Evropské fórum pro bezpečnost ve městech

 

Evropské fórum pro bezpečnost ve městech (EFUS) vzniklo roku 1987 pod záštitou Rady Evropy a od té doby funguje jako jediná platforma v Evropě sdružující místní a regionální hráče na poli bezpečnosti ve městech. V současné době je členy EFUS 250 měst a regionů z 16 zemí.

Cíli EFUS jsou:

 • Podněcovat vyvážený přístup k bezpečnosti ve městech nalézající rovnováhu mezi prevencí, represí a sociální soudržností.
 • Podporovat místní autority ve vytváření, rozvoji a vyhodnocování jejich místních bezpečnostních politik.
 • Podporovat místní samosprávy v procesu přípravy a provádění vnitrostátních a evropských politik.

EFUS tak podporuje a inspiruje volené představitele místních a regionálních samospráv, kteří mají zájem na spolupráci v oblasti udržitelné bezpečnosti napříč politickým spektrem. Fórum dále usnadňuje sdílení zkušeností mezi místními a regionálními autoritami v souladu se zásadou „města pomáhají městům“.

Díky síti expertů z univerzit, institucí a neziskových organizací spolupracujících s EFUS poskytuje fórum svým členům podporu při nasazování inovativních metod a nástrojů. Ve Francii, Itálii, Belgii, Španělsku, Portugalsku a Německu vznikla také národní fóra.

Fórum je řízeno Valným shromážděním sestávajícím z 33 místních a regionálních autorit, které jsou každý rok voleny všemi členy.

EFUS spolupracuje s většinou zemí Evropské unie, má účastnický status v Radě Evropy
a pozorovatelský status u Evropské komise a OSN. Je členem Fóra občanské společnosti pro drogy
a spolupracuje s Evropskou sítí prevence kriminality.

EFUS je regionální místopředsednickou organizací Světové sítě pro bezpečná města vedené programem OSN pro lidská sídla a regionálním partnerem Sítě silných měst, kde reprezentuje Evropu. EFUS je dále uznáván jako organizace občanské společnosti Organizací amerických států
a podporuje rozvoj fór v Africe a Latinské Americe.

ČLENSTVÍ V EFUS

Svým členům EFUS nabízí:

 • Možnost spolupráce s více než 250 evropskými místními a regionálními autoritami a přístup k množství mezinárodních partnerů a expertů.
 • Uskutečňování evropských projektů, zakládání pracovních skupin a dohled nad jejich fungováním.
 • Podporu místním projektům.
 • Informace o evropských dotacích a technickou podporu při jejich využívání.
 • Výcvik.
 • Studijní návštěvy a pobyty.
 • Pozvání na konference a semináře.
 • Přístup ke všem zdrojům EFUS: publikace, manuály a online síť sloužící jako platforma pro spolupráci a sdílení zkušeností a informací v oblasti bezpečnosti ve městech.

Podmínky členství:

 • Ve městě či regionu existuje koalice pro bezpečnost, nebo je zde vůle takovou koalici v dohledné době utvořit.
 • Koalici iniciují volení představitelé a sdružují se v ní zástupci veřejného, soukromého
  a neziskového sektoru.
 • Koalice disponuje opatřením k technické koordinaci, je zde přítomen místní koordinátor, který spolupracuje s partnery a je odpovědný za implementaci aktivit koalice.
 • Celková sociální politika obsahuje bezpečnostní atributy.
 • Existují podmínky pro aktivní spoluúčast občanů v rozvoji a implementaci bezpečnostní politiky.
 • Respekt k lidským právům při uskutečňování bezpečnostní politiky, která nesmí vyústit v další sociální vyloučení nebo zvýšení nerovnosti či pocitů nespravedlnosti.

