Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Evropské fórum pro bezpečnost ve městech

Evropské fórum pro bezpečnost ve městech (EFUS) vzniklo roku 1987 pod záštitou Rady Evropy a od té doby funguje jako jediná platforma v Evropě sdružující místní a regionální hráče na poli bezpečnosti ve městech. V současné době je členy EFUS 250 měst a regionů z 16 zemí.

Cíli EFUS jsou:

 • Podněcovat vyvážený přístup k bezpečnosti ve městech nalézající rovnováhu mezi prevencí, represí a sociální soudržností.
 • Podporovat místní autority ve vytváření, rozvoji a vyhodnocování jejich místních bezpečnostních politik.
 • Podporovat místní samosprávy v procesu přípravy a provádění vnitrostátních a evropských politik.

EFUS tak podporuje a inspiruje volené představitele místních a regionálních samospráv, kteří mají zájem na spolupráci v oblasti udržitelné bezpečnosti napříč politickým spektrem. Fórum dále usnadňuje sdílení zkušeností mezi místními a regionálními autoritami v souladu se zásadou „města pomáhají městům“.

Díky síti expertů z univerzit, institucí a neziskových organizací spolupracujících s EFUS poskytuje fórum svým členům podporu při nasazování inovativních metod a nástrojů. Ve Francii, Itálii, Belgii, Španělsku, Portugalsku a Německu vznikla také národní fóra.

Fórum je řízeno Valným shromážděním sestávajícím z 33 místních a regionálních autorit, které jsou každý rok voleny všemi členy.

EFUS spolupracuje s většinou zemí Evropské unie, má účastnický status v Radě Evropy
a pozorovatelský status u Evropské komise a OSN. Je členem Fóra občanské společnosti pro drogy
a spolupracuje s Evropskou sítí prevence kriminality.

EFUS je regionální místopředsednickou organizací Světové sítě pro bezpečná města vedené programem OSN pro lidská sídla a regionálním partnerem Sítě silných měst, kde reprezentuje Evropu. EFUS je dále uznáván jako organizace občanské společnosti Organizací amerických států
a podporuje rozvoj fór v Africe a Latinské Americe.

ČLENSTVÍ V EFUS

Svým členům EFUS nabízí:

 • Možnost spolupráce s více než 250 evropskými místními a regionálními autoritami a přístup k množství mezinárodních partnerů a expertů.
 • Uskutečňování evropských projektů, zakládání pracovních skupin a dohled nad jejich fungováním.
 • Podporu místním projektům.
 • Informace o evropských dotacích a technickou podporu při jejich využívání.
 • Výcvik.
 • Studijní návštěvy a pobyty.
 • Pozvání na konference a semináře.
 • Přístup ke všem zdrojům EFUS: publikace, manuály a online síť sloužící jako platforma pro spolupráci a sdílení zkušeností a informací v oblasti bezpečnosti ve městech.

Podmínky členství:

 • Ve městě či regionu existuje koalice pro bezpečnost, nebo je zde vůle takovou koalici v dohledné době utvořit.
 • Koalici iniciují volení představitelé a sdružují se v ní zástupci veřejného, soukromého
  a neziskového sektoru.
 • Koalice disponuje opatřením k technické koordinaci, je zde přítomen místní koordinátor, který spolupracuje s partnery a je odpovědný za implementaci aktivit koalice.
 • Celková sociální politika obsahuje bezpečnostní atributy.
 • Existují podmínky pro aktivní spoluúčast občanů v rozvoji a implementaci bezpečnostní politiky.
 • Respekt k lidským právům při uskutečňování bezpečnostní politiky, která nesmí vyústit v další sociální vyloučení nebo zvýšení nerovnosti či pocitů nespravedlnosti.

