První kroky k bezpečné lokalitě v Moravském Berouně

Město Moravský Beroun získalo v rámci Programu prevence kriminality v letošním roce státní účelovou dotaci na projekty „Domovník – preventista“ a „Asistent prevence kriminality“. Tyto nové pracovní pozice pro tři občany našeho města byly vytvořeny za účelem zvýšení bezpečnosti a úrovně veřejného pořádku, posílení osobní odpovědnosti občanů za dodržování základních bezpečnostních standardů, domovního řádu a nastolení systému opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita v bytových domech na ulici Opavská a Ostrov.

V prvním červencovém týdnu tohoto roku se v budově městského úřadu konala první profesní příprava nových zaměstnanců města se spolupracujícími subjekty – manažerem prevence kriminality města Moravský Beroun strážníkem Františkem Kováříkem, a odborným garantem v oblasti situační prevence Městskou policií Moravský Beroun v čele
s vedoucím strážníkem Rostislavem Hrdličkou.

Výrazným přínosem pro předávání dobrých zkušeností a získávání nových informací jak předcházet společensky nežádoucím jevům byli asistenti prevence kriminality Robert Gabčo a Milan Lacko a domovník – preventista Andrea Čonková, kteří díky místní a osobní znalosti prokázali schopnost reagovat na konkrétní dotazy a příklady nežádoucího chování jedinců v krizových lokalitách města, ale i nájemníků v uvedených domech a dokázali společně jasně definovat priority v ovlivňování stávající bezpečnostní situace.

Celou akci připravil a odborně řídil PhDr. Zdeněk Pankrác, který probírané metody a formy prevence kriminality obohatil o konkrétní dobrou praxi měst, kde se již tento projekt úspěšně realizuje.

Výstupem pro účastníky setkání byly konkrétní odborné a metodické pokyny zvládání nestandardních situací, získávání dětí, mladistvých a zvláště jejich rodičů pro naplňování závazných požadavků a předcházení typických negativních situací, které v těchto lokalitách a domech běžně vznikají nebo jsou častým jevem, jako je udržování pořádku, úklid, dodržování nočního klidu, poškozování zařízení, užívání návykových látek apod.

Byly jasně stanoveny podmínky nutné k vzájemné součinnosti subjektů, bez které úspěšná realizace projektu (zejména domovníka) není možná. Jde především o základní technické zabezpečení objektů a základní formy spolupráce
s asistenty prevence kriminality, terénními sociálními pracovníky a strážníky, s důrazem na zvýšení pocitu bezpečí občanů v této lokalitě a zabezpečení veřejného pořádku.

Vznik pozice domovníka – preventisty a asistentů prevence kriminality je prvním krokem ve snaze řešit zdánlivě neřešitelné – nepříznivou situaci v objektech, které jsou v majetku města a přispění k zabezpečení veřejného pořádku na exponovaných místech města Moravský Beroun. Jde o postupný, dlouhodobý proces, kde nelze očekávat okamžitou nápravu ze dne na den a který je současně výzvou pro všechny zúčastněné strany.