Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 10. 11. 2018

Název projektu: Nová šance, jak překročit minulost
Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.
Období realizace projektu: od roku 2012
Místo realizace projektu: Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Praha
Oblast preventivní činnosti: prevence recidivy, resocializace
Cílová skupina: osoby po výkonu tresu odnětí svobody, které jsou nezaměstnané, ohrožené sociálním vyloučením nebo předlužením
Odkaz: https://www.rubikoncentrum.cz/
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Ouředníčková, ředitelka služeb, e-mail: [email protected], tel.: +420 734 491 024

Popis projektu

Projekt zajišťuje pachatelům trestné činnosti, zejména recidivistům před výstupem/po výstupu z vězení komplexní podporu v řešení zaměstnanosti, zadluženosti a sociální stabilizaci. Cílovou skupinou projektu jsou pachatelé trestné činnosti, zejména recidivisté, vracející  se na svobodu po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Projekt je určen osobám z cílové skupiny v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu.

Projekt v roce 2018 zvítězil v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci propuštěných z VTOS do společnosti. Projekt je součástí komplexního řešení terciární prevence kriminality, které usiluje o dosažení dlouhodobého dopadu v podobě snížení recidivy zapojených osob, čímž přispěje ke zvyšování bezpečí v regionu a šetření veřejných financí

Dílčí cíle projektu:
1. Aktivizovat příslušníky cílové skupiny k řešení jejich situace a poskytnout jim základní informace z oblasti přípravy na propuštění.
2. Podpořit jejich sociální stabilizaci (podpora ve zvládnutí prvních kroků po propuštění).
3. Posílit jejich motivaci a kompetence potřebné k uplatnění na trhu práce, poskytnout vhodnou pracovní příležitost a následnou podporu během pracovní adaptace.
4. Řešit jejich zadluženost a zvyšovat finanční gramotnost.

Poradenství je klientům nabízeno během pobytu ve vězení (zpravidla 3-6 měsíců před propuštěním) i na svobodě. Vstup klienta do poradenství je možný v obou fázích, vždy s ohledem na individuální potřeby klienta a konkrétní možnosti řešení, které lze v kontextu práce s klienty během pobytu ve vězení či na svobodě využít.

Projekt usiluje o komplexní řešení rizikových faktorů, které stojí v cestě úspěšné integrace cílové skupiny. Reaguje na slabá místa současného systému práce s pachateli trestných činů, zejména:
- roztříštěnost systému a nedostatečnou kontinuitu práce s klienty ve a po výstupu z vězení,
- nedostatečné kapacity klíčových aktérů poskytovat komplexní a kontinuální poradenství v oblasti zaměstnanosti a zadluženosti,
- absence podpory klienta v době po nástupu do zaměstnání (kdy již není klientem úřadu práce; jiný subjekt se systémově této oblasti nevěnuje), přičemž právě podpora v pracovní adaptaci a následná podpora v dosažení trvalého posunu v řešení zadluženosti je pro dosažení změny v životě klienta klíčová

Inovativnost řešení spočívá v komplexnosti poradenských aktivit směrem ke klientovi a v systému součinnosti se zaměstnavateli, kteří v oblasti integrace trestaných osob hrají významnou roli (https://www.rubikoncentrum.cz/pracovni-agentura-rubikon). Aktuálně má RUBIKON Centrum navázanou spolupráci s více než 400 zaměstnavateli.

Kromě spolupráce se zaměstnavateli RUBIKON Centrum samo pracovní místa vytváří. Aktuálně je cca 20 % zaměstnanců RUBIKON Centra z cílové skupiny (tzv. tréninková místa i kmenoví zaměstnanci), v rámci sociálního podniku RUBIKON Centrum Servis, s.r.o., poskytujeme pracovní příležitost dalším 50 osobám (40 míst pro vězněné osoby a 10 míst pro propuštěné osoby).

Partneři projektu

Projekt realizuje nestátní nezisková organizace RUBIKON Centrum, z.ú. Aktuálně probíhá ve 4 regionech ČR v rámci 10 poboček a kontaktních míst RUBKON Centra: Praha (2 pracoviště), Ostrava, Středočeský kraj (Kladno, Příbram, Kolín), Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Cheb).

Důležitým prvkem projektu je multioborová spolupráce: v jednotlivých regionech je projekt navázán na činnost klíčových aktérů v oblasti práce s pachateli trestné činnosti. Jedná se zejména o sociální kurátory, Probační a mediační službu a Úřad práce ČR a další služby veřejného a neziskového sektoru. Projekt je dále napojen na činnost 23 věznic a jejich poboček. Hlavní role těchto subjektů spočívá ve vytipování vhodných klientů a v součinnosti na řešení jednotlivých zakázek klienta, zejména v oblasti sociální stabilizace.

