Evropské normy prevence kriminality

 

Pořádek a bezpečí v každodenním životě je klíčovým problémem, který zajímá jak občany, tak státní i samosprávné subjekty. Hlavní důraz se klade na zajištění bezpečí na veřejných místech, zejména v městských a příměstských lokalitách s důrazem na interdisciplinární spolupráci státních orgánů, místních institucí i různých občanských sdružení.

Na mezinárodním poli se prevencí kriminality také zabývá Evropská síť prevence kriminality (EUPCN – European Crime Prevention Network). V rámci EUPCN je každoročně vyhlašována Evropská cena pro prevenci kriminality (ECPA – European Crime Prevention Award). Pro letošní rok bylo Francií vybráno téma – „Prevence kriminality na veřejných místech“. Dílčími tématy pak byly vyhlášeny tři následující okruhy:
 1. Začlenění prevence kriminality do plánování výstavby a obnovy městských území.
 2. Kamerové systémy.
 3. Každodenní aktivity podporující pořádek a bezpečnost ne veřejných místech.
Cena ECPA každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. Cílem navrženého projektu musí být snaha o snížení kriminality a z ní plynoucího strachu veřejnosti v rámci daného tématu.
  
Oblast začlenění prevence kriminality do plánování výstavby a obnovy městských území není v České republice popelkou
Kriminalita netrápí jen Českou republiku, je to problém celosvětový. Evropská organizace pro standardizaci (CEN) proto vytvořila technickou komisi CEN/TC 325, jejímž úkolem je tvorba norem pro prevenci kriminality. V současné době jsou již vydány čtyři normy:
 • EN 14383-1: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Termíny a definice
 • CEN/TR 14383-2: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby
 • CEN/TS 14383-3: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí
 • CEN/TS 14383-4: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy
Uvedené normy pojímají prevenci kriminality komplexně, obsahují výčet rizikových faktorů a popisují postupy při zpracovávání analýzy rizik. Navrhují také opatření, jak objekty před kriminalitou efektivně ochránit.
Tři z těchto čtyřech norem již jsou přeloženy a vydány Českým normalizačním institutem jako ČSN EN 14383-1, ČSN P CEN/TS 14383-3 a ČSN P CEN/TS 14383-4. Dosud u nás nevydaná CEN/TR 14383-2 je v současné době v závěrečném připomínkovém řízení a bude vydána do konce roku 2008. Garantem spolupráce pro Český normalizační institut (ČNI) a smluvním partnerem je F. S. C., Bezpečnostní poradenství, a. s. Tato společnost reprezentuje český národní komitét a aktivně se účastní práce v technické komisi CEN/TC 325, přičemž využívá své dlouholeté zkušenosti v oblasti bezpečnostního poradenství, analýzy rizik a projektů fyzické ochrany pro nejrůznější subjekty. V technické komisi CEN/TC 325 jsou zastoupeni odborníci z oblasti ochrany majetku a osob včetně resortního zástupce z odboru prevence kriminality.
V současné době jsou v TC 325 připravovány další normativní dokumenty z řady 14383. Jsou to:
 • TR 14383-5: Školy.
 • TR 14383-6: Čerpací stanice pohonných hmot.
 • TR 14383-7: Objekty sloužící veřejné dopravě (nádraží, zastávky atd. se zaměřením na bezpečnost cestujících).
 • TR 14383-8: Ochrana budov proti útokům páchaným pomocí vozidel.
Uvedené normy jsou v různém stadiu rozpracovanosti. Čeští experti a zájemci o tuto problematiku mohou získat další bližší informace na níže uvedeném kontaktu. Ukazuje se, že i normy, nebo-li určitá pravidla chování, jednoznačně patří k prevenci kriminality.