Projekt JAKUB – film o domácím násilí

Na tvorbě preventivního projektu filmového režiséra Davida Vignera JAKUB se podíleli též specialisté z řad Policie České republiky.

Filmový příběh, který vznikl v roce 2016, zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba (Šimon Fridrich), která je poznamenána direktivním řízením jeho nevlastního otce, kterého ztvárnil populární herec Jan Potměšil. Otcův násilný přístup postupně přeroste v psychické i fyzické týrání celé rodiny. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny.

Z dějové linie snímku, jenž vychází z reálného životního příběhu, je patrný záměr autora díla, za jakým účelem byl film vytvořen a jakým cílovým skupinám je film adresován.

Různé kritické modelové situace filmu poukazují na skutečnost, že neřešené domácí násilí, resp. týrání, vždy eskaluje a graduje, ve většině případů pak končí tragicky. Snahou režiséra filmu je přivést diváky k zamyšlení, že situaci je nutné řešit ihned, jakmile se objeví první útoky. Dále prostřednictvím besed po videoprojekcích autor díla poukazuje na klíčovou roli Policie České republiky.

Policie České republiky s tvůrcem nekomerčních preventivních filmů (Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub) tak navázala na velmi dobrou spolupráci, která započala v roce 2014 při tvorbě preventivního filmového projektu Na hraně.

Film Jakub je moderní edukativní pomůcka do výuky na základních a středních školách. Byla vytvořena ve spolupráci s předními odborníky na problematiku domácího násilí za účelem rozšíření povědomí o dané problematice a možnostech jeho řešení a se záměrem zvýšit informovanost o trestněprávní oblasti tohoto společensky nebezpečného jevu.

Jedinečnost projektu dokazuje mimo jiné skutečnost, že práce s filmem Jakub a uskutečněné kinoprojekce dokázaly úspěšně odhalit několik případů domácího násilí a napomohly tak zachránit jeho potencionální oběti nebo pomoci obětem domácího násilí v jejich těžké krizové životní situaci.

Preventivní film je primárně určen žákům II. stupně základních škol a žákům středních škol a školských zařízení. Sekundárně je určen pedagogům, sociálním pracovníkům a policistům, kteří se problematikou domácího násilí zabývají. V neposlední řadě má tato preventivní působení dopad na širokou veřejnost, zejména na rodiče žáků a jejich okolí.

Veškeré s filmem spojené projektové aktivity napomáhají k rozšíření povědomí o tomto závažném tématu mezi mladými lidmi, rodiči a ve společnosti všeobecně a zároveň dodávají odvahu jedinci či jeho okolí v řešení dané krizové situace.

V rámci projektu byly vytyčeny následující hlavní cíle – žáci by si měli osvojit základní charakteristiku, znaky a formy domácího násilí; získat schopnost v případě vlastní zkušenosti domácí násilí identifikovat; znát organizace, na které se lze v případě potřeby obrátit; získat základní znalosti o možné ochraně obětí domácího násilí (např. institut vykázání, bezpečnostní plán, kontakty pomoci); mít základní povědomí o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání násilníka a rovněž o oznamovací povinnosti (žáci nad 15 let).

V rámci implementace projektu do praxe probíhaly na několika místech České republiky videoprojekce pro žáky základních a střeních škol a jejich pedagogy s následnou besedou s předními odborníky na danou problematiku. V rámci interdisciplinární spolupráce tak byla uplatněna součinnost Policie ČR, příslušných intervenční center, justice, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb a neziskových organizací (např. Rosa, BKB, Dítě v krizi). Tato spolupráce byla taktéž aplikována při tvorbě „Manuálu pro pedagogy“ včetně jeho trestněprávní části, který odborníci z Policie České republiky (odbor tisku a prevence, služba kriminální a pořádkové policie) ve spolupráci s pedagogy, psychology a sociálními pracovníky vytvořili. Metodiky napomáhají při práci s preventivním filmem především ve školní výuce.

Pedagogičtí pracovníci a odborní lektoři v rámci projektu působí v roli průvodce, zpravodaje, důvěrníka a poradce. Napomáhají mj. posilovat důvěru žáka k zástupcům příslušné školní instituce a představitelům příslušných orgánů (intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, justice, policie apod.) v případech pokud jsou doma svědky nebo obětí domácího násilí a jsou nápomocni při zajištění odborné pomoci.

Pedagog či lektor tak napomáhá pozitivně ovlivňovat informovanost, chování, postoje a dovednosti žáka a upevňovat povědomí, že domácí násilí není správné a je za ně zodpovědný pouze agresor. Na základě získaných zkušeností v roce 2016 a 2017 v rámci realizací projekcí preventivního hraného filmu Jakub (2016), byl iniciován následný pilotní projekt JAKUB – Workshop pro pedagogy v České republice.

Projekt si kladl za cíl zvýšit informovanost pedagogů o problematice domácího násilí a jeho trestněprávním rámci a podnítit diskuzi na školách v České republice na toto téma. Dalším záměrem realizátorů akce byla podpora aktivního řešení daného problému se žáky ve spolupráci s pedagogy a vedením školských zařízení a zainteresovanými institucemi.

Oba projekty vyvolaly mezi odbornou veřejností velmi pozitivní ohlasy. Pedagogové ocenili především vysokou odbornou úroveň a komplexnost metodických a didaktických materiálů, přímý kontakt s policejními speciality, interdisciplinární přístup a v neposlední řadě udržitelnost projektu. O preventivní projekt filmového režiséra Davida Vignera JAKUB projevili zájem i v zahraničí (USA).

Odkazy:
www.filmjakub.cz – oficiální webové stránky workshopu
www.davidvigner.cz – oficiální webové stránky filmového režiséra Davida Vignera