Nová technická norma – ČSN/TS 16850 Ochrana společnosti – Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních – pomůže v nemocnicích

Technická specifikace poskytuje návod pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Zabývá se ochranou lidí, důležitých, respektive kritických procesů, majetku a informovaností o bezpečnostních hrozbách. Vztahuje se na nemocnice a další místa, která poskytují zdravotnickou péči, jako například psychiatrické kliniky, domovy pro seniory a instituce pro hendikepované. Dále se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné poskytující zdravotnickou péči. Nevztahuje se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární bezpečnost.

Oblast ochrany společnosti, která je podřazená pod TC 391, patří v ČR do gesce technické normalizační komise č. 148. Jedná se o ČSN CEN/TS 16850. Český překlad je již hotov a zveřejněn na stránkách České agentury pro standardizaci.

Odkaz na normu v seznamu norem je ZDE

Náhled je ZDE

Navíc je v jednání i možnost připravit komentované vydání k uvedené normě ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti pro jakost. Tento standard představuje pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Standard obsahuje pokyny jak přistupovat k zavedení komplexního systému řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních, bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření. Základem je řízení rizik a nastavení opatření, která povedou k jejich proaktivnímu snižování. Zároveň specifikuje nejen oblast organizačních opatření, ale též pokyny k aplikaci moderních bezpečnostních technologií. Jedná se o soubor pokynů, které jsou koncipovány tak, aby se mohly stát součástí ostatních systémů řízení (kvalita, ochrana informací apod.). Uvedený standard lze využít pro aplikaci opatření zvyšujících úroveň bezpečnosti v oblasti ochrany majetku a osob, prevenci vzniku a eskalace bezpečnostních incidentů, ochrany zdravotnických zařízení jako měkkého cíle atd.

Zdroj:
Lukáš Moravec
Member of CEN TC 391 – Societal Security and WG1 Convener
Vedoucí delegace CEN TC 391 Ochrana obyvatelstva a vedoucí pracovní skupiny
WG1 – bezpečnost ve zdravotnických zařízeních
[email protected]
+420 725 377 555

Upravil:
JUDr. Tomáš Koníček
Předseda TNK č. 148
pracovník odboru prevence kriminality MV ČR
tel.: 974 833 217
E-mail: [email protected]