód pod záminkou, že odkaz směřuje na zajímavý obrázek, video nebo e-pohlednici. Pokud neopatrný uživatel na odkaz klikne, stáhne si namísto slibovaných obrázků škodlivý kód. Obranou je kromě dobrého antispamového filtru, kvalitního antivirového programu a včas aktualizovaného systému hlavně rozum. Tvůrci malware jsou vždy o krok před výrobci antivirů, kteří reagují na nové hrozby. V databázi najdete názornou ukázku zákeřných e-mailů.

SPAM

Spam – nebo také spamming lze nejjednodušeji vysvětlit jako zasílání nevyžádané elektronické pošty (email, messenger apod.). Jedná se o masové rozesílání e-mailů s převážně reklamním sdělením, avšak s příchodem diskusních fór a různých messengerů spamming přechází i na tyto kanály. Jedná se o masové zasílání reklamního sdělení, nikoliv o cílené.

Sociální inženýrství

Sociální inženýrství – jedná se o způsob manipulace vybrané osoby nebo skupiny osob za účelem získání informace nebo nenápadného donucení k určitému jednání (akci), a využívá lidské naivity, neobezřetnosti a hlouposti. Smysl sociálního inženýrství spočívá v uvedení oběti do situace, o které se domnívá, že je jiná, než ve skutečnosti je. Jinými slovy: není třeba uživateli prolamovat heslo speciálními programy, když jej útočník může uvést do situace, kdy je sám dobrovolně sdělí.

PHISHING

Phishing – je podvodná technika využívající informační a komunikační technologie k získávání citlivých údajů – přihlašovacích údajů k různým webovým službám a aplikacím, hesel, čísel kreditních karet apod. Zpravidla je v prvotní fázi celého podvodu užito sociální inženýrství.

NETIKETA

RFC dokumenty popisují standardy pro práci na Interentu. Dokumenty nejdříve prochazejí procesem schválení a po té je jim přiděleno číslo, pod kterým je lze vyhledatseznamu pravidel. Přestože mnoho pravidel je pro odborníky, existují některá i pro běžné uživatele. Mezi ně patří RFC 1855 Netiquette Guidelines. Pochází sice z roku 1995, kdy u nás o existenci Internetu vědělo málo lidí a od té doby se mnoho věcí se změnilo, základ pravidel slušného chování na síti zůstává zachován a proto je zde český překlad.

MALWARE

Co to je malware – slovo malware vzniklo složením anglických slov malicious a software, tedy škodlivý software. V češtině se někdy označuje jako počítačová havěť. Jedná se o počítačový program nebo jakýkoliv kus programového kódu vytvořený za účelem napadení – vniknutí do systému (jeho infikování) za účelem jeho poškození, ovládnutí, odcizení dat, sledování uživatele apod. Pod malware spadají počítačové viry, červi, trojské koně, spyware, adware, rootkity, keyloggery, ransomware atd.

VIRY, ČERVI, TROJSKÉ KONĚ

Počítačové viry, červi a trojské koně – za počítačový vir je označován škodlivý program nebo část programového kódu, který se spustí bez vědomí uživatele.  Cílem počítačového viru je zpravidla získání kontroly nad počítačovým systémem nebo jeho částí, a následně poškození uživatele samotného (kupříkladu smazáním souborů bez vědomí uživatele).

RANSOMWARE

Ransomware je druh škodlivého kódu (malware), který v infikovaném zařízení zpravidla zablokuje uživateli přístup k části systému nebo v současné době spíše zašifruje sadu vybraných souborů.

BOTNET

Botnetoznačujeme v rámci škodlivého softwaru (malware) síť „zotročených“ zařízení ovládaných z centrálního místa útočníkem. Slovíčko zařízení je zde na místě, neboť do botnetu dnes nemusí být zapojen pouze počítač, ale i chytrá zařízení (SMART) jako je televizní přijímač, router, dětské chůvičky s připojením na internet nebo IP kamery.

