Jak zahájit nový školní rok bezpečně a s úsměvem

Vzpomínáte si, jaký býval po prázdninách Váš návrat do školy? Na co jste se nejvíce těšili Vy? Někdo zřejmě na spolužáky, někdo na své oblíbené učitele, někdo možná na tělocvik a někdo také možná vůbec na nic.. každý to měl asi jinak. Nový školní rok ale znamená „nový začátek“ a s tím je spojeno nejen mnoho nových výzev, radostí, ale i možná starostí..

S příchodem nového školního roku bychom tedy určitě neměli opomenout několik zásadních oblastí prevence a bezpečnosti, které jsou samozřejmě platné i účinné po celý školní rok:

 • Po cestě do školy je potřebné dávat pozor při přecházení, zvláště u takového přechodu, který není hlídaný nebo přehledný. Stejně tak pokud děti jezdí do školy samy například na koloběžce, kole, v autě pak na zabezpečení a čekání dětí ve voze atd. Podrobnosti na webu Policie ČR. Například i pro koloběžky, nejen elektro, platí určitá pravidla.
 • zdraví, bezpečnost a hygiena. Při příchodu do školy je potřebné – (dokud tomu nebude jinak dle nařízení) dodržovat pravidlo „3 R“ – ruce, přiměřená ochrana nosu a úst, rozestupy, dodržování hygienických opatření
 • pozor také na úrazy a zdraví. Děti se velmi těší na spolužáky, o přestávkách se může stát nějaký malér. Je potřeba vědět, na koho se v případě úrazu obrátit a jak postupovat. Žák by měl mít možnost vždy se s důvěrou obrátit na svého učitele, který mu pak poradí, jak úrazy řešit (elektřina, mobilní zařízení, fyzická zranění, nešťastná náhoda, fyzické napadení např. jiným spolužákem/spolužačkou)
 • pozor na krádeže. Děti si v novém školním roce do školy nosí nové věci, pomůcky. Opět je potřebné vědět, jak reagovat a na koho se obrátit v případě, že se mi něco takového stane a na koho se obrátit v případě problému hlavně doma, ale i ve škole.
 • pozor v případě, že dítě poškodí cizí majetek nebo odcizí majetek. Je dobré jej poučit, jak se chovat k vlastním i cizím věcem i lidem, že je důležité právní vědomí a etika.
 • pozor na zapomínání vlastních věcí (sportovní vybavení, pouzdra, mobily, další drahá zařízení). V každé škole by mělo být místo, kde by se měly umísťovat „ztráty a nálezy“ a kam by je někdo měl zanést. Když najdeme něco na ulici – je to jinak. Každopádně, když něco najdeme – peníze apod. je potřebné to odevzdat na příslušné místo.
 • pozor na alkohol a jiné návykové látky (i kouření) – opět je vymezeno školním řádem, co se do školy smí a nesmí nosit a hlavně to opravdu nedopadá dobře. Mnoho dětí si vůbec neuvědomují rizika s tím spojená. I třeba tím, že může dojít k jejich intoxikaci alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
 • vyučování a bezpečnost prostředí. K tomu slouží školní řád. Vymezuje, co je dovoleno a co už není.
 • pozor i při mimoškolních a volnočasových aktivitách. Na hřištích, v parku i zde nám může hrozit úraz nebo nebezpečí
 • kyberbezpečnost. Zde je to úplně stejně jako mimo „online“ výuku.

V případě, že probíhá distanční nebo hybridní výuka, je potřebné dbát doporučení a pravidel na zabezpečení zařízení a zásady bezpečného chování. V případě, že není dovoleno ve výuce používat mobil a další vlastní zařízení, je potřebné respektovat pokynů uvedených ve školním řádu a nebo se zeptat přímo učitele.

 • napadení, kyberšikana, sexuální napadení, obtěžování. Pozor na to, s kým se bavíme. S kým odcházíme ze školy, kdo nám co nabízí apod. To znamená, žádné „dárky“ od cizích lidí, žádné nasednutí do cizího auta s cizím člověkem a podobně.
 • školní docházka. Mnoho dětí se po pár dnech může dostat do situace, že se jim do školy nebude „chtít“ a nebo začnou díky jiným vlivům přemýšlet nad tím, že do školy nepůjdou. V případě, že je školní docházka povinná, musí být řádná a pravidelná, případně vhodně omluvená absence. Pozor na záškoláctví. Je potřebné vědět, že z toho může mít problém dítě i rodič. „Omluvenky“ a absence ve vyučování a povinnosti s nimi spojené také stanovuje školní řád.
 • duševní zdraví. Protože je začátek školního roku náročný pro všechny – děti, rodiče i pracovníky – je vhodné myslet na wellbeing a duševní zdraví tj. zdravý životní styl – čas na práci, čas na zábavu a odpočinek.

Zde tipy:

Video – Zvládání úzkostí u dětí (Pro rodiče a učitele)

Leták ke stažení

Když nastane problém, hlavní je se někomu svěřit a nebát se ho řešit!

V případě problému se ve Vaší škole určitě můžete obrátit na výchovného poradce či ještě lépe školního metodika prevence  a nebo učitele či jiného dospěláka, ke kterému máte důvěru.

Rodiče se také mohou na školu obracet nejen v rámci třídních schůzek, ale i průběžně po domluvě s jednotlivými pracovníky školy.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová