Probační program MOST

Název projektu: Probační program MOST
Realizátor: Diecézní charita Brno
Období realizace projektu: od roku 2005
Místo realizace projektu: Třebíč
Oblast preventivní činnosti: prevence recidivy, resocializace
Cílová skupina: mladiství klienti od 15 do 18 let, ale i osoby nepříliš překračující věk mladistvého
Odkaz: https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/probacni-programy-most/
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivo Vítek, tel. 739 389 230

 

Popis projektu

Probační program MOST je výchovným opatřením podle § 17 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže.

Základní poskytované služby:

  • výchovně – vzdělávací aktivity zaměřené na korekci vztahově – postojových vlastností osobnosti
  • sociální práce, sociální výcvik, sociální poradenství
  • psychoterapie párová, rodinná, individuální, skupinová
  • odborné poradenství
  • nácvik sociálních dovedností v terénu

Program je obsahově zaměřen na odstranění příčin, které vedou klienta k trestné činnost nebo k jiným formám sociální patologie a snaží se pomoci udržovat změny vztahově postojových a seberegulačních vlastností osobnosti klienta, směrem k nekonfliktnímu začlenění do společnosti. V případě nevratného osobnostního deficitu usiluje program o vhodnou kompenzaci směřující k minimalizaci následků tohoto stavu na běžný život.

Cílová skupina:

  • mladiství klienti od 15 do 18 let, ale i osoby nepříliš překračující věk mladistvého
  • klient je experimentátorem nebo uživatelem ilegálních drog nebo alkoholu a léků, a to především v momentě, kdy se provinění dopustil
  • do programu jsou zařazováni mladiství klienti se závažnějším patologickým chováním, spojeným s pácháním trestné činnosti, s potřebou individuálního přístupu

Program je zaměřen zejména na kauzální rizikové faktory v chování cílové skupině klientů.
Jedná se především o tyto rizikové jevy, nebo jejich kombinaci:
 relaps návykových látek
 konzumace návykových látek, nelátkové závislosti
 recidiva páchání trestné činnosti
 sociální vyloučení
 rozpad rodinných a partnerských vztahů
 nezodpovědný přístup k sexu a partnerství
 absence pracovních návyků
 dlouhodobé vyloučení na trhu práce
 neschopnost hospodaření s časem
 nepochopení společenských vztahů a struktur
 neznalost efektivní komunikace
 absence vzdělání
 finanční nesoběstačnost
 nízký práh odpovědnosti
 patologické volnočasové aktivity

 

Partneři projektu

Realizace Probačního programu stojí na spolupráci s Probační a mediační službou v Třebíči. Nástup do programu je vázán na dobrovolnost a vlastní iniciativu klienta ke změně. Středisko PMS doporučuje program pro vhodné klienty, plní tedy funkci „diagnostického filtru“. V ostatních případech je klientům Probační program MOST uložen soudně.

Program je využíván také ze strany kurátorů pro mládež v případech závažnější patologie a užívání návykových látek u mladistvých.

 

Vyhodnocení projektu

Z hlediska průběhu je před začátkem programu u klienta zmapováno a popsáno negativní chování a jeho četnost. Po realizaci probačního programu je sledována četnost a změna požadovaného chování a postojů ve stanoveném časovém horizontu. Probíhá analýza výsledků výstupních dotazníkových šetření, porovnání mezi vstupním a výstupní hodnocením, mapují se osobnostní faktory, škály postojů, hodnotová orientace aj. Hodnotí se docházka klienta do proramu, četnost, pravidelnost, a přesnost. Dochází k pravidelné výměně informací s pracovníkem PMS a rodiči klienta, a sleduje se vývoj zvnitřněné motivace klienta o trvalejší změny. Ve spolupráci s PMS dále probíhá katamnestické sledování klienta rok po ukončení programu. Komplementárním způsobem kvalitativního hodnocení je autoevaluace, což je proces sebehodnocení v kontextu probačního programu. Účastník sám v rámci nejrůznějších technik hodnotí jednak míru subjektivní pohody v zařízení, ale zejména míru vlastní změny a integraci nově nabytých poznatků, dovedností a návyků do svého života. Po ukončení programu sledujeme, zda klient dále páchá trestnou činnost, zda se stává opakovaně klientem PMS.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Probační program Most má zpracovanou metodiku, která je výsledkem mnohaleté zkušenosti s cílovou skupinou. Tento typ programu může být realizován i v jiných okresních městech.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Dotace: Ministerstvo spravedlnosti, Fond Vysočina, Město Třebíč, dary. Náklady projektu jsou cca 300 000,- Kč/rok.