Projekt „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ v Moravském Berouně

V souladu se schváleným projektem z Programu prevence kriminality města Moravský Beroun „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ realizovaným v letošním roce za podpory MV ČR se 6. října 2015 uskutečnilo v prostorách učebny Výchovně vzdělávacího centra v Moravském Berouně plánované školení asistentů prevence kriminality, společně s oběma domovnicemi, protože se počítá s jejich vzájemnou spoluprací.

V úvodu školení byla krátce zhodnocena jejich činnosti a nastíněna problematika, se kterou se při své práci setkávají. Na základě těchto informací sestavil supervizor PhDr. Zdeněk Pankrác školení tak, aby se preventisté naučili co nejlépe zvládat krizové situace. Lektor Pankrác všem zúčastněným opětovně popsal základní modelové situace týkající se jednání se spoluobčany a možné způsoby řešení vzniklých situací s důrazem na komunikační dovednosti při praktikování komunikační prevence. Byly jim objasněny pojmy primární, sekundární a terciární prevence, z čeho vychází a na koho se která z nich zaměřuje. Ve spolupráci s mentorem strážníkem Hrdličkou asistenti také trénovali modelové reakce na možné denní situace a byly jim opětovně zdůrazněny a objasněny základní právní aspekty jejich postavení při plnění pracovních úkolů. Dále probírali jejich začlenění do struktury městské policie, komu podléhají, kdo jim může vydávat úkoly a byli také upozorněni na nutnost spolupráce asistentů prevence kriminality s domovníky. Opětovně probráli otázky nutné obrany a krajní nouze a také postupy asistenta
v případech, kdy se setkají s nenadálou krizovou situací. Supervizor PhDr. Pankrác do průběhu školení zařazoval kazuistiky případů, se kterými se setkávají asistenti v jiných městech, zobecňoval způsoby řešení a zkušenosti
s technikou práce asistentů prevence kriminality z těchto měst.

V průběhu školení věnoval PhDr. Pankrác pozornost i domovnicím a jejich plnění úkolů, které realizují ve svěřených domech. Názorně jim bylo předvedeno, s jakými situacemi se mohou setkat, i s možnostmi jejich řešení v zájmu zklidnění vyhrocených situací mezi nájemníky. Bylo jim také názorně předvedeno, jaké chování vyvolává agresi a jak tomu mohou předejít. Na praktických ukázkách se domovnice školily, jak vysvětlit nájemníkům svěřených domů nutnost dodržovat domovní řád a zásady občanského soužití, zdůrazněn byl i jejich podíl na úklidu společných prostor
a udržování pořádku nejbližšího okolí domů. V dosavadní činnosti asistentů bylo velice pozitivně hodnoceno zejména zjištění, jak aktivně využívají znalosti romské komunity, jak s nimi řeší zjištěné nedostatky a vysvětlují nevhodné chování jak dětem, tak i dospělým. Zde lze zejména zmínit pohyb dětí po náměstí a jejich nevhodné chování, odhazování odpadků a hra s míčem na pozemních komunikacích. Ani v době svého osobního volna nejsou
k těmto jevům neteční a případná porušení, která vidí, také řeší. Jejich činnost se také zaměřuje na práci v oblasti prevence před sociálně patologickými jevy, a to zejména oblastí týkajících se alkoholových a drogových závislostí.

Další pozitivně vnímanou věcí v oblasti práce s minoritní částí populace v Moravském Berouně je skutečnost, že nájemníci bytových jednotek domu č. 307 na Opavské ulici svými silami přispěli k opravě společných prostor a za finanční podpory města se je podařilo zrekonstruovat. Tyto prostory si teď pečlivě společně uklízejí a dohlížejí na to, aby v takovém stavu, který byl po dokončení rekonstrukce, co nejdéle vydržely. Jistě k tomu přispěje
i práce domovnic – preventistek.