Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 20. 2. 2023

Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Tento den má pomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem
a jejich blízkým. 

 Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status "zvlášť zranitelné oběti", mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví. V průběhu trestního řízení je aktualizováno individuální posouzení oběti, neboť stav oběti není neměnný, vyvíjí se ve vztahu k osobnosti oběti, jejímu zdravotnímu stavu, tedy obecně ve vztahu k následkům protiprávního jednání.

NEZAPOMÍNEJME NA OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ! - YouTube

Dítě jako oběť trestného činu - Jak s těmito případy pracuje PČR? - YouTube

Policie ČR: Každá oběť má právo na citlivý přístup - YouTube

Posílení práv obětí trestného činu se týká i spolupráce při prosazování práv obětí. Je nezbytné posílit práva obětí trestných činů, aby mohly ohlašovat trestné činy, účastnit se trestního řízení, domáhat se odškodnění a nakonec se co možná nejvíce zotavit z následků trestného činu, to vše posílením spolupráce a koordinací mezi příslušnými subjekty a posílením mezinárodního rozměru práv obětí.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zohledňuje potřeby obětí nejenom ve strategických materiálech, např. ve Strategii prevence kriminality na léta 2022 až 2027, Národní strategii boje proti obchodování s lidmi na léta 2020 až 2023 (Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi), ale i v dotačních programech, např. Program podpory evropských krizových a asistenčních linek 116 XXX, Program prevence sociálně patologických jevů, Programy prevence kriminality na místní úrovni
a Rezortní program v oblasti prevence kriminality (tzv. vnitrorezort). Finančně i metodicky podporuje vznik a udržitelnost speciálních výslechových místností, které jsou určeny nejenom dětským a dalším zvlášť zranitelným obětem, ale všem obětem či osobám pozůstalým, u nichž je nutná zvýšená potřeba ohleduplnosti a taktu.

Odbor prevence kriminality MV se tak s připomínkou Evropského dne obětí trestných činů připojuje k Policii ČR a Probační a mediační službě ČR  a dalším rezortním i mimorezortním organizacím.

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), mezinárodní platforma zaměřená na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti a výměnu dobré praxe, se v roce 2022 na návrh a pod vedením českého předsednictví zabývala vysoce ohroženými skupinami obětí. K tomuto tématu byl publikován soubor nástrojů zaměřený na prevenci opakované a sekundární viktimizace, který kombinuje teoretický přehled s praktickými radami a příklady dobré praxe z členských států Evropské unie. Teoretický dokument se věnuje posouzení vysoce ohrožených skupin obětí a představuje přístup zaměřený na oběť a cesty k přerušení bludného kruhu opakované viktimizace. Celý soubor nástrojů zabývající se zvlášť zranitelnými oběťmi kriminality je k dispozici i v češtině na webu EUCPN (Toolbox).

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naplánováno Evropská síť prevence kriminality Kalendář akcí Novinky Tiskové zprávy

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left