Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici

 

Komise pro prevenci kriminality a trestní justici (Comission for Crime Prevention and Criminal Justice, CCPCJ) je orgánem OSN určeným pro formulaci mezinárodních politik a doporučení v oblasti boje proti kriminalitě. CCPCJ slouží jako platforma pro mezinárodní spolupráci při boji s organizovaným zločinem, ekonomické kriminalitě, praní špinavých peněz, obchodu s lidmi a korupci. Zabývá se rovněž problematikou prevence kriminality mládeže a městské kriminality, vývojem systémů trestní spravedlnosti a rolí trestního práva při ochraně životního prostředí. V rámci CCPCJ byly dohodnuty mezinárodní úmluvy (Úmluva o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Úmluva proti korupci) a řada modelových legislativních norem a standardů. CCPCJ představuje rovněž významnou platformu pro boj proti terorismu. Sekretariátem CCPCJ je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC). Důležitou úlohou tohoto úřadu je poskytování technické pomoci rozvojovým zemím při implementaci mezinárodních úmluv a při vytváření a implementaci legislativy. Součástí UNODC je odbor prevence terorismu, který poskytuje technickou pomoc v oblasti boje proti terorismu. Jedná se především o právní služby související s implementací protiteroristických úmluv a jejich protokolů. (mzv.cz/mission.vienna)

Zájmy České republiky u Komise pro prevenci kriminality a trestní justici zastupuje Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích.