Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

 

Název projektu: Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách
Realizátor: Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR
Období realizace projektu: Projekt byl zahájen 13. 11. 2014 a ukončen 30. 4. 2017. Fáze využití v praxi: od 2. 5. 2018 do 21. 8. 2018.
Místo realizace projektu: Ústecký, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Oblast preventivní činnosti: community policing, práce s menšinami
Cílová skupina: policisté základních útvarů
Kontakt: Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR systematicky řídilo a garantovalo komplexní projekt, jehož součástí bylo široké spektrum tuzemských i zahraničních vzdělávacích aktivit a pořízení potřebného vybavení pro policisty. Projekt byl realizován ve čtyřech krajích, významně ohrožených sociálním vyloučením (Ústecký, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

V roce 2018 se projekt umístil na 3. místě v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.

Mezi cíle tohoto projektu patřilo vyškolení celkem 40 policistů základních útvarů, jejichž výkon služby je orientován na přímý výkon služby mezi romskou menšinou. Hlavním cílem je dosažení pozitivní změny v kvalitě činnosti Policie ČR (zkvalitnění a zefektivnění práce) ve vztahu k menšinám, a to zejména prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů zaměřených na prohloubení znalostí o vybraných aspektech různých sociálních, kulturních, etnických, rasových a náboženských rámců ovlivňujících život menšin a o základních principech komplexního řešení sociálního vyloučení.

Dílčí cíle:

 • vytvoření předpokladů pro implementaci systémového vzdělávání příslušníků P ČR v oblasti práce s menšinami,
 • realizace aktivit souvisejících se zvýšením odbornosti SD pro menšiny a jejich členů,
 • zefektivnění komunikace policistů – specialistů s příslušníky menšin,
 • zkvalitnění spolupráce policie s ostatními subjekty participujícími na problematice menšin (zejm. prohloubení spolupráce policistů a koordinátorů krajských úřadů při úsilí o stabilizaci situace sociálně segregovaných osob a jejich postupnému vzestupu),
 • získání zkušeností policejní práce s menšinami ve vybraných zemích EU za účelem možného převzetí postupů nejlepší praxe,
 • prohloubení odborné kapacity resortních pedagogických pracovníků v dané oblasti,
 • prohloubení odborné kapacity koordinátorů krajských úřadů v dané oblasti.

Dále bylo potřebné zvýšení odbornosti a kvalifikace stávajících styčných důstojníků pro menšiny jednotlivých Krajských ředitelství policie a proškolení 10 policejních manažerů z pilotních krajů v uvedené problematice.

Projekt formou proškolených a vybavených PS umožňuje efektivnější komunikaci a implementaci dobré praxe z jiných oblastí včetně dobré praxe ze zahraničí. Motivuje PS k systematické dlouhodobé odborné práci v sociálně vyloučených lokalitách. Přidanou hodnotou jsou také společná setkávání se SD Policie ČR, která pomáhají k psychologicko-superviznímu zpracování náročných situací v SVL. Tím je dosahováno pozitivní změny v kvalitě činnosti Policie ČR (zkvalitnění a zefektivnění práce) ve vztahu k menšinám, a to zejména prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů zaměřených na prohloubení znalostí o vybraných aspektech různých sociálních, kulturních, etnických, rasových a náboženských rámců ovlivňujících život menšin a o základních principech komplexního řešení sociálního vyloučení.

Projektový záměr vycházel ze současného vývoje společnosti, z proměnlivosti sociokulturního prostředí a přeměny tradiční české společnosti ve společnost s četnými menšinami a cizinci, což bylo definováno následovně:

 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí – národnostní menšiny, které trvale a dlouhodobě žijí na území ČR,
 • imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR,
 • osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí.

Projektový záměr zpracovával subjekt Policie České republiky (ŘSPP PP ČR, spolupráce ÚSKPV). Pro tvorbu projektu a datové využití, byla použita data související se sběrem dat v Policii České republiky, dále se projekt opíral o mapy sociálně vyloučených lokalit MPSV ČR, další zdroje dat byly využity ve spolupráci s MV ČR. Současně využil autorský tým i informace získané ze všech zasílaných zpráv SD pro menšiny všech krajských policejních ředitelství. Na základě výše uvedených dat a jejich analýzy byla definována právě vybraná čtyři krajská ředitelství pro výcvik a vzdělávání policejních specialistů (policie vycházela z potřebnosti lokalit).

