Práce s klienty v konfliktu se zákonem

 

Název projektu: Práce s klienty v konfliktu se zákonem
Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s.
Období realizace projektu: od roku 2003
Místo realizace projektu: Olomoucký kraj
Oblast preventivní činnosti: prevence recidivy, resocializace
Cílová skupina: osoby, které se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem, jejich rodinní příslušníci či osoby blízké
Odkaz: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/prace-s-klienty-v-konfliktu-se-zakonem-olomouc/
Kontaktní osoba: Mgr. Anastázie Bohanesová, vedoucí centra/sociální pracovnice, e-mail: [email protected], tel.: +420 775 868 568

 

Popis projektu

Služba Práce s klienty v konfliktu se zákonem spolupracuje s uživateli návykových látek (nebo lidmi, kteří jsou nebo mohou být, v souvislosti s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem) a jejich rodinných příslušníkům a osobám blízkým těch, kteří se dostali do konfliktu se zákonem a nacházejí se v různých fázích trestného řízení (prepenitenciární a penitenciární poradenství). Dále poskytuje postpenitenciární poradenství.

V roce 2018 se projekt umístil na 3. místě v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

Odborné sociální poradenství v podobě individuální či skupinové, poskytujeme ve Vazební věznici Olomouc, ve věznicích Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří, kde se zaměřuje na osoby, které se budou vracet na území Olomouce. Uživatelé služby nebo zájemci o službu mohou pracovníky programu kontaktovat osobně, korespondenčně, telefonicky, či e-mailově.

U uživatelů služby primárně usilujeme o zvyšování informovanosti v oblasti závislostí, sociálního zabezpečení a podpory v oblasti základního právního a dluhového povědomí. Dále usilujeme o neprohlubování tíživé životní situace uživatelů služby, o motivaci ke změně životního stylu a usnadnění návratu do běžného života se sníženým rizikem možné recidivy.

Práce s klienty v konfliktu se zákonem má dlouholetou působnost. Program byl založen v roce 2003, v roce 2018 tedy oslavil 15 let od svého založení. V současné době má program své stabilní místo v rámci nabízených služeb osobám, které se dostaly do konfliktu se zákonem a v tomto bychom rádi pokračovali i do budoucna. V srpnu 2018 byla služba opětovně certifikována RVKPP, což prokazuje její vysokou odbornost.

Cíly služby jsou zejména:
• Navázání kontaktu a spolupráce s uživateli v předrozsudkové fázi, ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výstupu.
• Zvýšení sociálně – právního povědomí u uživatelů služby.
• Zvýšení informovanosti o institucích, které mohou sehrávat roli v aktuální situaci uživatele služby a navázání aktivní spolupráce s nimi (soudy, policie, atd.).
• Stabilizace životní situace uživatele služby s důrazem na další neprohlubování tíživé situace.
• Příprava na výstup z vězení či vazby.
• Spolupráce s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů naší služby.

 

Partneři projektu

Do projektu jsou zapojeny jiná centra Společnosti Podané ruce o.p.s., jež mají návaznost na program v rámci splnění zakázky uživatele služby (zejména Kontaktní centrum, Centrum komplexní péče). Dále úzce spolupracuje s projekty, které Společnost Podané ruce o.p.s. nabízí, jedná se zejména o Program práce s klienty v konfliktu se zákonem – Probační a resocializační program, „Aby se svoboda nestala celou“ a Podané ruce na cestě za udržitelným bydlením.

Výše zmíněné programy participují v rámci poskytování služeb zejména v oblasti zajištění co největší možné míry spolupráce a podpory po výstupu uživatele služby z výkonu trestu odnětí svobody. Společným cílem je co nejvyšší možná míru bezproblémové resocializace a nenavrácení se k páchání trestné činnosti či užívání návykových látek.

V rámci komplexního přístupu k zajištění uživatelovi situace spolupracujeme s jinými sociálními službami (např. Charita Olomouc, ČČK Olomouc, Člověk v tísni) a státními institucemi (např. PMS, sociální kurátoři, úřady práce a samozřejmě spolupráce s odborným personálem věznic).

