Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2017

Ministerstvo vnitra představilo výstupy z výzkumu veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.

Výzkum s názvem „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ provedla na základě výběrového řízení firma ppm factum research s.r.o., se sídlem v Praze. V listopadu 2017 proběhl sběr dat a v prosinci 2017 byla vytvořena zpráva, která má dvě části. Dotazováno bylo 3 019 obyvatel ČR, dotazování probíhalo v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy. Odpovědi byly dále tříděny také dle pohlaví, věku či vzdělání.

Dotazník připravilo Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve spolupráci se členy Republikového výboru pro prevenci kriminality. Partnerem realizovaného výzkumu je Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště Ministerstva spravedlnosti), který také provede podrobnou interpretaci získaných dat a výsledek předá k využití Ministerstvu vnitra a vrcholnému meziresortnímu poradnímu orgánu Republikovému výboru pro prevenci kriminality.

Zjištění průzkumu byla rozdělena do 5 kapitol: 1. Prevence kriminality, 2. Vlivy na kriminalitu, 3. Vnímání a hodnocení Policie ČR, 4. Občané a kriminalita, 5. Postoje k vybraným tématům.

Průzkum byl realizován v rámci plnění úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a bude realizován celkem 4 krát, a to v letech 2017-2020. V letech 2017 a 2020 proběhne velké dotazníkové šetření, v letech 2018 a 2019 pak budou realizována menší omnibusová šetření. Závěry v roce 2020 pak zpracují rovněž srovnání a ukázky trendů za celé 4leté období.

Výstupy z výzkumu budou sloužit mj.:

  • pro formulování preventivní politiky státu – ústředních správních orgánů a sdružení samospráv sdružených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality,
  • pro tvorbu Strategie prevence kriminality v ČR na období po roce 2020,
  • pro tvorbu nebo případnou aktualizaci koncepcí prevence kriminality krajských úřadů,
  • pro vytváření preventivních koncepcí, plánů, opatření a priorit měst a obcí,
  • k efektivní realizaci projektů prevence kriminality podporovaných ze státního rozpočtu z hlediska obsahu i regionálního umístění a ke zlepšení práce Policie ČR.

Podrobnější informace o hlavních zjištěních, zprávu z průzkumu a zprávy z jednotlivých krajů naleznete zde.

Informace o zatím posledním průzkumu podobného charakteru z roku 2012, se kterým je také možné některé odpovědi porovnat, naleznete zde.