Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem

V České republice, jakož i ve většině EU, je používání technických norem založeno na principu dobrovolnosti. Tomu odpovídá platná právní úprava v ČR, která stanoví, že „česká technická norma není obecně závazná“ (viz § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.).

Existují však případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách vyplývá z jiného právního aktu, např. z právního předpisu (normy na elektrickou požární signalizaci – EPS), smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.

Pro úplnost je třeba uvést, že plnění požadavků stanovených technickými předpisy – zejména českými technickými normami, je jednoznačný a nejjednodušší způsob, jak prokázat kvalitu jednotlivých výrobků, zabezpečovacích systémů či komplexního zabezpečení objektů. Zárukou, že tomu tak skutečně je, je platný certifikát shody, vydaný akreditovaným certifikačním orgánem podle příslušné požadavkové nomy.

Tento dokument poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (PZTS) a jejich kombinaci vhodnou pro ochranu majetku, osob a zdraví.

Společná pravidla pro aplikaci mechanických zábran a poplachových systémů umožňují optimalizovat zabezpečení majetku pro konkrétní rizika nebo posoudit úroveň konkrétního zabezpečení, případně stanovení požadavků na zabezpečení objektu. Úrovně zabezpečení vycházejí ze standardů ČSNP CEN/TS 14383-3 a ČSN P CEN/TS 14383-4.

Pro stanovení požadovaného stupně zabezpečení se musí zpracovat bezpečnostní posouzení zabezpečovaného prostoru, tzv. analýza rizik. Tato analýza bere v úvahu, jaká rizika hrozí majetku, který se nachází v chráněném prostoru(finanční újma, zneužití k obecnému ohrožení, atd.). Návod, jak zpracovat bezpečnostní posouzení je uveden v normě ČSN CLC/TS 50131-7 a podrobnější metodika včetně komentářů jsou zpracovány v TNI 33 4591-1 až 3.

Při zpracování tohoto dokumentu se vycházelo z právních a technických norem platných k 30. 9. 2018.

Dokument zpracovala Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Dokument je ke stažení zde.