Například  v Karlovarském kraji má RUBIKON Centrum aktuálně navázanou spolupráci s cca 50 zaměstnavateli, mezi které patří např. WITTE Nejdek s.r.o, Lázně Františkovy Lázně a.s., Hotel Smetana, Botanická zahrada Bečov. Spolupráce je založena na oslovování cílové skupiny, zaměstnávání osob z cílové skupiny, sdílení informací a dobré praxe. Dalšími partnery jsou: Úřad práce Chodov, Karlovy Vary, Sokolov a Cheb/, Probační a mediační služba, středisko K. Vary, Sokolov a Cheb/, Věznice Kynšperk n/O, Ostrov a Horní Slavkov, neziskové organizace – např. Člověk v tísni, Armáda Spásy, Kotec, KSK Centrum, Farní charita Karlovy Vary - Dům napůli cesty, sociální kurátoři v KVK, Městská policie Chodov, Městský Úřad Chodov, Magistrát města Karlovy Vary, zaměstnavatelé v KVK.

Vyhodnocení projektu

Pozitivní dopad projektu na snižování recidivy a prevenci kriminality potvrdil aktuální výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci „Zaměstnání jako faktor desistence“ z roku 2017 (http://www.ok.cz/iksp/docs/441.pdf), provedený na vzorku klientů RUBIKON Centra. Výsledky ukázaly, že podpora v oblasti hledání zaměstnání a řešení zadluženosti významně přispívá k integraci. U zkoumaného vzorku klientů RUBIKON Centra byla zjištěna pouze recidiva u 11,4 % osob, u kontrolní skupiny byla recidiva více než 90 %.

RUBIKON Centrum má zpracovány metodiky, materiály a postupy pro evaluaci dopadu a hodnocení plnění indikátorů pro jednotlivé aktivity a fáze práce s klienty.

Do programů řešení zaměstnanosti a zadluženosti RUBIKON Centra se zapojí 1000-2000 klientů ročně – v r. 2017 to bylo více než 1800 unikátních osob ve vězení i na svobodě.

Dopad podpory na změnu chování zapojených klientů je sledován
a) u klientů, kteří využívají podporu v rámci programu Zaměstnanost na svobodě: zaměstnání získalo 39 % zapojených osob, 63 % setrvalo v zaměstnání po zkušební době.
b) u klientů, kteří využili podporu v rámci programu Zadluženost na svobodě: 35 % osob se dále nezadlužuje, 45 % hradí škodu z trestné činnosti a 65 % hradí alespoň částečně výživné.

Vybrané příběhy klientů k dispozici https://www.rubikoncentrum.cz/pribehy/

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt je aktuálně realizován ve 4 regionech ČR - Praha, Ostrava, Středočeský kraj (Kladno, Příbram, Kolín) a Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Chodov). Do projektu je zapojeno celkem 23 věznic a jejich poboček, v daném místě je vždy navázána spolupráce s klíčovými aktéry: s PMS, ÚP, sociálním kurátorem a místní sítí služeb veřejného i neziskového sektoru.

Projekt je přenositelný do dalších lokalit, realizátor má zpracovanou metodiku pro další šíření.

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt je postaven na diversifikovaném financování. Finanční náklady jsou:
- Osobní náklady, zejména na přímou práci s klienty (pracovní poradci, dluhoví poradci, mentoři, event. právníci) a na koordinaci a administrativu projektu (projektový manažer, finanční manažer, asistenti).
- Přímá podpora klientů (zahrnuje zejm. mzdové příspěvky na tréninková místa, náklady na cestovné, ubytování, pracovní a ochranné pomůcky apod.).
- Režijní náklady (pronájmy prostor kanceláří a kontaktních míst, energie, telefony/internet, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné pracovníků ad.).

Příklady financování:

Ve Středočeském kraji je projekt financován z těchto zdrojů:
- Operační programy Zaměstnanost a Praha - pól růstu ČR a státní rozpočet
- Středočeský kraj a Ministerstvo vnitra ČR (podporuje udržitelnost služby v rámci Středočeského kraje)
- Magistrát hl. města Prahy
- Nadace ČSOB
- vlastní zdroje realizátora

Podpora 100 osob vyjde ročně zhruba na 500 000 Kč.

Finanční náklady na tříletý projekt Komplex sociální a pracovní integrace v Chodově žádané z OPZ – ESF byly ve výši 4 480 509,- Kč.
Pro tréninková místa realizovaná z Komplexu sociální a pracovní integrace v Chodově bylo čerpáno například:
240 285,- mzdové příspěvky pro klienty zaměstnané na tréninkových místech
54 249,- mzdové náklady vedoucího tréninkových míst
74 200,- křovinořezy a spotřební materiál
11 250,- školení BOZP klientů na tréninkových místech
40 072,- ochranné pracovní pomůcky
7 951,- doprovodná přímá podpora (cestovné, výpisy z rejstříku trestů)

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left