Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválenou usnesením vlády č. 276 ze dne 6. dubna 2022, vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2023. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.

Podrobnosti, včetně seznamu podpořených projektů a zápisu z jednání Komise, naleznete  na webu MV ZDE

informuje redakce OPK MV a Iva Fürbacherová

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala odborný seminář v Poslanecké sněmovně pod záštitou Marka Bendy (ODS) Jak snížit míru uvěznění v ČR, která je 5. nejvyšší v EU? za účasti předních expertů trestní justice a poslanců. Cílem semináře bylo prezentovat návrhy legislativních změn ke snížení trestní represe. Pět návrhů, které jsou realizovatelné v horizontu dvou let a mají potenciál snížit míru uvěznění v ČR, přednesl Jakub Drápal z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. O návrzích již jednala vládní koalice a seminář nastínil další kroky k potřebným legislativním změnám.

Svá stanoviska představili Karel Dvořák a Antonín Stanislav, náměstci ministra spravedlnosti, Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, Martin Lýsek, soudce krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR, Simon Michailidis, generální ředitel Vězeňské služby ČR, či Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva.

Tiskovou zprávu najdete v příloze

informuje redakce OPK MV

Newsletter Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) představuje nové video k toolboxu věnujícímu se práci s vysoce rizikovými skupinami obětí, který vznikl ve spolupráci s českými předsednictvím EUCPN, a znovu připomíná dostupnost publikovaných nástrojů k prevenci sekundární viktimizace a reviktimizace.

Dále EUCPN upozorňuje na nedávno publikovaný dokument s doporučeními k prevenci online podvodůsouhrn doporučení k prevenci překupnictví a dokument k mezinárodním kampaním ohledně vlastnictví exotických zvířat. Také by vás mohlo zajímat písemné stanovisko projektu Frontline Politeia k roli donucovacích orgánů v preventivní práci s mladými lidmi.

Kromě toho newsletter představuje 3 příklady dobré praxe z oblasti obchodování s lidmi a trestných činů souvisejících s porušováním pracovního práva. Prvním je maďarský projekt, který využil zábavné video k rozšíření povědomí o podvodech ve stavebnictví. Poté je uveden portugalský projekt Secure Field 2022, který souborem aktivit jako jsou zintenzivnění hlídek, inspekce a zvyšování povědomí, cílil na prevenci majetkové trestné činnosti a obchodování s lidmi na venkově. Posledním zmíněným příkladem je spolupráce portugalské policie s asociací ropných společností na organizaci bezpečnostních školení manažerů čerpacích stanic.

Zjistěte více na eucpn.org

informuje redakce OPK MV a Ester Kunštátová

Město Ostrava dlouhodobě podporuje síť otevřených hřišť, která nabízí zdarma bezpečné prostředí ke sportovnímu vyžití všech generací. Činí tak ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které hřiště vybírají a zajišťují jejich údržbu i správce. Provoz sportovišť je financován z dotačního programu města v oblasti prevence kriminality. Rada města schválila pro rok 2023 podporu fungování 62 otevřených hřišť 17 městským obvodům, částka na provoz přesáhne 5,1 milionů korun a je vyšší než vloni. Na jaře nyní město znovu otevírá síť hřišť v areálech škol, mateřských školek a dalších veřejných místech.

Další informace v přiložené tiskové zprávě

informuje redakce OPK MV

14. dubna 2023 proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších žáků a studentů v soutěžích věnovaných problematice kyberbezpečnosti. Do soutěže se zapojilo přibližně 300 žáků a studentů. Vyhlášení vítězů kybersoutěží proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina a to v soutěžním kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet (dále KPBI) a v kreativní soutěži Digitální stopa, aneb víme, co vše o sobě zanecháváme na internetu? Tato témata jsou naprosto klíčová a v dnešní době jsou skutečně celospolečenským fenoménem.

Soutěže Kraje Vysočina a KPBI - Digitální stopa je již 12. pravidelným ročníkem, věnujícím se problematice IT bezpečnosti. Soutěž každoročně vyhlašuje pracovní skupina elektronické bezpečnosti, která také působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Tématem tohoto ročníku bylo téma digitální stopy a s ní souvisejících rizik.

Do soutěže se mohli zapojit jednotlivci i kolektivy ze základních a středních škol v Kraji Vysočina. Soutěžící mohli od září 2022 do února 2023 vytvářet videa, plakáty, komiksy, prezentace či deskové hry. Celkem porota složená ze členů pracovní skupiny el. bezpečnosti hodnotila rekordních 155 soutěžních prací.