KEYLOGGER

Keylogger – jedná se o škodlivý kód nainstalovaný v systému, jehož činnost je uživateli dokonale skryta, a jeho úkolem je zaznamenat činnost uživatele zejména zaznamenáváním každého stisku klávesy. Některé keyloggery jsou vybaveny funkcí „vyfocení“ aktuální pracovní plochy uživatele v daném časovém intervalu.

 

Klonování profilů jako klasická invazivní technika funguje velmi dobře na děti. V polovině případů si neověřují, zda je o přátelství žádají skutečně jejich spolužáci a kamarádi z reálného světa.

Varování: Online vydírání zaměřené na české děti probíhá i v angličtině. E-Bezpečí eviduje nové případy

Jak o modré velrybě informovali experti a organizace v zemích, do kterých se fenomén dostal

Varování – Internetoví vyděrači opět cílí na modelky. Nabízejí jim lukrativní práci v zahraničí

Webcam trolling s Chatroulette se po letech opět vrací, poradna projektu E-Bezpečí za poslední měsíc eviduje hned několik případů

Hledáte si milence či milenku v prostředí internetových seznamek? Dávejte si velký pozor, můžete se totiž stát obětí vydírání 

Romance Scams opět řádí – terčem jsou tradičně senioři

Komentář: Verbální násilí se na Facebooku stalo společenskou normou.

Phishingové útoky na klienty FIO banky

První polovina prázdnin ve znamení podvodných spamových útoků .

Webcam trolling

Útoky na účty elektronického bankovnictvím neustávají ani v novém roce

E-Bezpečí a Nadace Vodafone podporují výuku seniorů v oblasti bezpečného chování na internetu

Sociální aspekty chování na internetu se zaměřením na internetové hrozby

Riziková forma navazování kontaktů s dětmi v prostředí sociálních sítí

Demokracie bez vyhledávače

Proč je lepší Google nekrotit.

Stali jste se obětí tzv. policejního viru? Zaplatili jste? Lze vám pomoci!

Podvodné nabídky na Aukru – fiktivní volba „přidat do košíku“

Policejní virus znovu útočí – tentokráte s prezidentem Zemanem v záhlaví

Virtuální desetiletá dívka pomohla v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí

Počet uživatelů Facebooku roste – srovnání mezi rokem 2010 a 2013

Podvodné mobilní platby na Facebooku

Když se řekne Přiznání

Bez překážek ke hvězdám

Metody identifikace podvržených fotografií s pomocí specifikace EXIF

Podvody s falešnými webkamerami řádí i v ČR

Krádež identity

Socialbot: dejte si pozor s kým se přátelíte

Digitální stopy

Zajímá Facebook vaše bezpečí?

Pohazení od internetu nečekejte

Manipulativní komunikace jako fenomén online komunikačních prostředí

České děti se na internetu příliš svěřují

Nebezpečné komunikační praktiky a sociální inženýrství

 

HOAX

Téměř každý z uživatelů e-mailu se čas od času setká s nevyžádanou poštou (spamem), případně s jeho odnoží – falešnou poplašnou zprávou – čili hoaxem.

Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert či kanadský žertík. V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.

Hoax

Co je to hoax? Výraz hoax [:houks:] má původ v angličtině a překládáme jej nejčastěji jako falešnou a poplašnou zprávu, novinářskou kachnu, podvod i žert. Hoaxy se šíří pomocí emailů, které si přeposílají samotní uživatelé. Není tedy samovolně a skrytě šířený jako viry a trojské koně.

ŘETĚZOVÉ E-MAILY

Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je i šíření různých řetězových e-mailů. Některé z nich jsou původně napsány a rozeslány s dobrým úmyslem. Mnoho řetězových zpráv však neobsahuje úplné nebo přesné informace nebo postupným šířením dochází občas i k jejich úpravám. Existují také zprávy, týkající se pouze určité skupiny uživatelů, přesto jsou často rozesílány na veškeré e-mailové adresy, které jsou v adresáři. Takové chování není přímo v souladu s Netiketou. Co může být pro někoho užitečná informace je pro jiného zbytečný nebo dokonce obtěžující e-mail. Například se příjemce netýká, informace je zkreslená, nezajímá ho nebo původně užitečnou informaci opakovaně a již zbytečně přijímá do své e-mailové schránky.
V databázi serveru HOAX.cz v sekci řetězové e-maily je sbírka těch, které kolují nebo kolovaly českým Internetem. Často jsou doplněny o komentáře nebo obsahují odkazy na další informace. Dříve než rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte naši databázi a ujistěte se, že právě Vy nerozesíláte zbytečnou řetězovou zprávu svým přátelům, známým či obchodním partnerům.

