Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nový projekt na měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027“

Publikováno dne: 26. 5. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro)“ byla zahájena realizace nového projektu „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ (projektové číslo VC20232026014).

Hlavním cílem Programu SecPro je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti.

Cílem projektu je rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a úspěšnost správně měřit, vyhodnocovat a na základě toho se do budoucna více zaměřovat na postupy, které se ukázaly jako úspěšné. Dojde k vytvoření ucelené soustavy poznatků a nástrojů, která zaručí kvalitní vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality nejen v teoretické, ale i praktické rovině a další šíření úspěšných projektů. To povede ke zlepšení metodické, koncepční a rozhodovací činnosti veřejné správy, zvýšení kvality aktivit prevence kriminality i hospodárnějšímu vynakládání finančních prostředků, což bude mít ve výsledku pozitivní dopady na bezpečnost v ČR.

Základních 5 cílů projektu je:

  1. Vytvořit metodiku pro nastavení cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality.
  2. Nastavit cíle a povinná kritéria pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity programů prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektů v nich podporovaných.
  3. Vytvořit e-learningový kurz pro vzdělávání realizátorů projektů v problematice nastavování cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality.
  4. Vytvořit informační systém pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality v dotačních programech MV, i těchto programů.
  5. Vytvořit databázi příkladů dobré praxe projektů prevence kriminality a doporučit kritéria, na základě kterých projekty hodnotit a zařazovat jako příklady dobré praxe.

Projekt je realizován konsorciem složeným z Mezinárodního bezpečnostního institutu, z. ú. a výzkumného ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Zadání projektu bylo vypracováno odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra, který je zároveň odborným gestorem a budoucím uživatelem výsledků projektu. Výsledky projektu, jehož rozsah a ambice jsou unikátní i v celoevropském měřítku, budou využity v rámci procesů řízení kvality stávajících programů prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektů v nich realizovaných a nahradí dosavadní doporučení a postupy, které se v praxi ukazují již jako nedostačující.

Kontaktní osoby za Mezinárodní bezpečnostní institut:

Doc. Mgr. Oldřich Krulík Ph.D.; tel.: +420 737 778 740; e-mail: [email protected]

JUDr. Tomáš Koníček; tel.: +420 732 500 291; e-mail: [email protected]

Bc. Erik Feldman; tel.: +420 725 099 165; e-mail: [email protected]

Ing. Jiřina Bělehradová Svitáková; tel.: + 420 724 344 816; e-mail: [email protected]

Kontaktní osoby za ACCENDO:

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; tel.: +420 604 279 758; e-mail: [email protected]

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; tel.: +420 733 343 248; e-mail: [email protected]

Kontaktní osoby za Ministerstvo vnitra ČR:

JUDr. Michal Barbořík; ředitel odboru prevence kriminality, tel.: +420 974 832 549; e-mail: [email protected]

informuje redakce OPK MV 

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left