Ukončení projektu mělo významně posilující charakter: jednalo se o vysoce prestižní odbornou konferenci s příspěvky uznávaných kapacit v oboru a neméně důležitá byla i psychologická stránka akce přispívající k další motivaci všech policistů v sociálně vyloučených lokalitách (duben 2017 ve Zbirohu).

Součástí projektu byly též:

 • Sociologická studie se zmapovanými názory více než 5000 respondentů z řad romských obyvatel žijících v SVL České republiky: „Shromáždění názorů Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách na činnost Policie České republiky a názorů a podnětů na změnu a zkvalitnění její činnosti.“
 • Druhým, neméně významným dokumentem byl vydaný materiál: Policie a Romové a Sintové: Osvědčené postupy v budování důvěry a porozumění. Publikace byly vydány v nákladech pokrývajících potřeby Policie ČR i MV ČR.
 • Technické vybavení všech specialistů: mobilní telefony včetně SIM karet s hlasovými a datovými tarify, notebooky, tablety 2 v 1, ochranné pomůcky pro PS (boty, termoprádlo) pro operativní práci v lokalitě a s komunitou i místní samosprávou a NNO.

 

Partneři projektu

Policie České republiky spadající pod gesci Ministerstva vnitra České republiky realizovala projekt, jenž významně podporuje spolupráci s partnery v lokalitě:

 • místní samospráva,
 • nevládní a neziskový sektor,
 • školská zařízení,
 • obecní a městské policie
 • organizace i jednotlivci z řad menšin.

Právě operativní spolupráce všech výše uvedených subjektů se ukazuje jako nejefektivnější při řešení aktuálních problémů v SVL.

 

Vyhodnocení projektu

Evaluační procesy byly řádně nastaveny s ohledem na fakt, že byly čerpány nemalé prostředky z Norských fondů.

Provedené změny: byly nastaveny s ohledem na potřebu dočerpání zbývající částky finančních prostředků. Jednalo se o dočerpání částky 1,5 milionu Kč, které byly oproti původnímu projektu dočerpány do 30. 4. 2017. V návaznosti na tuto změnu byla posunuta i povinná udržitelnost projektu, jenž je na 5 let od ukončení. Z hlediska účetní i procesní evaluace dohlížely na procesy prioritně interní týmy, externí subjekt (zástupce Norway grants) kontroloval výstupy a zprávy o plnění projektu, což bude pokračovat po dobu již výše uvedeného období: 5 let (30. 4. 2022: garantováno řádně v souladu se zákonem a písemnými závazky statutárního zástupce organizace).

Samotná projektová a dotační oblast je tedy v současné době dočerpána a projekt se již nachází ve fázi udržitelnosti. V této fázi je dohled nad využitím zařízení, materiálu, případných oprav či doplnění baterií a také využití měkkých dovedností proškolených PS, SD. Procesní evaluaci realizuje metodik ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR pplk. Mgr. Alexander Stambolidis. Veškeré kontroly proběhly bez zjištění závad či pochybení. (pozn. v souvislosti s výše uvedeným byla nastavena též rizika identifikovaná v žádosti o grant, vše bylo v souladu, bez opatření).

Závěrečná hodnotící zpráva o projektu byla provedena v rámci Ministerstva vnitra ČR příjemci za Policii ČR – tedy Policejní prezidium, Ředitelství služby pořádkové policie (plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA a pplk. Mgr. Alexander Stambolidis). Realizace projektu proběhla v souladu s plánem, uvedeným v žádosti o grant. Podařilo se splnit cíle projektu a naplnit všechny plánované aktivity. Doba realizace byla postupně prodloužena o 4 měsíce a byly naplánovány a realizovány další aktivity nad rámec původní žádosti. Rozpočet byl dodržen.

Realizace projektu a zavedení mechanismu PS pro práci s romskou menšinou v SVL do praxe Policie ČR, přispěla k poznání a definici potřeb a požadavků na činnost Policie ČR v této oblasti, proškolení SD pro menšiny krajských ředitelství policie a vybraných policejních manažerů. To ve výsledku přispívá k profesionálnímu přístupu policie k příslušníkům romské menšiny ve vyloučených lokalitách, založenému na vzájemné spolupráci a důvěře, oboustranné informovanost a hledání společných řešení problémů, importu práva a spravedlnosti do specifického prostředí vyloučených lokalit, potírání negativních společenských jevů. Přínosem je zefektivnění činnosti útvarů Policie ČR v oblasti práce s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vzájemné výměny informací mezi organizačními složkami Policie ČR, které se bezprostředně podílejí na této problematice a zabezpečení koordinace činností zejména mezi Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR, orgány státní správy a samosprávy a neziskovými organizacemi a dalšími pomáhajícími subjekty.

