Informace o aktuálně vyhlášených výzvách pro příjem žádostí o grant v rámci přímo řízeného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizenship, Equality, Rights and Values – CERV).

Dovolujeme si Vás informovat na základě sdělení Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny o aktuálně vyhlášených výzvách pro příjem žádostí o grant v rámci přímo řízeného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizenship, Equality, Rights and Values – CERV)

Aktuálně vyhlášená výzva (CERV-2024-NRCP):
Call for proposals to National Roma Contact Points for Roma equality, inclusion and participation (Výzva k předkládání návrhů národním romským kontaktním místům pro rovnost, začleňování a participaci Romů)
Alokace: 1,6 mil. EUR

Zveřejnění výzvy: 19. prosince 2023
Zahájení příjmu žádostí: 19. prosince 2023
Ukončení příjmu žádostí: 7. března 2024 v 17.00 hodin
Informační schůzka: zatím nebyla naplánovaná

Výzva je zveřejněna na: Funding & tenders (europa.eu)
Výzva je dostupná na:  Text výzvy

Činnosti, které lze financovat:
–        Opatření k vytvoření a posílení národních romských platforem se zaměřením na zajištění úzké konzultace a spolupráce při implementaci národních romských strategických rámců, včetně společného rozvoje pracovních plánů a harmonogramů NRP;
–        Podpora národních kontaktních míst v jejich úkolu (koordinace a monitorování implementace NRSF);
–        Setkání, pracovní skupiny, semináře, akce na národní, regionální nebo místní úrovni přispívající k dosažení cílů EURSF;
–        Zvyšování povědomí, specializované diskuse zaměřené na výsledky projektu Monitorování romské občanské společnosti nad prováděním národních strategií pro rovnost Romů, jejich začleňování a participace a navazovat na doporučená opatření.

Aktuálně vyhlášená výzva (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT):

Call for proposals for Networks of Towns (Výzva k předkládání návrhů pro sítě měst)
Alokace: 6 mil. EUR

Zveřejnění výzvy: 23. listopadu 2023
Zahájení příjmu žádostí: 14. prosince 2023
Ukončení příjmu žádostí: 18. dubna 2024 v 17:00 hodin
Informační schůzka: 13. února 2024, 09:30 – 12:30 CET na adrese info session

Výzva je zveřejněna na: Funding & tenders (europa.eu)
Výzva je dostupná na: Text výzvy

Činnosti, které lze financovat:
–        Činnosti mohou mimo jiné zahrnovat: workshopy, semináře, konference, školicí aktivity, setkání odborníků, webináře, aktivity na zvyšování povědomí, akce s vysokou viditelností, shromažďování údajů a konzultace, vývoj, výměny a šíření osvědčených postupů mezi veřejnými orgány a občanskou společností, organizace, vývoj komunikačních nástrojů a využívání sociálních médií.
–       V rámci tohoto opatření spolupracují obce nebo kraje a sdružení v dlouhodobé perspektivě jsou vyzýváni k rozvoji sítí měst, aby byla jejich spolupráce udržitelnější a aby si vyměňovaly osvědčené postupy.
Od sítí měst se očekává, že budou integrovat řadu aktivit kolem předmětů společného zájmu souvisejících s cíli programu, zapojí členy komunity aktivní v dané oblasti a zaměří se na udržitelnost.

Dotazy k výzvě lze směřovat na následující e-mail Evropské komise: [email protected] nebo na e-mail Národního kontaktního místa CERV: [email protected]; (tel. +420 720 065 620).

informuje redakce OPK MV a Vladimír Dvořák