Poplatek za členství je určen na základě počtu obyvatel města nebo kraje. Pro rok 2019 jsou poplatky následující:

Počet obyvatel Roční poplatek v EUR
méně než 10 000 685
10 000 – 30 000 1 370
30 000 – 100 000 2 730
100 000 – 200 000 4 085
200 000 – 500 000 5 440
500 000 – 1 000 000 7 510
více než 1 000 000 8 055
okresy a kraje 8 600

V případě zájmu o členství lze vyplnit formulář na stránkách EFUS nebo kontaktovat odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

MANIFEST MĚST

Hodnoty a principy, které členové EFUS prosazují, jsou obsaženy v dokumentu „Bezpečnost, demokracie a města: Manifest z Aubervilliers a Saint-Denis“. Místní autority mohou manifest použít jako zdroj inspirace při vytváření a podpoře svých bezpečnostních politik. Díky manifestu jsou také města slyšet na půdě státních, evropských a mezinárodních institucí. Manifest, který je každých pět let aktualizován, představuje plán činnosti EFUS.

BRNO V EFUS

V roce 2017 se do aktivit EFUS zapojilo město Brno, které je řádným členem fóra od roku 2006. Brno se zúčastnilo několika projektů EFUS a je spoluzakladatelem pracovní skupiny Senioři, ve které aktivně vystupuje. V roce 2017 Brno uspořádalo akci Národní preventivní den, která byla inspirována Německými preventivními dny, na jejichž organizaci se EFUS významně podílí. Více o zapojení Brna v EFUS na stránkách statutárního města Brna.

NĚKTERÉ PROJEKTY EFUS

Město v noci

EFUS nabízí městům podporu v oblasti zabezpečování udržitelného a kvalitního nočního života. Fórum poskytuje výcvik, studijní výjezdy, navazuje partnerství a výměnné projekty. Aktivity EFUS v oblasti nočního života se zaměřují na mladé lidi a místa jejich setkávání, velké akce konané v noci, prevenci násilí během společenských událostí, zejména sportovních zápasů či turismus.

Služby EFUS v oblasti zabezpečení nočního života:

 • Tematické návštěvy a studijní výjezdy po Evropě.
 • Výcvik místních aktérů.
 • Místní audit bezpečnosti a řízení implementace nových řešení.
 • Sdílení dobré praxe.
 • Přístup na online platformu EFUS.

Prevence a boj proti radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu

EFUS zdůrazňuje nezbytnost mobilizace místních autorit v posilování odolnosti jednotlivců a skupin proti riziku radikalizace a zaměření se na hledání hlavních příčin radikalizace podmiňující její úspěšnou prevenci. EFUS v oblasti prevence radikalizace městům nabízí množství tematických publikací, videí, manuálů a dalších dokumentů.

Projekty EFUS v rámci prevence radikalizace:

 • Místní instituce proti násilnému extremismu – LIAISE 1 & 2 (2014 – 2017)
 • Místní hlasy – místní komunikační strategie prevence extremismu (2017 – 2018)
 • PREPARE – prevence radikalizace v rámci probace a po propuštění z vězení (2017 – 2019)
 • PRACTICIES – Partnerství proti násilné radikalizaci ve městech (2017 – 2020)
 • BOUNCE – soubor nástrojů metodologií odolnosti vůči radikalizaci
 • Aliance evropských měst proti násilnému extremismu
 • Evropská síť pro povědomí o radikalizaci
 • Silná města – mezinárodní sdružení měst posilující sociální soudržnost a odolnost komunit v boji proti násilnému extremismu ve všech jeho formách
 • Francouzské fórum pro bezpečnost ve městech

Pracovní skupina k seniorům

Pracovní skupina EFUS k tématu senioři byla vytvořena jako reakce na demografické změny spočívající ve stárnutí populace v Evropě. Cílem je povzbudit seniory k účasti na politickém
a společenském životě ve městech a věnovat zvláštní pozornost jejich specifickým potřebám a zajištění bezpečnosti seniorů v soukromí i na veřejnosti.

Mezi dosavadní úspěchy pracovní skupiny patří:

 • Sdílené nástroje a metodologie.
 • Realizace vzájemných setkání a studijních návštěv.
 • Technická podpora a asistence mezi městy.
 • Obohacení databáze EFUS o tematické materiály.
 • Šíření povědomí o potřebě zahrnout specifika života seniorů do místních politik.

KONTAKTY

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Na Štolou 3, 170 34 Praha 7
Tel: 974 832 255
E-mail: [email protected]

European Forum for Urban Security

https://efus.eu/
10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris (FR)
Tel: +33 (0) 1 40 64 49 00
E-mail: [email protected]

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left