V dlouhodobém horizontu očekáváme rozvinutí práce PS a zvýšení jejich počtu a v souvislosti s tím i neustálé zlepšování práce policie a vztahů k romské menšině.

Výstupem projektu je vytvoření pozice PS v rámci struktur PČR, realizace výzkumu veřejného mínění a sociologické studie, překlad a vytištění publikace OSCE-ODIHR: Policie a Romové a Sintové: dobrá praxe v budování spolupráce a porozumění.

Zcela zásadním výstupem je navazující nasazení edukovaných PS a SD přímo v terénu v SVL v situacích, kdy to bezpečnostní situace vyžaduje, což dokladuje nasazení 14 SD, 2 koordinátorů z KŘP a 45 PS v SVL v návaznosti na 93. Rozkaz policejního prezidenta ze dne 2. května 2018, k provedení bezpečnostního opatření BEZPEČNÁ LOKALITA na území Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt reaguje na současný stav v evropských zemích a přesto, že jsou v řadě zemí i lokalit určité odchylky související s typy menšin, národnostních a etnických či jejich početních stavů. Schéma projektu je skvěle využitelné pro všechny evropské země bez ohledu na výše uvedené odchylky.

Hlavní idea projektu je především v systematické práci se specialisty v terénu dle již zmíněného schématu: měkké dovednosti + lidské zdroje v lokalitě + odborná data + výzkumy z lokalit+ + dobrá praxe ze zahraničí + materiálně-technické vybavení.

Jedinou změnou by v dalších členských zemích EU bylo nastavení obsahu přednášek, školení a případně dalších učebních materiálů, či výběr lektorského týmu a jejich zaměření (např. romská komunita, menšiny z východního bloku, muslimské komunity, atp.). Nasazení PS je vázáno na specifické podmínky v dané SVL. Podmínky jsou v každé členské zemi EU různé. Podobné podmínky jsou na Slovensku, i když v extrémnějším měřítku ve vztahu ke specifickým podmínkám SVL.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt byl financován z Norway grants, název programu: CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin. Číslo programu: CZ 14, číslo projektu: NF-CZ14_PDP-6-005-2014.Podíl grantu: 80%, přidělená výše grantu: 13 250 000 Kč. Celkové skutečné způsobilé výdaje projektu: 16 187 706 Kč. Výhodou je, že rozšiřování projektů na další KŘP zřizováním pozic PS sebou nenese velké finanční náklady, ty přebírají jednotlivá krajská policejní ředitelství.

Z hlediska finančních výdajů byly zásadními výdaji níže uvedené položky:

 • náklady spojené se zahraničními vzdělávacími aktivitami,
 • technické vybavení IT technika, materiál (obuv a oděv do terénu),
 • lektorský tým – specialisté,
 • výzkumná společnost AUGUR Consulting s.r.o., náklady na výzkumníky, výzkum,
 • náklady na tisk publikací (výzkum + osvědčené postupy),
 • tuzemské vzdělávací aktivity a s nimi spojené ubytování, stravování a doprava atp.
 • zavedení finančního ohodnocení pro policejní specialisty (příplatek 300 Kč/osoba),

(pozn. rozpočtové kapitoly: služby, dodávky, management, publicita).

Z hlediska lidských zdrojů lze uvést, že významné břemeno leželo právě na vybraném konečném příjemci v rámci subjektu Ministerstva vnitra ČR: Policie České republiky, Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR. Zde bylo nutné věnovat pozornost jak sledování jednotlivých účetních operací, výběrových řízení procesů souvisejících s efektivním nakládáním s finančními zdroji, tak dalším zásadním bodem byla kontrolní a organizační činnost s aspektem všech nastavených procesů a jejich provázanosti. Posledním neméně důležitým je skutečně kvalifikovaný lektorský tým, tlumočníci v rámci zahraničních vzdělávacích aktivit. V rámci 5 leté udržitelnosti přechází břemeno financování ve vztahu k obnově nakoupeného materiálu a techniky na Policejní prezídium ČR, které se k tomu zavázalo.

Závěrečná kontrolní analýza byla provedena dne 1. 8. 2017. Jednalo se o závěrečnou kontrolu se zaměřením na systém finančního řízení projektu a účelnost a efektivnost vynaložených výdajů. Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Nebyla proto formulována žádná kontrolní zjištění ani žádná nápravná opatření. V průběhu kontroly nebyly identifikovány žádné nezpůsobilé výdaje. V průběhu kontroly bylo ověřeno, že výdaje jsou čerpány v souladu s dopisem náměstka ministra financí.