Děkujeme Kraji Vysočina za dlouhodobě pořádaný výborný kyberpreventivní příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání a přidáváme se k poděkování i gratulacím všem vítězům i zúčastněným a také zapojeným školám a jejich pracovníkům.

Podrobnosti k akci, včetně odkazů na jednotlivé oceněné práce, naleznete  ZDE.

Fotografie z vyhlášení jsou ZDE.

informuje redakce OPK MV a Lucie Kosová

Ředitel OPK, se souhlasem ministra vnitra, informuje o vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (2.kolo PPK 2023).

Veškeré podrobnosti, včetně příloh, naleznete na webu MV ZDE

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík

V přiloženém rozhovoru se dočtete podrobnosti o Mezinárodním vězeňském společenství /MVS/. Jedná se o neziskovou organizaci, která vede projekty nejen ve věznicích (Vězňova cesta, Příprava na propuštění, Den s dítětem), ale pomáhá také skrze mentory propuštěným, poskytuje potravinovou pomoc, v Praze provozuje pro propuštěné klienty Klub 2 Ryby a další velkou aktivitou je pomoc rodinám a dětem vězňů - pro ty pořádá pravidelná klubová setkání, v létě Andělský kemp, v Praze motivační setkání dospívajících dívek s názvem Dream Academy apod. MVS ví, s jakými problémy se musí rodiny vězňů potýkat, jak tím trpí především děti a jejich aktivity fungují nejen jako materiální a duchovní podpora, ale také jako prevence kriminality, protože cílem je, aby děti nešly ve stopách svých rodičů.

Rozhovor s ředitelkou MVS Gabrielou Kabátovou

informuje redakce OPK MV

Ministr vnitra  schválil dne 14. dubna 2023 návrh projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách MV ZDE

informuje redakce OPK MV, Michal Barbořík a Adolf Polák

Inteligentní a analytické funkce u kamerového systému, detektory nestandartních zvuků, možnost videokonferenčního hovoru při tísňovém volání na linku 156, to vše usnadňuje strážníkům MP Plzeň jejich činnost a zvyšuje bezpečnosti občanů v Plzni.

Velmi podrobné informace k tomu jsou v reportáži České televize   /čas 13.20/

O tom jak umělá inteligence pomáhá v Plzni nejen v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ale i v oblasti  dopravy či ochraně ovzduší, je i další reportáž České televize   /třetí reportáž odzadu/

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v září roku 2022 „Program prevence kriminality na místní úrovni  2022 - 2. kola ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“.

Jedná se o průběžnou výzvu, kdy lze podávat žádosti i v roce 2023, a to do 30.6. 2023. Do programu mohou být předkládány pouze neinvestiční projekty, dotace může být poskytnuta až na 100 % uznatelných způsobilých nákladů, tzn. bez povinné spoluúčasti, je povinně požadováno Stanovisko PČR, apod. Podrobnosti jsou na webu MV.

Jedním z úspěšných žadatelů v tomto programu bylo i Statutární město Plzeň, které požádalo MV o finanční podporu projektu Asistentů prevence kriminality,  podrobnosti o projektu a jeho fungovaní  jsou na  ZDE.

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Asociace bezpečná škola zveřejnila minulý týden první číslo letošního newsletteru.  Newsletter se věnuje řadě zajímavých témat, některé úzce souvisí s prevencí kriminality. Jedná se např. o článek na téma evropských norem prevence kriminality, nebo o informace o spolupráci mezi odborem prevence kriminality MV ČR a odborem prevence kriminality MV SR, kdy naši odborníci předávali svým kolegům ze Slovenska zkušenosti  v oblasti bezpečnosti škol v ČR, a to prostřednictvím aplikace  Normy ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Dále se newsletter věnuje tématu  nenávistných kampaní a dezinformací, nebo rizikovému trávení volného času mládeže v nákupních centrech (tzv. mikrokultura „mall junkies“).

Newsletter je zdarma ke stažení ZDE

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Už čtyři městské policie  v České republice využívají inovativní technologie pro zkvalitnění provozu tísňové linky 156. Ke standardnímu telefonickému hovoru mohou nově připojit i lokalizaci volajícího nebo videohovor, což umožňuje strážníkům získat rychleji informace o místě a průběhu události, a v návaznosti na tyto informace adekvátně reagovat na vzniklou situaci, a tím případně předcházet další eskalaci problému atd. Tato nová funkcionalita umožnuje strážníkům také i přímé propojení se záchrannou službou. Více v tomto článku .

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left