 

Reklama fiktivního Leo Anderse slibuje extrémně rychlou a účinnou metody výuky cizích jazyků. Jedná se však o podvod.

Nebezpečné klíčenky s GPS lokalizací? Hoax.

Senioři opět v hledáčku internetových podvodníků

Policie vám zablokuje váš počítač

Milionářka Sára mi nabídla 10 milionů dolarů

Nový hoax

Čeho se nebát – HOAX, fámy atd.

Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy – jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

Úloha primární prevence aneb Jak informovat o rizikových jevech spojených s internetem

 

Další témata

Happy Slapping

V části kyberšikana jsme již nastínili rozrůstající se novou zábavu mládeže především ve Velké Británii – happy slapping (šťastné, spokojené fackování). Pojďme si toto zvrácené zahánění nudy a zažívání vzrušení přiblížit o něco více, popularita „spokojeného fackování“ totiž roste a nebude trvat dlouho a své příznivce si jistě najde i u nás.

 

Motivujte dítě k programování – pokud vaše dítě tráví příliš mnoho času na internetu a na vině nejsou zcela sociální sítě nebo počítačové hry – prostě jej počítače zajímají, podpořte jej v jeho zálibě. Existuje několik webových stránek, které vám v tom pomůžou.

 

Co je syndrom FoMO

Velké množství kybernetických útoků dokážeme snadno odvrátit – využívají totiž lidských chyb

Poradna projektu E-Bezpečí od počátku roku řešila již více než stovku případů internetové kriminality. Časté je vydírání, kyberšikana a také stalking.

Zákoutí „temného“ internetu

Trpíte nomofobií? Otestujte se!

Senioři jako oběti internetové kriminality

Děti a závadný obsah na internetu

Google ustavil pracovní skupinu pro implementaci práva “být zapomenut”

ASMR – nová virtuální droga?

Hlad ve světě médií

Sladký život s hvězdičkou II

Omezí mezinárodní konference používání Internetu?

V České republice řádí falešné SMS

Anna už není jen jméno

Soukromí z pohledu nové legislativy

Máme ve světě internetu svá práva?

Krátký úvod do sekundární viktimizace dětských obětí online vydírání

Zloději z brněnského podchodu na Facebooku

Populace Facebooku pozvolna stárne. A co my?

Fenomén – disinhibiční efekt

Malý úvod do buzzování s virálními videi

K problematice prenatálních profilů v rámci sociální sítě Facebook

Komentář: Hysterie kolem závislosti malých dětí na IPADech je zbytečná a nepodložená

Mezinárodní festival studentských filmů Písek

 

Internet – ráj pedofilů?

Bleskurychlé šíření informací po internetu vytváří dojem, že se v posledních letech některé jevy dějí stále častěji, neboť se o nich dozvídáme velmi podrobně a takříkajíc on-line. Je tedy opravdu internet semeništěm pedofilie a dětské pornografie? Ano i ne. Potenciální pedofil si zde může vybírat oběti a pak je lákat do svých osidel prostřednictvím elektronické komunikace. Může se také ale jen ukájet tím, že s dítětem komunikuje, posílá mu kritické obrázky nebo je od něj vyžaduje.

Digitální zrození: vítejte v online světě.

Studie společnosti AVG ukázala, že čtvrtina dětí má své online profily ještě předtím, než se narodí. AMSTERODAM – 18. října 2010 – Nahrávání prenatálních fotografií z ultrazvuku, sdělování zkušeností během těhotenství na Twitteru, online fotografická alba dětí od jejich narození a dokonce vytváření emailových adres pro nemluvňata – dnešní rodiče stále více zanechávají digitální stopy svých dětí již od jejich narození nebo dokonce před ním.