Poplatek za členství je určen na základě počtu obyvatel města nebo kraje. Pro rok 2019 jsou poplatky následující:

Počet obyvatel Roční poplatek v EUR
méně než 10 000 685
10 000 – 30 000 1 370
30 000 – 100 000 2 730
100 000 – 200 000 4 085
200 000 – 500 000 5 440
500 000 – 1 000 000 7 510
více než 1 000 000 8 055
okresy a kraje 8 600

V případě zájmu o členství lze vyplnit formulář na stránkách EFUS nebo kontaktovat odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

MANIFEST MĚST

Hodnoty a principy, které členové EFUS prosazují, jsou obsaženy v dokumentu „Bezpečnost, demokracie a města: Manifest z Aubervilliers a Saint-Denis“. Místní autority mohou manifest použít jako zdroj inspirace při vytváření a podpoře svých bezpečnostních politik. Díky manifestu jsou také města slyšet na půdě státních, evropských a mezinárodních institucí. Manifest, který je každých pět let aktualizován, představuje plán činnosti EFUS.

BRNO V EFUS

V roce 2017 se do aktivit EFUS zapojilo město Brno, které je řádným členem fóra od roku 2006. Brno se zúčastnilo několika projektů EFUS a je spoluzakladatelem pracovní skupiny Senioři, ve které aktivně vystupuje. V roce 2017 Brno uspořádalo akci Národní preventivní den, která byla inspirována Německými preventivními dny, na jejichž organizaci se EFUS významně podílí. Více o zapojení Brna v EFUS na stránkách statutárního města Brna.

NĚKTERÉ PROJEKTY EFUS

Město v noci

EFUS nabízí městům podporu v oblasti zabezpečování udržitelného a kvalitního nočního života. Fórum poskytuje výcvik, studijní výjezdy, navazuje partnerství a výměnné projekty. Aktivity EFUS v oblasti nočního života se zaměřují na mladé lidi a místa jejich setkávání, velké akce konané v noci, prevenci násilí během společenských událostí, zejména sportovních zápasů či turismus.

Služby EFUS v oblasti zabezpečení nočního života:

 • Tematické návštěvy a studijní výjezdy po Evropě.
 • Výcvik místních aktérů.
 • Místní audit bezpečnosti a řízení implementace nových řešení.
 • Sdílení dobré praxe.
 • Přístup na online platformu EFUS.

Prevence a boj proti radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu

EFUS zdůrazňuje nezbytnost mobilizace místních autorit v posilování odolnosti jednotlivců a skupin proti riziku radikalizace a zaměření se na hledání hlavních příčin radikalizace podmiňující její úspěšnou prevenci. EFUS v oblasti prevence radikalizace městům nabízí množství tematických publikací, videí, manuálů a dalších dokumentů.

Projekty EFUS v rámci prevence radikalizace:

 • Místní instituce proti násilnému extremismu – LIAISE 1 & 2 (2014 – 2017)
 • Místní hlasy – místní komunikační strategie prevence extremismu (2017 – 2018)
 • PREPARE – prevence radikalizace v rámci probace a po propuštění z vězení (2017 – 2019)
 • PRACTICIES – Partnerství proti násilné radikalizaci ve městech (2017 – 2020)
 • BOUNCE – soubor nástrojů metodologií odolnosti vůči radikalizaci
 • Aliance evropských měst proti násilnému extremismu
 • Evropská síť pro povědomí o radikalizaci
 • Silná města – mezinárodní sdružení měst posilující sociální soudržnost a odolnost komunit v boji proti násilnému extremismu ve všech jeho formách
 • Francouzské fórum pro bezpečnost ve městech

Pracovní skupina k seniorům

Pracovní skupina EFUS k tématu senioři byla vytvořena jako reakce na demografické změny spočívající ve stárnutí populace v Evropě. Cílem je povzbudit seniory k účasti na politickém
a společenském životě ve městech a věnovat zvláštní pozornost jejich specifickým potřebám a zajištění bezpečnosti seniorů v soukromí i na veřejnosti.

Mezi dosavadní úspěchy pracovní skupiny patří:

 • Sdílené nástroje a metodologie.
 • Realizace vzájemných setkání a studijních návštěv.
 • Technická podpora a asistence mezi městy.
 • Obohacení databáze EFUS o tematické materiály.
 • Šíření povědomí o potřebě zahrnout specifika života seniorů do místních politik.

KONTAKTY

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Na Štolou 3, 170 34 Praha 7
Tel: 974 832 255
E-mail: [email protected]

European Forum for Urban Security

https://efus.eu/
10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris (FR)
Tel: +33 (0) 1 40 64 49 00
E-mail: [email protected]