Kde technické normy pomáhají i chrání

Proč jsou technické normy (dále TN) v oblasti bezpečnosti tak důležité?

Každý z nás je dnes čím dál intenzivněji vystaven různě aktuálním druhům rizik a hrozeb. Zásadní roli v oblasti způsobených problémů i škod hraje právě dostatečná bezpečnost a ochrana osob i systémů. Často bezpečnost a ochranu velmi ovlivňuje právě také „lidský faktor,“ včetně různé míry nedostatečnosti či nedostupnosti parametrů bezpečnosti a ochrany.

Potřebu „bezpečnosti“ si uvědomujeme zásadněji například v bezprostředně ohrožujících situacích přírodních katastrof, při ohrožení života, zdraví či majetku, při haváriích technologií, při útocích či zločinu.

Co je tedy bezpečnostním cílem TN?

Cílem je ochrana osob i majetku před újmou. Zásadní je bezpečnost a ochrana, prevence i eliminace rizik a hrozeb.

Otázky bezpečnosti a zabezpečení i ochrany  nás provází v kanceláři, v domácnostech od zdánlivě rutinních záležitostí (např. bezpečnostních zámků) až po řešení závažných škod, záchranných operací. Své zásadní místo mají  technické normy také při prevenci páchání kriminality i nastavováním ochrany před jejím pácháním i zvyšováním.

Standardizace a technické normy jsou tedy klíčem i účinnou prevencí vedoucí ke zvyšování bezpečnosti občanů i společnosti.

Čeho se normy (do)týkají?

Standardizace (sjednocení)  se týká různých typů i obsahů bezpečnostních norem i základních obecných ustanovení v jednotlivých oblastech či odvětvích. Technické normy definují termíny, zkušební metody, mohou stanovovat ale také požadavky na kvalitu výrobků, procesů nebo služeb.

K čemu (nám) slouží?

Bezpečnost v každodenním životě je úzce spojena s technickými normami! Slouží tedy k ochraně celé společnosti včetně zvlášť zranitelných osob. Zabezpečují kritickou infrastrukturu, umožňují bezpečný, kvalitní obchod i služby, jsou potřebné k navrhování kvalitních i inovativních systémů ochrany.

Kde se s nimi můžeme běžněji setkat?

v oblastech:

 • průmyslu a obchodu
 • integrovaného záchranného systému
 • výzkumu a vývoje
 • kybernetické bezpečnosti
 • městské výstavby
 • výstavby budov a veřejných prostranství
 • hromadné dopravy

Na koho jsou zaměřeny/směřovány? na:

 • naši společnost a její bezpečnost
 • děti i další zvlášť zranitelnou populaci, u níž je nutné zajistit bezpečnost
 • jednotlivé oblasti, odvětví a témata, kde je potřebné zajistit bezpečnost prostřednictvím TN

Příklady pilířů/oblastí bezpečnostního působení technických norem:

 • bezpečnost, ochrana i odolnost společnosti – bezpečnostní řízení ve zdravotnických zařízeních
 • prevence kriminality – plánování a navrhování městské výstavby/budov
 • ochrana a (kybernetická) bezpečnost kritických (informačních) infrastruktur
 • management & podnikání a další oblasti

 Do uvedených oblastí se můžete zapojit i Vy! Jak?

Další informace naleznete v letáku ZDE

nebo na na: www.cencenelec.eu.