Z kruhu ven

Název projektu: Z kruhu ven
Realizátor: Ratolest Brno, z. s.
Období realizace projektu: Projekt navazuje na předchozí projekt Křižovatka, který byl realizován v letech 2012 – 2014. Projekt Z kruhu ven je realizován nepřetržitě od roku 2017 a bude pokračovat minimálně do roku 2020.
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Oblast preventivní činnosti: prevence recidivy a sociálního vyloučení, resocializace
Cílová skupina: mladiství a mladí dospělí (15 – 30 let)
Odkaz: https://www.ratolest.cz/projekty/z-kruhu-ven/
Kontaktní osoba: Bc. Petr Porteš, e-mail: [email protected],  tel.: + 420 775 468 129

 

Popis projektu

Program Z Kruhu ven je preventivním a resocializačním programem pro mladistvé a mladé dospělé (15 – 30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, dostali se do konfliktu se zákonem a mají zájem komplexně řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž pro osoby po návratu z výkonu trestu.

V roce 2018 se projekt umístil na 2. místě v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

Cílovou skupinou projektu jsou sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení mladiství a mladí dospělí ve věku od 15 do 30 let z Brna a okolí, kteří svým jednáním porušili zákon, tzn., že již spáchali trestný čin či provinění, nebo se pohybují na jeho hraně a reálně hrozí, že k takovému jednání směřují.

Hlavním cílem projektu je snížení rizika opakování trestné činnosti mladistvých a mladých dospělých, zlepšení jejich sociálního fungování a jejich šancí na zapojení do společnosti. Prostřednictvím dlouhodobého individuálního programu Ratolest Brno, z. s., nabízí mladým lidem příležitost a prostor k tomu, aby si mohli uvědomit důsledky svého jednání a poučit se z něj, dokázali za něj převzít zodpovědnost, znali alternativní způsoby řešení své nepříznivé situace a stali se tak jejími aktivními řešiteli.

Projekt rozšiřuje spektrum nabídek, které umožňují řešit danou situaci bez vytržení jedince z jeho přirozeného prostředí, navíc oproti represivním opatřením zabraňuje stigmatizaci, která negativně ovlivňuje začleňování zpět do společnosti. Represivní přístup je často doprovázen záznamem v rejstříku trestů, což mladé lidi také výrazně devalvuje zejména na trhu práce. Tomu se snaží projekt předejít a naopak přispět ke zlepšení jejich kvality života a snížení míry soc. vyloučení.

Projekt současně cílí i na ty, kteří se vracejí z vězení. Vstup do programu a jeho úspěšné absolvování může často sloužit jako alternativní forma trestu, důvod ke zvážení podmínečného propuštění z výkonu trestu či ke zkrácení dohledového plánu.

Dílčí cíle programu jsou:

  • vytvořit chybějící nástroj práce s cílovou skupinou a působit preventivně proti rozvoji dalších soc. patologických jevů, které jsou s protiprávním chováním spojené;
  • zvyšovat informovanost cílové skupiny v oblasti zaměstnanosti a dluhové problematiky;
  • podporovat motivaci cílové skupiny k dokončení programu a zvyšovat tak její úspěšnost v programu.

Probační program Z kruhu ven se skládá ze dvou povinných částí programu (individuální konzultace a edukační skupiny) a nepovinné části (práce s rodinou a okolím klienta). Program je tedy koncipován jako kombinace individuální a skupinové práce s tím, že důraz je kladen především na individuální spolupráci, tj. terapii a sociálně-právní poradenství. V rámci individuálních konzultací je možné po předchozí domluvě s klientem zapojit ostatní členy jeho rodiny nebo jiné blízké osoby. Program Z kruhu ven má primárně ambulantní formu, je však možné se dohodnout na tom, že individuální setkání může mít podobu doprovodu při řešení záležitostí klienta (na úřadech, ve škole apod.).

 

Partneři projektu

Hlavním subjektem (realizátor) je Ratolest Brno, z.s., která dlouhodobě a pravidelně spolupracuje zejména se středisky Probační a mediační služby v Jihomoravském kraji, státními zástupci, soudy, kurátory pro mládež a pracovníky OSPOD.

 

Vyhodnocení projektu

Realizátor projektu průběžně sleduje kvantitativních ukazatele (jako např. počet klientů celkem, počet klientů, kteří program dokončí úspěšně/neúspěšně, počet zrealizovaných aktivit aj.) i kvalitativních ukazatele (zpětné vazby od samotných klientů, průběžné pozorování aktivity klientů při skupinových i individuálních setkání a jejich posun v průběhu spolupráce, snížení výskytu nežádoucího chování během společných aktivit aj.). Navíc byl vyvinut i nový způsob evaluace za použití informací o recidivě, dotazníků administrovaných na začátku a na konci programu, rozhovorů ohledně vnímané změny při ukončení programu a 6 měsíců po ukončení (follow-up rozhovory), průběžného měření spokojenosti v různých oblastech života.

Změny v oblastech klíčových pro prevenci recidivy jsou měřeny pomocí dotazníku administrovaného před a po skončení účasti klienta v programu. Tento dotazník snímá změny v posuzování rizikového chování, tolerance k násilí, fungování klienta ve společnosti a další položky z oblastí změn cílených v klíčových aktivitách.

Dále budou k dispozici kvalitativní údaje o prožívaných změnách klienta získané z polostrukturovaných rozhovorů, které se budou konat na konci spolupráce a 4 -6 měsíců po skončení účasti klienta v programu (tzv. follow-up rozhovory). Zohledněny při nich jsou mimo jiné významnost těchto změn, pravděpodobnost, že by nastaly bez účasti v programu a případná recidiva po skončení účasti. Inovativní součástí evaluace je průběžné měření změny pomocí nástroje Outcome Rating Scale (dále jen ORS). Jeho součástí jsou čtyři grafické škály, na kterých klient hodnotí spokojenost ve čtyřech oblastech (za dobu od předešlého hodnocení). Vycházíme také z toho, že sebehodnocení a mezilidské vztahy mají nezanedbatelný vliv na zodpovědné chování a kriminální činnost. Monitorování touto metodou umožňuje postihnout průběh spolupráce v komplexnější podobě. Metodu je možné využít také ke zkvalitnění individuální práce skrze uzpůsobení jejího průběhu a společné reflektování klientových změn.

Vzhledem k tomu, že program je realizován od roku 2017, není ještě k dispozici rozsáhlejší soubor empirických dat.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Probační program Z kruhu ven splňuje standardy práce v oblasti prevence kriminality mladistvých. Je přenositelný i do dalších lokalit v rámci ČR.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.