Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018

Dne 26. srpna 2019 vzala na vědomí vláda ČR Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na
území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017), kterou připravuje odbor prevence kriminality
Ministerstva vnitra na základě usnesení vlády České republiky č. 342 ze dne 18. května 1998 ke Zprávě o
bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996). Zpráva shrnuje informace o
stavu a vývoji kriminality na území České republiky a o opatřeních směřujících k jejímu snižování. Vládě a Poslanecké
sněmovně Parlamentu je předkládána již od roku 1993. Zpráva je zpracována z podkladů Policie České republiky,
Ministerstva vnitra, Úřadu vlády České republiky a dalších resortů a institucí.
Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu policie v roce 2018 stabilizovaná. Stejně
jako v předchozích letech nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku. V roce 2018 bylo v České republice
registrováno celkem 192 405 trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů za posledních
minimálně 15 let. Meziročně došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 4,9 %. Přímá objasněnost mírně stoupla na
48,2 %.
I přes celkový pokles trestné činnosti ale existují oblasti, kde je vývoj opačný. Nárůst trestné činnosti je v posledních
letech zaznamenám především v oblasti kybernetické kriminality (v roce 2018 o 17 %) a dále také v oblasti
mravnostní kriminality (v roce 2018 o 12,4 %), a to v souvislosti právě s kyberkriminalitou, zejména v prostředí
sociálních sítí.
Stále platí první stupeň ohrožení terorismem – „existence obecného ohrožení terorismem“. Policie situaci pečlivě
monitoruje a ve spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami přijímá opatření zajišťující bezpečnost.

Bližší podrobnosti jsou dostupné v přiloženém odkazu: ZDE