 

Vyhodnocení projektu

Vyhodnocení programu spočívá zejména v rámci individuálních rozhovorů s uživateli služby s důrazem na období, kdy je uživatel služby propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. Zjištěné informace o potřebách, které mají osoby před propuštěním a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, následně aplikujeme do praxe s ostatními uživateli služby, abychom byli schopni co nejlépe zachytit potřeby těchto osob a zajistit tím co největší možnou míru snížení možností recidivity. Stejným způsobem pracujeme i s osobami, které jsou v konfliktu se zákonem. Zde se současně snažíme o co největší možnou míru podpory, zvýšení motivace ke změně životního stylu a uvědomění si svého aktuálního antisociálního chování.

Každoročně také probíhá sběr anket spokojenosti, jež jsou distribuovány mezi odsouzené uživatele služby, jejich cílem je mimo jiné zjištění oblastí, které tyto osoby potřebují řešit, a následně tyto oblasti promítáme do spolupráce s danými jedinci či skupinou.

Další pozitivní dopad vnímáme v rámci spolupráce s odborným personálem věznic a také vězeňskou službou, jelikož díky navázané spolupráci se nám mnohdy daří efektivněji přemosťovat osoby, které mají před propuštěním do návazných služeb, které zásadním způsobem participují na možnostech snížení recidivy.

Díky možnosti vstupu pracovníků do věznic a spolupráce s osobami omezenými na svobodě v době výkonu vazby či trestu, jsme schopni tyto osoby připravit na výkon trestu (např. specializovaná oddělení zacílená zejména na reflexi trestného činu, změnu postojů, případně léčbu závislostí apod.), a následně ho připravit na výstup. V prvních měsících po propuštění trvá navázaná spolupráce a podpora uživatele služby zejména v oblastech zaměstnání, bydlení, celkové sociální stabilizace, dluhové problematiky, případně podpora v abstinenci nebo zajištění léčby. Tím se snažíme o snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí společnosti.

Reagujeme na aktuální trendy v oblasti návykových látek a vývoj v oblasti kriminality, což následně přinášíme do našich služeb, ať už na skupinové poradenství či na individuální poradenství. Jsme tedy schopni pružně reagovat na aktuální problémy a řešit je s cílovou skupinou. V aktuálnosti potřeb cílové skupiny jsme zaznamenali nutnost řešit dluhovou problematiku, z tohoto důvodu jsme začali poskytovat strukturované dluhové poradenství, jehož hlavním cílem je informovanost, zvýšení ekonomické gramotnosti a aktivní řešení v této oblasti.

Nedílnou součástí je spolupráce s rodiči, díky níž jsme schopni lépe zajistit i rodinné příslušníky a blízké, kteří žijí s osobou, která je v konfliktu se zákonem nebo je omezena na svobodě, případně se vrací z výkonu trestu. Toto považujeme za zásadní, jelikož v Olomouckém kraji není jiná služba, která by se na tuto cílovou skupinu zaměřovala a pomáhala jí při návratu člena rodiny z výkonu trestu odnětí svobody.

Abychom byli schopni kvalitněji naplnit cíle služby, úzce spolupracujeme s několika projekty, zejména s Probačně resocializačním programem, který se zaměřuje na podmínečně propuštěné osoby a mimo jiné zaměřuje na reflexi trestného činu, čímž se opět snažíme o snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí společnosti.

Máme navázanou spolupráci s vysokými a vyššími odbornými školami v Olomouci, kam vstupujeme jako odborníci z praxe a snažíme se o co nejlepší přípravu studentů na práci s cílovou skupinou osob v konfliktu se zákonem.

V neposlední řadě se snažíme o co největší komplexnost přístupu k uživateli služby, což se odráží ve vzdělávání pracovníků programu (zaměřeno i na terapeutické výcviky) a co nejlepší navázání vztahů mezi pracovníky organizací participujících v podpoře osoby omezené na svobodě, nebo propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízíme možnost stáží v našem centru.

Validní data a výstupy z programu jsou volně dostupná z výročních zpráv Společnosti Podané ruce o.p.s.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je možné přenést do dalších lokalit, limitem pro práci ve věznici je však přítomnost věznice v dané lokalitě. V rámci poradenské a preventivní činnosti je ale možné podobný model služby realizovat takřka kdekoli.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Program je financován dotační podporou:
• Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstva spravedlnosti ČR
• Olomouckého kraje
• Statutárního města Olomouc